Tài Liệu Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu

--- Bài mới hơn ---

 • Lộ Trình Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Cần Tìm Gia Sư Giáo Viên Dạy Tiếng Anh (Anh Văn) Giỏi Tại Nhà Tphcm
 • Cô Giáo Dạy Tiếng Anh Giỏi
 • Mách Bạn Cách Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất
 • Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Tổng hợp kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

  Tổng hợp kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

  Unit 01. Từ loại

  Có 8 từ loại trong Tiếng Anh:

  1. Danh từ (Nouns): Là từ gọi tên người, đồ vật, sự việc hay nơi chốn.

  Ex: teacher, desk, sweetness, city

  2. Đại từ (Pronouns): Là từ dùng thay thế cho danh từ để không phải dùng lại danh từ ấy nhiều lần.

  Ex: I, you, them, who, that, himself, someone.

  3. Tính từ (adjectives): Là từ cung cấp tính chất cho danh từ, làm cho danh từ rõ nghĩa hơn, chính xác và đầy đủ hơn.

  Ex: a dirty hand, a new dress, the car is new.

  4. Động từ (Verbs): Là từ diễn tả một hành động, một tình trạng hay một cảm xúc. Nó xác định chủ từ làm hay chịu đựng một điều gì.

  Ex: The boy played football. he is hungry. The cake was cut.

  5. Trạng từ (Adverbs): Là từ bổ sung ý nghĩa cho mọt động từ, một tính từ hay một trạng từ khác. Tương tự như tính từ, nó làm cho các từ mà nó bổ nghĩa rõ ràng, đầy đủ và chính xác hơn.

  Ex: He ran quickly. I saw him yesterday. It is very large.

  6. Giới từ (Prepositions): Là từ thường dùng với danh từ và đại từ hay chỉ mối tương quan giữa các từ này với từ khác, thường là nhằm để diễn tả mối tương quan về hoàn cảnh, thời gian hay vị trí.

  Ex: It went by air mail. The desk was near the window.

  7. Liên từ (Conjunctions): Là từ nối các từ (words), ngữ (phrases) hay câu (sentences) lại với nhau.

  Ex: Peter and Bill are students. He work hard because he wanted to succeeds.

  8. Thán từ (Interjections): Là từ diễn tả tình cảm hay cảm xúc đột ngột, không ngờ. Các từ loại này không can thiệp vào cú pháp của câu.

  Ex: Hello! Oh! Ah!

  Unit 02. Nouns and Ariticles (Danh từ và mạo từ)

  Danh từ (Nouns)

  Bất kỳ ngôn ngữ nào khi phân tích văn phạm của nó đều phải nắm được các từ loại của nó và các biến thể của từ loại này. Trước hết chúng ta tìm hiểu về danh từ là từ loại quen thuộc nhất và đơn giản nhất trong tất cả các ngôn ngữ.

  I. Định nghĩa và phân loại

  Trong tiếng Anh danh từ gọi là Noun.

  Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

  Danh từ có thể được chia thành hai loại chính:

  Danh từ cụ thể (concrete nouns): chia làm hai loại chính:

  Danh từ chung (common nouns): là danh từ dùng làm tên chung cho một loại như:

  table (cái bàn), man (người đàn ông), wall (bức tường)…

  Danh từ riêng (proper nouns): là tên riêng như:

  Peter, Jack, England…

  Danh từ trừu tượng (abstract nouns):

  happiness (sự hạnh phúc), beauty (vẻ đẹp), health (sức khỏe)…

  II. Danh từ đếm được và không đếm được (countable and uncountable nouns)

  Danh từ đếm được (Countable nouns): Một danh từ được xếp vào loại đếm được khi chúng ta có thể đếm trực tiếp người hay vật ấy. Phần lớn danh từ cụ thể đều thuộc vào loại đếm được.

  Ví dụ: boy (cậu bé), apple (quả táo), book (quyển sách), tree (cây)…

  Danh từ không đếm được (Uncountable nouns): Một danh từ được xếp vào loại không đếm được khi chúng ta không đếm trực tiếp người hay vật ấy. Muốn đếm, ta phải thông qua một đơn vị đo lường thích hợp. Phần lớn danh từ trừu tượng đều thuộc vào loại không đếm được.

  Ví dụ: meat (thịt), ink (mực), chalk (phấn), water (nước)…

  Số nhiều của danh từ

  Một được xem là số ít (singular). Từ hai trở lên được xem là số nhiều (plural). Danh từ thay đổi theo số ít và số nhiều

  I. Nguyên tắc đổi sang số nhiều

  1. Thông thường danh từ lấy thêm S ở số nhiều.

  Ví dụ: chair – chairs ; girl – girls ; dog – dogs

  2. Những danh từ tận cùng bằng O, X, S, Z, CH, SH lấy thêm ES ở số nhiều.

  Ví dụ: potato – potatoes ; box – boxes ; bus – buses ; buzz – buzzes ; watch – watches ; dish – dishes

  Ngoại lệ:

  a) Những danh từ tận cùng bằng nguyên âm + O chỉ lấy thêm S ở số nhiều.

  Ví dụ: cuckoos, cameos, bamboos, curios, studios, radios

  b) Những danh từ tận cùng bằng O nhưng có nguồn gốc không phải là tiếng Anh chỉ lấy thêm S ở số nhiều.

  Ví dụ: pianos, photos, dynamo, magnetos, kilos, mementos, solos

  3. Những danh từ tận cùng bằng phụ âm + Y thì chuyển Y thành I trước khi lấy thêm ES.

  Ví dụ: lady – ladies ; story – stories

  4. Những danh từ tận cùng bằng F hay FE thì chuyển thành VES ở số nhiều.

  Ví dụ: leaf – leaves, knife – knives

  Ngoại lệ:

  a) Những danh từ sau chỉ thêm S ở số nhiều:

  roofs: mái nhà gulfs: vịnh

  cliffs: bờ đá dốc reefs: đá ngầm

  proofs: bằng chứng chiefs: thủ lãnh

  turfs: lớp đất mặt safes: tủ sắt

  dwarfs: người lùn griefs: nỗi đau khổ

  beliefs: niềm tin

  b) Những danh từ sau đây có hai hình thức số nhiều:

  scarfs, scarves: khăn quàng

  wharfs, wharves: cầu tàu gỗ

  staffs, staves: cán bộ

  hoofs, hooves: móng guốc

  II. Cách phát âm S tận cùng

  S tận cùng (ending S) được phát âm như sau:

  1. Được phát âm là /z/: khi đi sau các nguyên âm và các phụ âm tỏ (voiced consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /b/, /d/, /g/, /v/, /T/, /m/, /n/, /N/, /l/, /r/.

  Ví dụ: boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, bathes, rooms, turns, things, walls, cars.

  2. Được phát âm là /s/: khi đi sau các phụ âm điếc (voiceless consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /f/, /k/, /p/, /t/ và /H/.

  Ví dụ: laughs, walks, cups, cats, tenths.

  3. Được phát âm là /iz/: khi đi sau một phụ âm rít (hissing consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /z/, /s/, /dZ/, /tS/, /S/, /Z/.

  Ví dụ: refuses, passes, judges, churches, garages, wishes.

