Top 9 # Xem Nhiều Nhất Quỹ Khuyến Học Tiếng Anh Là Gì Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Tìm Hiểu Quỹ Khuyến Học Là Gì Và Hoạt Động Của Quỹ Khuyến Học Việt Nam

Quỹ khuyến học là các quỹ do tổ chức, cá nhân thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ, động viên, khen thưởng, khuyến khích và giúp đỡ về tài chính cho người học, góp phần vào việc phát triển giáo dục.

Quỹ được thành lập theo Quyết định số 183/1999/CT-TTg ngày 9/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 123/1999/QĐ-TC ngày 11/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt bản Điều lệ Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Quỹ Khuyến học được hình thành và phát triển từ các nguồn nào?

Quỹ được phát triển dựa trên các nguồn sau:

Tiếp nhận sự đóng góp theo nghĩa vụ của các đơn vị trực thuộc Hội.

Thu lãi từ tài khoản Quỹ mở tại ngân hàng, tiền lãi mua trái phiếu Chính phủ vì mục tiêu khuyến học.

Thu từ sự đóng góp tự nguyện của Quỹ Khuyến học các cấp.

Quỹ được sử dụng vào các mục đích sau:

Trợ giúp các hoạt động giáo dục tại các địa bàn có khó khăn đặc biệt.

Trợ giúp học sinh nghèo vượt khó, đạt kết quả xuất sắc cũng như có năng khiếu đặc biệt trong học tập.

Chi giải thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Hỗ trợ thầy cô giáo dạy giỏi, học sinh học giỏi của các trường sư phạm gặp khó khăn đặc biệt trong sinh hoạt.

Quỹ sẽ chi với mức cao nhất không quá 5% tổng số thu của Quỹ cho hoạt động quản lý Quỹ theo các định mức chi do Hội đồng quản lý Quỹ xây dựng.

Việc sử dụng quỹ sẽ theo quyết định của Giám đốc, trên cơ sở nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua.

Nghiêm cấm việc phân chia tài sản của quỹ cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban quản lý quỹ.

Hội đồng quản trị phải ban hành quy định về quản lý, sử dụng quỹ, xây dựng mức chi phí hoạt động để thực hiện.

Quỹ Khuyến học mở sổ ghi chép, chứng từ hạch toán, kế toán thu chi tài chính theo quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê hiện hành. Hội đồng quản trị thông qua quyết toán tình hình thu và sử dụng quỹ.

Trường hợp quỹ chấm dứt hoạt động, tài sản của quỹ không được phân chia cho các sáng lập viên mà phải được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các nguyên tắc kế toán, tài chính theo Điều lệ Quỹ khuyến học.

Điều Lệ Hoạt Động Của Hội Khuyến Học Việt Nam Là Gì?

Hội Khuyến học Việt Nam tiếng Anh là Vietnam Association for Promoting Education, viết tắt là VAPE. Đây là tổ chức xã hội ra đời với mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế.

Phạm vi lĩnh vực hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam:

Hoạt động của hội trên phạm vi cả nước với nhiều lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội được là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhiệm vụ và Quyền hạn của Hội Khuyến học Việt Nam

Tuyên truyền sâu rộng tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội trong xã hội, đồng thời vận động các tổ chức, các lực lượng xã hội và công dân Việt Nam tham gia thực hiện các công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội, hội viên theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội.

Nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.

Được giao lưu và hợp tác với các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

Hội được gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao Hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí.

Liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội, các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trên phạm vi cả nước.

Tập hợp, đoàn kết hội viên và các lực lượng xã hội đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài thực hiện công bằng xã hội và tạo cơ hội cho mọi công dân được học tập thường xuyên, học suốt đời nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Khuyến khích người lao động có sáng kiến đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, phần thưởng cho học sinh giỏi có thành tích cao trong học tập và tu dưỡng.

Phát triển các hình thức dịch vụ học tập để hỗ trợ và khuyến khích việc học tập của thế hệ trẻ và người đã trưởng thành theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoạch định chính sách tạo động lực cho các hoạt động khuyến học của Hội.

