Đề Xuất 3/2023 # Unit 4 Lớp 10: Listening # Top 4 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 3/2023 # Unit 4 Lớp 10: Listening # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Unit 4 Lớp 10: Listening mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Unit 4: Special Education

C. Listening (Trang 48-49 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen ( Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Fill each of the blanks with one word from the box. ( Làm việc theo cặp. Điền vào mỗi chỗ trống một từ trong khung.)

While you listen ( Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to some information about a photography club and decide whether the statements are true(T) or false(F). ( Nghe một số thông tin về một câu lạc bộ nhiếp ảnh và quyết định xem những câu nói sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

Task 2. Listen again and fill in each blank with a suitable word. ( Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trống một từ thích hợp.)

Bài nghe:

After you listen ( Sau khi bạn nghe)

Work in group. Retell the story about the Vang Trang Khuyet Photographic Club. ( Làm việc theo cặp. Kể lại câu chuyện về Câu lạc bộ nhiếp ảnh Vầng Trăng Khuyết.)

The Vang Trang Khuyet Photographic Club, just 6 months old, comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children. It has its first exhibition in Hanoi.

There are more than 50 colour photos on display at the exhibition. The subjects are simple and peaceful. Most photos are related to the beauty of daily simple life.

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe:

If you ask any member of the Vang Trang Khuyet Club which time of the day enjoy most, and they will all agree their photography lesson.

The Vang Trung Khuyet Club’s members come from the Nhan Chinh School for Children, Xa Dan Secondary School for Deaf and Mute Children, and the Hanoi Literature and Art Club for Mentally Retarded Children.

Whenever we hold a camera, wandering around and taking in our surroundings through a lens, we can forget the sorrow of our disabilities, says club member Nguyen Minh Tam.

The six-month-old photographic club, which comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first exhibition in Hanoi.

More than 50 color photos are on display at the exhibition room featuring the beaty of daily life seen through the eyes of these disabled children. The subjects simple and peaceful: old men reading books on the banks of Hoan Kiem Lake, labourers hard at work, or chickens looking for food.

The children’s passion for taking pictures has stimulated them and helped them :escaps their sorrow.

Hướng dẫn dịch:

Nếu bạn hỏi bất kỳ thành viên nào của Câu lạc bộ Vầng Trăng Khuyết, thời gian trong ngày họ thích nhất, và tất cả họ đều đồng ý là tiết học nhiếp ảnh của họ.

Các thành viên Câu lạc bộ Vầng Trăng Khuyết đến từ trường Nhân Chính dành cho trẻ em điếc, trường trung học cơ sở Đồn Dần cho trẻ em điếc và câm, và Văn học nghệ thuật Hà Nội cho trẻ em chậm phát triển.

Bất cứ khi nào chúng tôi cầm máy ảnh, đi lang thang xung quanh và tham gia môi trường xung quanh bằng ống kính, chúng tôi có thể quên nỗi buồn của những người khuyết tật, thành viên câu lạc bộ Nguyễn Minh Tâm nói.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh sáu tháng, trong đó bao gồm 19 trẻ điếc, câm hoặc tinh thần chậm phát triển, hiện đang có triển lãm đầu tiên tại Hà Nội.

Hơn 50 bức ảnh màu sắc được trưng bày tại phòng triển lãm với vẻ đẹp của cuộc sống hàng ngày được nhìn thấy qua con mắt của những đứa trẻ khuyết tật này. Các đối tượng đơn giản và yên bình: người già đọc sách trên bờ hồ Hoàn Kiếm, người lao động làm việc chăm chỉ, hoặc gà tìm kiếm thức ăn.

Niềm đam mê của trẻ em đối với việc chụp ảnh đã kích thích họ và giúp họ thoát khỏi nỗi buồn của họ.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-4-special-education.jsp

Unit 10 Lớp 8: Listen

Unit 10: Recycling

Listen (Trang 91 SGK Tiếng Anh 8)

You will hear four questions during the recording. Check (√) the correct answers.