  III. Các trường hợp đặc biệt

  1. Những danh từ sau đây có số nhiều đặc biệt:

  man – men: đàn ông

  woman – women: phụ nữ

  child – children: trẻ con

  tooth – teeth: cái răng

  foot – feet: bàn chân

  mouse – mice: chuột nhắt

  goose – geese: con ngỗng

  louse – lice: con rận

  2. Những danh từ sau đây có hình thức số ít và số nhiều giống nhau:

  deer: con nai

  sheep: con cừu

  swine: con heo

  Mạo từ (Article)

  Trong tiếng Việt ta vẫn thường nói như: cái nón, chiếc nón, trong tiếng Anh những từ có ý nghĩa tương tự như cái và chiếc đó gọi là mạo từ (Article).

  Tiếng Anh có các mạo từ: the /Tə/, a /ən/, an /ân/

  Các danh từ thường có các mạo từ đi trước.

  Ví dụ: the hat (cái nón), the house (cái nhà), a boy (một cậu bé)…

  The gọi là mạo từ xác định (Definite Article), the đọc thành /Ti/ khi đứng trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm hay phụ âm điếc (phụ âm h thường là một phụ âm câm như hour (giờ) không đọc là /hau/ mà là /auə/).

  Ví dụ: the hat /hæt/ nhưng the end /Ti end/

  the house /Tə haus/ the hour /Ti auə/

  A gọi là mạo từ không xác định hay bất định (Indefinite Article). A được đổi thành an khi đi trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm hay phụ âm điếc. Ví dụ:

  a hat (một cái nón) nhưng an event (một sự kiện)

  a boy (một cậu bé) nhưng an hour (một giờ đồng hồ)

  a unit không phải an unit vì âm u được phát âm là /ju/ (đọc giống như /zu/).

  Mạo từ bất định a được đọc là trong các âm mạnh.

  A/an đặt trước một danh từ số ít đếm được và được dùng trong những trường hợp sau đây:

  1. Với ý nghĩa một người, một vật. một cái bất kỳ.

  I have a sister and two brothers.

  (Tôi có một người chị và hai người anh)

  2. Trong các thành ngữ chỉ một sự đo lường.

  He works forty-four hours a week.

  (Anh ấy làm việc 44 giờ một tuần)

  3. Trước các chữ dozen (chục), hundred (trăm), thousand (ngàn), million (triệu).

  There are a dozen eggs in the fridge.

  (Có một chục trứng trong tủ lạnh)

  4. Trước các bổ ngữ từ (complement) số ít đếm được chỉ nghề nghiệp, thương mại, tôn giáo, giai cấp v…v..

  George is an engineer.

  (George là một kỹ sư)

  The King made him a Lord.

  (Nhà Vua phong cho ông ta làm Huân tước)

  5. Trước một danh từ riêng khi đề cập đến nhân vật ấy như một cái tên bình thường.

  A Mr. Johnson called to see you when you were out.

  (Một Ô. Johnson nào đó đã gọi để gặp bạn khi bạn ra ngoài)

  6. Với ý nghĩa cùng, giống (same) trong các câu tục ngữ, thành ngữ.

  They were much of a size.

  (Chúng cùng cở)

  Birds of a feather flock together.

  (Chim cùng loại lông hợp đàn với nhau – Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã)

  7. Trước một ngữ đồng vị (appositive) khi từ này diễn tả một ý nghĩa không quen thuộc lắm.

  He was born in Lowton, a small town in Lancashire.

  (Ông ấy sinh tại Lowton, một thành phố nhỏ ở Lancashire)

  8. Trong các câu cảm thán (exclamatory sentences) bắt đầu bằng ‘What’ và theo sau là một danh từ số ít đếm được.

  What a boy!

  (Một chàng trai tuyệt làm sao!)

  9. Trong các thành ngữ sau (và các cấu trúc tương tự):

  It’s a pity that…: Thật tiếc rằng…

  to keep it a secret: giữ bí mật

  as a rule: như một nguyên tắc

  to be in a hurry: vội vã

  to be in a good/ bad temper: bình tĩnh/ cáu kỉnh

  all of a sudden: bất thình lình

  to take an interest in: lấy làm hứng thú trong

  to make a fool of oneself: xử sự một cách ngốc nghếch

  to have a headache: nhức đầu

  to have an opportunity to: có cơ hội

  at a discount: giảm giá

  on an average: tính trung bình

  a short time ago: cách đây ít lâu

  10. Trong các cấu trúc such a; quite a; many a; rather a.

  I have had such a busy day.

  II. Không sử dụng Mạo từ bất định

  Mạo từ bất định không được sử dụng trong các trường hợp sau:

  1. Trước một danh từ chỉ một tước hiệu, cấp bậc hay một chức danh chỉ có thể giữ bởi một người trong một thời điểm nào đó.

  They made him King.

  (Họ lập ông ta làm vua)

  As Chairman of the Society, I call on Mr. Brown to speak.

  (Trong tư cách là Chủ tịch Hiệp hội, tôi mời Ô.Brown đến nói chuyện)

  2. Trước những danh từ không đếm được (uncountable nouns) nói chung.

  He has bread and butter for breakfast.

  (Anh ấy ăn sáng với bánh mì và bơ)

  She bought beef and ham.

  (Cô ấy mua thit bò và thịt heo)

  3. Trước các danh từ chỉ các bữa ăn nói chung.

  They often have lunch at 1 o’clock.

  (Họ thường ăn trưa lúc một giờ)

  Dinner will be served at 5 o’clock.

  (Bữa ăn tối sẽ được dọn lúc 5 giờ)

  4. Trước các danh từ chỉ một nơi công cộng để diễn tả những hành động thường được thực hiện tại nơi ấy.

  He does to school in the morning.

  (Anh ta đi học vào buổi sáng)

  They go to market every day.

  (Họ đi chợ mỗi ngày)

  5. Trước các danh từ chỉ ngày, tháng, mùa.

  Sunday is a holiday.

  (Chủ nhật là một ngày lễ)

  They often go there in summer.

  (Họ thường đến đó vào mùa hè)

  6. Sau động từ turn với nghĩa trở nên, trở thành.

  He used to be a teacher till he turned writer.

  (Ông ấy là một giáo viên trước khi trở thành nhà văn)

  The được phát âm là trước các nguyên âm, là [Ti:] khi được nhấn mạnh.

  Mạo từ xác định the được dùng trước danh từ số ít lẫn số nhiều, cả đếm được cũng như không đếm được.

  The thường được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

  1. Khi đi trước một danh từ chỉ người hay vật độc nhất.

  The sun rises in the east.

  2. Với ý nghĩa “người hay vật mà chúng ta vừa đề cập đến”

  Once upon a time there was a little boy who lived in a cottage. The cottage was in the country and the boy had lived there all his life.

  3. Trước tên các quốc gia ở dạng số nhiều hoặc các quốc gia là sự liên kết các đơn vị nhỏ.

  The United States; The Netherlands

  4. Trước các địa danh mà danh từ chung đã được hiểu ngầm.

  The Sahara (desert); The Crimea (peninsula)

  5. Trước danh từ riêng chỉ quần đảo, sông, rặng núi, đại dương.

  The Thames; The Atlantic; The Bahamas

  6. Trước một danh từ số ít đếm được dùng với ý nghĩa tổng quát để chỉ cả một chủng loại.

  The horse is being replaced by the tractor.

  7. Trước một danh từ chung có danh từ riêng theo sau xác định.

  the planet Mars

  8. Trước một tước hiệu gọi theo số thứ tự.

  Queen Elizabeth II (Queen Elizabeth the Second)

  9. Trong dạng so sánh nhất (superlatives) và trong dạng so sánh kép (double comparative)

  This is the youngest student in my class.

  The harder you work, the more you will be paid.

