Top 4 # Xem Nhiều Nhất Học Tiếng Anh Lớp 5 Unit 7 Lesson 2 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Giải Lesson 2 Unit 7 Sgk Tiếng Anh 5

a. – What foreign language do you have at school?

– English. What about you, Akiko?

b. – I have French.

– Oh, really?

c. – And do you like English?

– Yes, it’s my favourite subject.

d. – Why do you learn English?

– Because I want to sing English songs.

Hướng dẫn dịch:

a. – Bạn học ngoại ngữ nào ở trường?

– Tiếng Anh. Còn bạn thì sao, Akiko?

b. – Mình học tiếng Pháp.

– Ồ, thật sao?

c. – Vậy bạn thích tiếng Anh chứ?

– Ừ, đó là môn học yêu thích của mình.

d. – Tại sao bạn học tiếng Anh?

– Bởi vì mình muốn hát các ca khúc tiếng Anh.

Bài 2​​​​​​​. Point and say. (Chỉ và nói)

Why do you learn English? (Tại sao bạn học tiếng Anh?)

a. Why do you learn English?

Because I want to watch English cartoons on TV.

b. Why do you leam English?

Because I want to read English comic books.

c. Why do you learn English?

Because I want to talk with my foreign friends.

Hướng dẫn dịch:

a. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì mình muốn xem hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

b. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì mình muốn đọc truyện tranh tiếng Anh.

c. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì mình muốn nói chuyện với các bạn nước ngoài của mình.

Bài 3​​​​​​​. Let’s talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about how and why you learn English. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về cách thức và lí do bạn học tiếng Anh.)

– How do you learn English?

– Why do you learn English?

Because I want to visit English speaking countries.

– How do you practise reading English?

I read English comic books.

– How do you practise listening English?

I listen to English songs.

– How do you practise speaking English?

I speak English with my foreign friends.

– How do you practise writing English?

I write letters or emails to my American friends.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn học tiếng Anh như thế nào?

– Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì mình muốn đi du lịch đến các quốc gia nói tiếng Anh.

– Bạn luyện tập kĩ năng đọc tiếng Anh như thế nào?

Mình đọc truyện tranh bằng tiếng Anh

– Bạn luyện tập kĩ năng nghe tiếng Anh như thế nào?

Mình nghe các ca khúc tiếng Anh.

– Bạn luyện tập kĩ năng nói tiếng Anh như thế nào?

Mình nói chuyện bằng tiếng Anh với bạn bè nước ngoài cùa mình.

– Bạn luyện tập kĩ năng viết tiếng Anh như thế nào?

Mình viết thư tay hoặc thư điện tử cho các bạn người Mỹ của mình.

Bài 4​​​​​​​. Listen and number. (Nghe và đánh số)

a. 2 b. 4 c. 1 d. 3

1. Tony: You speak Engish very well!

Hoa: Thank you, Tony.

Tony: How do you practise speaking English?

Hoa: I speak English with my foreign friends every day.

2. Tony: How do you learn English vocabulary?

Nam: I write new words and read them aloud.

Tony: Why do you learn English?

Nam: Because I want to sing English songs.

3. Tony: How do you practise listening?

Mai: By watching English cartoon.

Tony: Do you understand this cartoon?

Mai: Yes, I do.

Tony: That’s great! Well done.

Mai: Thank you.

4. Tony: How do you practise reading?

Quan: I often read English comic books.

Tony: Why do you learn English?

Quan: Because I want to read English comic books.

Hướng dẫn dịch:

1. Tony: Bạn nói tiếng Anh rất tốt!

Tony: Bạn luyện tập kĩ năng nói Tiếng Anh như thế nào?

Hoa: Mình nói tiếng Anh với các bạn bè nước ngoài hàng ngày.

2. Tony: Bạn học từ vựng tiếng Anh như thế nào?

Nam: Mình viết những từ mới và đọc to chúng.

Tony: Tại sao bạn học tiếng Anh?

Nam: Bởi vì mình muốn hát các ca khúc tiếng Anh.

3. Tony: Bạn luyện tập kĩ năng nói Tiếng Anh như thế nào?

Mai: Bằng việc xem hoạt hình tiếng Anh.

Tony: Bạn có hiểu phim hoạt hình này không?

Mai: Có.

Tony: Tuyệt quá! Giỏi quá.

Mai: Cám ơn bạn.

