Top 16 # Xem Nhiều Nhất Video Học Tiếng Anh Nâng Cao / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

109 Video Học Jquery Cơ Bản Đến Nâng Cao ( Giáo Trình Tiếng Việt ). / 2023

Bài số 1 Giới thiệu khoá học.mp4 Bài số 2 Giới thiệu jQuery.mp4 Bài số 3 Giới thiệu và cài đặt sublime text và plugin emmet.mp4 Bài số 4 Cài đặt plugin khác và cách sử dụng.mp4 Bài số 5 Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery.mp4 Bài số 6 Thực hành các hàm cơ bản của jQuery qua ví dụ.mp4 Bài số 7 Giới thiệu project và tạo file ban đầu.mp4 Bài số 8 Xử lý phần HTML và CSS.mp4 Bài số 9 Xử lý phần jQuery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class.mp4 Bài số 10 Tổng kết kiến thức học từ đầu.mp4 Bài số 11 Giới thiệu project và xu hướng web one page.mp4 Bài số 12 One page website phần html.mp4 Bài số 13 One page website phần css.mp4 Bài số 14 One page website phần jQuery _ hàm chuyển động body.mp4 Bài số 15 One page website phần jQuery _ giới thiệu hàm offset.mp4 Bài số 16 Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2.mp4 Bài số 17 Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng.mp4 Bài số 18 Qui trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu.mp4 Bài số 19 Viết mã HTML.mp4 Bài số 20 Viết mã CSS.mp4 Bài số 21 Viết mã jQuery_ Phần xử lý cho nút.mp4 Bài số 22 Viết mã jQuery Phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh.mp4 Bài số 23 Viết mã jQuery_ Phần xử lý tổng hợp.mp4 Bài số 24 Tổng kết kiến thức đã học trong project 3.mp4 Bài số 25 Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong chương.mp4 Bài số 26 Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của CSS3.mp4 Bài số 27 Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition.mp4 Bài số 28 Viết mã HTML.mp4 Bài số 29 Viết mã CSS và hiệu ứng.mp4 Bài số 30 Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung.mp4 Bài số 31 Viết mã HTML.mp4 Bài số 32 Viết mã CSS.mp4 Bài số 33 Phần CSS hiệu ứng.mp4 Bài số 34 Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jQuery cho hiệu ứng load thêm.mp4 Bài số 35 Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác.mp4 Bài số 36 Giới thiệu animation.mp4 Bài số 37 Sử dụng animation.mp4 Bài số 38 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website – phần 1 html.mp4 Bài số 39 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 2 CSS.mp4 Bài số 40 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 3 chuyển động.mp4 Bài số 41 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 1 html.mp4 Bài số 42 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – phần 2 CSS.mp4 Bài số 43 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 3 chuyển động(1).mp4 Bài số 43 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 3 chuyển động.mp4 Bài số 44 Tổng kết.mp4 Bài số 45 Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jQuery và CSS3.mp4 Bài số 46 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 1_ HTML.mp4 Bài số 47 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 2_ CSS.mp4 Bài số 48 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 3_ jQuery.mp4 Bài số 49 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 4_ Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper.mp4 Bài số 50 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 5_ Thuộc tính tâm quay,các hiệu ứng slide fall, sticky.mp4 Bài số 51 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 6_ Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay.mp4 Bài số 52 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 7_ Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes.mp4 Bài số 53 Project 6 Viết hiệu ứng modal box – Phần 8 Hàm thời gian của jQuery và các hiệu ứng.mp4 Bài số 54 Project 7 Push menu sử dụng jQuery – Phần 1 HTML và CSS.mp4 Bài số 55 Project 7_ Push menu sử dụng