  10. Trước một danh từ được một ngữ giới từ (ppositional phrase) bổ nghĩa.

  the road to London; the battle of Trafalgar

  11. Trước một danh từ được bổ nghĩa bằng một một mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause).

  The man who helped you yesterday is not here.

  12. Trước một tính từ để tạo thành một danh từ tập hợp (collective noun).

  The rich should help the poor.

  II. Không dùng mạo từ xác định “The”

  The không được dùng trong các trường hợp sau đây:

  1. Trước những danh từ trừu tượng dùng theo nghĩa tổng quát.

  Life is very hard for some people (not: The life)

  2. Trước các danh từ chỉ chất liệu dùng theo nghĩa tổng quát.

  Butter is made from cream (not: The butter)

  3. Trước tên các bữa ăn dùng theo nghĩa tổng quát.

  Dinner is served at 6:00 (not: The dinner)

  4. Trước các danh từ số nhiều dùng theo nghĩa tổng quát.

  Books are my best friends. (not: The books)

  5. Trước hầu hết các danh từ riêng.

  He lived in London (not: The London)

  6. Trước các từ Lake, Cape, Mount.

  Lake Superior, Cape Cod, Mount Everest

  7. Trước các tước hiệu có danh từ riêng theo sau.

  King George, Professor Russell

  8. Trước các danh từ chỉ ngôn ngữ.

  Russian is more difficult than English. (not: The Russian)

  9. Trước tên các mùa và các ngày lễ.

  Winter came late that year (not: The winter)

  10. Trước các danh từ chung chỉ một nơi công cộng nhằm diễn đạt ý nghĩa làm hành động thường xảy ra ở nơi ấy.

  He goes to school in the morning (not: the school)

  Nhưng: He goes to the school to meet his old teacher.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khóa Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Thủ Thuật Ở Bài Và Dạy Ngữ Pháp Tiếng Anh Ki Thuat Mo Bai Day Ngu Phap Doc
 • Dạy Ngữ Pháp Ngoại Ngữ Trên Lớp Ngày Nay
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Phương Pháp Dạy Cấu Trúc Ngữ Pháp Đối Với Học Sinh Phổ Thông Trung Học Cơ Sở
 • Combo Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh (Học Kèm App Mcbooks Application) (Cào Tem Để Mở Quà) (Tặng Cuốn Sách Tự Luyện Ngữ Pháp Toeic Trị Giá 190K)
 • Tài Liệu Học Tiếng Pháp Cho Người Mới Bắt Đầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tổng Hợp Tài Liệu Học Tiếng Pháp Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Phương Pháp Học Tiếng Pháp Cho Người Mới Bắt Đầu Hiệu Quả Nhất
 • Phương Pháp Học Tiếng Pháp Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu
 • ​phương Pháp Hiệu Quả Học Tiếng Pháp Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng pháp ở tphcm uy tín chất lượng nhất hiện nay. Với các khóa học nổi tiếng như:

  Tiếng pháp căn bản Tiếng pháp giao tiếp hàng ngày Tự học tiếng pháp online miễn phí

  “Em chỉ muốn nghe nói được Tiếng Pháp, liệu em có cần học ngữ pháp Tiếng Pháp không ? ” Ngữ pháp Tiếng Pháp có tầm quan trọng như thế nào trong việc học Tiếng Pháp.

  Để thông thạo một ngoại ngữ, 3 yếu tố quyết định chính là: đọc/ phát âm đúng ngôn ngữ đó, từ vựng, và ngữ pháp. Hãy tưởng tượng cơ thể chúng ta, ngữ pháp chính là bộ khung xương, từ vựng và luyện đọc đúng phát âm là da thịt bồi đắp mỗi ngày. Nếu chúng ta không có bộ khung xương, chúng ta bồi đắp chúng như thế nào. Cơ thể con người cao, thấp, nhỏ bé, xinh đẹp, do chính khung xương quyết định. Chính vì vậy, việc học ngữ pháp, làm bài tập ngữ pháp khi học Tiếng Pháp là việc quan trọng, cần thiết, bắt buộc khi bạn muốn làm chủ ngôn ngữ này.

  Một câu hỏi đặt ra “Em nên lựa chọn tài liệu tiếng pháp nào cho việc học ngoại ngữ này?” Câu trả lời: Tài liệu nào cũng được, nhưng bạn bắt buộc phải có ít nhất 2 – 3 cuốn nha.

  Tiếng Pháp Cap France chia sẻ đến bạn đầu sách Tiếng Pháp: Grammaire Savoir DELF trình độ từ A1 đến B2. Toàn bộ kiến thức ngữ pháp Tiếng Pháp đến B2 được gói gọn trong bộ sách này. Trong quá trình học nếu có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngại nhắn tin cho Cap France qua fanpage: Học Tiếng Pháp – Cap France.

  LINK TẢI SÁCH GRAMMAIRE SAVOIR DELF A1-A2-B2-B2 kèm đáp án và file nghe audio Vui Lòng Liên Hệ Tiếng Pháp Cap France

  Tags: sach hoc tieng phap cho nguoi moi bat dau den trinh do b2, hoc tieng phap, tu hoc tieng phap online mien phi, tieng phap can ban, hoc tieng phap o tphcm, tieng phap giao tiep hang ngay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tip Học Tiếng Pháp Cho Người Mới
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu Hiệu Quả Nhất
 • 3 Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu Hiệu Quả
 • Top 15 Trang Web Học Tiếng Pháp Cho Người Mới Bắt Đầu 2022
 • Tài Liệu Học Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Hoa Online Như Thế Nào Là Đúng
 • Làm Như Thế Nào Để Lựa Chọn Một Trung Tâm Học Tiếng Hoa
 • Học Tiếng Hoa Như Thế Nào Để Vượt Qua Kỳ Thi Hsk Ở Hcm?
 • Ông Lý Quang Diệu Học Tiếng Hoa Như Thế Nào
 • Học Tiếng Hoa Online Cùng Shz: 除非/chúfēi/ Và 宁可/níngkě/ Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Tài liệu tiếng Trung là gì? Trong quá trình học tiếng Trung cho người mới bắt đầu từ Cơ bản đến nâng cao, tài liệu luyện nghe tiếng Trung cơ bản, sơ cấp là một yếu tố không thể thiếu.

  Những bộ Tài liệu học tiếng Trung cho người mới bắt đầu giống như một người bạn đồng hành với người học trong quá trình học tập Tiếng Trung. Trong những bước đi đầu tiên tiếp xúc với tiếng Trung, người học nên sử dụng các loại tài liệu tiếng Trung bồi cơ bản cho người mới bắt đầu sau:

   • Tài liệu học tiếng Trung phồn thể full
   • Tài liệu học tiếng Trung cơ bản
   • Tài liệu ngữ pháp tiếng Trung pdf
   • Tài liệu học 214 bộ thủ tiếng Trung
  • Tài liệu Giáo trình học tiếng Trung cho người mới bắt đầu
  • Kho tài liệu học tiếng Trung bằng hình ảnh pdf và file nghe mp3 miễn phí
   • 3000 câu giao tiếp cơ bản cho người mới học
   • Hán ngữ 6 quyển mới nhất năm 2022
   • Tìm hiểu văn hóa Trung Quốc qua sách phong tục Trung Quốc
   • Học phát âm cơ bản
   • Từ điển thành ngữ tiếng Trung
   • Tổng hợp đề thi HSK các năm
   • File nghe: 301 câu Đàm thoại tiếng Trung
   • Hội thoại tiếng Trung du lịch
   • Giáo trình Boya
   • Tài liệu học chữ Hán căn bản:
   • Những tài liệu tập viết, luyện viết tiếng Trung

  Tài liệu học tiếng Trung phồn thể full :

  Link download: Tài liệu tiếng Trung phồn thể

  Tài liệu học tiếng Trung cơ bản:

  Link download: Tài liệu tiếng Trung cơ bản

  Tài liệu ngữ pháp tiếng Trung pdf :

  Link download: Tài liệu ngữ pháp

  Tài liệu học 214 bộ thủ tiếng Trung:

  Link download Tài liệu 214 bộ thủ tiếng Trung

  Tài liệu Giáo trình học tiếng Trung cho người mới bắt đầu

  Tài liệu học tiếng Trung cho người mới bắt đầu từ cơ bản trong Phần này giúp các bạn tự học 500 chữ Hán cơ bản và thông dụng nhất (không kể chữ giản thể), xếp thứ tự theo phiên âm Pinyin. Mỗi chữ được giải rõ về HÌNH-ÂM-NGHĨA và cách viết (tả pháp).

