Top 5 # Xem Nhiều Nhất Học Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1

BÖÅ GIAÁO DUÅC VAÂ ÀAÂO TAÅO

NH LỚP 3 CỦA NHÀ XUẤ H TIẾNG A T BẢN C VAÂ BÖÅ GIAÁ O DUÅ

ÀAÂ O TAÅ O

ÅO

3

TÊÅP HAI

ÅT

DU

ÅC

VA

P HAI SINH ● TÊÅ

TÊÅP

SAÁCH HOÅC

3●

TIÏËNG ANH

O

TA

VIÏ

ÅO

N

3●

TIÏËNG ANH

VAÂ

TIÏËN

AÅ O

UÅ C

AM

TÊÅP MÖÅT

3●

IAÁ O

Ïå T

NAM

BAÃ N NHAÂ XUÊË T

GIAÁ O DUÅ C

VIÏå T NAM

NHAÂ

XUÊË

T BAÃ

N GIAÁ

O DU

Å C VIÏ

å T NA

M

T

GIA

ÁO

VIÏ

åT

Baån àoåc coá thïí mua saách taåi : Caác Cöng ty Saách – Thiïët bõ trûúâng hoåc úã caác àõa phûúng. Cöng ty CP Àêìu tû vaâ Phaát triïín Giaáo duåc Haâ Nöåi, toaâ nhaâ vùn phoâng HEID, ngoä 12 Laáng Haå, phûúâng Thaânh Cöng, quêån Ba Àònh, TP. Haâ Nöåi. Cöng ty CP Àêìu tû vaâ Phaát triïín Giaáo duåc Àaâ Nùéng, 145 Lï Lúåi, TP. Àaâ Nùéng Cöng ty CP Àêìu tû vaâ Phaát triïín Giaáo duåc Phûúng Nam, 231 Nguyïîn Vùn Cûâ, quêån 5, TP. Höì Chñ Minh.

SAÁCH HOÅC SINH ● TÊÅP MÖÅT

NH

hoùåc caác cûãa haâng saách cuãa Nhaâ xuêët baãn Giaáo duåc Viïåt Nam : – Taåi TP. Haâ Nöåi :

45 Phöë Voång ; 187, 187C Giaãng Voä ; 232 Têy Sún ; 25 Haân Thuyïn ; 51 Loâ Àuác ; 45 Haâng Chuöëi ; Ngoä 385 Hoaâng Quöëc Viïåt ; 17T2 – 17T3 Trung Hoaâ – Nhên Chñnh ; Toaâ nhaâ HESCO Vùn Quaán – Haâ Àöng. Taåi TP. Àaâ Nùéng : 78 Pasteur ; 145 Lï Lúåi ; 223 Lï Àònh Lyá. Taåi TP. Höì Chñ Minh : 2A Àinh Tiïn Hoaâng, Quêån 1 ; 231 Nguyïîn Vùn Cûâ, quêån 5â ; 116 Àinh Tiïn Hoaâng, phûúâng 1, quêån Bònh Thaånh. Taåi TP. Cêìn Thú : 162D Àûúâng 3 thaáng 2, phûúâng Xuên Khaánh, quêån Ninh Kiïìu. Taåi Website baán haâng trûåc tuyïën : www.sach24.vn Website : www.nxbgd.vn

NHAÂ XUÊËT BAÃN GIAÁO DUÅC VIÏåT NAM

TẬP MỘT

BOOK MAP ME AND MY FRIENDS Unit 1 Hello Competences * Greeting and self-introduction * Greeting and responding to greeting

Page 6 Sentence Patterns Hello/Hi. I’m + name. How are you? I’m fine, thanks/ thank you.

Unit 2 What’s your name? Competences * Asking and answering questions about one’s name * Asking and answering questions about how to spell one’s name

Sentence Patterns What’s your name? My name’s + name. How do you spell your name?