jQuery – Phần 2_ HTML.mp4 Bài số 56 Project 7_ Push menu sử dụng jQuery – Phần 3_ Hướng dẫn các bài ứng dụng khác.mp4 Bài số 57 Giới thiệu hiệu ứng trang chúng tôi và kiến thức cần áp dụng.mp4 Bài số 58 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 1_ HTML.mp4 Bài số 59 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 2 _ CSS.mp4 Bài số 60 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 3_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 1.mp4 Bài số 61 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 4_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 2.mp4 Bài số 62 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 5_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 3.mp4 Bài số 63 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 6_ Phần jQuery xử lý cho nút prev.mp4 Bài số 64 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 7_ Phần jQuery xử lý cho nút chuyển slide.mp4 Bài số 65 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 8_ Phần jQuery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng.mp4 Bài số 66 jQuery cho các hiệu ứng slide giới thiệu.mp4 Bài số 67 JQuery cho các hiệu ứng slide _ hiệu ứng ‘let me in’.mp4 Bài số 68 jQuery cho các hiệu ứng slide _ hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết.mp4 Bài số 69 Giới thiệu các kiến thức sử dụng.mp4 Bài số 70 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 1 – HTML.mp4 Bài số 71 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 2 – CSS.mp4 Bài số 72 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 3 – jQuery.mp4 Bài số 73 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 4 – hướng dẫn bài tập áp dụng.mp4 Bài số 74 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 5 – Phân tích hiệu ứng scroll jQuery trong web thực tế.mp4 Bài số 75 Project 9_ Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng_ Scroll, wow js, animate css.mp4 Bài số 76 Project 9_ Bắt đầu xử lý HTML và CSS.mp4 Bài số 77 Project 9_ Xử lý hiệu ứng jQuery.mp4 Bài số 78 Project 9_ Sử dụng thư viện chúng tôi kết hợp jQuery.mp4 Bài số 79 Project 9_ Sử dụng thư viện chúng tôi kết hợp jQuery – Phần 1 HTML + CSS.mp4 Bài số 80 Project 9_ Sử dụng thư viện chúng tôi kết hợp jQuery – Phần 2 JQuery.mp4 Bài số 81 Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jQuery đã học.mp4 Bài số 82 Tổng kết phần Scroll jQuery.mp4 Bài số 83 Giới thiệu các kiến thức và project 10.mp4 Bài số 84 Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện Isotope kết hợp jQuery.mp4 Bài số 85 Hiệu ứng filter phần 1 – Viết mã HTML.mp4 Bài số 86 Hiệu ứng filter phần 2 – Viết mã jQuery.mp4 Bài số 87 Hiệu ứng filter phần 3 – Filter bằng cách kết hợp jQuery và isotope.mp4 Bài số 88 Hiệu ứng filter phần 4 – Filter bằng cách Quicksearch.mp4 Bài số 89 Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp.mp4 Bài số 90 Giới thiệu kiến thức.mp4 Bài số 91 Cài đặt cơ bản Bootstrap và Plugin.mp4 Bài số 92 Hiệu ứng Popover.mp4 Bài số 93 Hiệu ứng Tooltip.mp4 Bài số 94 Hiệu ứng Tab.mp4 Bài số 95 Hiệu ứng Modal.mp4 Bài số 96 Hiệu ứng Carousel.mp4 Bài số 97 Hiêu ứng Scrollspy – Phần 1_ HTML.mp4 Bài số 98 Hiệu ứng Scroll Spy – Phần 2_ Hiệu ứng scroll và animate.mp4 Bài số 99 Giới thiệu kiến thức.mp4 Bài số 100 Giới thiệu và ví dụ về Tweenmax – Phần 1.mp4 Bài số 101 Giới thiệu và ví dụ về tweenmax – Phần 2.mp4 Bài số 102 Áp dụng tweenmax kết hợp jQuery.mp4 Bài số 103 Giới thiệu TimelineMax.mp4 Bài số 104 Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp.mp4 Bài số 105 Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website – Phần 1.mp4 Bài số 106 Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website – Phần 2.mp4 Bài số 107 Tổng kết phần 16.mp4 Bài số 108 Tổng kết kiến thức.mp4 Bài số 109 Hướng dẫn viết hiệu ứng.mp4 Tài liệu.rar

