Top 7 # Xem Nhiều Nhất Ung Dung Học Từ Vựng Tiếng Anh Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Hsk 5 (Nội Dung, Từ Vựng Và Tài Liệu Luyện Thi)

HSK 5 chủ yếu hướng vào nhóm thí sinh học Tiếng Trung 2 năm trở lên với 2-4 buổi một tuần, nắm được 2500 từ ngữ thường dùng.

Thí sinh đạt HSK cấp độ 5 có thể đọc báo và tạp chí Trung Quốc, thưởng thức những bộ phim và kịch Trung Quốc, và viết một bài phát biểu dài, đầy đủ bằng tiếng Trung Quốc.

I. Nội dung thi HSK 5

HSK cấp 5 gồm 100 câu hỏi, chia thành 3 phần nghe, đọc hiểu và viết.

Toàn bộ thời gian thi khoảng 125 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút)

1. Nghe

Phần 1: gồm 20 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Mỗi câu đều là hai câu đối thoại của hai người, người thứ ba căn cứ vào đoạn đối thoại đặt một câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.

Phần 2: gồm 25 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Câu hỏi phần này đều là 4-5 câu đối thoại hoặc 1 đoạn thoại, căn cứ vào đối thoại hoặc đoạn thoại hỏi một hoặc vài câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.

2. Đọc hiểu

Phần 1: gồm 15 câu hỏi. Cung cấp một vài đoạn văn, mỗi đoạn văn có một vài chỗ trống, chỗ trống cần điền một từ hoặc một câu, mỗi chỗ trống có 4 lựa chọn, thí sinh cần chọn đáp án đúng.

Phần 2: gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp một đoạn văn và 4 lựa chọn, thí sinh cần chọn đáp án đúng trong 4 lựa chọn đó.

Phần 3: gồm 20 câu. Trong phần này sẽ đưa ra vài đoạn văn và mỗi đoạn văn sẽ có vài câu hỏi kèm theo, thí sinh cần lựa chọn ra 1 đáp án chính xác từ 4 đáp án cho trước.

3. Viết

Phần 1: gồm 8 câu. Mỗi câu cung cấp một vài từ, yêu cầu thí sinh dùng những từ này viết thành một câu.

Phần 2: gồm 2 câu hỏi. Câu 1 cung cấp một vài từ, yêu cầu thí sinh dùng những từ này viết thành một đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ; câu 2 cung cấp 1 hình ảnh, yêu cầu thí sinh kết hợp hình ảnh viết một đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ.

Kết quả thi

Kết quả thi HSK (cấp 5) gồm 4 điểm là điểm nghe, điểm đọc hiểu, điểm viết và tổng điểm. Tổng điểm 180 được coi là đạt.

Kết quả HSK có hiệu lực trong vòng 2 năm (bắt đầu tính từ ngày thi). Đây là cơ sở chứng minh khả năng tiếng Hán của lưu học sinh nước ngoài khi vào học các trường Trung Quốc.

II. Từ vựng

Danh sách 1300 từ vựng HSK 5, không trùng lặp với các từ ở cấp độ dưới. Được liệt kê trong file pdf

Bảng từ vựng HSK 5 phiên bản mới (Hanban cập nhật năm 2012) http://www.ranbac.xyz/t677-topic

III. Tài liệu luyện thi

Mỗi bộ đề bao gồm 2 file:

File pdf: Đề thi, Đáp án, Tài liệu phần Nghe hiểu

File mp3: File âm thanh cho phần nghe hiểu

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 5

H51001卷试题 + H51001卷听力材料 + H51001卷答案

H51002卷试题 + H51002卷听力材料 + H51002卷答案

H51003卷试题 + H51003卷听力材料 + H51003卷答案

H51004卷试题 + H51004卷听力材料 + H51004卷答案

H51005卷试题 + H51005卷听力材料 + H51005卷答案

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 5 – 2012 edition

新汉语水平考试真题集HSK五级

H51113卷试题 + H51113卷听力材料 + H51113卷答案

H51114卷试题 + H51114卷听力材料 + H51114卷答案

H51115卷试题 + H51115卷听力材料 + H51115卷答案

H51116卷试题 + H51116卷听力材料 + H51116卷答案

H51117卷试题 + H51117卷听力材料 + H51117卷答案

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK (Level 5)(2014)

