Top 16 # Xem Nhiều Nhất Youtube Học Tiếng Anh Lop 5 / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Giao An Tv Lop 5 Buoi Chieu / 2023

Tiếng việt luyện tập

Ôn tập: Thư gửi các học sinhI.Mục đích, yêu cầu:– Củng cố cho HS cách đọc to, rõ ràng, diễn cảm.– Rèn cho các em kĩ năng đọc diễn cảm.– Giáo dục HS lòng kính yêu Bác Hồ.II. Chuẩn bị : Phấn màu, nội dung.III. Hoạt động dạy học:1.GV nêu yêu cầu của giờ học. – Gọi HS đọc bài : Thư gửi các học sinh. – GV nhận xét cách đọc.2. Hướng dẫn HS cách đọc. * Đọc to, rõ ràng, trôi chảy, đúng cách đọc. – Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn : “Từ sau 80 năm giời nô lệ….nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” – Yêu cầu HS nhấn giọng các từ sau : xây dựng lại, trông mong, chờ đợi, tươi đẹp, hay không, sánh vai, phần lớn. – Nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ : ngày nay / chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta ; nước nhà trông mong / chờ đợi ở các em rất nhiều.* HS đọc theo cặp (nhóm đôi). GV theo dõi, hướng dẫn các em đọc.* HS đọc nối tiếp cả bài theo từng đoạn.* GV quan sát chung, sửa sai.* HS thi đọc diễn cảm.* Cho HS thi theo nhóm.* Cả lớp nhận xét, GV bổ sung.3. Củng cố dặn dò : GV nhận xét giờ học. Về nhà ôn lại bài.

Tiếng viêt luyện tậpTừ đồng nghĩaI.Mục đích, yêu cầu: – HS nắm được thế nào là từ đông nghĩa. – HS biết vận dụng những kiến thức đã có, làm đúng các bài tập thực hành tìm từ đồng nghĩa. – Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.II. Chuẩn bị : Nội dung, phấn màu.III. Hoạt động dạy học:1.GV cho 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK (8). – HS nhắc lại thế nào là từ đồng nghĩa? Cho VD? – GV nhận xét.2.Hướng dẫn HS làm bài tập.Bài 1:– Đặt câu với mỗi từ đồng nghĩa sau : ăn, xơi, biếu, tặng, chết, mất.Bài giải:a.Cháu mời ông xơi nước ạ.Hôm nay, em ăn được hai bát cơm.b.Bố mẹ cháu biếu ông bà cân cam.Nhân dịp sinh nhật Lan, em tặng bạn bông hoa.c.Ông Minh mới mất sáng nay.Con hổ bị trúng tên chết ngay tại chỗ.Bài 2: – Điền từ đồng nghĩa thích hợp vào những câu sau. – Các từ cần điền : cuồn cuộn, lăn tăn, nhấp nhô.Bài giải:– Mặt hồ lăn tăn gợn sóng.– Sóng biển cuồn cuộn xô vào bờ.– Sóng lượn nhấp nhô trên mặt sông.Bài 3:Đặt câu với mỗi từ sau : cắp, ôm, bê, bưng, đeo, vác.Bài giải :+ Bạn Nam tung tăng cắp sách tới trường.+ Mẹ em đang ôm bó lúa lên bờ.+ Hôm nay, chúng em đi lao động bê gạch.+ Chị Lan đang bưng mâm cơm.+ Chú bộ đội đeo ba lô về đơn vị.+ Bà con nông d

Ôn Tập Tiếng Anh Lop 10 / 2023

A. Grammar1. Conditional type 2 and 3. (Unit 9, 11)2. The passive voice. (Unit 10)3. To + infinitive to talk about purposes. (Unit 12)4. Wh-questions. (Unit 12)5. Adjectives of attitute. (Unit 13)6. It be not until…..that… (Unit 13)7. The articles: A/An, the. (Unit 13)8. The simple future tense. (Unit 14)9. Defining and Non-defining relative clauses. (Unit 15)10. Although as a contrasting connector. (Unit 15)11. Comparison ( Unit 16)B. ExercisesUnit 9 and 10I. Phonetics1.A. beefB. beerC. engineerD. cheer

9.A. environmentB. hydroelectricC. circulationD. wild

II. Vocabulary and GrammarChoose the best answer1. Whales and dolphins both make ………… which in some ways are similar to a language.A. soundsB. symbolsC. signalsD. sighs

