Top 7 # Xem Nhiều Nhất Học Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1 Unit 3 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 3: At Home

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 3

UNIT 3: AT HOME

Luyện tập với các bài tập trong Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Home sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School số 1Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School số 2Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School số 3Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 3: My Friends

II. Arrange in order

1. are/ in/ we/ our/ room/ living.

2. are/ there/ people/ in/ four/ my/ family.

3. father/ a/ my/ is/ doctor.

4. mother/ is/ his/ nurse/ a.

5. brother/ years/ is/ her/ ten/ old.

6. he/ what/ do/ does?

7. mother/ father/ their/ and/ teachers/ are.

8. are/ in/ they/ house/ the.

9. mother/ does/ what/ her/ do?

10. many/ how/ are/ your/ there/ in/ students/ class?

III. Match up

1. Who is this? □ a. My mother’s a nurse.

2. What does he do? □ b. There is one.

3. How many people are there in your family? □ c. He’s in the classroom.

4. What does your father do? □ d. He’s forty.

5. How old is your brother? □ e. They are in the yard.

6. What do your parents do? □ f. My father is a teacher.

7. Where are they? □ g. There are four people.

8. How old is Mr. Kiên? □ h. He’s ten.

9. How many chairs are there in the room? □ i. He’s a student.

10. Where is your teacher? j. She’s my sister.

A. How old B. How C. How many

A. am B. is C. are

A. She B. We C. He

A. How much B. How C. How many

A. What B. Who C. How

A. How many B. What C. How

A. What B. Which C. Where

A. are B. does C. do

A. his B. her C. my

A. people B. students C. teachers

A. her B. his C. my

A. her B. his C. their

A. How B. Who C. What

A. lives B. live C. living

A. This B. That C. These

A. my B. your C. their

A. What B. How C. Who

A. teacher B. teaches C. teachers

A. too B. to C. two

A. cookers B. boards C. couches

Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 6 : Stand Up!

Part 1: Look, listen and repeat

Câu a: Students: Good morning, Mr Loc

Teacher: Good morning, class. Sit down, please

Câu b: Teacher: Be quiet, boys!

Students: Sorry, Sir

hướng dẫn học tiếng anh lớp 3 unit 6 Part 2: Let’s talk: học sinh tập nói các mẫu câu mệnh lệnh:

Don’t open your book, please!

Don’t stand up, please!

Come here, please!

Close your book, please!

Sit down, please!

Part 3: Look and write

(1) Close your book, please!

(2) Be quiet, please!

(3) Open your book, please!

(4) Sit down, please!

(5) Come here, please!

(6) Stand up, please!

2, tiếng anh lớp 3 unit 6 – Stand up! – lession 3

Part 1: Look, lisaten and repeat

Câu a:

Student: may I come in, Mr Loc?

Teacher: Yes, you can

Câu b:

Student: May I go out, Mr Loc?

Teacher: No, you can’t

Part 2 – tiếng anh 3 unit 6 lesson 3: Point and say

Câu a:

Student: may I come in?

Teacher: Yes, you can

Câu b:

Student: may I go out?

Teacher: Yes, you can

Câu c:

Student: may I speak?

Teacher: No, you can’t

Câu d:

Student: may I write?

Teacher: No, you can’t

3, bài tập tiếng anh lớp 3 unit 6

Exercise 1: Choose the best answers: Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất. (4 điểm)

Câu 1: Hello, My ………. is Linda: a. name b. is c. I am

Câu 2: What is ………name? a. name b. my c. your

Câu 3: Nó là cây viết chì. a. It’s a pen. b. It’s a pencil. c. It’s a rubber.

Câu 4: How do you ……. your name? a. what b. is c. spell

Câu 5: ……… this a library? – Yes, it is. a. Is b. Who c. What

Câu 6: What is this? a. It’s a book. b. It’s a computer. c. It’s a ruler.

Câu 7: Is this a school bag? a. No. b. Yes, it is. c. it is not

Câu 8: Queen priryma soochl. a. Queen primary school b. Primary Queen c. school Queen

Exercise 2 – tiếng anh lớp 3 unit 6: Complete the sentences

Exercise 3: Fill in the blank

Exercise 4 – tiếng anh lớp 3 unit 6: Select and tick the letter A, B or C

Exercise 5: Answer the questions

4, Chữa bài tập tiếng anh lớp 3 unit 6

Exercise 1:

Câu 1: a. name

Câu 2: c. your

Câu 3: a. It’s a pen

Câu 4: c. spell

Câu 5: a. is

Câu 6: b. It’s a computer

Câu 7: b. yes, it is

Câu 8: . a. Queen primary school

giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 6 – Exercise 2

What is your name?