HSK真题集五级

H51221卷试题 + H51221卷听力材料 + H51221卷答案

H51222卷试题 + H51222卷听力材料 + H51222卷答案

H51223卷试题 + H51223卷听力材料 + H51223卷答案

H51224卷试题 + H51224卷听力材料 + H51224卷答案

H51225卷试题 + H51225卷听力材料 + H51225卷答案

Free Download Official Examination Papers of HSK (Level 5)(2014) PDF+AUDIO

Nên sử dụng cuốn Official Examination Papers of HSK (Level 5)(2014) đi kèm Bảng từ vựng HSK 5 phiên bản mới (Hanban cập nhật năm 2012)

Mô phỏng đề thi HSK phiên bản mới – cấp độ 5

BỘ ĐỀ LUYỆN THI NĂNG LỰC HÁN NGỮ HSK 5 – TUYỂN TẬP ĐỀ THI MẪU

Bạn nên tham gia khóa học miễn phí này: Giáo trình chuẩn HSK 5 online

Khung Nội Dung Khóa Học Tiếng Anh

Tuần

Buổi

Nội dung giảng dạy

CHỦ ĐỀ LỚN

1

1

Unit 1 – A visit from a pen pal

Đọc hiểu và từ vựng.

Ôn tập về thời quá khứ đơn.

MỆNH ĐỀ WISH LOẠI 1

2

Unit 1 – A visit from a pen pal (tiếp)

Mệnh đề wish loại 1 (với thời quá khứ đơn)

2

3

Unit 1 – A visit from a pen pal (tiếp)

Ôn tập về mệnh đề wish loại 1

4

Unit 2 – Clothing

Đọc hiểu và từ vựng.

Ôn tập về thời hiện tại hoàn thành.

CÂU BỊ ĐỘNG

3

5

Unit 2 – Clothing (tiếp)

Ôn tập về câu bị động

6

Unit 2 – Clothing (tiếp)

Ôn tập về câu bị động

4

7

Ôn tập Unit 1, 2 + bài tập + kiểm tra

8

Unit 3 – A trip to the countryside

Đọc hiểu và từ vựng

Ôn tập về mệnh đề wish loại 1 (với thời quá khứ đơn)

Mệnh đề wish với động từ khiếm khuyết could

TỪ NÓI SO

MỆNH ĐỀ WISH LOẠI 1

5

9

Unit 3 – A trip to the countryside (tiếp)

Giới thiệu một số giới từ chỉ thời gian.

Mệnh đề chỉ kết quả với từ nối so

10

Unit 3 – A trip to the countryside (tiếp)

Ôn tập về mệnh đề wish loại 1

6

11

Unit 4 – Learning a foreign language

Đọc hiểu và từ vựng

Câu điều kiện với các động từ khiếm khuyết

CÂU GIAN TIẾP

12

Unit 4 – Learning a foreign language  (tiếp)

Câu gián tiếp với các câu trần thuật.

Câu gián tiếp với các câu hỏi nghi vấn và trực tiếp.

7

13

Unit 4 – Learning a foreign language  (tiếp)

Ôn tập về câu gián tiếp

14

Ôn tập Unit 3, 4 + bài tập + kiểm tra

8

15

Unit 5 – The media

Đọc hiểu và từ vựng

Câu hỏi đuôi

DANH ĐỘNG TỪ

16

Unit 5 – The media (tiếp)

Danh động từ đặt sau động từ khác

9

17

Unit 5 – The media (tiếp)

Ôn tập về câu hỏi đuôi + danh động từ

18

Kiểm tra nội dung kiến thức từ unit 1 – unit 5

10

19

Unit 6 – The environment

Đọc hiểu và từ vựng.

Tính từ và trạng từ.