Vocabulary proper names what’s, you, your, name, how, do, spell

Page 18 Sentence Patterns This is + name. Is this/that + name? Yes, it is./No, it isn’t.

Unit 4 How old are you? Competences * Asking and answering questions about someone * Asking and answering questions about someone’s age

Page 12

Unit 3 This is Tony Competences * Introducing someone * Asking and answering questions about someone

Vocabulary hi, hello, how, fine, thanks, I’m, thank you, Nice to meet you. How are you?

Vocabulary this/that, yes, no

Page 24 Sentence Patterns Who’s that? It’s + name. How old are you? I’m + age.

Vocabulary who, how old

Unit 5 Are they your friends?

Page 30

Competences * Introducing one’s friend and responding to the introduction * Asking and answering questions about friends

Vocabulary proper names they, friend, are, aren’t

Review 1

Sentence Patterns This is my friend + name. Are they your friends? Yes, they are./No, they aren’t.

Page 36

Vui Học Tiếng Việt Lớp 3 (Tập 1)

Giới thiệu sách : Vui Học Tiếng Việt Lớp 3 (Tập 1)

Ở lứa tuổi tiểu học, cơ thể trẻ em đang trong thời kì phát triển. Teo các chuyên gia, các hệ cơ quan ở lứa tuổi này chưa hoàn thiện nên các em nghe giảng dễ hiểu nhưng cũng rất dễ quên khi không tập trung cao độ. Vì vậy, việc thay đổi hình thức học tập theo phương châm chơi mà học sẽ tạo ra hứng thú cho trẻ, khiến trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự giác, tích cực hơn, đồng thời phát triển tư duy nhanh nhạy, óc sáng tạo, xử lí nhanh các tình huống khi tham gia các trò chơi. Bên cạnh đó, các trò chơi trong học tập cũng nhằm vận dụng, củng cố các nội dung kiến thức, kĩ năng vừa được hình thành, đồng thời phát triển vốn kinh nghiệm mà các em tích lũy được thông qua hoạt động chơi. Xuất phát từ mục đích trên, chúng tôi biên soạn bộ sách Vui học Tiếng Việt (từ lớp 1 đến lớp 5) bao gồm các bài tập được biên soạn với nội dung bám sát văn bản Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành), cập nhật Hướng dẫn điều chỉnh nội dung giảm tải của Vụ Giáo dục Tiểu học – Bộ Giáo dục và Đào tạo; được trình bày dưới dạng các trò chơi như: Tô màu hình và chữ; Ong tìm hoa; Nối hình (lá, hoa, quả, cây,…) thích hợp để tạo thành từ, câu có nghĩa; Giải ô chữ; Ô chữ bí mật; Tìm từ ngữ trong ma trận; Sơ đồ tư duy; Giải câu đố;… nhằm giúp học sinh ôn luyện kiến thức, kĩ năng một cách có hệ thống, đem lại hứng thú và đạt hiệu quả cao nhất. Hi vọng bộ sách sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em học sinh tiểu học ôn luyện kiến thức, kĩ năng hiệu quả hơn. Mặc dù các tác giả đã hết sức cố gắng nhưng cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các em học sinh, các bậc phụ huynh và quý thầy cô để cuốn sách ngày một hoàn thiện hơn.

Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 3

BÙI VĂN VINH – 0977.267.662

train

A. I’m ten. B. Yes, it is. C. It’s a teddy. D. I am fine, thank you. E. My name’s Alex. 3………….

4………….

5………….

V. Read and circle the correct answer. 1.There is/ There are five flowers. 2.There is/ There are one tree. 3.There is/ There are three clouds. 4.There is/ There are one puddle. 5.There is/ There are two balls. 6.There is/ There are six pens. PRACTICE TEST 2 I. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct. 1.FLOWEAR ………………………………. 2.TRAEE ………………………………. 3.CLOEUD ………………………………. 4.PUEDDLE ………………………………. 5.KIATE ………………………………. 6.BICEYCLE ………………………………. II. Make the sentences as the model. Use “I can” 0. throw a ball I can throw a ball. 1. catch a ball …………………………………………………. 2. hit a ball …………………………………………………. 3. kick a ball ………………………………………………….