  Cách trình bày mỗi chữ như sau: (1) âm Pinyin, (2) chữ Hán phồn thể (và giản thể của nó – nếu có – đặt trong ngoặc tròn ngay sau nó), (3) âm Hán Việt (trong ngoặc vuông), và (4) ‎‎ý nghĩa thông thường nhất.

  Sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu nên gồm những tài liệu nào. Đó là câu hỏi thường được những người bắt đầu học tiếng Trung đặt ra trên nhiều diễn đàn, nhiều group học tiếng Trung. Tùy thuộc vào mục tiêu của người học, việc lựa chọn những cuốn sách cơ bản có thể sẽ khác nhau. Nếu bạn muốn học thiên về tiếng Trung giao tiếp, bạn nên lựa chọn các tài liệu tập trung nhiều về giao tiếp như giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa. Nếu bạn muốn học cơ bản, đầy đủ cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giáo trình Hán ngữ 6 quyển là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn.

  Kho tài liệu học tiếng Trung bằng hình ảnh pdf và file nghe mp3 miễn phí

  3000 câu giao tiếp cơ bản cho người mới học

  Link download tài liệu: 3000 câu giao tiếp cơ bản

  Hán ngữ 6 quyển mới nhất năm 2022

  Link download tài liệu: Hán ngữ 6 quyển

  Tìm hiểu văn hóa Trung Quốc qua sách phong tục Trung Quốc

  Link download tài liệu: Văn hóa Trung Quốc

  Link download tài liệu: Học phát âm cơ bản

  Từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Link download tài liệu: Từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tổng hợp đề thi HSK các năm

  Link download tài liệu: Tổng hợp đề thi HSK

  File nghe: 301 câu Đàm thoại tiếng Trung

  Link download tài liệu: 301 Câu đàm thoại tiếng hoa

  Hội thoại tiếng Trung du lịch

  Link download tài liệu: tiếng Trung du lịch

  Link download tài liệu: Giáo trình Boya

  Tài liệu học chữ Hán căn bản:

  Những tài liệu tập viết, luyện viết tiếng Trung

   Bộ tài liệu tập viết chữ tiếng Trung

  Link download tài liệu: Tập viết chữ tiếng Trung

   Luyện viết 214 bộ thủ tiếng Trung

  Link download tài liệu: Luyện viết 214 bộ thủ

  • Tài liệu hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung
  • Tài liệu tiếng Trung chuyên ngành kế toán
  • Tài liệu tiếng Trung trong công xưởng
  • Tài liệu học tiếng Trung thương mại
  • Tài liệu tiếng Trung khách sạn

  loading…

  Tags: 301 câu đàm thoại6 quyển hán ngữgiáo trình boyagiáo trình hán ngữgiáo trình tiếng hoagiáo trình tiếng trunghán ngữhọc tiếng hoahọc tiếng trunghsktài liệu học tiếng hoatài liệu học tiếng trungthành ngữ trung quốctiếng trung du lịchvăn hóa trung quốc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Hoa Bao Lâu Thì Nói Được Căn Bản Nhất
 • Trung Tâm Học Tiếng Hoa Tại Tphcm
 • Lớp Học Tiếng Hoa Uy Tín Tại Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh Dành Cho Bạn!!!
 • Khóa Học Tiếng Hoa Tại Kokono Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
 • Học Ngữ Pháp Tiếng Hoa Thật Đơn Giản
 • Tài Liệu Cho Người Mới Bắt Đầu Khi Học Tiếng Pháp

  --- Bài mới hơn ---

 • ​học Ngữ Pháp Tiếng Pháp Có Khó Như Bạn Nghĩ?
 • Học Tiếng Pháp Qua Phim Có Phụ Đề
 • Phương Pháp Học Phát Âm Tiếng Pháp Chuẩn Xác
 • Khóa Học Tiếng Pháp Căn Bản Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Khóa Học Tiếng Pháp Căn Bản Cùng Gv Trương Khánh Toàn
 • Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng pháp ở tphcm uy tín chất lượng nhất hiện nay. Với các khóa học nổi tiếng như:

  Tiếng pháp căn bản Tiếng pháp giao tiếp hàng ngày Tự học tiếng pháp online miễn phí

  “Em chỉ muốn nghe nói được Tiếng Pháp, liệu em có cần học ngữ pháp Tiếng Pháp không ? ” Ngữ pháp Tiếng Pháp có tầm quan trọng như thế nào trong việc học Tiếng Pháp.

  Để thông thạo một ngoại ngữ, 3 yếu tố quyết định chính là: đọc/ phát âm đúng ngôn ngữ đó, từ vựng, và ngữ pháp. Hãy tưởng tượng cơ thể chúng ta, ngữ pháp chính là bộ khung xương, từ vựng và luyện đọc đúng phát âm là da thịt bồi đắp mỗi ngày. Nếu chúng ta không có bộ khung xương, chúng ta bồi đắp chúng như thế nào. Cơ thể con người cao, thấp, nhỏ bé, xinh đẹp, do chính khung xương quyết định. Chính vì vậy, việc học ngữ pháp, làm bài tập ngữ pháp khi học Tiếng Pháp là việc quan trọng, cần thiết, bắt buộc khi bạn muốn làm chủ ngôn ngữ này.

  Một câu hỏi đặt ra “Em nên lựa chọn tài liệu tiếng pháp nào cho việc học ngoại ngữ này?” Câu trả lời: Tài liệu nào cũng được, nhưng bạn bắt buộc phải có ít nhất 2 – 3 cuốn nha.

  Tiếng Pháp Cap France chia sẻ đến bạn đầu sách Tiếng Pháp: Grammaire Savoir DELF trình độ từ A1 đến B2. Toàn bộ kiến thức ngữ pháp Tiếng Pháp đến B2 được gói gọn trong bộ sách này. Trong quá trình học nếu có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngại nhắn tin cho Cap France qua fanpage: Học Tiếng Pháp – Cap France.

