Top 4 # Xem Nhiều Nhất Web Học Tiếng Anh Voz Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Học English Online Ngay Tại Voz Part 2

*Lịch học-Time table* Thứ 2-Monday : Grammar BasicEmail:

Thứ 5-Thursday: Reading skill Thứ 7-Saturday: Listening skill Rules: No flame, No troll….:sexy: Hầu hết nhóm đều là những người không chuyên về sư phạm Anh Văn nên tất nhiên trong quá trình soạn và post sai sót là điều không tránh khỏi :D.Rất sẵn sàng nhận gạch từ các thím để thread được hoàn thiện và sớm lên Stick ngồi :sogood:

Facebook:……. Voz.English@gmail.com Thread chat Tiếng Anh: http://vozforums.com/showthread.php?t=158595&page=896

* so far = up to now: (cho đến giờ) đầu hoặc cuối câu He has read three books so far. Up to now, he has read three books.2. Diễn tả hành động vừa mới xảy ra just(vừa mới) * have/has + just + PII Could I speak to Jane, please? – I’m afraid she has just left. * recently = lately (gần đây)cuối câu I haven’t slept well recently/lately.3. Nhấn mạnh một hành động đã xảy ra trước thời điểm dự tính: already have/has + already+PII I’ve already seen this film.4.1. Nói đến một việc chưa xảy ra, nhưng chúng ta nghĩ rằng việc đó sẽ xảy ra: yet (câu phủ định): cuối câu I haven’t escaped yet.4.2. Hỏi một việc người nói nghĩ rằng phải xảy ra đã xảy ra chưa: yet (câu hỏi): cuối câu Has he finished his work yet?5. nói về các kinh nghiệm của con người, những việc đã làm hoặc chưa từng làm trong đời ever (đã từng) have/has + ever + PII Have you ever been to Australia? never (chưa từng) have / has + never + PII I’ve never seen a gorilla before.

I. Put in for or since 1. Jill has been in Ireland …………… Monday. 2. Jill has been in Ireland …………… three days. 3. My aunt has lived in Australia …………… 15 years. 4. Margaret is in her office. She has been there …………… 7 o’clock. 5. India has been an independent country …………… 1947. 6. The bus is late. We’ve been waiting …………… 20mins. 7. Nobody lives in those houses. They’ve been empty …………… many years. 8. Mike has been ill …………… a long time. He has been in hospital …………… October.II. Complete these sentences 1. Jill is in hospital. She chúng tôi been… in hospital since Monday. 2. I know Sarah. I ……. her for a long time. 3. Linda and Frank are married. They ……. married since 1989. 4. Brian is ill. He ……. ill for the last few days. 5. We live in Scott Road. We ……. there for 10 years. 6. Catherine works in a bank. She ……. in a bank for 5 years. 7. Alan has a headache. He ……. a headache since he got up this morning. 8. I’m learning English. I ……. English for 6 months.III. Make sentences with the Present Perfect and for or since 1. I/ not / play / tennis / last summer 2. I / know / her / more than 10 years. 3. I / not / eat / anything / lunchtime. 3. you / live / in this town / a long time? 4. Jill / be / a good friend / we were at school together. 5. you / see / Jack / the party last week?IV. Make sentences using the Present Perfect with already or yet 1.(I / not read / today’s newspaper) yet. 2. (you / decide / which one to buy) yet? 3. (I / explain / this to you three times) already. 4. (you / phone / Jane ) yet? 5. (the game / not finish ) yet. 6. (I / have / lunch) already. 7. (he / spend / all his money) already.V. Read and complete. Use the Present Perfect be / buy / eat / make (x2) / read / take / visit Dear Leslie, I’m on holiday, at last! My Dad (1)…… a cottage in Cornwall, it’s really beautiful! We (2) …… some beautiful little fishing villages and I (3) …… lots of photographs! I (4) …… kilos of ice-cream! Cornish ice-cream is very famous. I (5) a lot of new friends and we’re always out together. I (6) …… any books because I (7) …… very busy! What about you? You (8) …… any plans for your holiday? Write soon, Stanley.

Read the following passage and choose the item (a, b, c or d) that best answers each of the question about it.

Interview with Diana Towne My neighborhood is very convenient – it’s near the shopping center and the bus station. It’s also safe. But those are the only good things about living downtown. It’s very noisy – the street are always full of people! The traffic is terrible, and parking is a big problem! I can never park on my own street. I’d like to live in the suburbs. Interview with Victor Bord We live in the suburbs, and it’s just too quiet! There aren’t many shops, and there are certainly no clubs or theaters. There are a lot of parks, good schools, and vey little crime; but nothing ever really happens here. I would really love to live downtown.

1.What does the word “convenient” in line 1 mean? A.Close to something B.Beautiful chúng tôi from other places D.Noisy2.What does the word “it” in line 2 refer to? chúng tôi author’s neighborhood B.Shopping center chúng tôi station D.Downtown3.It’s easy for Diana to…… chúng tôi a place to park chúng tôi in the suburbs chúng tôi to another place chúng tôi to the bus station4.Diana……….. A.Likes to live in the suburbs B.Think that her neighborhood is too quiet C.Thinks that living in the suburbs is very convenient D.Feels that her neighborhood is not safe5.Which is the following is true? A.Diana’s neighborhood is convenient B.Diana doesn’t want to move to anywhere C.It’s too difficult for Diana to find a place to park her car D.Living downtown is better than living in the suburbs6.Which can be refered from the interview with Victor? A.Victor’s suburbs are noisy B.Victor’s can hear bird’s songs C.Victor can see the sky and the moon D.Victor’s neighborhood is noisy7.Which of the following is true? A.Victor can’t buy expensive things B.Victor can’t buy cheap things C.Victor can buy all things D.Victor can buy a car8.Which of the following is true? A.Victor can’t go out at night B.Victor always go out late at night C.Victor never see robbers D.Victor’s neighborhood is safe: very little crime9.Which of the following is true? A.Victor can see the movie stars B.Victor can join the football team C.Victor can’t go to the concert D.Victor can see actors and and actress10. Which of the following is true? A.Victor likes living in the country very much B.Victor likes living in the suburbs very much C.Victor likes going to all markets downtown D.Victor likes living in the central city very much

. Ví dụ: They had lunch together in the school ………… A. cafe B. restaurant C. canteen D. bar

Nhìn thấy có từ “school” ta có thể đoán được nghĩa của câu này là ” Họ ăn trưa cùng nhau ở cang-tin của trường”. Trong trường học không thể có quán cà phê, nhà hàng hay quán bar. Từ đó ta chọn được đáp án đúng là C.canteen.

bài giải kì trước:

Clothing

I change my clothes a lot. If I am going somewhere fancy, I wear a dress. I wear stockings on my legs, and I wear a pair of nice shoes. If I am going to play sports, I wear a sweatshirt and jeans. If I am going to the beach, I wear a bathing suit or a bikini. My brother wears swimming trunks to the beach. At work, I wear a skirt and a blouse. Underneath my clothes, I wear underwear. A lady wears a bra and panties as underwear. A man wears boxer or jockey shorts as underwear. Today, I am wearing a blouse and a pair of jeans over my underwear. I have socks and shoes on my feet. In the summer, I often wear sandals on my feet. In the summer, the tops that I wear are usually sleeveless. I usually wear shorts in the summer. Sometimes, I wear a sweater or a jacket if the weather is cool. I wear a cap or a hat on my head. I wear a belt to hold up my jeans or my slacks. Women sometimes wear a dress or a skirt. Men wear a pair of slacks and a shirt. Some men wear a suit and a shirt and tie. If it is very cold outside, I wear a winter coat. If it is cold, I like to wear gloves or mittens on my hands. Sometimes, I wrap a scarf around my neck to keep warm. I wear a toque on my head in cold weather. I wear boots on my feet in the winter. If it is raining, I wear a raincoat. The way that I dress depends a lot on the weather.