Đây là DATA nằm trong Box VIP.  Bạn có thể mua lẻ 1 giáo trình hoặc trả 1 lần để truy cập 6TB Video học tập theo Link ở dưới.

Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Nâng Cao / 2023

Khóa học tiếng Anh giao tiếp nâng cao tại Tầm Nhìn Việt được thiết kế và khai giảng cho những bạn đang tìm kiếm khóa học để nâng cao khả năng tiếng Anh. Khóa học tiếng Anh giao tiếp nâng cao này dành cho các bạn có kiến thức cơ bản khá rồi; muốn nâng cao lên để sử dụng tiếng Anh giao tiếp một cách thành thạo sao cho giống “Tây” nhất.

Lộ trình khóa học tiếng Anh giao tiếp nâng cao

Để có thể thành thạo giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên nhất; Tầm Nhìn Việt thiết kế riêng cho các học viên theo học với lộ trình học từ vựng, phát âm và combo nghe – nói kết hợp.

Số lượng các từ vựng mà học viên được học sẽ giúp học viên để thể hiện bản thân mình; thể hiện cái tôi cá nhân. Từ đó thể hiện sự tự tin của bản thân trong việc giao tiếp tiếng Anh. Trang bị từ vựng cho học viên không chỉ để các bạn giới thiệu trôi chảy về bản thân không. Lượng từ vựng mà các bạn tự học được còn để giúp các bạn khả năng tạo sự liên kết trong đoạn đối thoại; cuộc đối thoại trở nên thú vị và tự nhiên hơn.

2. Pronunciation: Phát âm

Nói đến Pronunciation, có thể sẽ rất nhiều bạn định nghĩa phát âm là cách chúng ta đọc một từ Tiếng Anh. Tuy nhiên thực tế, phát âm còn bao hàm phạm vi rộng hơn thế rất nhiều. Đôi khi trong giao tiếp, mặc dù các bạn đã học cách đọc chuẩn từng từ; nhưng vẫn gặp một số những khó khăn nhất định khi nghe người bản ngữ nói. Hay tại sao khi nghe người nước ngoài nói ta lại thấy du dương như một bản nhạc. Còn người Việt Nam có nhiều bạn phát âm chuẩn nhưng không thể hay được như thế? Vậy lý do bắt nguồn từ đâu?

Đó chính là do chúng ta phát âm vs nói một câu mà chưa có trọng âm và ngữ điệu. Tầm Nhìn Việt sẽ chỉ các bạn những kỹ năng trên khi đến khóa học tiếng Anh giao tiếp nâng cao.

Tiếp theo đó chính là ngữ điệu. Ngữ điệu đóng vai trò rất quan trọng để truyền tải cảm xúc, ngay cả trong Tiếng Việt cũng vậy. Khi ngạc nhiên, chúng ta thường có xu hướng cao giọng, còn khi buồn bã, chúng ta lại trầm giọng xuống. Trong Tiếng Anh, nếu các bạn lắng nghe thật kĩ, các bạn sẽ nhận thấy rằng họ cũng lên giọng và xuống giọng khi nói. Ví dụ như khi hỏi “What’s your name?” thì giọng sẽ đi xuống thay vì đi lên.

Để được cải thiện một cách tốt nhất, khóa học tiếng Anh giao tiếp nâng cao tại Tầm Nhìn Việt sẽ giúp các bạn. Tại đây, với đội ngũ giảng viên gần như 100% giáo viên người nước ngoài. Việc phát âm đúng và chuẩn của mỗi học viên sẽ trở nên dễ dàng hơn.

3. Listening and Speaking: Nghe và Nói

Trong khóa học tiếng Anh giao tiếp nâng cao tại Tầm Nhìn Việt, kỹ năng này không còn đơn thuần. Mà sâu sắc hơn đó chính là lắng nghe và truyền đạt khi giao tiếp. Khi nói chuyện với người nước ngoài, làm sao để thể hiện rằng chúng ta đang thực sự lắng nghe họ nói; và cho họ biết chúng ta thích thú, để tâm đến câu chuyện mà họ đang nói đến.

Hãy tưởng tượng các bạn đang đi học tại lớp học có nhiều bạn người nước ngoài và buổi học đó rất thú vị. Kết thúc tiết học, người bạn của các bạn nói với các bạn rằng: “The lesson was so great. I love it!”, vậy các bạn sẽ trả lời? Các câu trả lời thông dụng thường sẽ là “Yes” hoặc “I agree”.

Tuy nhiên, câu trả lời trên thật khô cứng, không thể hiện được bạn cũng yêu thích bài giảng như bạn mình. Bạn nên dùng những câu nói giúp đối phương cảm thấy thật hứng khởi; hiểu rằng bạn muốn kéo dài cuộc nói chuyện.

Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Tiếng Anh / 2023

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 2080/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025; tạo bước đột phá về chất lượng dạy và học tiếng Anh cho các cấp học, khuyến khích đưa tiếng Anh vào nhà trường từ bậc mầm non và các hoạt động xã hội; nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh của giáo viên và học sinh đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc, vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục; triển khai có hiệu quả việc dạy và học chương trình tiếng Anh ở các cấp học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới; phấn đấu đến năm 2025, học sinh phổ thông kết thúc các cấp học đạt trình độ tiếng Anh tương đương các Bậc quy định theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đa số học sinh tốt nghiệp THPT có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, trong học tập, làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế. Giáo viên ngoại ngữ đạt được bước tiến rõ rệt về năng lực chuyên môn, đảm bảo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

Đối với giáo dục mầm non: xây dựng và thực hiện lộ trình triển khai Chương trình cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh; khuyến khích triển khai ở những địa phương có nhu cầu và điều kiện thuận lợi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với giáo dục phổ thông: khuyến khích các trường tiểu học tổ chức dạy học tự chọn theo Chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2. Triển khai dạy Chương trình tiếng Anh cho 100% học sinh trong các trường phổ thông đúng lộ trình theo quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Trường THPT Chuyên Bắc Giang, một số trường THPT và các trường THCS trọng điểm có điều kiện kinh tế-xã hội thuận lợi, từng bước triển khai dạy tích hợp tiếng Anh trong một số môn học khác.

Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, phấn đấu kết quả thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh hằng năm bằng và cao hơn so với điểm bình quân của toàn quốc.

Xây dựng đội ngũ giáo viên tiếng Anh đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn năng lực ngôn ngữ quy định theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Giai đoạn 2021-2025 tuyển bổ sung giáo viên theo nhu cầu thực tế.

Đầu tư cơ sở vật chất, phòng học theo hướng chuẩn hóa và hiện đại. Tiếp tục rà soát, bổ sung đủ các thiết bị dạy học tiếng Anh thông thường; trang bị cho mỗi cơ sở giáo dục tối thiểu từ 01 đến 03 phòng học có thiết bị dạy học chuyên dụng phục vụ chính cho dạy và học tiếng Anh.

Một số giải pháp cơ bản

Một trong những giải pháp quyết liệt được đề ra nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trên địa bàn đó là công tác xây dựng đội ngũ giáo viên tiếng Anh vừa đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng. Đáng chú ý trong kế hoạch này đó là tập trung tuyển dụng đủ giáo viên tiếng Anh các cấp học theo kế hoạch đáp ứng năng lực ngoại ngữ và chỉ tuyển dụng những giáo viên đã đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định; định kỳ tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá, phân loại năng lực giáo viên tiếng Anh; xem xét, bố trí, sắp xếp lại công việc với những giáo năng lực chuyên môn hạn chế, chất lượng giảng dạy thấp.

Đổi mới kiểm tra, đánh giá được coi là yếu tố then chốt làm thay đổi chất lượng học tiếng Anh. Ngành giáo dục cần xây dựng ngân hàng dữ liệu về hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ dựa vào khung đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, khuyến khích việc kiểm tra, đánh giá trên máy tính và trên internet; từng bước xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi, đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với học sinh phổ thông, tạo điều kiện phát triển năng lực tư duy, sáng tạo, kỹ năng thực hành và khả năng giao tiếp cho học sinh. Cử đội ngũ giáo viên cốt cán môn tiếng Anh dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh của học sinh cuối các cấp học đạt tương đương khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Khuyến khích các tổ chức đánh giá năng lực độc lập, có uy tín trong nước và quốc tế tham gia đánh giá trình độ tiếng Anh của giáo viên và học sinh theo chuẩn quy định về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo dạy học tiếng Anh, gắn việc học ngoại ngữ với yêu cầu sử dụng thường xuyên ở các mức độ khác nhau đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại những vị trí sử dụng ngoại ngữ. Động viên khuyến khích đối với người sử dụng thành thạo ngoại ngữ cho việc học tập, nghiên cứu và phục vụ cho yêu cầu phát triển nghề nghiệp. Các cấp quản lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại các địa phương, cơ sở giáo dục; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai; chỉ đạo các cơ sở giáo dục định kì tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Lựa chọn đơn vị tiêu biểu để phổ biến, nhân rộng điển hình, khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện.

Tiếp tục nâng cấp, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường; bố trí ngân sách bổ sung đủ các thiết bị dạy học tiếng Anh thông thường và phòng học có thiết bị dạy học chuyên dụng. Từng bước trang bị phần mềm học tiếng Anh và sách song ngữ trong các nhà trường. Nghiên cứu, khai thác các hệ thống hỗ trợ dạy và học tiếng Anh trực tuyến và trên máy tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khuyến khích giáo viên tham gia xây dựng bài giảng và học liệu điện tử môn tiếng Anh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục.

Tiếp tục đẩy mạnh, phát triển môi trường dạy và học tiếng Anh, nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn tiếng Anh nhằm tăng cường 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho giáo viên. Quan tâm xây dựng môi trường ngoại ngữ nhằm hỗ trợ việc dạy và học tiếng Anh, ưu tiên các hoạt động theo định hướng nghề nghiệp, phục vụ nhu cầu công việc và kết nối việc làm, tạo động cơ học tập ngoại ngữ cho học sinh và lực lượng lao động trẻ. Phát triển và nhân rộng khả năng tự học, tự nâng cao 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Anh cho học sinh; tiếp tục duy trì các phong trào học và sử dụng tiếng Anh; xây dựng các chương trình, các hoạt động sử dụng tiếng Anh trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng, tạo cơ hội tiếp cận tiếng Anh cho nhiều đối tượng khác nhau.