3.I’ve got a/ an egg. …………………………………………………………… chúng tôi is a/ an hat. …………………………………………………………… 5.It’s a / an sandwich. …………………………………………………………… 6.I haven’t got a/ an umbrella. …………………………………………………………… V. Write the sentences follow the model. 1. Take out your book  Please take out your book.  (Or) Take out your book please. chúng tôi a picture ………………………………………………………………… chúng tôi away your book ………………………………………………………………… 3.Point to the poster ………………………………………………………………… chúng tôi your book ………………………………………………………………… 5.Close the door ………………………………………………………………… PRACTICE TEST 4 I. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct. 1.SPRINGE ………………………… 2.WAREM ………………………… 3.SUMEMER ………………………… 4.HOET ………………………… 5.FALLE ………………………… 6.COOEL ………………………… 7.WINETER ………………………… 8.COELD ………………………… II. Reorder the words to complete the sentences. chúng tôi the weather/ is? …………………………………………………………….

ANSWER KEY TEST 1 I. Reorder these words to make them correct of verbs. 1. sing 2. fly 3. walk 4. read 5. write 6. draw 7. swim 8. climb II. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct. 1. hair 2. eyes 3. nose 4. mouth 5. ears 6. forehead 7. chin 8. lips III. Circle the odd-one-out . Write. 1. ears 2. book 3. bag 4. window 5. eyes IV. Match and write. 1. C 2. E 3. A 4. B 5. D V. Read and circle the correct answer. 1. There is 2. There are 3. There is 4. There are 5. There are TEST 2 I. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct. 1. flower 2. tree 3. cloud 4. puddle 5. kite 6. bicycle II. Make the sentences as the model. Use “I can” 1. I can catch a ball. 4. I can read English. 2. I can hit a ball. 5. I can write English. 3. I can kick a ball. III. Write: cool; cold; sunny; warm. 1. It’s warm. 2. It’s cool. 3. It’s cold. 4. It’s hot. IV. Write the words in the correct box. toys school body train ruler legs puzzle book eyes teddy pencil hands ball pen face V. Reorder the sentences. 1. There is one ball. 4. It’s on the table. 2. There are five puddles. 5. They’re under the tree. 3. There are two flowers. TEST 3 I. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct. 1. park 2. zoo 3. net 4. swing

IV. Circle and correct the words of these sentences. 1. is 2. years 3. How 6. seven 7. We’re 8. How V. Read the text and answer the questions. 1. His name’s Nam. 2. He is nine years old. 3. He is a student. 4. It’s Hung Vuong Primary school. 5. His English teacher is Miss Mai.

Ôn Tập Học Kì 1: Tổng Hợp Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1

Unit 1: Hello

Competences:

Greeting and self introduction

Greeting and responding to greeting

Vocabulary

Hi, hello, how, fine, thank you/ thanks, I am (I’m),

Nice to meet you.

How are you?

Unit 2: What’s your name?

Competences of unit 2 – sách tiếng anh lớp 3 tập 1

Asking and answering questions about one’s name

Asking and answering questions about how to spell one’s name

Vocabulary: proper names, what is (what’s), you, your, name, how, do, spell

Unit 3: This is Tony

Competences:

Introducing someone

Asking and answering questions about someone

Vocabulary: this, that, yes, no

2, Tóm tắt kiến thức từ vựng học kì 1: tiếng anh lớp 3 tập 1 unit 4 – 5 – 6

Unit 4: How old are you

Competences:

Asking and answering questions about someone

Asking and answering questions about someone’s age

Vocabulary: who, how old

Unit 5: Are they your friends?