Thúc đẩy quan hệ, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau về đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hội thảo, hội nghị, tham quan học tập, tư vấn và cung ứng dịch vụ đào tạo.

Tài chính của Hội được sử dụng đúng mục đích khuyến học, khuyến tài, nguyên tắc công khai, minh bạch.

Khuyến Học Trong Tiếng Tiếng Anh

Tôi đang nghĩ có lẽ… một tổ chức khuyến học.

I was thinking maybe an organization to encourage literacy.

OpenSubtitles2018.v3

Phỏng vấn bởi Băng Châu (Hội Khuyến học Việt Nam).

Interviewed by Băng Châu.

WikiMatrix

Được Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình công nhận là “Làng Khuyến học” cùng nhiều bằng khen về phong trào khuyến học.

We prefer characterizing learning organizations as “professional learning communities” for several vital reasons.

WikiMatrix

Giữa năm 1811 và 1813, ông đã hiến “phần đất Burnside” của mình, một vùng đất đồng quê rộng 19 hécta (47 mẫu Anh) và 10,000 pound cho Viện khuyến học Hoàng gia.

Between 1811 and 1813, he drew up a will leaving his “Burnside estate”, a 19-hectare (47-acre) tract of rural land and 10,000 pounds to the Royal Institution for the Advancement of Learning.

WikiMatrix

Một loại quân cờ đặc biệt là loại quân cờ Ứng (Ing stones), được sản xuất bởi Tổ chức Khuyến học Cờ vây Ứng Xương Kì (Ing Chang-ki Wei-chi Education Foundation).

One specific type of plastic stone is called the Ing stone, manufactured by the Ing Chang-ki Wei-chi Education Foundation.

WikiMatrix

Sách Sự hiểu biết nhiều lần khuyến khích học viên nên kết hợp tại những buổi họp.

The Knowledge book repeatedly encourages the student to associate at meetings.

jw2019

Vì thế, chúng tôi được khuyến khích học tiếng Trung Hoa.

Because of this, we were encouraged to learn the Chinese language.

jw2019

Hãy khuyến khích học viên đặt những mục tiêu thiêng liêng là dâng mình và làm báp-têm.

Encourage your student to set dedication and baptism as spiritual goals.

jw2019

▪ Khuyến khích học viên mau chóng thăm lại tất cả những người tỏ ra chú ý.

▪ Encourage the student to return promptly on all who show interest.

jw2019

Khuyến khích học viên trả lời bằng lời lẽ riêng.

Have your student answer the questions in his own words.

jw2019

Ngay từ đầu, hãy khuyến khích học viên chuẩn bị trước cho cuộc học hỏi Kinh Thánh.

jw2019

Bằng cách nào tôi có thể khuyến khích học viên chia sẻ những kinh nghiệm của họ?

How can I encourage learners to share their experiences?

LDS

Khuyến khích học viên đọc một phần Kinh Thánh mỗi ngày.

Encourage your student to read a portion of God’s Word daily.

jw2019

Không thể khuyến khích học sinh của tôi.

Can’t motivate my students.

OpenSubtitles2018.v3

Nhiều tín đồ trẻ được khuyến khích học ngôn ngữ ra dấu.

Many Christian youths were encouraged to learn sign language.

jw2019

Hãy khuyến khích học viên đọc mỗi số Tháp Canh và Tỉnh Thức!.

Encourage him to read every issue of The Watchtower and Awake!

jw2019

Người chồng nói: “Vì lý do đó, chúng tôi được khuyến khích học tiếng Trung Quốc”.

“Because of this, we were encouraged to learn Chinese,” says the husband.

jw2019

Tại sao nên khuyến khích học viên tham dự các buổi nhóm họp?

Why should you encourage your Bible student to attend Christian meetings?

jw2019

▪ Khuyến khích học viên ôn lại những điểm chính trước khi kết thúc phần chuẩn bị.