4. Tony: Bạn luyện tập kĩ năng đọc như thế nào?

Quan: Mình thường đọc truyện tranh tiếng Anh.

Tony: Tại sao bạn học tiếng Anh?

Quan: Bởi vì mình muốn đọc truyện tranh tiếng Anh.

Bài 5​​​​​​​. Write about you. (Viết về chính bạn)

1. I speak English with my foreign friends via skype and facebook.

2. I read English comic books.

3. I write emails or letters to my English friends.

4. I write them on notebooks and read them aloud.

5. Because I want to be an English teacher.

Bài 6​​​​​​​. Let’s play. (Cùng chơi)

How do I learn English? (Tôi học tiếng Anh như thế nào?)

Unit 7 Lesson 2 (Trang 48

Unit 7: What do you like doing?

Unit 7 Lesson 2 (trang 48-49 Tiếng Anh 4)

Video giải Tiếng Anh 4 Unit 7: What do you like doing? – Lesson 2 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

a) What’s your hobby, Linda?

I like playing the piano.

b) Playing the guitar is my hobby.

c) I like singing.

Well, we all like music. Let’s go to Super Music Club.

Hướng dẫn dịch:

a) Sở thích của bạn là gì vậy Linda?

Tôi thích chơi đàn piano.

b) Chơi đàn ghi-ta là sở thích của mình.

c) Tôi thích hát.

Tuyệt. Tất cả chúng ta đều thích âm nhạc. Chúng ta cùng nhau đến Câu lạc bộ Ầm nhạc Tuyệt vời.

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

Bài nghe:

a) What’s your hobby?

I like riding a bike.

b) What’s your hobby?

I like playing badminton.

c) What’s your hobby?

I like flying a kite.

d) What’s your hobby?

I like taking photos.

e) What’s your hobby?

I like watching TV.

Hướng dẫn dịch:

a) Sở thích của bạn là gì?

Tôi thích cưỡi xe đạp.

b) Sở thích của bạn là gì?

Tôi thích chơi cầu lông.

c) Sở thích của bạn là gì?

Tôi thích thả diều.

d) Sở thích của bạn là gì?

Tôi thích chụp ảnh.

e) Sở thích của bạn là gì?

Tôi thích xem ti vi.

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

– What do you like doing?

– What’s your hobby?

4. Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Bài nghe:

Bài nghe:

1.

Peter: I have a new ball. Let’s play football.

Nam: No, I don’t like playing football.

Peter: What do you like doing?

Nam: I like playing badminton.

Peter: OK, let’s play!

2.

Linda: Oh, your kite’s nice.

Quan: Flying a kite is my hobby. What’s your hobby?

Linda: Flying a kite, too.

Quan: OK. Let’s make a kite.

Linda: That’s a good idea!

3.

Peter: I don’t like riding a bike.

Akiko: What’s your hobby?

Peter: Taking photographs.

Akiko: Oh, that’s interesting.

4.

Mai: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do…

Tony: Oh, you sing very well!

Mai: Yes, I like singing.

Tony: I like singing, too.

Hướng dẫn dịch:

1.

Peter: Tôi có một quả bóng mới. Hãy chơi bóng đá.

Nam: Không, tôi không thích chơi bóng đá.

Peter: Bạn thích làm gì?

Nam: Tôi thích chơi cầu lông.

Peter: OK, chúng ta hãy chơi!

2.

Linda: Ồ, diều của anh thật tuyệt.

Quan: Bay diều là sở thích của tôi. Sở thích của bạn là gì?

Linda: Bay một chiếc diều.

Quan: OK. Hãy làm diều.

Linda: Đó là một ý kiến hay!

3.

Peter: Tôi không thích đi xe đạp.

Akiko: Sở thích của bạn là gì?

Peter: Chụp ảnh.

Akiko: Ồ, thật thú vị.

4.

Mai: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do …

Tony: Ồ, bạn hát rất hay!

Mai: Vâng, tôi thích ca hát.

Tony: Tôi cũng thích hát.

5. Look and write. (Nhìn và viết.)

1.

Peter: What’s your hobby?

Linda: I like riding a bike.

2.

Peter: What’s your hobby?

Tom: I like flying a kite.

3.

Phong: What’s your hobby?

Linda: I like taking photos.

4.

Phong: What’s your hobby?

Mai: I like playing badminton.

Hướng dẫn dịch:

1.

Peter: Sở thích của bạn là gì?

