Top 6 # Xem Nhiều Nhất Học Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 A Closer Look 1 Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Unit 1 Lớp 6: A Closer Look 1

A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 8 SGK Tiếng Anh 6 mới)

VOCABYLARY

1.Listen and repeat the words. (Nghe và nhắc lại các từ vựng)

Bài nghe:

2.Work in pairs. Put the words in 1 into groups. (Làm việc theo cặp. Sắp xếp các từ trong bài tập 1 vào các nhóm sau)

football, music

judo, exercise

homework school lunch

physics, English, history, vocabulary, lessons, science

3. Put one of these words in each blank. (Đặt một trong các từ sau vào ô trống)

Hướng dẫn

Giải thích: do homework: làm bài tập về nhà

Tạm dịch: Tôi làm bài tập về nhà với bạn tôi, Vy.

2. Duy plays for the school team.

Giải thích: play football: chơi bóng đá

Tạm dịch: Duy chơi bóng đá cho đội bóng của trường.

3. All the at my new school are interesting

Giải thích: lessons (tiết học)

Tạm dịch: Tất cả các tiết học ở trường mới của tớ đều thú vị

4. They are healthy. They do every day.

Giải thích: do judo: tập luyện võ judo

Tạm dịch: Họ rất khỏe mạnh. Họ tập luyện võ judo mỗi ngày

5. I study maths, English and on Mondays:

Giải thích: science (khoa học)

Tạm dịch: Tớ học toán, tiếng anh và khoa học vào các ngày thứ 2

4. Write sentences about yourself using the combinations above (Viết các câu văn về chính em và sử dụng các cụm từ kết hợp bên trên. )

I am Lam. I study at Huu Bang Primary School. At school I have 7 subjects: English, Maths, Physics, History, Science and Judo. I love English and I stydyn English well. I have English on Monday, Wednesday and Friday. When I have freetime,I usually play football with my friends.

Tạm dịch:

Năm học này, tôi có 7 môn: toán, tiếng Anh, vật lý, lịch sử, khoa học và judo. Tôi rất thích tiếng Anh và học tiếng Anh rất tốt. Tôi có các tiết học tiếng Anh vào thứ Ba và thứ Sáu. Tôi cũng thích judo vì tôi cảm thấy rất khỏe mạnh khi tôi tập judo.

Pronunciation

5. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ʊ/ and /ʌ/. (Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm/ʊ/và/ʌ/. )

Bài nghe:

6. Listen to the words and put them into two groups. (Nghe các từ và đặt chúng vào 2 cột)

Bài nghe:

7. Listen and repeat. Underline (Intalic) the sounds /əʊ/ and /ʌ/ you hear. (Nghe và đọc theo. Gạch chân chữ có âm /eʊ/ và /ʌ/ )

Bài nghe:

1. They are g oing to o pen a new library.

2. I’m c oming h o me from school.

3. His br other eats l u nch in the school canteen.

4. The new school year starts next m o nth.

5. My br other is doing his h o mework.

6. He g oes to the jud o club every h o mework.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

A Closer Look 1 Unit 1 Lớp 6

Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 – A Closer Look 1: Hướng dẫn chi tiết trả lời các câu hỏi bài tập từ 1 đến 7 trang 8 sách giáo khoa Tiếng Anh 6 tập 1

Ở bài viết này, Đọc Tài Liệu sẽ hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập trang 8 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 tập 1 phần A Closer Look 1 – Unit 1: My new school.

Cùng tham khảo…

Unit 1 lớp 6: A Closer Look 1

Vocabylary

1.Listen and repeat the words. (Nghe và nhắc lại các từ vựng)

Bài nghe

2.Work in pairs. Put the words in 1 into groups. (Làm việc theo cặp. Sắp xếp các từ trong bài tập 1 vào các nhóm sau)

3. Put one of these words in each blank. (Đặt một trong các từ sau vào ô trống)

Hướng dẫn dịch

1. Tôi làm bài tập về nhà với bạn của tôi, Vy

2. Duy chơi bóng đá cho đội tuyển của trường

3. Tất cả các tiết học ở trường mới của tớ đều thú vị

4. Họ khỏe mạnh. Họ tập luyện võ Judo mỗi ngày

5. Tớ học Toán, Tiếng anh và Khoa học vào các ngày thứ 2

4. Write sentences about yourself using …. (Viết các câu văn về chính em và sử dụng các cụm từ kết hợp bên trên.)

I am Lam. I study at Huu Bang Primary School. At school I have 7 subjects: English, Maths, Physics, History, Science and Judo. I love English and I stydyn English well. I have English on Monday, Wednesday and Friday. When I have freetime,I usually play football with my friends.

Pronunciation

5. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ʊ/ and /ʌ/. (Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm/ʊ/và/ʌ/. )

Bài nghe

6. Listen to the words and put them into two groups.

(Nghe các từ và đặt chúng vào 2 cột) Bài nghe

some – rode – don’t – hope – Monday – homework – month – come – post – one

7. Listen and repeat. Underline (Intalic) the sounds /əʊ/ and /ʌ/ you hear. (Nghe và đọc theo. Gạch chân chữ có âm /eʊ/ và /ʌ/ )

Unit 6 Lớp 7 A Closer Look 1

Soạn tiếng Anh 7 Unit 6 A closer look 1

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Use the prepositions in the box to describe the layout of the Temple of Literature-The Imperial Academy

– Pronounce correctly the sounds /tʃ/ and /dʒ/.