Bài tập kì này:

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

:)) Theo mình hiểu thế này, “so” nó không hoàn toàn giống từ “quá” đâu.

thường thì dùng “so” thế này.

The man i met was so sexy, that he turned me on :))

The man i met was so sexy, like my ex..

“so” thường để diễn tả một chừng mực, chứ không có nghĩa hoàn toàn như “too”

sai đừng gạch :))

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

Không hẳn khác.

Đại loại như này.

Thằng này quá khoẻ.

Và thằng này khoẻ đến mức nâng được tạ 200kg.

Trường hợp 1 thì dùng too.

Trường hợp 2 thì dùng so.

“So” người ta hay dùng trong những văn cảnh để định mức, so sánh, để diễn tả sâu xa hơn..

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

2) dạy từ cấp độ câu và mệnh đề luôn (tương đương chương trình cấp 3, skip phần cấp 2)

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

Mình giúp đc grammar và cần đc giúp về listening. Có cao nhân nào ko 😀 ? Edit : reading chắc cũng có thể giúp đc, nhà vẫn còn kha khá tài liệu

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

Nói thật các thím muốn học mau tiến bộ thì cố mà thống nhất 1 cái lịch + định hướng cụ thể nên học gì, dạy gì rồi nhớ đi thực hành cho đều vào mới mau lên đc. Mà ít nhất 1 nhóm phải có 1,2 ng kha khá tiếng anh một tí thì học mới mau lên, chứ toàn gà mờ học với nhau cũng vất lắm 😀 Bạn liệt kê xem cần những phần nào ?

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

Any requirements else? :beauty:

Yeah, let’s practise together :gach:

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

1. I …… a student from Brazil. 2. My parents …… (not) rich. 3. My father …… a teacher. 4. My mother …… (not) Brazilian. 5. She …… from America. 6. I …… twenty years old. 7. My little brother …… two. 8. My older brothers …… (not) students. 9. They …… in the army. 10. It …… often very hot in Brazil.II. Write the sentences 1. I / Dave (+) 2. you / silly (-) 3. I / seven (+) 4. you / fat (-) 5. I / good ? 6. you / ten (+) 7. I /sad (-) 8. you / a bird ?

Khi học 1 thời, cần nắm vững: 1. Cách sử dụng (dùng để diễn tả hành động như thế nào) 2. Cách thành lập thời (cách chia động từ) 3. Các thành phần trạng ngữ thường đi với thời đó (giúp ích khá nhiều cho btập chia động từ)

I. Uses: Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để: 1. Diễn đạt các hành động lặp đi lặp lại (thói quen, lịch trình): I always get up at 6 o’clock. 2. Diễn đạt các chân lý, các định lý khoa học, các sự thật: The sun rises in the east and sets in the west. She comes from France. 3. Diễn đạt các hành động có tính chất lâu dài: We live in London. 4. Diễn đạt trạng thái, cảm xúc, ý kiến: She feels tired. I don’t think she likes her new job.II. Cách chia động từ ở thì HTĐ S + V (s/es) S + do not / does not + V Do / Does + S + V? – Chia động từ nếu chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít (1) Động từ kết thúc bởi: -s, -ss, -sh, -ch, -o, -x, -z: + -es (2) Động từ kết thúc bởi -y, trước -y là phụ âm: -y  -ies (3) Các trường hợp còn lại: + -sIII. Time markers 1. Các trạng từ tần suất: always, never, usually, seldom, rarely, … 2. Every day, every morning, every summer, every year … 3. In the morning, in the evening, at night, at 6 o’clock, …

I. Finish each of these sentences using one of the verbs provided. Remember to add -s or -es if necessary fly – study – finish – eat – sell – smoke – drink – live 1. He ……… toast for breakfast. 2. I ……… coffee three times a day. 3. My father ……… a new language every year. 4. She ……… to New York once a month. 5. He ……… ten cigarettes a day. 6. They ……… in Ireland. 7. He ……… work at 6 o’clock. 8. I ……… fruit in a shop.II. Write the negative sentences using the suggested words

1. he / not live / in Mexico 2. she / not work / in a bank 3. Paul / not listen / to the radio 4. we / not speak / French 5. you / not listen / to me 6. my car / not work 7. I / not drink / tea 8. Sheila / not eat / meat 9. I / not understand / you 10. I / not play / golfIII. Use these words to form a correct sentence

1. Fiona / love / cats ? 2. Ralf / get up / at 10 o’clock (-) 3. Dave / play / basketball / every day (+) 4. Zoe / wear / pink T-shirt (+) 5. Ralf / drive / a big car? 6. Brian / drink / tea / in the morning (-) 7. Corky / eat/ biscuits / every day ? 8. Brian / buy / ice-creams / on Sundays (-)

(Thì Hiện Tại Tiếp Diễn)1. Uses: Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động: a/ Đang xảy ra tại thời điểm nói: The bus is coming b/ Xảy ra trong khoảng thời gian gần với thời điểm nói, hành động có tính chất tạm thời -What are you doing these days? – I’m learning Spanish. c/ always + hiện tại tiếp diễn: dùng để phàn nàn – Why are you always forgetting to bring some oil with you?2. Form:

(+) Long form Short form I am eating. I’m eating He/She/It is eating. He’s/She’s/It’s eating. We/You/They are eating. We’re/You’re/They’re eating. (-) I am not eating. I’m not eating. He/She/It is not eating. He/She/It isn’t eating. We/You/They are not eating. We/You/They aren’t eating. (?) Am I eating? Is he/she/it eating? Are you/we/they eating?3. Cách thêm -ing vào sau động từ: a. Với hầu hết các động từ, ta thêm đuôi -ing vào sau động từ: listen  listening, play  playing… b. Động từ kết thúc bởi “1 phụ âm + -e”  bỏ “-e” thêm -ing: take  taking, talking  talking … c. Động từ kết thúc bởi “-ie”  đổi “-ie” thành “y” rồi thêm -ing: lie  lying, … d. Với hầu hết các động từ kết thúc bởi “1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm”  gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm -ing: run  running, swim  swimming4. Time markers: now, at the moment, at present, today, this week, …5. Chú ý: – Chúng ta không thường sử dụng thì Hiện tại Tiếp diễn trong các trường hợp: * Diễn đạt suy nghĩ và ý kiến: I like tennis. (NOT I am liking tennis.) * Với các động từ trạng thái (stative verbs): know, believe, understand, remember, mean, hear, see, like, love, hate, want, … – think và have: * Không sử dụng think ở thì HTTD để diễn đạt ý kiến: I think he’s nice. (NOT I am thinking he’s nice.) Có thể sử dụng think ở thì HTTD để diễn đạt hành động: I am thinking about my plan. * Không sử dụng have để diễn đạt sự sở hữu: I have a car. (NOT I am having a car.) Có thể sử dụng have ở thì HTTD để diễn đạt hành động: I am having breakfast.