Linda: Tôi thích cưỡi xe đạp.

2.

Peter: Sở thích của bạn là gì?

Tom: Tôi thích thả diều.

3.

Phong: Sở thích của bạn là gì?

Linda: Tôi thích chụp ảnh.

4.

Phong: Sở thích của bạn là gì?

Mai: Tôi thích chơi cầu lông.

6. Let’s play. (Chúng ta cùng chơi.)

What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

Thực hành với bạn. Từng người một hỏi và trả lời về sở thích.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-7-what-do-you-like-doing.jsp

Giải Lesson 1 Unit 7 Sgk Tiếng Anh 5

a. – How often do you have English, Mai?

– I have it four times a week

b. – Do you have English today?

– Yes, I do.

c. – How do you practise reading?

– I read English comic books.

d. – How do you learn vocabulary?

– I write new words in my notebook and read them aloud.

Hướng dẫn dịch:

a. – Bạn thường xuyên học môn tiếng Anh như thế nào, Mai?

– Mình học bốn lần một tuần.

b. – Bạn có học tiếng Anh hôm nay không?

– Có.

c. – Bạn luyện tập kỹ năng đọc như thế nào?

– Mình đọc truyện tranh tiếng Anh.

d. – Bạn học từ vựng như thế nào?

– Mình viết từ mới vào trong vở và đọc to chúng.

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói)

How do you practise? (Bạn thường xuyên luyện tập như thế nào?)

a. How do you practise speaking English?

I speak English every day.

b. How do you practise listening to English?

I watch English cartoons on TV.

c. How do you practise writing English?

I write emails to my friends.

d. How do you practise reading English?

I read short stories.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn thường xuyên luyện tập nói tiếng Anh như thế nào?

Mình nói tiếng Anh hàng ngày.

b. Bạn thường xuyên luyện tập nghe tiếng Anh như thế nào?

Mình xem hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

c. Bạn thường xuyên luyện tập viết tiếng Anh như thế nào?

Mình viết thư điện tử cho bạn mình.

d. Bạn thường xuyên luyện tâp đoc tiêho Anh như thế nào?

Mình đọc các truyện ngắn.

Bài 3. Let’s talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about how you learn English. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về việc bạn học tiếng Anh như thế nào.)

– How often do you have English?

I have English twice a week.

– Do you have English today?

Yes, I do. / No, I don’t.

– How do you practise speaking English?

I speak English with my friends on the Internet.

– How do you practise reading English?

I read comic books.

– How do you practise writing English?

I write sentences and short funny stories.

– How do you practise listening to English?

I listen to the radio.

– How do you learn English vocabularies?

I write them on flash cards and stick them in my room

Bài 4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu)

1. b 2. c 3. a 4. b

1. Linda: How do you practise listening, Nam?

Nam: I watch English cartoons on TV.

2. Linda: How do you learn English, Mai?

Mai: I sing English songs.

3. Linda: How do you practise reading, Trung?

Trung: read English comic books.

4. Linda: How do you learn vocabulary, Quan?

Quan: I write new words in my notebook and read them aloud.

Hướng dẫn dịch:

1. Linda: Bạn luyện nghe như thế nào, Nam?

Nam: Mình xem hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

2. Linda: Bạn học tiếng Anh như thế nào, Mai?

Mai: Mình hát các bài hát tiếng Anh.

3. Linda: Bạn luyện đọc như thế nào, Trung?

Trung: Mình đọc truyện tranh tiếng Anh.

4. Linda: (Bạn học từ vựng như thế nào, Quân?

Quan: Mình viết tử mới vào vở và đọc to chúng.

Bài 5. Read and complete. (Đọc và điền vào chỗ trống)

Hướng dẫn dịch:

Trung là học sinh mới của lớp 5B. Hôm nay, bạn ấy rất vui vì bạn ấy được học hai buổi tiếng Anh. Để luyện tập kĩ năng nói tiếng Anh, bạn ấy nói tiếng Anh hàng ngày với bạn bè. Để học từ vựng, bạn ấy viết ra các từ mới và đọc to chúng. Bạn ấv cũng học tiếng Anh bằng việc hát các bài hát tiếng Anh. Sở thích của bạn ấy là hát các ca khúc tiếng Anh.

Bài 6. Let’s sing. (Cùng hát)

How do you learn English?

How do you learn English?

How do you practise speaking?

I speak to my friends every day.

How do you practise reading?

I read English comic books.