  LINK TẢI SÁCH GRAMMAIRE SAVOIR DELF A1-A2-B2-B2 kèm đáp án và file nghe audio Vui Lòng Liên Hệ Tiếng Pháp Cap France

  Tags: sach hoc tieng phap cho nguoi moi bat dau den trinh do b2, hoc tieng phap, tu hoc tieng phap online mien phi, tieng phap can ban, hoc tieng phap o tphcm, tieng phap giao tiep hang ngay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Từ Vựng Tiếng Pháp Theo Chủ Đề Rau Củ Quả
 • Học Tiếng Pháp Không Khó Nếu Bạn Chú Ý
 • Bạn Nghĩ Học Tiếng Pháp Là Điều Khó Khăn
 • Những Cách Tự Học Tiếng Pháp Căn Bản Hiệu Quả
 • Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Pháp Idecaf
 • Tài Liệu Tự Học Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Học Tiếng Hà Lan Cho Người Mới
 • Địa Điểm Học Tiếng Hà Lan, Tây Ban Nha Ở Quận 1
 • Cẩm Nang Tự Học Tiếng Anh Ielts Cho Người Mới Bắt Đầu
 • 10 Websites Luyện Nghe Cho Người Mới Bắt Đầu/đang Yếu Kỹ Năng Nghe
 • Tự Học Tiếng Anh Ielts Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Bạn yêu thích văn hóa Trung Quốc và muốn tìm tài liệu học tiếng Trung cho người mới bắt đầu? Bạn đã học tiếng Trung nhưng chưa vững và muốn xây dựng lại? Nếu bạn là một trong hai đối tượng trên thì bộ giáo trình Boya này dành cho bạn!

  1. Sự lựa chọn thông minh cho những bạn thi HSK

  Khi kết thúc quyển 1 của bộ giáo trình này người học sẽ nắm vững khoảng 500- 600 từ mới , đạt trình độ HSK 3. Sau khi học hết quyển 1 các bạn học ôn thi đại học sẽ chuyển sang chương trình ôn thi Đại học riêng. Các bạn học thi HSK sẽ tiếp tục học quyển 2 và luyện đề thi HSK.

  Khi kết thúc quyển 2 người học được cung cấp hơn 1200 từ mới, giúp người học đạt kiến thức cơ bản để tham dự kì thi HSK4.

  2. Tính đổi mới và sáng tạo

  Giáo trình Boya đặc biệt thích hợp cho những bạn muốn thi lấy chứng chỉ HSK bởi vì tính liên tục đổi mới và cập nhật bám sát đề thi.

  3. Bố cục chặt chẽ, khoa học:

  Bộ giáo trình này bao gồm 9 quyển, hướng tới đối tượng người học tiếng Trung cơ bản. Mỗi bài được chia làm 3 phần chính gồm: bài khóa, từ vựng, ngữ pháp và 2 phần bài tập bổ trợ từ vựng và ngữ pháp.

  Bộ giáo trình này bao gồm 9 quyển, hướng tới đối tượng người học tiếng Trung cơ bản

  Phần nội dung bài khóa được chọn lựa một cách tỉ mỉ, gần gũi, có giá trị nhân văn và cung cấp cho người học nhiều kiến thức xã hội, văn hóa, lịch sử,…

  Từ vựng được chọn lọc từ bài khóa nên có tính thực tiễn cao. Điều đặc biệt ở đây là, từ vựng được giải thích hoàn toàn bằng tiếng Trung và có ví dụ minh họa kèm theo, giúp ích cho người học dễ dàng áp dụng từ vựng vào hoàn cảnh cụ thể.

  Phần ngữ pháp và bài tập bổ trợ cung cấp nhiều kiến thức ngữ pháp cũng như cách sử dụng từ và sát với nội dung thi HSK mới.

  Nếu bạn muốn học theo giáo trình Boya một cách sống động hơn, có giảng viên chuyên môn giảng dạy, hãy tham khảo khóa học Học tiếng Trung cơ bản trong 17 giờ ( học trực tuyến) được mô phỏng theo giáo trình Boya tại Kyna.vn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ 3 Giáo Trình Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu Cực Chất
 • Tài Liệu Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tài Liệu Tự Học Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu Tiếng Trung
 • Mẹo Vặt Học Tiếng Đức Hiệu Quả Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Học Tiếng Đức Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Đi Du Học
 • Tài Liệu Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Mới Bắt Đầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ 3 Giáo Trình Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu Cực Chất
 • Tài Liệu Tự Học Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Kinh Nghiệm Học Tiếng Hà Lan Cho Người Mới
 • Địa Điểm Học Tiếng Hà Lan, Tây Ban Nha Ở Quận 1
 • Cẩm Nang Tự Học Tiếng Anh Ielts Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Bạn là người Khi mới bắt đầu học Tiếng Anh, chúng ta cần học từ những điều cơ bản sơ khai nhất, sau đó dần dần sẽ tang mức độ phức tạp. Dù bạn là bất kỳ ai, dù mục đích học tiếng Anh của bạn đơn thuần chỉ là có tấm bằng trong tay để dễ dàng hơn trog xin việc hay cao siêu hơn là có thể nói thông thạo tiếng anh và có có khả năng viết tiếng anh thành thạo thì việc nằm lòng các ngữ pháp tiếng Anh luôn ẩn chứa sức mạnh ghê gớm. VOCA cung cấp cho bạn một tài liệu mới bắt đầu học Tiếng Anh, đang trên con đường tìm kiếm và chinh phục Anh ngữ. Nhưng bạn chưa tìm được một định hướng rõ ràng, chưa biết lựa chọn tài liệu nào cần thiết cho việc học.

  Giữa vô vàn tài liệu được chia sẻ đầy rẫy trên mạng, nếu không chọn lọc kỹ lưỡng chúng ta rất khó phân biệt được đâu là tài liệu phù hợp cho mình. Chính vì lẻ đó, hôm nay VOCA muốn chia sẻ với các bạn một số giáo trình và chương trình bạn có thể tham khảo. Để các bạn không phải bối rối khi lựa chọn tài liệu học tiếng anh căn bản cho người mới bắt đầu ^^ 1. Tài liệu kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

  Link download tài liệu:

  2. Sách English Vocabulary In Use – Elementary

  English Vocabulary In Use là một trong những tài liệu cực chuẩn giúp các bạn học từ vựng một cách nhanh chóng, hiệu quả, các từ trong sách rất phổ biến và hữu dụng trong giao tiếp tiếng Anh. Sách còn hướng dẫn các bạn cách học từ vựng, cách thành lập các thể loại từ cũng như có các topic từ vựng khác nhau và kèm theo là các bài tập áp dụng.

  Bộ sách này của nhà xuất bản Cambridge University Press, được phân chia làm 4 tập theo trình độ của người đọc. Với bộ sách “English Vocabulary in Use”, bạn sẽ học được một lượng từ vựng hữu ích rất lớn kèm theo là cách sử dụng chúng.

  VOCA hi vọng những chia sẻ này sẽ hữu dụng cho các bạn trên con đường “nhập môn” với Tiếng Anh

  VOCA là một dự án ngôn ngữ được phát triển từ năm 2014 với sứ mệnh giúp người Việt Nam xóa bỏ rào cản về Anh ngữ. Trong đó, ứng dụng học từ vựng tiếng Anh thông minh VOCA là một trong những ứng dụng học từ vựng được nhiều học sinh, sinh viên tại Việt Nam yêu thích và theo học nhiều nhất.