I. Finish the postcard using the verbs in brackets in the Present Continuous. Dear Peter, Jenny and I (1)… (stay) here for a week. The sun (2) … (shine) and it’s very hot. We (3) … (sit) on the beach and I (4) … (drink) an orange juice. We (5) … (not / swim) because we’re both tired. We (6) … (watch) the boats on the sea at the moment. They (7) … (travel) fast, but I can see fifteen or sixteen. Jenny (8) … (read) her book, and I (9) … (write) all the postcards! Jim and JennyII. Put a circle (o) next to a correct sentence, and a cross (×) next to a wrong sentence, then correct the wrong ones. She’s liking pop music. × He’s learning French. (o) 1. They’re enjoying the film. 2. We’re loving ice-cream. 3. She’s believing he’s right. 4. John’s thinking about my idea. 5. He’s having lunch at the moment. 6. She’s eating a banana. 7. He thinks it’s a good idea. 8. “Huge” is meaning “very big.” 9. Mick is knowing Jane. 10. She’s hating classical music.

1. He doesn’t live in Mexico. 2. She doesn’t work in a bank. 3. Paul doesn’t listen to the radio. 4. We don’t speak French. 5. You don’t listen to me. 6. My car doesn’t work. 7. I don’t drink tea. 8. Sheila doesn’t eat meat. 9. I don’t understand you. 10. I don’t play gold.

III. Use these words to form a correct sentence

1. Does Fiona love cats? 2. Ralf doesn’t get up at 10 o’clock. 3. Dave plays football every day. 4. Zoe wears pink T-shirt. 5. Does Ralf drive a big car? 6. Brian doesn’t drink tea in the morning. 7. Does Corky eat biscuits every day ? 8. Brian doesn’t buy ice-creams on Sundays.

1. are staying 2. is shining 3. are sitting 4. am drinking 5. aren’t swimming 6. are watching 7. are travelling / are traveling 8. is reading 9. am writingII. Put a circle (o) next to a correct sentence, and a cross (×) next to a wrong sentence, then correct the wrong ones. 1. o 2. × We love ice-cream. 3. × She believes he’s right. 4. × John is thinking about my idea. 5. o 6. o 7. o 8. × “Huge” means “very big”. 9. × Mick knows Jane. 10. × She hates classical music.

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

bạn hỏi thế chung chung quá @@ tuy nhiên theo như những thứ mình biết thì SO FAR được dùng trong những trường hợp sau: 1) SO FAR (mảng kiến thức về thời-TENSES): tính đến giờ (up until now / up to now) I have used up 6 cans of Neptune so far. 2) SO FAR (mảng kiến thức về SO-SUCH): đến thế thôi / đến một chừng mực nhất định nào đó. (còn có thể nói: So far and no further.) I could only help you so far. / I could only help you so far and no further. 3) Go so/as far as to … (mảng thành ngữ): tình nguyện làm 1 việc gì đó (với 1 mức độ ngoài tưởng tượng/ngoài mong chờ của người nói) I didn’t think he would go so far as to leave her after such a long time. 4) so far, so good (thành ngữ): tính đến thời điểm này, công việc vẫn thành công (tuy nhiên công việc chưa hoàn thành xong) 5) in so far as: theo như … / theo mức độ …. In so far as I know, he is an honest person. 6)so near and yet so far: chỉ 1 việc suýt nữa thành công (gần thành công thì fail)

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

* Trả lời câu hỏi Yes/No: Lỗi này thường gặp trong giao tiếp hơn là khi học ngữ pháp: 1) Do you like ice-cream? Yes, I do. (Yes, I like ice-cream.) No, I don’t. (No, I don’t like ice-cream,) (phần này chắc chắn ko vấn đề gì) Tuy nhiên các bạn có thể mắc lỗi khi câu hỏi bắt đầu bằng DON’T 2) Don’t you like this film? Yes, I do. (Yes, I like this film.) No, I don’t. (No, I don’t like this film.) Vậy câu trả lời Yes/No KHÔNG PHỤ THUỘC vào DO hay DON’T ở câu hỏi mà phụ thuộc vào thể KHẲNG ĐỊNH hay PHỦ ĐỊNH của ĐỘNG TỪ trong câu trả lời.

1. She studies very hard. 2. David is tired. 3. I must go now. 4. My mother is cooking in the kitchen. 5. We go to school by bike. 6. They are busy at the moment. 7. Linda works in the bank. 8. She visits her uncle twice a month.II. You meet Jane, an English girl, in Paris. Use the words in brackets to ask her some questions. 0. (like/it here) You: Do you like it here? Jane: Yes, I do. 1. (study / French) You: ………………………… Jane: Yes, I am. 2. (like / French music) You: ………………………… Jane: Yes, I do. 3. (stay / in the centre) You: ………………………… Jane: No, I’m not. 4. (have got / a flat) You: ………………………… Jane: Yes, I have. 5. (work / in Paris) You: ………………………… Jane: No, I don’t. 6. (like / French food) You: ………………………… Jane: Yes, I do.

III. You want to study in London. You telephone a language school to ask some questions. Put these words in the right order to make questions.

1. of London / is / near the centre / the school/? 2. much homework / give / do / the teachers/? 3. the classes/small/are/? 4. organize/trips/does/the school/? 5. pay/I/can/by credit card/?

I. Put “Who/What/Which/How” in the gaps 1. ………… do you eat for breakfast? Fish, peas and potatoes. 2. ………… are you writing to? Mary. 3. ………… restaurant do you prefer, the Pizza Palace or the Spaghetti King? The Pizza Palace. 4. …………’s the answer to question 13? I don’t know. 5. ………… bus do we take to the museum, the number 24 or the number 38? 38. 6. ………… do you invite to the party? Tony, Steve and Kathryn. 7. ………… pen is yours, the green one or the blue one? Green. 8. ………… are you doing at the weekend? I’m driving to Bristol. 9. …………’s the capital of Scotland? Edinburgh. 10. …………’s the boy in the photo? My cousin. 11. …………do you go to school? I walk.

1. How is she get to work in the morning? 2. Where do you go for your holidays? 3. How is your father? 4. Why do you working so hard at the moment? 5. Where does Peter now? 6. Whose does this villa belong to? 7. Why do your mother go to the bank every day? 8. Where do Mike live?