(Em sẽ nghe 4 câu hỏi và đánh dấu (√) vào câu trả lời đúng.)

a) What type of garbage can you put in the compost?

A. all vegetable matter

B. meat or grain products

b) Where is the best place for a compost heap?

A. a place that gets no sun

B. a place that gets sun and shade

c) Should you water the compost?

A. Yes

B. No

d) How long does it take before you can use the compost?

A. after it rains

B. six months

Nội dung bài nghe:

a. What type of garbage can you put in the compost?

Today I’m going to explain how to start a compost heap. First of all, you must use only vegetable matter includes tea leaves, egg shells – but wash the shells first – and tissues. Don’t use any meat or grain products because this attracts rats.

b. Where is the best place for a compost heap?

Find a place in your garden that gets a few hours of sunlight each day. Use pick or shovels to turn the compost regularly so it gets plenty of air.

c. Should you water the compost?

The compost also needs moisture, but it will get this from condensation. Cover the heap with a sheet of strong plastic if the weather is very wet.

d. How long does it take before you can use the compost?

Keep adding to the pile and after about six months, your compost will be ready to use as fertilizer.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 4 Lớp 8: Listen

Unit 4: Our Past

Listen (Trang 41 SGK Tiếng Anh 8)

Listen to the story. Write the letter of the most suitable moral lesson.

(Hãy nghe câu chuyện sau và chọn đầu đề cho bài học luân lý thích hợp nhất. )

Bài nghe:

a) Don’t kill chickens. (Đừng giết gà.)

b) Don’t be foolish and greedy. (Đừng quá ngốc và tham lam.)

c) Be happy with what you have. (Hãy bằng lòng với những gì mình có.)

d) It’s difficult to find gold. (Thật khó để tìm vàng.)

Gợi ý trả lời: Câu b)

Don’t be foolish and greedy. (Đừng quá ngốc và tham lam.)

Nội dung bài nghe

Once a farmer lived a comfortable life with his family. His chickens laid many eggs which the farmer used to buy food and clothing for his family.

One day, he went to collect the eggs and discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted excitedly to his wife, ” We’re rich! We’re rich!“

His wife ran to him and they both looked at the egg in amazement. The wife wanted more, so her husband decided to cut open all the chickens and find more gold eggs. Unfortunately he couldn’t find any eggs. When he finished all the chickens were dead.

There were no more eggs of any kind for the foolish farmer and his greedy wife.

Hướng dẫn dịch

Ngày xưa có một người nông dân sống một cuộc sống rất sung túc cùng với gia đình. Gà của ông ta đẻ rất nhiều trứng và nhờ thế ông thường mua được thức ăn và quần áo cho gia đình mình.

Một ngày nọ, ông ta đi nhặt trứng và phát hiện ra một trong những chú gà của mình đẻ ra một quả trứng vàng. Ông ta vui mừng hét vang với vợ: ” Chúng ta giàu có rồi! Chúng ta giàu có rồi!“

Vợ ông ta chạy lại và cả hai cùng nhìn quả trứng một cách sửng sốt. Bà vợ muốn có thêm nhiều quả trứng như thế, vì thế mà ông chồng quyết định mổ bụng cả bầy gà để tìm thêm trứng vàng. Thật không may, ông ta chẳng tìm thấy trứng đâu cả. Khi ông ta dừng tay thì cả bầy gà của ông ta đã chết sạch.

Không còn cái trứng gà nào nữa cho người nông dân ngốc nghếch và bà vợ tham lam của mình.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 13 Lớp 11 Listening

Work with a partner. Write down three benefits of reading books. Then share your ideas with the class. (Làm việc với bạn học. Viết 3 lợi ích của việc đọc sách. Sau đó chia sẻ ý kiến của bạn với lớp.)

Three benefits of reading books

Books help to widen our knowledge.

Books give us valuable experience.

Books are good sources of information.

You will hear a student talk about his hobby. Listen to his talk and decide whether the statements are true or false. (Bạn sẽ nghe thấy một học sinh nói chuyện về sở thích của bạn ấy. Nghe câu chuyện của bạn ấy và xác định xem các phát biểu là đúng (T) hoặc sai (F).)