How do you practise writing?

I write emails to my friends.

And how do you practise listening?

I watch English cartoons on TV.

Hướng dẫn dịch:

Bạn học tiếng Anh như thế nào?

Bạn học tiếng Anh như thế nào?

Bạn luyện tập kĩ năng nói tiếng Anh như thế nào?

Mình nói tiếng Anh với bạn bè hằng ngày.

Bạn luyện tập kĩ năng đọc tiếng Anh như thế nào?

Mình đọc truyện tranh bằng tiếng Anh.

Bạn luyện tập kĩ năng viết tiếng Anh như thế nào?

Mình viết thư điện tử cho bạn bè mình.

Bạn luyện tập kĩ năng nghe như thế nào?

Giải Lesson 3 Unit 7 Sgk Tiếng Anh 5

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Học sinh tự thực hành nghe và lặp lại. Chú ý lặp lại thật chính xác trọng âm của từ.

Bài 2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud. (Nghe và khoanh tròn a hoặc b Sau đó nói to các câu)

1.b 2.a 3.a 4.b

1. I learn English by talking with my friends.

2. Mai learns English by reading comic books.

3. Nam learns English by writing emails to his friends.

4. We learn English because we want to talk with our foreign friends.

Hướng dẫn dịch:

1. Mình học tiếng Anh bằng việc nói chuyện với bạn bè của mình.

2. Mai học tiếng Anh bằng việc đọc truyện tranh.

3. Nam học tiếng Anh bằng việc viết thư điện tử cho bạn bè cậu ấy.

4. Chúng mình học tiếng Anh bởi vì chúng mình muôn nói chuyện với các bạn bè nước ngoài cùa chúng mình.

Bài 3. Let’s chant (Cùng hát)

How do you practise speaking?

By speaking English every day.

How do you practise reading?

By reading comic books.

How do you practise listening?

By watching English cartoons on TV.

How do you practise writing?

By writing emails to my friends.

Why do you learn English?

Because I want to sing English songs.

Hướng dẫn dịch:

Bạn luyện tập kĩ năng nói như thế nào?

Bằng việc nói tiếng Anh hàng ngày.

Bạn luyện tập kĩ năng đọc như thế nào?

Bằng việc đọc truyện tranh.

Bạn luyện tập kĩ năng nghe như thế nào?

Bằng việc xem hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

Bạn luyện tập kĩ năng viết như thế nào?

Bằng việc viết thư điện tử cho bạn bè của mình.

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì mình muốn hát các ca khúc tiêng Anh

Bài 4​​​​​​​. Read and tick true (T) or false (F). (Đọc và đánh dấu đúng ghi (T) sai ghi (F))

1.T

2.F

3.T

4.T

5.F

Hướng dẫn dịch:

Tên mình là Mai. Mình thích đọc truyện tranh tiếng Anh. Mỗi khi mình gặp một từ mới, mình cố gắng đoán nghĩa của nó. Mình viết từ đó vào trong vở và lặp lại nó vài lần. Minh thường dán các từ mới lên tường trong phòng ngủ của mình và thực hành đọc to chúng. Mình học nói tiếng Anh bằng việc nói chuyện với bạn bè nước ngoài trong thời gian rảnh. Bạn mình, Akiko, rất giỏi tiếng Anh. Bạn ấy thường luyện tập kĩ năng nghe bằng cách xem phim hoạt hình trên tivi. Bạn ấy học viết bằng Cách gửi thư điện tử cho mình hàng ngày. Chúng mình rất vui bởi vì chúng mình có thể hiểu nhau. Tiếng Anh rất cần thiết cho việc giao tiếp.

Bài 5​​​​​​​. Write about how your friend learns English. (Viết về cách thức bạn của bạn học tiếng Anh.)

My friend is Nhung.

She learns to read English by reading English comic books.

She learns English vocabularies by writing new words on paper notes and read them aloud.

She learns English because she wants to study in England in the future.

Bài 7​​​​​​​. Colour the stars. (Tô màu các ngôi sao)

Now I can … (Bây giờ em có thể)

– Hỏi và trả lời các câu hỏi về cách thức và lí do ai đó học tiếng Anh

– Nghe và hiểu các bài nghe về cách thức và lí do ai đó học tiếng Anh

– Đọc và hiểu các bài đọc về cách thức và lí do ai đó học tiếng Anh

– Viết về cách thức người bạn của em học tiếng Anh 6