1. Linda is tired. 2. I often meet Joanna at a disco in the centre of town. 3. I’m looking for a new job because I want more money. 4. The nearest hospital is in Park Street. 5. They are going to a party now. 6. This book is Jack’s. 7. He is studying English at a school in London. 8. I always catch the first train. 9. My father goes to work by motorbike. 10. We are studying English at the moment.

1. cola / be / there / in that bottle 2. rooms / be / there / in this hotel? 3. homework / you / have got 4. boys / your class / have 5. orange juice / be / there / in the fridge 6. English books / you / have got 7. salt / be / there / in this soup 8. time / we / have gotII. Quiz champion Claude Jennings is answering questions. Put in these words and phrases. There are 3 extra. how far, how long, how often, how many, what, what color, what kind, when, where, who 1. … is the Greek flag? Blue and white. 2. … centimeters are there in a kilometer? A hundred thousand. 3. … is Melbourne? It’s in Australia. 4. … is Sirius? It’s a star. 5. … is it from Los Angeles to San Francisco? About 400 miles. 6. … do people organize the Olympic Games? Every four years. 7. … is a game of football? 90 minutes.

1. your husband/be? He is 34. 2. languages / be / in the world? More than 6,500. 3. it / be / from here to the airport? It’s 25 km. 4. the meal / cost? It isn’t very expensive. 5. the film/last? It lasts 2 hours. 6. the postman/come? He comes twice a day. 7. cheese / you / want? I want half a kilo.

1. What time leaves the train? 2. How long is it from your house to school? 3. How many bottle of juice do you want? 4. How much does Mary spend time on TV every day? 5. How often does Pat and his friends go to the library? 6. What do you usually in the evenings? 7. How much is your new watch cost?

I. Make Yes/No questions from these statements 1. Does she study hard? 2. Is David tired? 3. Must you go now? 4. Is your mother cooking in the kitchen? 5. Do you go to school by bike? 6. Are they busy at the moment? 7. Does Linda work in the bank? 8. Does she visit her uncle twice a month?II. You meet Jane, an English girl, in Paris. Use the words in brackets to ask her some questions. 0. (like/it here) You: Do you like it here? Jane: Yes, I do. 1. (study / French) You: Are you studying French Jane: Yes, I am. 2. (like / French music) You: Do you like French music? Jane: Yes, I do. 3. (stay / in the centre) You: Are you staying in the centre? Jane: No, I’m not. 4. (have got / a flat) You: Have you got a flat? Jane: Yes, I have. 5. (work / in Paris) You: Do you work in Paris? Jane: No, I don’t. 6. (like / French food) You: Do you like French food? Jane: Yes, I do.

1. of London / is / near the centre / the school/? Is London near the centre of London? 2. homework / give / do / the teachers/? Do the teachers give much homework? 3. the classes/small/are/? Are the classes small? 4. organize/trips/does/the school/? Does the school organize trips? 5. pay/I/can/by credit card/? Can I pay by credit card?

1. How is Linda? 2. Where do you often meet Joanna? 3. Why are you looking for a new job? 4. Where is the nearest hospital? 5. Where are they going? 6. Whose is this book? 7. Where is he studying English? 8. Which train do you always catch? 9. How does your father go to work? 10. What are you doing at the moment?

1. How much cola is there in that bottle? 2. How many rooms are there in this hotel? 3. How much homework have you got? 4. How many boys does your class have? 5. How much orange juice is there in the fridge? 6. English books / you / have got 6. How many English books have you got? 7. How much salt is there in this soup? 8. How much time have we got?II. Quiz champion Claude Jennings is answering questions. Put in these words and phrases. There are 3 extra. how far, how long, how often, how many, what, what color, what kind, when, where, who 1. What color 2. How many 3. Where 4. What 5. How far 6. How often 7. How long

1. How old is your husband? 2. How many languages are there in the world? 3. How far is it from here to the airport? 4. How much does the meal cost? 5. How long does the film last? 6. How often does the postman come? 7. How much cheese do you want?

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

học từ vựng thì cứ đọc nhiều vào,như ngày nào cũng đọc báo,truyện tranh,games dàn trận có thoại nhiều càng tốt…chả cần phải nhớ đâu,cứ thế,ngày nào cũng gặp riết nó quen :sogood:

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

Passage 1:1.B 2.A 3.D 4.C 5.C Passage 2:1B 2B 3B 4A 5B 6B 7A 8B 9A 10B Dialogue 1:1A 2B 3A 4C 5A Dialogue 2:1A 2C 3B 4A 5B 6B 7B 8A

Read the following passage and choose the item that best answers each of the questions about it:

My best friend’s full name is Stuart Kenneth Young. His family call him Ken, for short, but his nickname at school is “Sky”! . He was born in Manchester, but now he lives in Newcastle. .Sky is fifteen years old. He is 1.65 m tall and he weighs 50 kilos. He’s got short brown hair and dark brown eyes. .He is interested in all kinds of sports and music . His favourite group is U2, but his favourtite singer is Bryan Adams. Sports View is his favourite(sở thích,yêu thích) TV program . Sky’s favourite food is pizza. He hates people who smoke all the time.I like Sky because he’s got a good sense of humour(hài hước) . I also like him because he’s a great dancer.

1.Who is Stuart Kenneth young? chúng tôi best friend chúng tôi author’s best friend C.Sky’s classmate D.Sky’s next-door neighbor

2.Where does he live? chúng tôi Newcastle chúng tôi Manchester chúng tôi the United States D.A and B 3.Stuart likes…..? chúng tôi kinds of sport and music B.U2 C.Bryan Adams chúng tôi are correct 4.Stuart is good at…….. A.Music B.sport C.Dancing chúng tôi are correct 5.Which of the following is not true? A.Stuart is fifteen years old B.Stuart’s eyes are dark brown C.Stuart like pizza and people who smoke all the time D.stuart has a good sense of humor.

Laura was born in Padua, a lovely, old town in Italy, but now she lives in Germany with her husband and their four children. However, her husband isn’t German, he’s English. He works in the Finance Department (Phòng tài chính ) of an international company in Stuttgart. Their children are all bilingual( Song ngữ). They speak English and Italian, but at home they usually speak Italian, even with their father. And now they’re learning German at school and from their friends. They’re very lucky! Laura and her family live in a big, old flat(Căn hộ) in the middle of Stuttgart, near the park. The flat has got six rooms, a large kitchen and two bathrooms. There’s a living- room, a dining-room, a small study(Phòng học) and three bedrooms. The two boys are twelve and ten and they share a bedroom. The two girls are eight and six and share another bedroom. The girls like to share a bedroom, but the boys don’t. Laura doesn’t go out to work. She wants to take an intensive German course first. (Cô ấy muốn học khóa học chuyên sâu về tiếng Đức trước khi đi làm).Her husband, Douglas, often has meetings in the USA, and then Laura is alone with the children. But that’s not a problem for Laura because she makes friends(Kết bạn) very easily. She’s already got a small group of international(Quốc tế) friends from Ireland, Switzerland, Spain, and, of course, Italy, and they often meet for coffee and a chat

1.What is the main idea of this reading text? chúng tôi is about Italy and Germany chúng tôi is about Laura and her family chúng tôi is about children chúng tôi is about living abroad 2.Laura and her husband are both from Italy A.True B.False 3.Their children were born in England A.True B.False 4.Laura’s husband is bilingual A.True B.False chúng tôi family lives in a modern flat in the middle of town A.True B.False

6.The two boys like to share a bedroom A.True B.False chúng tôi children only speck German at their new school A.True B.False 8.Laura is so sad because her husband is not always at home A.True B.False 9.Laura has a swiss friend A.True B.False 10.Douglas often has meetings in Russia A.True. B.False

Read the dialogue(đoạn hội thoại) and choose the correct answer. Each question has only one correct answer.