  VOCA đã xây dựng 4 hệ thống ngôn ngữ giúp người học có thể phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe – Nói – Đọc – Viết. Cụ thể:

  : Hệ thống học từ vựng Tiếng Anh thông minh

  VOCA GRAMMAR : Hệ thống học ngữ pháp Tiếng Anh trực tuyến

  : Hệ thống học tiếng Anh qua bài hát giúp bạn cải thiện khả năng nghe

  NATURAL ENGLISH : Hệ thống học Tiếng Anh giao tiếp dựa trên phương pháp Natural Approach ( Tiếp cận tự nhiên)

  Hotline: 012.999.05858

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Tự Học Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu Tiếng Trung
 • Mẹo Vặt Học Tiếng Đức Hiệu Quả Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Học Tiếng Đức Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Đi Du Học
 • Cách Thức Tự Học Tiếng Đức Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Lý Do Học Tiếng Đức Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tổng Hợp Tài Liệu Học Tiếng Pháp Cho Người Mới Bắt Đầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Học Tiếng Pháp Cho Người Mới Bắt Đầu Hiệu Quả Nhất
 • Phương Pháp Học Tiếng Pháp Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu
 • ​phương Pháp Hiệu Quả Học Tiếng Pháp Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Phương Pháp Học Tiếng Trung Hiệu Quả Cho Người Mới
 • Phương Pháp Học Tiếng Đức Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Bài viết này tổng hợp tài liệu gồm sách và các phần mềm, hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc học tiếng Pháp.

  1. Sách học tiếng Pháp:

  – Tự học tiếng Pháp:

  Quyển sách này dành cho đối tượng là những người đang học tiếng Pháp cơ bản hoặc những người chưa biết gì về tiếng Pháp. Điểm cộng của quyển sách này chính là bạn được học song ngữ Anh – Pháp nên rất dễ hiểu. Đây là tài liệu chứa đựng những mẫu câu giao tiếp tiếng Pháp ở trình độ cơ bản nhất, đảm bảo bạn sẽ lên trình giao tiếp rất nhanh khi tự học với quyển sách này.

  – Ngữ pháp tiếng Pháp dành cho sinh viên:

  Đúng như tựa đề của nó, quyển sách này tập hợp những điểm ngữ pháp cơ bản nhất của tiếng Pháp. Nếu bạn không chỉ dừng ở mức học giao tiếp mà muốn nghiên cứu tiếng Pháp sâu hơn về khía cạnh học thuật thì đây là quyển sách bạn cần.

  – 4000 từ vựng cần phải biết:

  Với tiếng Pháp, chỉ cần 4000 từ vựng là bạn đã có thể giao tiếp như người bản xứ. Quyển sách 4000 từ vựng cần phải biết không chỉ tập hợp những từ vựng từ cơ bản đến nâng cao, từ thường thức đến chuyên ngành. Bên cạnh đó, mỗi từ đều có ví dụ minh họa trong một câu, một ngữ cảnh nhất định rất dễ học, dễ hiểu.

  2. Phần mềm học tiếng Pháp:

  – Etude De FRANÇAIS:

  Bao gồm 5 phần:

  – Nghe hiểu: gồm 13 bài nghe có kèm câu hỏi dưới dạng đúng/sai, cho phép chọn lựa bài nghe.

  – Thư giãn: gồm 15 bài hát bất hủ tiếng Pháp có kèm lời giúp học sinh thư giãn sau khi luyện tập mệt mỏi (có thể luyện giọng tiếng Pháp nếu thích hát theo).

  – In ấn: phần dành riêng cho các giáo viên in ra đề kiểm tra hoặc đề thi cho học sinh (đề gồm các câu trắc nghiệm ngữ pháp).

  -Tất cả các phần luyện tập đều cho phép xem lại bài làm để biết mình làm đúng, sai câu nào, cho phép ghi vào kỉ lục (để so sánh).

  -LE FRANÇAIS:

  Le Francais 1 là chương trình học tiếng Pháp dành cho người Việt Nam ở cấp độ học tiếng Pháp căn bản. Le Francais 1 có giao diện đẹp mắt, hấp dẫn và dễ sử dụng để tạo cảm giác hứng thú nhất cho người học. Le Francais với 10 bài luyện nghe bằng video. Cho phép xem phụ đề hoặc các từ quan trọng trong câu đang nói; cho phép nghe lại từng câu trong bài, trả lời câu hỏi cho nội dung đang nghe để kiểm tra khả năng nghe hiểu của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tài Liệu Học Tiếng Pháp Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tip Học Tiếng Pháp Cho Người Mới
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu Hiệu Quả Nhất
 • Tài Liệu Sách Tự Học Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 10 Lớp 7: Personal Hygiene
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9, 10, 11
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Tại Nhà Ở Sài Gòn
 • Giáo Viên Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Tại Nhà
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Tại Bình Dương
 • Bạn bắt đầu học tiếng Trung. Bạn muốn tìm cho mình những bộ tài liệu sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu. Bạn đang bâng khuâng, lo lắng sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu nên gồm những tài liệu nào.

  Trong bài viết hôm nay, Web Tiếng Trung xin chia sẽ với bạn những tài liệu sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu phổ biến nhưng vô cùng hiệu quả. Đây là những quyển sách được lựa chọn dựa trên những kinh nghiệm giảng dạy cũng như những đánh giá phản hồi tích cực từ nhiều người học tiếng Trung trên toàn quốc.

  Đứng đầu trong những Tài Liệu Sách Tự Học Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu không thể không nhắc đến sự hiện diện của giáo trình Hán ngữ 6 quyển.

  Giáo trình Hán ngữ gồm 6 quyển phiên bản mới là một trong những bộ giáo trình học tiếng Trung kinh điển nhất đang được sử dụng rộng rãi, phổ biến tại các trường đại học uy tín và các Trung tâm dạy ngôn ngữ tiếng Trung. Với các bạn tự học tiếng Trung Hoa, các bạn cần nên trang bị cho mình những cuốn giáo trình Hán ngữ bộ 6 quyển tập 1 (bao gồm bộ 2 quyển, quyển 1 gọi là quyển thượng và quyển 2 gọi là quyển hạ). Học hết 2 quyển Hán ngữ tập 1, các bạn có thể tự tin với những tình huống giao tiếp cơ bản hàng ngày như mua bán, hỏi thăm, hỏi đường, gọi đồ ăn, đồ uống….

  2.Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

  Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa được Học Viện ngôn ngữ Bắc Kinh biên soạn, là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho các bạn bắt đầu tự học tiếng Trung giao tiếp. Quyển sách bao gồm 40 bài học, đề cập đến nhiều đề tài giao tiếp thông dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ngôn ngữ trong các bài học ngắn gọn, dễ hiểu, mang tính khẩu ngữ cao. Hệ thống ngữ pháp tập trung vào các đặc điểm của tiếng Trung Hoa cơ bản, hệ thống bài tập dễ học và hiểu, đa dạng phong phú và dễ luyện tập.

  Link:3.Giáo trình tập viết chữ Hán Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa Link: Giáo trình tập viết chữ Hán

  Sách tập viết chữ Hán được biên soạn theo bộ giáo trình Hán ngữ phiên bản mới nhất do Nhà xuất bản thuộc Đại học Quốc Gia phát hành. Đây là một tài quyển sách bổ trợ cho bộ giáo trình Hán ngữ. Tài liệu được biên soạn giúp người học nắm vững chữ Hán một cách nhanh chóng, khắc phục những khó khăn khi học chữ Hán.

  4.Giáo trình nghe tiếng Hoa sơ cấp

  Link: Giáo trình nghe tiếng Hoa sơ cấp

  Giáo trình nghe Hán ngữ sơ cấp của tác giả Hồ Ba do Nhà xuất bản thuộc Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh phát hành. Đây là sách bổ trợ kỹ năng nghe kèm theo bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển. Tài liệu nghe Hán ngữ này gồm 3 tập: tập 1 gồm 25 bài học, tập 2 gồm 25 bài học, tập 3 bao gồm 30 bài học. Các bài học tập trung phần lớn vào việc luyện tập ngữ điệu, ngữ âm, khẩu ngữ giao tiếp cơ bản.