Competences – tiếng anh lớp 3 unit 5

Introducing one’s friend and responding to the introduction

Asking and answering questions about friends

Vocabulary: propper names, they, friends, are, aren’t (are not)

Unit 6: Stand up!

Competences:

Giving and responding to instructions

Asking for and giving permission

Vocabulary: stand up, sit down, come, here, open, close, can, go out, come in

3, Tóm tắt kiến thức từ vựng học kì 1: tiếng anh lớp 3 tập 1 unit 7 – 8 – 9 – 10

Unit 7: That’s my school

Competences

Talking about school facilities

Asking and answering questions about school facilities

Vocabulary: school, library, classroom, computer room, playground, gym, big, small, old, new, large

Unit 8 tiếng anh lớp 3 tập 1: This is my pen

Competences:

Identifying school things

Talking about school things

Vocabulary: rubber, pencil case, school bag, notebook, pencil, ruler, these, those

Unit 9: What colour is it?

Competences:

Asking and answering questions about school things

Asking and answering questions about colours

Vocabulary unit 9 tiếng anh lớp 3 tập 1: pencil sharpener, blue, bookcase, black, yellow, brown, green, orange

Unit 10: What do you do at break time?

Competences

Asking and answering questions about break-time activities

Expressing likes and dislikes

Vocabulary: break time, badmintion, football, chess, basketball, table tennis, play, like, skating, hide-and-seek, skipping, blind man’s bluff

4, Tóm tắt kiến thức ngữ pháp học kì 1: tiếng anh lớp 3 tập 1 unit 1 – 5

Unit 1: Hello

Hello/ Hi. I am + name

How are you? – I am fine, thanks/ thank you

Unit 2: What’s your name?

What’s your name? – My name is + name

Hơ do you spell your name?

Unit 3 tiếng anh lớp 3 tập 1: This is Tony Unit 4: How old are you?

This is + name

Is this/ that + name? – Yes, it is/ No, it isn’t

Unit 5: Are they your friends?

Who’s that? – It is + name

How old are you? – I am + age

This is my friend + name

Unit 6: Stand up!

Are they your friends? – Yes they are/ No, they aren’t

5, Tóm tắt kiến thức ngữ pháp học kì 1: tiếng anh lớp 3 tập 1 unit 6 – 10

Unit 7 tiếng anh lớp 3 tập 1: That’s my school Unit 8: This is my pen

Stand up!

May I sit down? – Yes, you can/ No, you can’t

Unit 9 tiếng anh lớp 3 tập 1: What colour is it?

That’s the + school facilities

Unit 10: What do you do at break time?

Is the + school facilities + adjectives?

This/ That is + school things

These/ Those are + school things

Is this/ that your + school thing?

What colour is it? – It’s + colour

What colour are they? They are + colour

What do you do at break time?

I play + game/ sport

Do you like game/ sport? – Yes, I do/ No, I don’t

6, Chữa bài tập review 2 tiếng anh lớp 3 tập 1 sách giáo khoa trang 64

Bài tập số 1: Read and write

Hello. My name is Nam. These are my friends, Quan, Mai, Linda, Tony and Phong. At break time, we play different games and sports. Quan and I play chess. Mai and Phong play table tennis. Linda and Tony play badminton

Answer these questions:

Question 1: Quan and Nam play chess

Question 2: Mai and Phong play table tennis

Question 3: Linda and Tony

Bài tập số 2 sách bài tập tiếng anh lớp 3 unit 1: Read and write

Hi. I am Phong. I am at school with my friends now. I like table tennis. At break time, Nam and I play table tennis. Quan and Tony do not like table tennis. They like chess. Mai and Linda do not like chess or table tennis. They like badminton

Answer these questions:

Question 1: What do Phong and Nam like? They like table tennis

Question 2: What do Quan and Tony like? They like chess

Question 3: What do Mai and Linda like? They like badminton