Directions to the Museum Tourist: Excuse me, can you help me? I’m lost! Person: Certainly(Chắc chắn rồi), where would you like to go? Tourist: I’d like to go to the museum, but I can’t find it. Is it far? Person: No, not really. It’s about a 5 minute walk. Tourist: Maybe I should call a taxi … Person: No, no. It’s very easy. Really. I can give you directions(Hướng dẫn) Tourist: Thank you. That’s very kind of you. Person: Not at all. … Now, go along this street to the traffic lights(Đèn giao thông). Do you see them? Tourist: Yes, I can see them. Person: Right, at the traffic lights, turn left into Queen Mary Avenue. Tourist: Queen Mary Avenue. Person: Right. Go straight on. Take t

Các Trang Web Học Tiếng Anh

Hãy truy cập nguồn tài liệu tiếng Anh trên mạng hoàn toàn miễn phí của Hội đồng Anh.

Học tiếng Anh qua các bài tập

Bạn có thể học tiếng Anh trực tuyến hoàn toàn miễn phí sử dụng trang web của Hội đồng Anh dành cho học viên Người lớn. Trang web bao gồm hàng tram trang tài liệu audio, text, video, và hơn 2000 bài tập tương tác. Bạn cũng có thể trở thành thành viên và đóng góp tài liệu cho trang web, kết nối với các thành viên khác, và tải tài liệu hoàn toàn miễn phí.

LearnEnglish website

Học tiếng Anh qua các trò chơi

Bạn có thể học tiếng Anh một cách vui và thú vị thông qua các trò chơi và truyện cười. Bạn có thể tìm kiếm các trò chơi với nhiều phong cách khác nhau giúp luyện tiếng Anh hoặc chỉ đơn giản vì mục đích giải trí.

LearnEnglish website: Fun & Games

Học tiếng Anh qua tài liệu audio và video

Chúng tôi cung cấp một lượng lớn tài liệu audio và video phục vụ việc thực hành ngôn ngữ. Những tài liệu này bao gồm các câu truyện dạng audio, các chương trình dạy tiếng Anh được sản xuất bởi BBC, và các video hướng dẫn cách giao tiếp chính xác trong các trường hợp khác nhau.

LearnEnglish website: Listen & Watch

Học tiếng Anh sử dụng di động

Hội đồng Anh đã phát triển một lượng lớn các ứng dụng trên di động cho việc học tiếng Anh, sử dụng trên các thiết bị khác nhau như iPhone, iPad, Nokia, Samsung, Ovi, và Android. Những ứng dụng này bao gồm các file audio, phim truyền hình, quiz, các trò chơi và bài tập giúp luyện ngữ pháp, từ vựng, và phát âm.

LearnEnglish website: Apps

Học tiếng Anh cho Trẻ em

LearnEnglish Kids là một trang web vui và bổ ích giúp trẻ từ 5-12 tuổi học tiếng Anh. Trang web cung cấp các trò chơi từ vựng và ngữ pháp, các bài hát, câu truyện, video, và một lượng lớn bài tập giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. LearnEnglish Kids đồng thời cũng rất hữu ích với giáo viên và phụ huynh với hàng trăm tài liệu có thể in được, đồng thời hỗ trợ phụ huynh trong việc giúp trẻ tự học tại nhà.

LearnEnglish Kids website

Học tiếng Anh cho Thanh thiếu niên

Nếu bạn trong độ tuổi thanh thiếu niên và muốn học tiếng Anh, LearnEnglish Teens là một trang web hữu ích. Được thiết kế cho lứa tuổi 13 đến 17, trang web cung cấp các bài luyện và tips chuẩn bị cho các kỳ thi, bổ trợ kiến thức ngữ pháp và từ vựng, cùng nhiều bài tập, video, trò chơi, câu đố vui và bổ ích.

LearnEnglish Teens website

Tiếng Anh Thương mại

Bạn đã có thể sử dụng tiếng Anh nhưng muốn cải thiện vốn tiếng Anh dùng trong môi trường làm việc thương mại? Bạn có bao giờ băn khoăn liệu vốn tiếng Anh của mình đã đạt chuẩn thương mại hay chưa? Bạn có ý định làm việc tại một tổ chức, cơ quan ở nước ngoài sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh? Chúng tôi có một nguồn tài liệu giúp bạn bồi dưỡng vốn tiếng Anh thương mại phục vụ đúng mục đích của mình.

LearnEnglish website: Business & Work

Học tiếng Anh với Bóng đá

Nếu bạn đang học tiếng Anh và đồng thời có sở thích bóng đá, Premiere Skills English sẽ giúp bạn bồi dưỡng vốn tiếng Anh trong quá trình tìm hiểu về các câu lạc bộ và cầu thủ giải ngoại hạng Anh. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các trận đấu và luật thi đấu giải ngoại hạng Anh thông qua các trò chơi và đố vui.

Premier Skills English website

Thiết Kế Web Học Tiếng Anh

Như thế nào là một web học tiếng anh chuyên nghiệp?

Để một web học tiếng anh có thể được đánh giá là chuyên nghiệp thì web học tiếng anh cần phải đáp ứng được những tiêu chí sau:

Giao diện của web học tiếng anh tối ưu, hình ảnh, màu sắc nổi bật, thu hút được người dùng cũng như tạo được niềm tin cho người xem. Bên cạnh đó, web học tiếng anh cũng phải có giao diện chuẩn, tương thích với hầu hết các trình duyệt web phổ biến (chrome, cốc cốc, firefox…) và thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh…)

web học tiếng anh phải có bố cục hợp lý, trình bày được đầy đủ thông tin cần cung cấp và không được rườm rà, dư thừa. Bên cạnh đó, web học tiếng anh cũng phải đảm bảo cung cấp được thông tin phù hợp với nhu cầu người dùng mà doanh nghiệp hướng tới.

web học tiếng anh phải luôn luôn đảm bảo được thời gian vận hành, hoạt động thường xuyên và hạn chế tối đa thời gian ngắt quãng.

Thời gian tải trang được coi là tiêu chí quan trọng nhất. Theo thống kê, bất kì người dùng nào đều không đủ kiên nhẫn chờ đợi một web học tiếng anh tải trang quá 3 giây. Vì vậy, tốc độ tải trang nhỏ hơn 3 giây là tốt nhất.