2. The boy is wearing a(n)…………. shirt. It’s too long and loose.A. oversizedB. medium-sizedC. cmall-sizedD. large-sized

3. Reducing the gap between rich and poor is one of the main ………… facing the government.A. challengingB. challengesC. challengerD. challenge

4. There are various ………….. and animals in tropical forests.A. plantationsB. planterC. plantsD. plant

5. She gave me a …………. look and said nothing.A. mysteriouslyB. mysteryC. mysteriesD. mysterious

6. If modern technology did not exist, we would have never such precious information.A. valuableB. preciseC. confidentialD. detailed

7. Some marine animals are dangerous to humans.A. living in the mountainB. living in the ocean

C. living in the forestD. living in the house

8. Human infants have gestation period of nine months.A. the time during which a human baby develops inside its mother.B. the time when stomach digests food.C. the time of eating food.D. the time of growing up.9. We had an accidental meeting with an old friend at the party last night.A. unpleasantB. unexpectedC. unluckyD. unacceptable

10. Strong currents are dangerous for swimmers.A. suitsB. flowsC. seaD. climates

11. What would you do if you ……….. a million dollars?A. winB. wonC. had wonD. will win

12. You have been coughing a lot lately. You ………… smoke so much.A. shouldn’tB. can’tC. shouldD. can

13. You look so tired. You ……….. go to bed early.A. willB. mustC. shouldD. would

14. Her participation has contributed ………… the success of the program.A. onB. inC. forD. to

15. Whales and sharks are carnivores, ………… means they eat meat.A. thisB. thatC. itD. which

16. We wondered why ………… a tip.A. to leaveB. should we leaveC. we should leaveD. don’t we leave

17. Thanks to the doctor’s help …………… .A. I would still feel bad now otherwise.B. I would feel much better.C. I feel fine now.

18. If I were to say I liked you, ………………… .A. you would have fainted.B. what would you

5 Kênh Học Tiếng Anh Miễn Phí Hiệu Quả Trên Youtube / 2023

TRANSCRIPT

5 Knh Hc Ting Anh Min Ph Hiu Qu Trn YoutubeCng vi Google, Youtube cung cp mt ngun ti nguyn min ph tuyt vi cho vic hc ting Anh. Mc d vy, vn cn nhiu bn cha bit cch khai thc ngun ti nguyn chúng tôi vy, ti tng hp li nhng knh Youtube gip hc ting Anh tt nht trong bi vit ny cc bn c th d dng tham kho, khng phi mt cng tm kim. im chung ca cc chng trnh ny l th v, d hiu, d hc v st thc t.V sao nn hc ting Anh trn Youtube?Ngoi ni dung cht lng (cn c chn lc) v min ph (iu m ai cng thch), y l ni tt nht bn c th d dng tm kim nhng on Video ting Anh. Bng vic xem video, bn va thy th v, va d dng nm bt ni dung bi hc v ghi nh chúng tôi bn ch lu hn, bn di l nhng knh Youtube hc ting Anh tuyt vi nht:1. EF podEnglish:http://www.youtube.com/user/podEnglishCc video trn knh ny c chia thnh nhiu playlist vi 4 cp , t beginner n upper intermediate. Mi video c di khng qu 5 pht. Hin ti c 31,916 ngi ng k knh ny v c hn 11,691,408 lt xem. Cc ch trong cc bi hc a dng, c th k n nh: thi gian, gia nh, mua sm, trng hc, thi tit, phim nh, 2.engVid.com:http://www.engvid.com/y l mt trong nhng chng trnh yu thch ca ti. Chng trnh ny hin nay c hn 447 Video, chia thnh 3 cp (Beginner Intermediate Advanced), phn loi thnh 14 ch nh: ting Anh thng mi, luyn ni, ng php, t lng, Mc d cc video ny c upload trn Youtube nhng bn c th hc trc tip trn websiteengVid.comvi giao din p hn. Ngoi ra, im c bit l sau khi kt thc mi bi hc s c mt phn kim tra mc tip thu v lng kin thc bn hc c.3. Mister Duncan In England:http://www.youtube.com/user/duncaninchinaChng trnh c thc hin bi Mr. Duncan James, mt ging vin ting Anh n t Anh quc. y l mt trong nhng chng trnh hc ting Anh c ph bin rng ri nht ( Vit Nam ni ring v trn th gii ni chung) .Ti Vit Nam, chng trnh ny xut hin hu ht cc trang web hc ting Anh min ph. Tnh n thi im ny, c 97,034 ngi ng k knh ny v 41,125,008 lt xem trn ton th chúng tôi ny c hn 70 bi hc c thit k theo tng ch nh nh Hello/ Goodbye, Happy/ Sad, Health/ Exercise c trnh by rt d dm bi Mr. Duncan v nhiu video khc.4. Learn English with Jennifer:http://www.youtube.com/user/JenniferESLHin ti knh ny c hn 95,554 ngi ng k vi 32,101,466 lt xem. Cng vi Mister Duncan, y l trang hc ting Anh c nhiu lt ng k nht trn Youtube. Chng trnh cung cp chui bi hc a dng nh ng php c bn, pht m, t lng, ting Anh giao tip Bi hc c trnh by rt r rng v d nm bt.5. EnglishCafeDotCom:http://www.youtube.com/user/EnglishcafeDotComTnh n thi im 21/11/2012, knh ny c hn 4,757 ngi ng k v hn 475,344 lt xem. Knh ny c s tham gia ca Jennifer (n t chng trnh Learn English with Jennifer) cng vi Jim. Mc d khng c bit n nhiu, cc bi hc knh ny cng kh a dng, bao gm: ting Anh giao tip cng s, ting Anh dng trong kinh doanh, pht m ting Anh, ni ting Anh ging M, cc bi hc ng php bng ting AnhHy chn 1 knh duy nht v hc ti ni ti chúng tôi trn l danh sch nhng knh Video hc ting Anh min ph rt hay trn Youtube. Khng th ni rng chng trnh no hay hn, hiu qu hn chng trnh no. Vi ti, yu t ngi hc vn l quan trng chúng tôi sch trn nhm gip cc bn c nhiu s la chn. Tuy nhin, bn ch nn chn 1 chng trnh m bn thy rng ph hp nht v kin tr hc theo. Ch cn bn hc n ni n chn 1 chng trnh duy nht l to nn s tin b to chúng tôi chng trnh bn trn c la chn da trn kin ch quan ca ti. Nu bn thy c chng trnh no khc b ch v th v, hy chia s bn di nhng bn khc cng tham chúng tôi Nguyn