  5.Giáo trình ngữ pháp tiếng Hoa căn bản

  Link: Giáo trình ngữ pháp tiếng Hoa căn bản

  Đây là một quyển sách được biên soạn đầy công phu, trình bày một cách hệ mạch lạc. Hệ thống những vấn đề cơ bản trong ngữ pháp của tiếng Trung Quốc hiện đại. Nội dung quyển sách được trình bày tuần tự từ vấn đề cơ bản của ngữ pháp tiếng Trung Quốc với các nội dung như định ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ, từ láy, câu nghi vấn, cách nhấn mạnh, câu ghép…đến các nội dung bài tập ôn tập và các bài khóa tiếng Trung cơ bản đến nâng cao.

  6.Bộ sách 12 quyển luyện tập Hán Ngữ

  Link: Bộ sách 12 quyển luyện tập Hán Ngữ

  Đây là bộ sách chuyên về luyện tập Hán ngữ từ cơ bản đến nâng cao. Bộ sách gồm 12 quyển theo từng cấp độ khác nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trung Tâm Giảng Dạy Tiếng Anh Tại 31 Thái Văn Lung, Quận 1, Tp Hcm
 • Ấn Tượng Với Top 10 Giáo Viên Dạy Ielts Tốt Ở Hà Nội
 • Tổng Hợp Địa Chỉ Gv, Trung Tâm Học Tiếng Anh Tốt Tại Hn
 • Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Thái Chất Lượng Cao Tại Hà Nội
 • Khóa Học Tiếng Thái Lan Tại Hà Nội
 • Bộ 5 Tài Liệu Kanji Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Hạn Kiến Thức Ôn Thi Jlpt N5, N4, N3
 • Dạy Trẻ Phát Âm Tiếng Anh Bằng Radio Vì Cha Mẹ Phát Âm Không Chuẩn
 • Các Khóa Học Tiếng Anh 1 Thầy 1 Trò Online E
 • Mọi Điều Cần Biết Về Chứng Chỉ Tiếng Anh Trẻ Em Starters, Movers, Flyers
 • 40 Trang Khoá Học Online Dạy Bạn Mọi Thứ Trên Đời
 • Bạn có đồng ý với mình rằng khi nói học tiếng Nhật khó nhất là hán tự không?

  Bạn đã nghiên cứu rất nhiều về các tài liệu hán tự nhưng không biết chúng khác nhau như thế nào, cuốn sách nào học tốt mà phù hợp với mình.

  Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn 5 bộ sách Kanji phù hợp, phổ biến và hữu ích cho người mới học tiếng Nhật.

  Kanji look and learn là cuốn sách học Kanji phổ biến nhất mà hầu hết các bạn học tiếng Nhật đều sở hữu. Cuốn sách là tài liệu tuyệt vời nếu như bạn muốn học kanji một cách bài bản và hiệu quả từ những bài đầu tiên.  

  Sách được chia làm 32 bài bao gồm 512 chữ kanji thông dụng. Mỗi bài có tổng cộng 16 chữ Kanji chính và mỗi chữ sẽ có những từ vựng đi kèm theo.

  Bên cạnh đó, sách sử dụng hình ảnh và các câu chuyện nhỏ sinh động giúp người học có thể liên tưởng đến chữ hán tự.

  Kanji look and learn sẽ giúp bạn không chỉ học chắc hán tự ở trình độ sơ cấp (N5 – N4) mà còn hướng dẫn bạn cách viết chữ đúng thứ tự và đúng số lượng nét. Đảm bảo bạn vừa có thể nhớ và viết được hán tự. 

  Link download

  Đối với trình độ sơ cấp N5 – N4 thì bạn có thể sử dụng tài liệu Nihongo challenge kanji N5 – N4 để học hán tự song song với những giáo trình chính như Minna no nihongo. 

  Sách bao gồm nhiều bài nhỏ, mỗi bài chỉ khoảng 10 chữ kanji.

  Tương tự như kanji look and learn, nihongo challenge kanji cũng sử dụng hình ảnh để mô tả từng chữ kanji nên chắc chắn sẽ giúp các bạn mới học hán tự rất nhiều trong việc ghi nhớ. 

  Ưu điểm của bạn học khi sử dụng nihongo challenge là sách có khá nhiều bài tập cho bạn luyện tập.

  Cuối mỗi bài học sẽ có 2 bài tập lớn cho bạn học ôn tập lại kiến thức và khi kết thúc cuốn sách sẽ có một đề kiểm tra tương tự như đề thi JLPT để tổng kết. 

  Tuy nhiên, mục đích chính của cuốn này là luyện tập hán tự nên nó sẽ chỉ phù hợp với những bạn học tiếng Nhật nhưng không bị áp lực quá nhiều về kỳ thi JLPT vì nó khá dễ. 

  Link download 

  Tương tự như những giáo trình học hán tự khác ở trình độ N5 – N4, basic kanji book cũng đưa đến cho người học những chữ hán tự cơ bản, từ thấp đến cao ở trình độ sơ cấp. 

  Bộ sách bao gồm 2 cuốn (sơ cấp và trung cấp) sẽ cung cấp 750 chữ hán tự thông dụng nhất. Đây là cuốn sách phù hợp với những bạn mới chập chững bước vào con đường tiếng Nhật đầy gian nan và khó khăn. 

  Bên cạnh đó, ở cuối mỗi phần sẽ có những bài tập rèn luyện là cơ hội để người học luyện tập và hiểu rõ cách sử dụng những chữ kanji một cách chính xác. 

  Link download 

  Nội dung của cuốn sách đã hiển thị trực tiếp trên tiêu đề của nó “Tự học 600 chữ Kanji cơ bản”. 

  Cuốn sách này cực kỳ phù hợp cho những bạn tự học tiếng Nhật trình độ N5 – N4 ở nhà.

  Nó sẽ cung cấp cho bạn 600 chữ hán tự ở trình độ sơ cấp nhưng chắc chắn là cũng thông dụng trong cuộc sống hằng ngày của người Nhật. 

  “Tự học 600 chữ Kanji cơ bản” bao gồm 15 bài và mỗi bài sẽ có khoảng 40 chữ kanji cho bạn học theo thứ tự từ dễ đến khó. 

  Song song với những việc học lý thuyết thì sách cũng cung cấp những bài luyện tập cho người dùng. Cứ 10 chữ kanji bạn học xong sẽ có 1 bài kiểm tra kiến thức nhỏ và một số bài kiểm tra lớn sau khi bạn kết thúc cuốn sách này. 

  Nếu như bạn cảm thấy những chữ kanji quá giống nhau và khó phân biệt thì Kanji Tango Doriru là cứu tinh của bạn. Cũng tương tự như các cuốn sách hán tự khác, kanji tango doriru cung cấp hán tự ở trình độ sơ cấp. 

  Tuy nhiên, điểm khác biệt và độc nhất của sách là sẽ viết theo các cặp từ có cách viết gần giống nhau. Như vậy, nếu bạn sở hữu cuốn sách này cũng có nghĩa bạn đang sở hữu một tài liệu tổng hợp so sánh hán tự. 

  Nội dung sách là theo chương, mỗi chương có khoảng 10 – 12 cặp từ khác nhau để người học nhận biết và ghi nhớ. Mỗi bài là một cặp từ nên bạn có thể điều chỉnh tùy theo khả năng của mình để học, có thể là 5 – 6 bài (tương đương với 5 – 6 cặp chữ hán tự). 

  Ngoài ra, sách cũng cung cấp những chữ kanji đồng âm nhưng khác nghĩa. Như vậy, người học sẽ được cung cấp một lượng từ vựng lớn có âm hiragana giống nhau nhưng cách viết kanji và ý nghĩa khác nhau. 