Việc truyền tải, cung cấp thông tin, dịch vụ, giới thiệu doanh nghiệp cần phải được thể hiện một cách đầy đủ và rõ ràng, giúp người dùng có thể dễ dàng hiểu được thông tin mà doanh nghiệp muốn cung cấp.

Các chức năng của web học tiếng anh phải dễ dàng sử dụng, tiện lợi và đem đến sự thoải mái cho người dùng. Nên hướng tới tới sự tinh tế, đơn giản, tập trung vào những nhu cầu cần thiết và tránh các thủ tục rườm rà, không phù hợp với người dùng khó tính và thiếu kiên nhẫn.

Để tăng tỉ lệ chuyển đổi thì web học tiếng anh cần phải có sự tương tác cao và thu hút, giữ chân được người dùng ở trên web học tiếng anh lâu hơn. Từ đó giúp doanh nghiệp có được những nguồn khách hàng tiềm năng.

Website không được có những lỗi có thể dễ dàng nhìn ra được hoặc lỗi đó chỉ là một lỗi rất nhỏ, không ảnh hưởng đến sự vận hành của web học tiếng anh và có thể bỏ qua được.

Tiêu chí đánh giá cuối cùng đó là mọi web học tiếng anh đều phải là một công cụ đắc lực, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Tại sao doanh nghiệp cần phải thiết kế web học tiếng anh chuyên nghiệp?

Website mang lại sự tiện lợi và rất nhiều lợi do đó doanh nghiệp nào cũng nên sở hữu một web học tiếng anh chuyên nghiệp. Hiện nay, web học tiếng anh rất phù hợp với nhu cầu sử dụng và tìm kiếm thông tin trên mạng của đại đa số người dùng internet. Không những thế web học tiếng anh còn giúp mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với chi phí rất thấp. Bộ mặt của công ty, truyền thông đến với khách hàng một cách hiệu quả công ty hoạt động 24/24 mở rộng phạm vi hoạt động

Tạo sự hiện diện trên mạng, hình ảnh chuyên nghiệp, nâng cao cơ hội tiếp cận với khách hàng không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

Website giúp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ một cách sinh động, trực quan và mang tính tương tác cao. Khách hàng sẽ thực sự bị thuyết phục với hình thức giới thiệu này.

Website là công cụ hiệu quả để thực hiện các chiến dịch PR, Marketing và tạo cơ hội để bán sản phẩm hàng hóa một cách chuyên nghiệp mà không tốn nhiều chi phí.

Không chỉ bán hàng, web học tiếng anh còn là công cụ để chăm sóc khách hàng 24/24. Thông qua web học tiếng anh, bạn cũng có thể thực hiện các cuộc khảo sát ý kiến và từ đó có được những thông tin quý báu để có thể cải thiện chất lượng phục vụ của mình.

Website có thể được coi là bộ mặt của mọi doanh nghiệp bởi nó phản ánh đầy đủ thông tin, sản phẩm cùng đặc điểm của doanh nghiệp. Thông qua web học tiếng anh, khách hàng có thể cập nhật được tất cả mọi thông tin mà bạn mong muốn truyền tải đến khách hàng. Bên cạnh đó, phong cách ấn tượng cũng sẽ tạo nên dấu ấn của riêng bạn trong lòng khách hàng, giúp doanh nghiệp trở nên tin cậy và uy tín.

Website là công cụ cạnh tranh tối ưu, giúp khẳng định thương hiệu trên thị trường. Khi web học tiếng anh của bạn tốt và chuyên nghiệp hơn đối thủ thì chắc chắn khách hàng sẽ đến với bạn trước.

Thiết kế web học tiếng anh là gì?

Thiết kế web học tiếng anh hoặc lập trình web học tiếng anh được hiểu một cách đơn giản là công việc tạo một trang thông tin cho các cá nhân, công ty, doanh nghiệp hay tổ chức để phục vụ cho mục đích như giới thiệu, cập nhật thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, hoạt động cũng như tin tức, chia sẻ bí quyết…

Một web học tiếng anh tốt là phải dễ sử dụng, đẹp mắt và phù hợp với nhóm người dùng mà doanh nghiệp muốn hướng tới. Xu hướng thiết kế web học tiếng anh hiện nay đều hướng tới sự đơn giản nhưng vẫn phải đảm bảo giữ được sự tinh tế, thu hút người dùng. Từ đó, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu, sự chuyên nghiệp và uy tín.

Các đầu việc khi thiết kế web học tiếng anh?

Bước 1: Xác định mục đích của web học tiếng anh để làm gì?

Website dạng giới thiệu công ty, doanh nghiệp

Website giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

Website bán hàng có giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến

Website thương mại điện tử dạng sàn giao dịch

Website chuyên biệt: web xổ số, web phong thủy, web bóng đá…

Các loại hình web học tiếng anh khác theo yêu cầu

Bước 2: Lập ra danh sách các tiêu chí bắt buộc của trang web học tiếng anh.

Lựa chọn khung giao diện web học tiếng anh phù hợp (chọn mẫu giao diện hoặc lên ý tưởng thiết kế)

Các chức năng chính mà web học tiếng anh cần có như tin tức, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến…

Số lượng đầu mục của web học tiếng anh

Dung lượng lưu trữ của trang web học tiếng anh. Với những trang web học tiếng anh sử dụng những hình ảnh có độ phân giải cao hay thể hiện nội dung bằng video thì sẽ cần dung lượng lưu trữ cao.

Tích hợp các tính năng như: nhận xét, đánh giá của khách hàng, form đăng ký trực tuyến, form tham khảo ý kiến, công cụ chat trực tuyến…

Đảm bảo liên kết web học tiếng anh với các trang mạng xã hội.

Trình phát video, âm thanh, slide hiệu ứng…

Giỏ mua hàng và mua hàng, thanh toán trực tuyến.

Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn dịch vụ, thanh toán.

Tối ưu hóa, thân thiện cho thiết bị di động.

Thao tác dễ dàng như cập nhật, chỉnh sửa, xóa nội dung.

Bước 3: Tìm hiểu thông tin và lựa chọn một công ty thiết kế web học tiếng anh chuyên nghiệp.

Công ty thiết kế web học tiếng anh chuyên nghiệp phải có những tiêu chí sau

Thông tin địa chỉ liên hệ… rõ ràng

Thương hiệu công ty phải có trên top gg

Quy trình thiết kế web học tiếng anh chuẩn, chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ và có các chính sách hậu mãi tốt. Ngoài ra công ty đó có thể có đội ngũ marketing truyền thông, quảng bá cho web học tiếng anh của bạn

Bước 4: Lựa chọn một công ty hosting uy tín. Thường thì các công ty thiết kế web học tiếng anh sẽ có cả dịch vụ hosting.

Phương án 1: bạn có thể chọn sử dụng hosting của ngay công ty thiết kế web học tiếng anh. Khi chọn công ty này bạn có thể được hỗ trợ một cách tốt hơn

Phương án 2: bạn có thể lên gg tìm hiểu về các công ty uy tín, xem các đánh giá về đơn vị đó để lựa chọn cho phù hợp

Bước 5: Chọn và đăng ký một tên miền cho web học tiếng anh của bạn.