Khuyến khích các cơ sở giáo dục liên kết với các trung tâm ngoại ngữ, các tổ chức đủ điều kiện theo quy định giảng dạy tiếng Anh tăng cường có giáo viên nước ngoài, hỗ trợ các cơ sở giáo dục về chuyên môn và xây dựng môi trường nói tiếng Anh.

Nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 được dự kiến khoảng 180 tỷ đồng; trong đó nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 118 tỷ, ngân sách huyện là 58 tỷ và nguồn huy động khác là 4 tỷ.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch xem tại Đây!

BBT.NVN

Khóa Học Tiếng Anh Thiếu Nhi Nâng Cao / 2023

Luyện Anh ngữ qua trò chơi, sách bài tập trực tuyến, kết hợp bảng tương tác khiến việc học trở nên lôi cuốn hơn. Lớp Tiếng Anh Thiếu nhi nâng cao được thiết kế và triển khai nhằm mục tiêu giúp các em nâng cao cả 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết, học cách phát âm chuẩn và mở rộng vốn từ vựng. Mục đích nhằm phát triển các kỹ năng tiếng Anh, rèn luyện khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh, giúp các em tự tin hội nhập vào nền giáo dục thế giới. Đây là Khóa Tiếng Anh Thiếu nhi nâng cao phù hợp với các lứa tuổi từ lớp 4 trở lên. Chương trình được thiết kế đặc biệt để các bé vừa vui chơi và học tập hiệu quả.

Mục tiêu giảng dạy của Lớp Tiếng Anh Thiếu nhi nâng cao

– Chương trình học tập đặc biệt tập trung phát triển sự tự tin và khả năng sáng tạo ở các em. – Phương pháp trực quan sinh động giúp các em học hiểu tiếng Anh không cần thông qua tiếng Việt. – Giáo trình lặp đi lặp lại cấu trúc theo các bài giảng giúp trẻ ghi nhớ kỹ và có vốn từ vựng phong phú. – Tiếng Anh được học tự nhiên với những trò chơi, trẻ nhớ cấu trúc và từ vựng khi nói và nghe tiếng Anh thông qua các hoạt động vui học.

Lớp Tiếng Anh Thiếu nhi nâng cao phát triển toàn diện các kỹ năng cho bé

Khóa Tiếng Anh Thiếu nhi nâng cao rèn luyện cho các em cách phát âm chuẩn và phản xạ một cách tự nhiên khi giao tiếp với giáo viên nước ngoài thông qua những trò chơi vui nhộn, phong phú và bổ ích như: hát tiếng Anh, kể chuyệnbằng tiếng Anh, chơi với tranh, ảnh, xem video, đố vui, hoạt động theo nhóm,…

Cho các em làm quen với các dạng đề thi Cambridge quốc tế dành cho lứa tuổi thiếu nhi trong suốt Khóa Tiếng Anh Thiếu nhi nâng cao

Các em được tham dự các kỳ thi do Trung tâm Khảo thí Cambridge tổ chức và cấp bằng sau khi các em kết thúc mỗi cấp độ STARTERS, MOVERS, FLYERS để các em làm quen và dạn dĩ hơn trong thi cử, Lớp Tiếng Anh Thiếu nhi nâng cao giúp các em cọ xát kiến thức Tiếng Anh và nhận ra những kiến thức chưa hoàn chỉnh để kịp thời bổ sung ở các cấp lớp kế tiếp thông qua kết quả đánh giá của kỳ thi.

Khóa Tiếng Anh Thiếu nhi nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ tiếng Anh, phát triển đồng đều tất cả các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ đạt hiệu quả thực tế của các bé. Đặc biệt chú trọng dạy các kỹ năng nghe, nói một cách tự nhiên để các em cảm thấy tự tin và hứng thú trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Lớp Tiếng Anh Thiếu nhi nâng cao, được thiết kế đặc biệt nhằm giúp các em tiếp cận tiếng Anh quốc tế nhưng vẫn duy trì sức học vượt trội môn tiếng Anh tại trường học; rèn luyện và nâng cao sự tự tin không chỉ trong sử dụng tiếng Anh mà còn trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.