2. Objectives:

– Vocab: Words about historic places and things to take on a trip.

– Grammar: Passive voice

Prepositions of positions.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 6 A closer look 1

Vocabulary 1. Match the words with the pictures. Nối những từ với hình ảnh cho phù hợp.

1 – d Văn Miếu

2 – c Giếng Thiên Quang

3 – e Bài vị tiến sĩ

4 – b Cổng Văn Miếu

5 – a Khuê Văn Các

2. Read the names in 1 again and listen to the recording. Complete the layout of the Temple of Literature – the Imperial Academy. Đọc các tên trong phần 1 lần nữa và lắng nghe bài nghe. Hoàn thành sơ đồ Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

1 – Van Mieu Gate

2 – Khue Van Pavilion

3 – Thien Quang Tinh well

4 – Doctor’s stone tablets

5 – The Temple of Literature

The Temple of Literature – The Imperial Academy (Van Mieu – Quoc Tu Giam) includes four main gates and five courtyards. The entrance to the first courtyard is called Van Mieu Gate. The other three gates are Great Middle Gate, Khue Van Pavilion and Gate of Great Success. In the first two courtyards there are old trees, beautiful flowers and lawns. The third courtyard consists of Thien Quang Tinh Well and the Doctors’ stone tablets. The next courtyard is the Temple of Literature. It also contains offices, gift shops and a small museum. The buildings in the last courtyard were newly rebuilt.

The Temple of Literature – The Imperial Academy is a very famous and historic place. The entrance is called Van Mieu Gate. Thien Quang Tinh Well is among the Doctor’s stone tablets. Khue Van Pavilion is in front of the Thien Quang Tinh Well. Van Mieu is at the back of Thien Quang Tinh Well.

Pronunciation /tʃ/ and /dʒ/

The Temple of Literature – The Imperial Academy is very chúng tôi entrance is called Van Mieu Gate. Khue Van pavilion is behind the Van Mieu. Thien Quang Tinh well is between Doctor’s stone tablets. Van Mieu is at the back of Thien Quang Tinh well.

4. Listen and write the words in the correct columns. Nghe và viết các từ vào trong cột thích hợp.

/tʃ/: children, chair, architectural, question, cultural, watch, teach

/dʒ/: job, jeans, engineer, heritage, village

5. Listen and repeat the chants. Nghe và lặp lại bài hát.

TRÁI CAM

Nước cam, nước cam,

Mứt anh đào, mứt anh đào,

Món nào rẻ hon dành cho trẻ em?

Nưóc cam rẻ.

Mứt anh đào còn rẻ hơn.

THỊT GÀ

Gà miếng, gà miếng,

Nhanh nhanh, nhanh nhanh,

Ai thích thịt gà cho bữa trưa nào?

John thích thịt gà.

6. Write the words from 5 with the sounds /tʃ/ and /dʒ/ in the right columns. Viết các từ trong bài 5 có chứa âm /tʃ/ và âm /dʒ/ vào đúng cột.

Jill thích thịt lợn.

/tʃ/: chicken, chop, cherry, children, chip, cheap, cheaper, which, lunch

/dʒ/: orange, jam, juice, Jill, John

Unit 6 Lớp 7: A Closer Look 1

Unit 6 lớp 7: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 60 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 6: The first university in Viet Nam – A closer look 1 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

Bài nghe:

The Temple of Literature – The Imperial Academy (Van Mieu – Quoc Tu Giam) includes four main gates and five courtyards. The entrance to the first courtyard is called Van Mieu Gate. The other three gates are Great Middle Gate, Khue Van Pavilion and Gate of Great Success. In the first two courtyards there are old trees, beautiful flowers and lawns. The third courtyard consists of Thien Quang Tinh Well and the Doctors’ stone tablets. The next courtyard is the Temple of Literature. It also contains offices, gift shops and a small museum. The buildings in the last courtyard were newly rebuilt.

1. Van Mieu Gate.

2. Khue Van Pavilion.

3. Thien Quang Tinh Well.

4. Doctor’s stone tablets.

5. The Temple of Literature.

The Temple of Literature – The Imperial Academy is a very famous and historic place. The entrance is called Van Mieu Gate. Thien Quang Tinh Well is among the Doctor’s stone tablets. Khue Van Pavilion is in front of the Thien Quang Tinh Well. Van Mieu is at the back of Thien Quang Tinh Well.

Hướng dẫn dịch

Văn miếu – Quốc Tử Giám là một địa danh lịch sử nổi tiếng. Lối vào được gọi là Cổng Văn Miếu. Giếng Thiên Quang Tinh nằm ở giữa các bia tiến sĩ. Khuê Văn Các nằm ở phía trước Giếng Thiên Quang Tỉnh. Văn Miếu ở phía sau giếng Thiên Quang Tỉnh.

Pronunciation Bài nghe: Bài nghe:

ORANGE

Orange juice, orange juice,

Cherry jam, cherry jam,

Orange juice is cheap.

Cherry jam is cheaper.

CHICKEN

Chicken chop, chicken chop,

Chip chop, chip chop,

John likes chicken chop.

Jill likes pork chop.

TRÁI CAM

Nước cam, nước cam,

Nưóc cam rẻ.

THỊT GÀ

Gà miếng, gà miếng,

Nhanh nhanh, nhanh nhanh,

John thích thịt gà.

Jill thích thịt lợn.

Bài giảng: Unit 6 The first university in Viet Nam – A closer look 1 – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-6-the-first-university-in-viet-nam.jsp