▪ Encourage the student to review the main points at the conclusion of the preparation session.

jw2019

Khuyến khích học viên chuẩn bị bài.

Encourage him to prepare.

jw2019

Encourage the student to take a sincere interest in those with whom he speaks.

jw2019

Khuyến khích học viên học thuộc lòng những phần tham khảo và các cụm từ chính yếu này.

Encourage students to memorize these references and key phrases.

LDS

Tôi có thể làm gì để khuyến khích học viên tự học phúc âm?

What can I do to encourage learners to study the gospel on their own?

LDS

Các giáo sĩ nhiệt tình khuyến khích học viên và người khác tham gia thánh chức tiên phong.

The missionaries heartily encouraged their students and others to join the pioneer ministry.

jw2019

11 Chúng ta được khuyến khích học nhận ra những nguyên tắc khi đọc Kinh Thánh.

11 We were encouraged to learn to identify principles as we read the Bible.

jw2019

Những Hình Thức Đẩy Mạnh Khuyến Học Khuyến Tài

Khuyến học khuyến tài là gì?

Trả lời cho câu hỏi khuyến học khuyến tài là gì thì đây chính là Đảng và Nhà nước đã đưa ra những chương trình, những phương án để giúp hỗ trợ truyền thống hiếu học của mỗi người dân. Bởi lẽ từ ngàn xưa thì dân tộc ta đã biết rằng “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” chính vì thế các hình thức khuyến học khuyến tài luôn được coi trọng hơn cả. Học để kế thừa cũng như có thể phát huy những truyền thống tốt đẹp, học để biết nhiều các mới cái hay từ đó góp phần phát triển xã hội, đất nước và vươn xa hơn nữa là trên toàn thế giới.

Các hình thức đẩy mạnh khuyến học khuyến tài

Hiện nay Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng công cuộc khuyến học khuyến tài và đưa ra rất nhiều những chủ trương cho nội dung này như: Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Chính phủ Nhà nước ta đẩy mạnh mục tiêu học tập của toàn bộ người dân thông qua những công tác vận động và tuyên truyền giúp cho người dân có thể nhận thức rõ sự cần thiết cũng như tầm quan trọng của việc học tập. Thứ hai: Tăng cường xây dựng các hội, các trung tâm, tổ chức khuyến học một cách vững mạnh và hiệu quả. Cần phải thực hiện khuyến học ở mọi địa điểm đơn vị với mục đích có thể giúp cho mọi người thấy rõ được tầm quan trọng của việc học đối với sự phát triển của mỗi người, của toàn xã hội. Bên cạnh đó cần phải xây dựng tổ chức hội vững mạnh để có thể liên kết với ngành giáo dục đào tạo các cấp các ngành để mang đến sự phát triển toàn diện nhất cho công tác khuyến học.

Ưu điểm của hình thức khuyến học Việt Nam

Khuyến học Việt Nam đóng vai trò cực kì quan trọng đối với sự phát triển nghề giáo dục, sự nghiệp giáo dục. Bên cạnh đó nó còn chính là bí quyết cực kì quan trọng giúp tăng cường sự thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của đất nước ta. Việc xây dựng những phong trào thi đua khuyến học sẽ đóng vai trò cực kì quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, bền vững đối với sự phát triển của nước nhà. Bởi lẽ trong tiến trình xây dựng công nghiệp hóa và hiện đại hóa thì đòi hỏi đất nước ta cần có nguồn lao động không chỉ giỏi về tay nghề mà còn giỏi về trình độ chuyên môn mới có thể phát huy cao hiệu quả công việc. Thế nên công tác khuyến học khuyến tài hiện nay đang được xem trọng và được đông đảo người dân nhiệt liệt đồng thuận tham gia. Bài viết hy vọng rằng đã cung cấp thêm cho bạn nhiều thông tin quan trọng đối với hình thức khuyến học của đất nước ta. Trong tương lai chắc chắn rằng nhà nước cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh khuyến học khuyến tài, tất cả đều góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp và vững mạnh hơn!