Mệnh đề sau tính từ

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

20

Unit 6 – The environment (tiếp)

Câu điều kiện loại 1.

Mệnh đề chỉ nguyên nhân với các từ nối như as/ because/ since

11

21

Unit 6 – The environment (tiếp)

Ôn tập về câu điều kiện loại 1.

Ôn tập về tính từ và trạng từ.

22

Unit 7 – Saving energy

Đọc hiểu và từ vựng.

Các từ nối như and, but, because, or, so, therefore, however.

CÁC TỪ NỐI CHỈ NGUYÊN NHAN VÀ TƯƠNG PHẢN

ĐỀ NGHỊ VỚI SUGGEST

12

23

Unit 7 – Saving energy (cont)

Mẫu câu với suggest.

Một số ngữ động từ.

24

Unit 7 – Saving energy (cont)

Ôn tập về các mẫu câu với suggest.

Bổ sung về ngữ động từ.

13

25

Ôn tập về unit 6 và unit 7

26

Unit 8 – Celebrations

Đọc hiểu và từ vựng

Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ với although/ in spite of/ despite

MỆNH ĐỀ NHƯỢNG BỘ

14

27

Unit 8 – Celebrations

Mệnh đề quan hệ

28

Unit 8 – Celebrations

Bài tập về mệnh đề quan hệ.

Bài tập về mệnh đề nhượng bộ.

15

29

Unit 9 – Natural disasters

Đọc hiểu và từ vựng

Mệnh đề quan hệ (tiếp)

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

30

Unit 9 – Natural disasters (cont)

Đại từ quan hệ

16

31

Unit 9 – Natural disasters (cont)

Bài tập về đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ

32

Ôn tập unit 8, 9 + kiểm tra

17

33

Unit 10 – Life on other planets

Đọc hiểu và từ vựng.

Các động từ khiếm khuyết với may/ might

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

34

Unit 10 – Life on other planets.

Câu điều kiện loại 1 và loại 2.

18

35

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ

36

Ôn tập + Luyện đề thi

19

37

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – TÍNH TỪ

38

Ôn tập + Luyện đề thi

20

39

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – TRẠNG TỪ

40

Ôn tập + Luyện đề thi

21

41

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – SO SÁNH

42

Ôn tập + Luyện đề thi

22

43

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – SO THAT VÀ SUCH THAT

44

Ôn tập + Luyện đề thi

23

45

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – ENOUGH TOO VÀ TOO TO

46

Ôn tập + Luyện đề thi

24

47

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – MỆNH ĐỀ NGUYÊN NHÂN VÀ NHƯỢNG BỘ

48

Ôn tập + Luyện đề thi

25

49

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – CÂU ĐIỀU KIỆN

50

Ôn tập + Luyện đề thi

26

51

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – WISH

52

Ôn tập + Luyện đề thi

27

53

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

54

Ôn tập + Luyện đề thi

28

55

Ôn tập + Luyện đề thi

56

Ôn tập + Luyện đề thi

29

57

Ôn tập + Luyện đề thi

58

Ôn tập + Luyện đề thi

30

59

Ôn tập + Luyện đề thi

60

Ôn tập + Luyện đề thi

31

61

Ôn tập + Luyện đề thi

62

Ôn tập + Luyện đề thi

32

63

Ôn tập + Luyện đề thi

64

Ôn tập + Luyện đề thi

Học Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản : Sách Học 3000 Từ Vựng Thông Dụng

Bạn đã từng có ý định từ bỏ?

Ban đầu, bạn đặt mục tiêu rất cao, nhưng 2 tuần sau bạn đã không duy trì được nó. Bạn đã thử nhiều nhưng luôn bỏ dở giữa chừng? Quan trọng hơn cả là bạn cần có chiến lược học cùng phương pháp học để ghi nhớ từ hiệu quả. Có thể bạn sẽ cần một thứ gì đó khác biệt để giúp bạn học từ vựng tiếng Anh – một thứ vui vẻ và nhiều màu sắc. Bài viết này Step Up sẽ giúp bạn các học từ vựng tiếng Anh hiệu quả.