  Tuy nhiên, sách có ít ví dụ cho người học hình dung và cũng không có nhiều bài tập để luyện tập. Vì thế, cuốn sách phù hợp khi bạn tinh thần tự học cao.

  Để học Kanji một cách hiệu quả bạn không chỉ cần sử dụng đúng tài liệu mà còn phải có phương pháp học tiếng Nhật phù hợp với bản thân.

  Hy vọng những chia sẻ về những cuốn sách Kanji trên sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong quá trình học tập của mình. 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Từ Vựng Tiếng Nhật Bài 5 Và Cách Đọc Cực Chuẩn
 • Từ Vựng Tiếng Nhật Bài 4 Theo Giáo Trình Minnano Nihongo
 • Học Tiếng Nhật N5 Mất Bao Lâu? 2
 • Tuyển Sinh Trung Cấp Ngành Tiếng Nhật Bản
 • Ngành Ngôn Ngữ Nhật Khó Hay Dễ? Có Nên Học Ngành Này?
 • Tài Liệu Tự Học Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu Tiếng Trung

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Bộ 3 Giáo Trình Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu Cực Chất
 • Tài Liệu Tự Học Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Kinh Nghiệm Học Tiếng Hà Lan Cho Người Mới
 • Địa Điểm Học Tiếng Hà Lan, Tây Ban Nha Ở Quận 1
 • Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một số tài liệu học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc. Đó là những cuốn sách giáo trình học tiếng Trung cơ bản và nâng cao, sách giáo trình học tiếng Trung tham khảo và những tài liệu học tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày vân vân.

  Mình sẽ liệt kê ra khoảng 10 bộ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất hiện nay.

  TOP 1 là kênh YouTube học tiếng Trung online của thầy Nguyễn Minh Vũ với hàng trăm hàng nghìn video bài giảng hướng dẫn bạn cách tự học tiếng Trung online miễn phí trên mạng sao cho có hiệu quả nhất, ví dụ như là bộ video bài giảng 1234 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng, 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày, 900 câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản, giáo trình Hán ngữ 1 phiên bản mới, giáo trình Hán ngữ 2 phiên bản mới và rất nhiều các video clip bài giảng học tiếng Trung rất bổ ích mà lại miễn phí nữa chứ.

  Đây chính là điểm mà mình rất ưng ý và thích thầy Vũ, thầy Vũ toàn làm những video học tiếng Trung vô cùng dễ hiểu và sinh động, có hệ thống kiến thức tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao dần nên là dù các bạn ở trình độ tiếng Trung nào đều có thể theo học tiếng Trung online thầy Vũ qua YouTube. Các bạn vào link bên dưới để truy cập vào trang chủ kênh YouTube học tiếng Trung online của thầy Nguyễn Minh Vũ.

  Học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu

  TOP 2 là bộ bài giảng 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày rất thông dụng và ứng dụng được rất nhiều vào trong giao tiếp thực tế, công việc và cuộc sống đều có thể vận dụng được. Đây chính là điểm mà mình cực kỳ thích thú những bài giảng của thầy Vũ. NÓi thật là mình chưa từng thấy một người giáo viên nào lại có tâm huyết và yêu nghề như thầy Vũ, có thể nói là thầy Vũ là người duy nhất mình từng biết đến là một người giáo viên cực kỳ nhiệt huyết với công việc và vô cùng nhiệt tình với học viên. Các bạn vào link bên dưới sẽ thấy được toàn bộ 3000 câu tiếng Trung giao tiếp của thầy Vũ trực tiếp làm chủ biên và biên soạn.

  Học tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

  TOP 3 chính là bộ bài giảng 900 câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản của thầy Vũ. Đây là bộ giáo trình sơ khai đầu tiên trong sự nghiệp giảng viên tiếng Trung của thầy Vũ, là phiên bản đầu tiên của thầy Vũ. Các bạn không nên bỏ qua tác phẩm đầu tay của thầy Vũ, rất là đáng tiếc đấy. Các bạn vào link bên dưới để truy cập vào kho bài giảng của thầy Vũ.

  Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày

  TOP 8 thì đó chính là cuốn ebook 500 ký tự tiếng Hoa cơ bản PDF dung lượng file PDF là 1.5GB, đây là phiên bản rất đẹp và nét căng, bạn có thể zoom lên hết cỡ mà vẫn nhìn rõ nét nội dung của cuốn sách 500 ký tự tiếng Hoa cơ bản. Không như các bên trung tâm khác họ scan rất là cẩu thả và xiêu vẹo, hình ảnh mờ nhòe khiến người học cảm thấy khó chịu và bị mỏi mắt do hình ảnh chất lượng quá kém, chắc do máy scan của họ sắp bị hỏng nên mới vậy.

  Ebook 500 ký tự tiếng Hoa cơ bản

  TOP 9 có lẽ sẽ dành cho cuốn từ điển tiếng Trung bằng tranh hình ảnh PDF, đây là cuốn từ điển học từ vựng tiếng Trung được minh họa bằng các hình ảnh rất sinh động và đáng yêu, giúp người học có thể vận dụng được cách nhớ từ vựng tiếng Trung thông qua sự liên tưởng đến một hình ảnh thực tế, giúp cải thiện tốc độ ghi nhớ từ vựng tiếng Trung và không còn hiện tượng bị rơi rụng từ vựng tiếng Trung theo năm tháng.

  Từ điển tiếng Trung bằng hình ảnh

  TOP 10 chính là giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa, đây là giáo trình học tiếng Trung kinh điển từ thời xa xưa và cho đến thời điểm hiện tại rất nhiều trung tâm tiếng Trung đang sử dụng giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa làm công cụ hỗ trợ giảng dạy tiếng Trung ở trên lớp.

  301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3

  Vậy là mình đã tổng kết được 10 giáo trình học tiếng Trung hay nhất của mọi thời đại. Các bạn hãy học theo những tài liệu học tiếng Trung đó và có gì không hiểu hoàn toàn có thể vào kênh YouTube học tiếng Trung online của thầy Vũ đặt câu hỏi để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trực tuyến. Tuy nhiên, với điều kiện là bạn phải đăng ký Subscribe kênh YouTube học tiếng Trung online của thầy Nguyễn Minh Vũ. Trước đây mình không biết quy định đó nên mãi thầy Vũ không trả lời mình, hix, bây giờ mình chia sẻ với các bạn kinh nghiệm đó.

  Tổng hợp video clip học tiếng Trung online thầy Vũ

  Học tiếng Trung online miễn phí trên mạng

  Học phát âm tiếng Trung phổ thông chuẩn

  Tự học phát âm tiếng Trung cơ bản từ đầu

  Học tiếng Trung online giáo trình Hán ngữ 1 phiên bản mới

  Học tiếng Trung online giáo trình Hán ngữ 2 phiên bản mới

  Tự học tiếng Trung online miễn phí

  Học tiếng Trung online Live Stream

  1234 Câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày

  Học tiếng Trung online ngữ pháp tiếng Trung cơ bản

  Học tiếng Trung online giao tiếp tiếng Trung thực tế

  Học tiếng Trung luyện thi HSK online

  Học 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẹo Vặt Học Tiếng Đức Hiệu Quả Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Học Tiếng Đức Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Đi Du Học
 • Cách Thức Tự Học Tiếng Đức Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Lý Do Học Tiếng Đức Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Nguyên Tắc Cơ Bản Học Tiếng Đức Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100