Lựa chọn tên miền là một yếu tố vô cùng quan trọng. một tên miền hay sẽ giúp cho công ty bạn phát triển một cách bền vững. có 3 cách để lựa chọn tên miền cho phù hợp

Chọn tên miền theo thương hiệu của công ty

Chọn tên miền theo sản phẩm dịch vụ

Kết hợp cả thuong hiệu và sản phẩm

Bước 6: Xác định những nội dung sẽ đưa lên web học tiếng anh. Phải đảm bảo web học tiếng anh thể hiện thông tin liên hệ của doanh nghiệp bạn.

Nội dung về sản phẩm dịch vụ mà công ty bạn đang cung cấp

Đưa lên giới thiệu về công ty của bạn

Đưa lên thông tin đánh giá cơ bản, sự khác biệt về công ty của bạn

Bài viết chia sẻ kinh nghiệm

Những điều bạn cần biết về thiết kế web học tiếng anh?

Về phần thiết kế trang web học tiếng anh

Thiết kế theo mẫu hoặc theo ý tưởng về một khuôn mẫu thống nhất cho web học tiếng anh và màu sắc, giao diện, phông chữ khi sử dụng để thiết kế web học tiếng anh phải đồng nhất.

Website phải có tốc độ tải trang dưới 3 giây. Điều đó có nghĩa là kích thước mỗi trang phải nhỏ hơn 50KB, bao gồm cả hình ảnh và video nếu có.

Đặt tên thông dụng cho các đầu mục chính của web học tiếng anh như: Trang chủ, Giới thiệu, Liên hệ… nên tránh việc cố gắng chạy theo mốt cũng như dùng những từ ngữ khiến người dùng khó hiểu.

Website cần có sự liên kết giữa các trang. Ví dụ như khi khách hàng đọc bài viết về sản phẩm mà bạn đang cung cấp thì thêm vào các đường dẫn liên kết đến trang mua sản phẩm.

Về phần bố trí và sắp đặt nội dung của trang

Cần chú ý sắp xếp, đặt những nội dung quan trọng, hấp dẫn lên đầu trang web học tiếng anh sau đó mới đến những nội dung khác ít quan trọng hơn.

Ngăn cách nội dung, phân bổ vị trí đặt ảnh hợp lý giúp web học tiếng anh đẹp mắt, hấp dẫn, không làm cho nội dung bị lộn xộn.

Tạo độ tương phản trên trang web học tiếng anh giúp người sử dụng dễ dàng đọc nội dung trên web học tiếng anh. Ví dụ: chữ đen trên nền trắng hoặc chữ trắng trên nền đen…

Để đảm bảo sự đồng nhất của web học tiếng anh thì không nên sử dụng nhiều loại phông chữ trên cùng một trang web học tiếng anh.

Cần kiểm tra sự hiển thị của trang web học tiếng anh ở nhiều trình duyệt web học tiếng anh khác nhau để điều chỉnh phân bổ nội dung cho hợp lý, đẹp mắt.

Về phần nội dung hiển thị trên trang web học tiếng anh

Website nên sử dụng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu để mỗi người truy cập đều có thể đọc và hiểu được bạn đang muốn nói về vấn đề gì. Trừ khi web học tiếng anh của bạn phục vụ cho một lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật nào đó thì mới dùng từ ngữ chuyên môn.

Nếu trang quá dài thì nên phân bổ ra thành các trang nhỏ hơn, đồng thời tạo các liên kết giữa chúng với nhau.

Không dùng phông chữ có kích thước nhỏ hơn 12pt. Nếu nhỏ hơn sẽ gây khó đọc cho người truy cập.

Về phần tìm hiểu người xem

Cần thiết lập một trang phản hồi tăng tính tương tác giữa web học tiếng anh với người sử dụng.

Thiết kế một trang thông báo về những tin tức mới được cập nhật.

Thêm các câu hỏi thu thập ý kiến người dùng, giúp tăng được sự tương tác của người sử dụng với web học tiếng anh cũng như phục vụ việc thu thập thông tin, đánh giá của khách hàng.

Về phần liên kết (đường dẫn liên kết giữa các trang)

Khi tạo liên kết nên có chú thích giúp người đọc biết được liên kết này dẫn đến đâu.

Nên sử dụng cùng một màu cho tất cả đường link sẽ đem đến sự hài hòa cho web học tiếng anh.

Không tạo đường dẫn liên kết tới các trang đang trong quá trình xây dựng.

Về phần sử dụng hình ảnh trên trang web học tiếng anh

Tối ưu hoá dung lượng hình ảnh trên trang web học tiếng anh giúp tăng tốc độ tải trang và chỉ nên dùng hình ảnh dạng .jpg, .gif.

Sử dụng chức năng thumnails (hình thu nhỏ) đối với các hình lớn, đồng thời bảo đảm vẫn có thể phóng to hình đó nếu muốn.

Quy trình thiết kế web học tiếng anh chuẩn nhất hiện nay?

Bước 1: Thu thập thông tin

Bước đầu tiên và cũng có thể coi là quan trọng nhất trong quy trình thiết kế web học tiếng anh đó là thu thập dữ liệu, thông tin. Nếu bạn không xác định rõ ràng mục tiêu và thu thập đầy đủ, chính xác thông tin cần thiết thì cả kế hoạch của bạn có thể bị vỡ lở và kết quả là websie của bạn sẽ đi chệch hướng so với những yêu cầu, mục đích mà bạn muốn hướng tới. Do đó, để quá trình thu thập thông tin diễn ra trơn tru và hiệu quả thì trước tiên bạn phải xác định được những vấn đề sau:

Mục đích việc thiết kế web học tiếng anh của bạn là gì?

Khách hàng mục tiêu bạn muốn nhắm tới là ai?

Phân tích, đánh giá thị trường và các đối thủ của bạn. Từ đó đưa ra được chiến lược tối ưu nhất cho web học tiếng anh của mình.

Bước 2: Thiết lập kế hoạch thiết kế web học tiếng anh

Sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết, bạn hãy hệ thống lại những dữ liệu mà mình có được và lập ra một bản kế hoạch thật chi tiết. Nếu ví việc thiết kế web học tiếng anh như xây dựng một căn nhà thì điều trước tiên bạn cần làm là phác thảo ra một bản thiết kế cơ bản. Nó sẽ phục vụ rất tốt cho việc thực hiện từng đầu việc một cách hiệu quả và đem lại cho bạn cái nhìn tổng quan, đánh giá được việc xây dựng web học tiếng anh của mình đang tiến hành đến đâu.

Bước 3: Thiết kế web học tiếng anh

Ở bước này, điều đầu tiên bạn cần làm là xác định đối tượng mục tiêu mà bạn muốn hướng tới. Giao diện web học tiếng anh của bạn sẽ được thiết kế tùy thuộc vào tiêu chí về đối tượng này. Ví dụ như web học tiếng anh hướng tới những nhà đầu tư sẽ khác biệt hoàn toàn so với web học tiếng anh dành cho các bạn trẻ.