1. Học từ vựng tiếng Anh cơ bản

Phương pháp học tạo cảm hứng

Một trong những phương pháp học từ vựng tiếng Anh cơ bản được giới thiệu đầu tiên là tạo cảm hứng học tập. Theo nguyên tắc ghi nhớ của bộ não, con người chỉ tiếp nhận thông tin đáng chú ý. Vì vậy khi học từ vựng bạn phải hứng thú thì việc ghi nhớ mới thực sự hiệu quả.

Một trong những phương pháp tạo cảm hứng là học qua các hình thức giải trí. Một vài cách học điển hình cho phương pháp này có thể kể đến như xem phim, nghe nhạc,…Đây là một cách học từ vựng anh văn không gây nhàm chán, mệt mỏi. Từ vựng sẽ được tiếp nhận bằng cả hình ảnh và âm thanh.

Qua phim ảnh và bài hát bạn sẽ dung nạp thêm một lượng từ vựng thông dụng thường xuyên được sử dụng. Ngoài ra qua đây bạn có thể học được thêm những câu nói hay bằng tiếng Anh mà sách vở không nói đến.

Phương pháp học tạo sự liên kết

Phương pháp học từ vựng tiếng Anh cơ bản tiếp theo là tạo ra sự liên kết. Với phương pháp này bạn sẽ học từ vựng anh văn dựa vào các mối liên hệ. Một số cách học theo phương pháp này:

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

Thứ hai học các thể khác của từ. Như các bạn đã biết trong tiếng Anh từ vựng chia thành: Danh từ, Động từ, Tính từ, Trạng từ. Cách học này bạn học một sẽ học được luôn 3 từ còn lại. Các từ vựng thường có cách viết và nghĩa của từ tương tự nhau. Hơn nữa, học đầy đủ thể khác của từ sẽ tránh được việc sử dụng nhầm lẫn.

Thứ ba là học Collocation (Cách kết hợp từ). Đây là cách học dựa vào một từ gốc và kết hợp với các từ khác để tạo thành một cụm từ. Cách học này giúp bạn hiểu và có thể sử dụng được những câu nói hay bằng tiếng Anh. Ví dụ như từ “get” có nghĩa là lấy nhưng “get over” có nghĩa là vượt qua, “get out” lại có nghĩa là ra ngoài,..

Phương pháp học tạo sự liên tưởng

Học từ vựng anh văn bằng cách kết hợp từ cần học với những cái mà bạn đã biết. Bạn có để ý thấy con người thường ghi nhớ lâu những điều đặc biệt ấn tượng hoặc lạ lùng không? Bạn có thể nhớ câu chuyện vui từ vài năm trước và bị ám ảnh khi xem phim kinh dị. Học từ vựng cũng vậy hãy tạo ra những sự liên tưởng đặc biệt để bạn ghi nhớ.

Lấy một ví dụ cụ thể. Từ “helmet” có nghĩa là cái mũ, bạn có thể tưởng tượng ra hình ảnh con “heo mệt” khi phải đội cái mũ trên đầu. Bạn thấy rất dễ nhớ phải không nào?

Tạo ra sự liên tưởng nghe có vẻ khó nhưng đây là một cách học từ vựng tiếng Anh cơ bản mang lại hiệu quả ghi nhớ tốt cho người học. Bạn có biết với phương pháp học này, đã có những học viên học được 178 từ trong 1 ngày. Bạn cũng hoàn toàn có thể học được như vậy, chỉ cần có phương pháp ghi nhớ từ vựng hiệu quả cùng sách học 3000 từ vựng thông dụng .