The writer started his hobby when he was young.

His parents were interested in reading fairy tales and other stories to him.

The writer didn’t start with ABC books.

Reading helps the write to know many things.

According to the writer, by reading he does not have to study hard.

The writer is able to know about a tiger through reading.

Books might help him in his daily life.

Listen again and write the missing words. (Nghe lại và viết các từ còn thiếu.)

Guide to answer

Becoming shortsighted

Not having enough physical exercise

Lacking practical knowledge

Becoming a bookworm/ overweight

B: Why?

A: Reading too much may make you become shortsighted. Moreover, you only know the knowledge in the document, lack practical knowledge.

My hobby is reading. I read story books, magazines, newspapers and any kind of material that I find interesting.

My hobby got started when I was a little boy. I had always wanted my parents to read fairy tales and other stories to me. Soon they got fed up with having to read to me continually. So as soon as I could. I learned to read. I started with simple ABC books. Soon I could read fairy tales and stories. Now I read just about anything that is available.

Reading enables me to learn about so many things. I learned about how people lived in bygone days. I learned about the wonders of the world, space travel, human achievements, gigantic whales, tiny viruses and other fascinating things.

The wonderful thing about reading is that I do not have to learn things very hard way. For example, I do not have to catch a disease to know that it can kill me. I know the danger so I can avoid it. Also I do not have to deep into the jungle to find out about tigers. I can read all about it in a book.

Books provide the reader with so much information and facts. They have certainly helped me in my daily life. I am better equipped to cope with living. Otherwise I would go about ignorantly learning things the hard way.

So I continue to read. Besides being more informed about the world, I also spend my time profitably. It is indeed a good hobby.

Phần dịch bài nghe Unit 13 Lớp 11

Sở thích của tôi là đọc sách. Tôi đọc sách truyện, tạp chí, báo và nhiều loại tài liệu khác mà tôi cảm thấy thú vị.

Sở thích của tôi bắt đầu từ khi tôi là một cậu bé. Tôi luôn muốn cha mẹ đọc truyện cổ tích và nhiều loại truyện khác cho tôi nghe. Sau đó họ cảm thấy chán nản khi phải liên tục đọc truyện cho tôi. Vì vậy tôi có thể học cách đọc. Tôi bắt đầu với những cuốn sách ABC đơn giản. Dần dần tôi có thể đọc những truyện cổ tích và nhiều truyện khác. Bây giờ tôi đã đọc được bất cứ thứ gì có thể.

Đọc sách làm tôi có khả năng học được rất nhiều thứ. Tôi học được cách người ta sống trong quá khứ. Tôi học được những điều kỳ thú của thế giới, du lịch không gian vũ trụ, những thành tựu của loài người, những con cá voi khổng lồ, virut nhỏ bé và nhiều điều tuyệt vời khác.

Điều thú vị về việc đọc sách là tôi không phải học mọi thứ bằng những cách khó khăn. Ví dụ, tôi không nhất thiết phải bị bệnh để biết rằng nó có thể giết chết tôi. Tôi biết sự nguy hiểm vì vậy tôi có thể tránh được nó. Tôi cũng không phải đi vào trong rừng sâu để tìm hiểu về loài hổ. Tôi có thể đọc tất cả về chúng chỉ trong một quyển sách.

Những quyển sách mang lại cho người đọc nhiều thông tin và chân lí. Chúng dĩ nhiên giúp tôi nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Tôi được trang bị tốt hơn để đương đầu với cuộc sống. Nếu không tôi sẽ đi khắp nơi để học mọi thứ bằng cách khó khăn.

Vì vậy tôi tiếp tục đọc sách. Bên cạnh được trang bị kiến thức về thế giới, tôi còn dành thời gian của mình có hiệu quả. Nó quả thực là một sở thích tốt và hữu ích.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Unit 4 Lớp 10: Listening trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!