Top 5 Kênh Youtube Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em Hay Nhất / 2023

English Singsing là kênh học tiếng Anh cho trẻ em hàng đầu hiện nay. Các chương trình học trên kênh này rất phong phú như hội thoại tiếng Anh nhập vai, các câu truyện cổ tích bằng tiếng Anh, học từ vựng tiếng Anh cho bé, các bài hát tiếng Anh vui nhộn.

Đặc biệt là các video được đầu tư công phu, hình ảnh đẹp, có phụ đề tiếng Anh sẽ giúp trẻ hứng thú với việc học tiếng Anh.

English Fairy Tales là kênh dạy tiếng Anh cho trẻ em qua những câu truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện thiếu nhi bằng tiếng Anh. Rất nhiều câu truyện nổi tiếng như: Sleeping Beauty , Hansel And Gretel, Lion And The Mouse, Red Shoes , Wolf And The Seven Little Goats….

Tất cả các video đều được dàn dựng với hình ảnh đẹp, kèm phụ đề tiếng Anh giúp trẻ dễ dàng theo dõi nội dung câu truyện qua và thích thú với việc học tiếng Anh tại kênh này.

Wow English TV là kênh Youtube dạy tiếng cho trẻ em của thầy giáo Steve và chú quạ tinh nghich Maggie. Các em sẽ được hòa mình vào trong thế giới tiếng Anh đầy vui nhộn.

Các em được học tiếng Anh qua các video tương tác thú vị, các bài hát tiếng Anh, các hoạt cảnh qua diễn xuất vui nhộn của thầy Steve và chú quạ Maggie.

Kênh được cập nhật các video mới vào thứ tư hàng tuần.

Kênh dạy tiếng Anh cho trẻ em với hơn 14 triệu lượt đăng ký chứng tỏ sự hấp dẫn và thú vị của kênh này.

Video trên kênh chủ yếu là các bài hát, bài đồng dao bằng tiếng Anh về hình dạng, màu sắc, con vật, đồ vật… mang tính trải nghiệm và giáo dục cao.

Peppa Pig là series phim hoạt hình về gia đình nhà lợn nổi tiếng trên thế giới và có sức hấp dẫn đặc biệt với trẻ em.

Kênh này gồm đầy đủ các tập của câu truyện về chú lợn con Peppa cùng với bố mẹ, các anh chị của mình qua các chuyến phiêu lưu kịch tính, vui nhộn nhưng kết thúc đều rất vui vẻ.

Kênh còn có các buổi chiếu phim trực tiếp hàng ngày.