Theo trang Global Language Monitor (trang nghiên cứu về các xu hướng ngôn ngữ) cho rằng tiếng Anh có khoảng 1.025.109.8 đơn vị từ tính đến ngày 01/01/2014. Nếu phải học hết số lượng từ vựng này để sử dụng tiếng Anh thì thật là khó khăn. Thực ra bạn chỉ cần học đến 3000 từ vựng cơ bản để đạt đến trình độ B1. Đây là trình độ có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên thành thạo. Bài viết hôm nay chia sẻ với các bạn sách học 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng. Đó chính là Combo Hack não từ vựng của Step Up phát hành. Bộ sách gồm hai cuốn:

Sách Hack não 1500 từ vựng tiếng Anh

Với Hack Não 1500, từ trình độ mất gốc bạn sẽ có đủ vốn từ vựng để giao tiếp trong cuộc sống. Sách vở và tạp chí tiếng Anh sẽ trở nên rất dễ dàng vì 1500 từ cơ bản này chiếm tới 80% ngôn ngữ xuất hiện trong các kênh giao tiếp hàng ngày.

Sách hội tụ đủ 3 yếu tố: hài hước, gây ấn tượng và giàu cảm xúc. Đây là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phương pháp học hiện đại và tốt nhất trên thế giới.

Truyện chêm: Tiếp thu từ vựng bằng cách đoán nghĩa dựa vào văn cảnh trong câu chuyện chêm. Với một câu chuyện tiếng Việt, các từ tiếng Anh sẽ được chêm vào để người học bẻ khóa nghĩa của từ trong văn cảnh. Việc học từ vựng sẽ trở nên tự nhiên và dễ dàng hơn.

Âm thanh tương tự: Phương pháp dựa trên nguyên lý “bắc cầu tạm” từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt, giúp người học tăng 70% hiệu quả học so với cách học thông thường. Cách học này tạo ra sự liên kết giữa cách phát âm và nghĩa tiếng Việt của từ.

Bài tập thực hành: Tương ứng với mỗi Unit sẽ có bài tập luyện viết truyện chêm. Ứng dụng ngay lập tức những từ đã học vào trong câu chuyện là cách ôn tập từ vựng hiệu quả nhất.

File nghe toàn bộ cuốn sách được thiết kế thông minh, tích hợp App trên điện thoại hoặc tải file nghe trên máy tính giúp bạn có thể luyện cả nghe, cả nói khi học từ vựng.

Ngoài ra, điểm nổi bật khác là Hack não mang lại cảm hứng học tập cho người học. Về hình thức, Hack não được thiết kế bởi chuyên gia nước ngoài, sách in màu và phủ bóng như một cuốn truyện tranh. Nội dung được chọn lọc luôn đảm bảo tính hài hước gần gũi không gây nhàm chán.

Với phương pháp độc đáo và những ưu điểm nổi bật quyển sách mang lại, bạn hoàn toàn có thể chinh phục sách Hack não 1500 chỉ trong vòng 30 ngày.

Sách Hack Não IELTS

Quyển sách là phần tiếp theo của sách Hack não 1500 cung cấp thêm cho bạn 1550 từ và cụm từ giao tiếp. Hack Não IELTS tự tin giúp bạn có đủ từ vựng để đạt 6.0 IELTS/ 850 TOEIC/ 8.5 điểm thi THPT quốc gia.

Các từ/ cụm từ đồng nghĩa/ trái nghĩa. Bổ sung và mở rộng hơn phần vốn từ vựng của bạn với các từ/ cụm từ cho sẵn.

Fun facts: Cung cấp thêm các kiến thức xã hội thú vị kèm thêm các từ vựng cần học. Đảm bảo sự thú vị hài hước, kích thích cảm xúc và tăng khả năng ghi nhớ.

Hoàn thành bộ sách Hack não từ vựng, bạn hoàn toàn tự tin sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày cả công việc hay học tập. Các kỹ năng liên khác như nghe, đọc, viết với bạn cũng trở nên hoàn toàn dễ dàng.

Đồng hành với Step Up để cùng nhau Hack Não và chinh phục tiếng Anh

Comments

Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả: Trang Web Học Từ Vựng Toeic Mỗi Ngày

Làm thế nào để học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả? Đây là câu hỏi khiến nhiều người học Tiếng Anh trăn trở nhưng không phải ai cũng tìm cho mình được một câu trả lời thoả đáng. Hôm nay, sẽ cùng bạn đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi đó, đồng thời giới thiệu về một số trang web học từ vựng TOEIC mỗi ngày.