I am from Vietnam

My birthday is in September

I have English is in September

I have English in Friday

Those are my notebooks

Exercise 3:

Giải Exercise 4 – tiếng anh lớp 3 unit 6

Exercise 5

Nguồn: chúng tôi

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2: At School Số 3

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School số 3

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2

A. teacher B. friend C. subject D. letter

A. notebook B. timetable C. lesson D. professor

3. Which word contains a different sound from the others?

A. mother B. thing C. Thursday D. thirty

4. Which word is the odd one out?

A. book B. pencil C. friend D. ruler

5. Which sentence is correct?

A. No take photographs. B. No taking photographs

C. Don’t take photographs D. Don’t to take photographs

A. this B. that C. those D. them

A. Them B. They C. Theirs D. Their

A. Why B. How much C. How many D. Who

A. in B. for C. up D. with

A. Listen B. Stand C. Come D. Open

A. Who B. Where C. When D. Why

13. Which word contains the sound / e /?

A. open B. ruler C. student D. desk

A. of B. on C. up D. by

A. does window mean B. mean window

C. it means window D. is the meaning window

A. going B. to go C. go D. goes

A. Where are you come from B. Where do you come from

C. Where are you coming from D. From where you come

18. Which word is the odd one out?

A. pretty B. beautiful C. sympathetic D. good-looking

A. one B. The C. a D. an

A. your old friend B. an old your friend

C. an old friend from you D. an old friend of yours

A. That one. B. That’s it. C. Here is. D. Yes, please.

A. there B. this C. that D. those

A. maches B. plays C. athletics D. games

A. he B. him C. she D. her

A. from B. out C. on D. up

A. I’m thirteen years old. B. I’m Bob.

C. I’m a student. D. I’m in Mrs. Kim’s class.

A. my B. I C. me D. mine

A. is B. are C. does D. do

A. to B. at C. on D. in

A. these B. that C. here D. those

A. the address from them B. theirs address

C. there address D. their address

A. on B. in C. for D. at

12. Which word has three syllables ?

A. eraser B. teacher C. student D. street

A. Is that your first name B. Is your name short

C. How do you spell your name D. Do you like your name

A. in B. at C. on D. down

A. These B. This C. Those D. There

A. This is a pen. B. It’s apen. C. Yes, they are D. Yes, it is

A. Who B. What C. Which D. Where

A. in B. on C. with D. for

A. Yes, it’s. B. No, it isn’ t

C. Yes, they’re. D. No, they aren’t.

A. She’s B. She’s a C. Her jobs D. She makes a

A. to B. by C. with D. from

A. not hard B. a easy C. an easy D. not an hard

A. We go usually B. Go we usually

C. Usually go we D. We usually go

A. yours B. your C. of you the D. you’re

A. on the B. to C. at D. on

A. Here is. B. Here you are. C. This one. D. I have.

A. of B. from C. by D. _

A. Thank you very much. B. Thank very much.

C. Thanks you very much. D. Very much thanks.

8. Which sentence is correct ?

A. What the time is it? B. What the time?

C. How late is the time? D. What time is it?

A. this B. that C. those D. them

A. I see you B. To see you C. We see you D. See you

A. away from B. away of C. near D. near from

A. Their name is B. Her name is C. His name is D. Its name is

A. Have there B. Is it C. Are there D. Are they

A. Do not B. Don’t C. Not to do D. Don’t do

A. for do B. doing C. to do D. for doing

16. Which sentence is correct?

A. What age have you? B. How old you are ?

C. How old are you? D. A & C

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 Greetings

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 GREETINGS Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 1 Lời chào hỏi – Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 GREETINGS sẽ giúp học sinh biết cách nói xin chào và tự giới thiệu bản thân “Hi/ Hello, I”m…/ My name”s…”, làm quen với số đếm để có thể trả lời các câu hỏi về tuổi. Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 AT SCHOOL Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Greetings Số 2 Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Greetings Số 3 Bài tập …

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 GREETINGS

Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 1 Lời chào hỏi – Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 GREETINGS sẽ giúp học sinh biết cách nói xin chào và tự giới thiệu bản thân “Hi/ Hello, I’m…/ My name’s…”, làm quen với số đếm để có thể trả lời các câu hỏi về tuổi. A. Hello (Phần 1-8 trang 10-13 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

– Hello: chào

– Hi: chào

2. Practice.

(Luyện tập/ Thực hành.)

a) Say “Hello” to your classmates: (nói “Hello” với các bạn cùng lớp của em.)

b) Say “Hi” to your classmates: (nói “Hi” với các bạn cùng lớp của em.)

3. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

I am Lan. (Tôi là Lan.)

I am Nga. (Tôi là Nga.)

My name is Ba. (Tên của tôi là Ba.)

My name is Nam. (Tên của tôi là Nam.)

4. Practice with a group.

(Thực hành với một nhóm)

a) I am …: Tôi là …

b) My name is …: Tên của tôi là ….

5. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Hướng dẫn dịch:

Ba: Chào Lan.

Lan: Chào Ba.

Ba: Bạn khỏe không?

Còn bạn?

Ba: Mình khỏe, cảm ơn.

6. Practice with a partner.

(Thực hành với bạn cùng học.)

Gợi ý:

a)

Mr Hung: Hello, Miss Hoa.

Miss Hoa: Hello, Mr Hung. How are you?

Mr Hung: I’m fine, thanks. And you?

Miss Hoa: Fine, thanks.

b)

Nam: Hi, Nga.

Nga: Hello, Nam. How are you?

Nam: I’m fine, thanks. And you?

Nga: Fine, thanks.

7. Write in your exercise book.

(Viết vào vở bài tập của em.)

Nam: Hello, Lan.

How are you?

Lan: Hi, I’m fine.

8. Remember.

(Ghi nhớ.)

B. Good morning (Phần 1-6 trang 14-16 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Good morning: Chào buổi sáng

Good afternoon: Chào buổi trưa

Good evening: Chào buổi chiều

Good night: Chào buổi tối (Chúc ngủ ngon)

Bye: Tạm biệt

Goodbye: Tạm biệt

2. Practice with a partner.

(Thực hành với một bạn cùng lớp.)

3. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Hướng dẫn dịch:

a)

Cô Hoa: Chào buổi sáng các em.

Học sinh: Chào buổi sáng cô Hoa.

Cô Hoa: Các em có khỏe không?

Học sinh: Chúng em khỏe, cảm ơn cô.

Cô có khỏe không?

Cô Hoa: Cô khỏe, cảm ơn các em.

Tạm biệt.

Học sinh: Tạm biệt cô.

Hướng dẫn dịch:

b)

Mẹ: Chúc con ngủ ngon, Lan.

Lan: Chúc mẹ ngủ ngon.

4. Write.

(Viết.)

Lan: Good afternoon, Nga.

Nga: Good afternoon, Lan.

Lan: How are you?

Nga: I’m fine, thanks.

And you?

Lan: Fine, thanks.

Nga: Goodbye.

Lan: Goodbye.

5. Play with words.

(Chơi với chữ.)

6. Remember.

(Ghi nhớ.)

C. How old are you? (Phần 1-6 trang 17-19 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

2. Practice.

(Luyện tập.)

Count from one to twenty with a partner: đếm từ 1 đến 20 cùng với bạn em.

one: một

two: hai

three: ba

four: bốn

five: năm

six: sáu

seven: bảy

eight: tám

nine: chín

ten: mười

eleven: mười một

twelve: mười hai

thirteen: mười ba

fourteen: mười bốn

fifteen: mười năm

sixteen: mười sáu

seventeen: mười bảy

eighteen: mười tám

nineteen: mười chín

twenty: hai mươi

3. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

a)

Hello, Miss Hoa. This is Lan. (Chào cô Hoa. Đây là Lan.)

Hello. Lan. How old are you? (Chào Lan. Em mấy tuổi?)

I’m eleven. (Em 11 tuổi ạ.)

b)

Hi, Ba. This is Phong. (Chào Ba. Đây là Phong.)

Hi, Phong. How old are you? (Chào Phong. Bạn mấy tuổi?)

I’m twelve. (Mình 12 tuổi.)

4. Practice with your classmates.

(Hãy thực hành với bạn cùng học.)

– How old are you?

I’m twelve.

– How old is he?

He is ten.

– How old is your brother?

He is fifteen.

5. Play bingo.

Chơi bingo.

Draw nine squares on a piece of paper. Choose and write numbers between one and twenty in the squares. Play bingo.

(Vẽ 9 hình vuông trên một phần của tờ giấy. Chọn và viết các số trong khoảng 1 đến 20 vào trong các hình vuông. Chơi bingo nào.)

6. Remember.

(Ghi nhớ.)

Numbers: one to twenty: các số từ 1 tới 20

How old are you?: Bạn mấy/ bao nhiêu tuổi?

I’m twelve: Mình 12 tuổi.

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