Tiếp theo, bạn cần đảm bảo rằng màu sắc được lựa chọn và các thiết kế trên web học tiếng anh phải thống nhất với logo hay slogan cũng như màu sắc thương hiệu của công ty bạn.

Điều cuối cùng là bạn nên yêu cầu công ty thiết kế web học tiếng anh mà bạn đã chọn lựa đưa ra ít nhất 3 mẫu thiết kế khác nhau. Từ đó bạn có thể so sánh, đánh giá và chọn lựa được mẫu thiết kế phù hợp với mình nhất.

Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa

Bước 5: Bảo trì

Giới thiệu dịch vụ thiết kế web học tiếng anh VietWeb?

VietWebGroup là một trong những công ty thiết kế web học tiếng anh thuộc top đầu hiện nay, đem đến cho doanh nghiệp những ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin hiện đại nhất. Bên cạnh đó, VietWebGroup cũng cung cấp những giải pháp kinh doanh tối ưu nhất cho doanh nghiệp. VietWebGroup cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những giá trị cốt lõi thông qua các dịch vụ tốt nhất với phương châm “sự hài lòng của khách hàng là trên hết”.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế web học tiếng anh cùng đội ngũ nhân viên lâu năm dày dặn kinh nghiệm, VietWebGroup tự tin sẽ mang đến cho khách hàng những web học tiếng anh chất lượng nhất với chi phí thấp và thời gian nhanh chóng.

Thiết kế web học tiếng anh cùng các thương hiệu bậc nhất Việt Nam đang tin dùng tại VietWeb

Hệ thống quản lý web học tiếng anh trên 1 kênh, dễ dàng sử dụng và thao tác

Quản lý danh sách khách hàng chi tiết và đầy đủ

Báo cáo thống kê tình hình hoạt động web học tiếng anh, doanh thu bán hàng, chi tiết đầy đủ

Website được tối ưu, cho tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng cao

Dùng thử miễn phí 15 ngày

Vận hành thử web học tiếng anh

Chính sách bảo hành và bảo trì web học tiếng anh

Đội ngũ lập trình viên VietWeb phục vụ chuyên nghiệp

Các chương trình khuyến mại khi lựa chọn sử dụng dịch vụ thiết kế web học tiếng anh tại VietWebGroup

Giảm 10% chi phí xây dựng web học tiếng anh

Khuyến mại tên miền Hosting năm đầu

Tặng bộ công cụ Livechat

Tặng gói SEO từ khóa thương hiệu

Khuyến mại gói thiết kế Banner từ 5 – 7 slide

Khuyến mại gói quản trị web học tiếng anh từ 15 bài

Các dịch vụ thiết kế web học tiếng anh mới nhất?

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh giá rẻ

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh chất lượng

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh trọn gói

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh theo nghành nghề

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh giới thiệu

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh theo yêu cầu

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh cao cấp

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh tối ưu UX – UI giúp nâng tầm trải nghiệm mua hàng, tăng tỷ lệ mua hàng trên web học tiếng anh

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh giao diện độc đáo

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh sáng tạo

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh công ty

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh doanh nghiệp

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh giúp bạn tăng trưởng doanh thu vượt bậc

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh bán hàng dành riêng cho bạn

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh bán hàng trực tuyến

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh chuẩn SEO tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm đặc biệt là Google

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh công nghệ cao băng thông không giới hạn

Dịch vụ thiết kế web học tiếng anh bảo mật với chứng chỉ SSL siêu việt

Kỹ thuật lập trình web học tiếng anh của công ty VietWeb sẽ qua gặp bạn trực tiếp thu thập thông tin, nắm bắt yêu cầu thiết kế web học tiếng anh, đảm bảo làm web học tiếng anh đúng yêu cầu và tư vấn cho bạn tạo lập web học tiếng anh nhanh, chuẩn SEO mang lại hiệu quả cao nhất!

Các Trang Web Học Tiếng Anh Miễn Phí

Khi tham gia học tiếng Anh của trang này, bạn sẽ có điều kiện:

– Làm các bài học, bài test từ cơ bản đến nâng cao.

– Có sự hướng dẫn đề tìm hiểu nội dung và từ vựng một cách chi tiết.

– Phát âm và đọc chậm cho bạn tiện theo dõi.

– Có phần cho bạn tự phát âm nhưng điều kiện là kết nối với Micro.

– Nếu các bạn trả lời đáp án bị sai thì sẽ Web Duolingo sẽ giải thích ngay lỗi sai đó như thế nào.

+ Cuối mỗi bài học sẽ có bài ngữ pháp kèm theo để các bạn ôn tập lại.

2. Spotlightenglish.com

Đây là trang wen giúp bạn luyện nghe hiệu quả. Ưu điểm của trang web này đó là:

– Người đọc nói chậm, rất dễ nghe, phát âm chuẩn từng từ

– Có phần phụ đề ở dưới giúp bạn đọc theo người nói để chỉnh lỗi phát âm của mình, cách lên giọng và xuống giọng từng câu.

– Trong mỗi đoạn hội thoại sẽ có khoảng 4 từ vựng mới, giúp bạn vừa nghe đồng thời bổ sung thêm vốn từ vựng của mình.

– Bạn có thể học từng vựng trong mục “Practice Words” theo từng chữ cái giúp bạn nhanh hiểu từ vựng hơn.

3. Learnenglish.britishcouncil.org

Trang web này cung cấp một lượng lớn tài liệu audio và video phục vụ việc thực hành ngôn ngữ. Những tài liệu này bao gồm các câu truyện dạng audio, các chương trình dạy tiếng Anh được sản xuất bởi BBC, và các video hướng dẫn cách giao tiếp chính xác trong các trường hợp khác nhau.

4. Voaspecialenglish/blogspot.com

Ưu điểm chính của trang web học tiếng Anh này là:

– Bạn có thể vừa xem vừa đọc phụ đề ở bên dưới để hiểu ngay những từ không nghe được

– Bản tin có thời lượng không quá dài nên dễ tạo hứng thú cho người học.

BBC Learning English là trang web học ngữ pháp, từ vựng, phát âm, tìm hiểu bí quyết dạy tiếng Anh…. Ngoài ra bạn cũng có thể tự kiểm tra trình độ tiếng Anh qua các bài thi trực tuyến và học cách dạy tiếng Anh cho người khác. Phần thú vị nhất của trang web này là “6 Minute English” – bạn sẽ được nghe một đoạn tiếng Anh ngắn có phụ đề và có thể tải về máy tính dưới dạng mp3 và pdf để học offline.

Đây là trang web học tiếng Anh với nhiều bài học miễn phí mà bạn có thể tham khảo. Điểm mạnh của trang web này đó là sử dụng công nghệ vào quá trình dạy và học. Bạn sẽ thấy phần mềm nhận diện phát âm lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam hỗ trợ học phát âm hiệu quả. với giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam theo yêu cầu của bạn sẽ giúp bạn có thêm cơ hội giao tiếp tiếng Anh.