Bước 1: Xác định mục tiêu học từ mới rõ ràng, chi tiết

Bước hai: Tiếp xúc từ mới nhiều hơn

Để có thể nhớ được từ mới và nói thuần thục, bạn cần phải sử dụng chúng thường xuyên hơn. Chủ động tìm kiếm và học từ mới. Đồng thời biết cách để ứng dụng từ mới vào cuộc sống. Đây là bước thứ 2 vô cùng quan trọng trong công thức học từ vựng hiệu quả nhất.

Học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả

Bạn có thể nghe nhạc, đọc sách về những thể loại yêu thích. Hay bạn muốn tìm hiểu đề tài gì, bạn có thể đọc, nghe, viết nhiều về đề tài đó. Học về những thứ mình yêu thích sẽ kích thích khả năng học tập.Bên cạnh đó, học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả nhất khi học cùng bạn bè. Bạn có thể lập 1 nhóm học, có những bạn chung sở thích, muốn học Tiếng Anh. Một tuần có thể học nhóm 2 – 3 lần. Cùng nhau rèn luyện từ mới, luyện nói, có thể cùng nhau sửa lỗi sai. Cách học này vừa không gây nhàm chán, lại vừa nhớ lâu hơn.

Hiện nay trong các trường học hay thậm chí là ở ngoài cũng thành lập rất nhiều clb Tiếng Anh. Bạn có thể tham gia các clb này để cùng nhau học hỏi và tiến bộ. Học ở clb ngoài việc rèn luyện khả năng Tiếng Anh, còn nâng cao khả năng giao tiếp của mình.

Bước 3: Ôn tập lại từ mới

Học và ôn tập luôn phải đi kèm với nhau. Nếu bạn muốn học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả nhất, không thể bỏ qua bước ôn tập này. Có rất nhiều phương pháp để bạn có thể sử dụng để ôn tập:

Bạn có thể chuẩn bị cho mình một cuốn sổ để ghi chép. Từ mới mỗi ngày được ghi lại và học mỗi ngày. Đây là cách học truyền thống và phổ biến. Bên cạnh đó, bạn có thể ưu tiên học những từ mới mà bạn thích, bạn ấn tượng trước. Những từ mới dạng này sẽ giúp bạn dễ thuộc hơn. Sau đó thì học sang những nhóm từ ít ưa thích hơn. Học theo thứ tự ưu tiên như thế sẽ ít gây nhàm chán cho người học.

Ôn luyện từ vựng cùng bạn bè

Đồng thời, bạn có thể ôn luyện từ mới thông qua các ứng dụng học Tiếng Anh. Hiện nay xuất hiện rất nhiều ứng dụng hoặc trò chơi để người học rèn luyện từ vựng. Cách học này khá tiện lợi vì bạn có thể học bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Như vậy với 3 bước trong công thức học từ tựng Tiếng Anh hiệu quả này, hi vọng bạn sẽ không cảm thấy gặp khó khăn khi học từ nữa.

Tiếp theo Step Up sẽ giới thiệu cho bạn một cách học từ vựng Tiếng Anh nhớ lâu cho các bạn đang muốn luyện thi TOEIC đó là học từ vựng mỗi ngày trực tuyến trên các website.

2. chúng tôi

Trang web cuối cùng mà hack não muốn giới thiệu để học từ vựng Toeic online là Leerit. Đây là một trong những trang web học toeic khá hay và hiệu quả. Trang web này chuyên về rèn luyện từ vựng không có nhiều kỹ năng khác. Tuy nhiên bù lại, website có đề cập đến các phương pháp học từ vựng hiệu quả. Người học có thêm nguồn để tham khảo và lựa chọn cách học phù hợp. Sau đó có thể ngay lập tức áp dụng cách học vào từ vựng trên website.

3. chúng tôi

Hung Pham Ngoc

Comments