Top 5 # Xem Nhiều Nhất Đề Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì 1 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 3

BÙI VĂN VINH – 0977.267.662

train

A. I’m ten. B. Yes, it is. C. It’s a teddy. D. I am fine, thank you. E. My name’s Alex. 3………….

4………….

5………….

V. Read and circle the correct answer. 1.There is/ There are five flowers. 2.There is/ There are one tree. 3.There is/ There are three clouds. 4.There is/ There are one puddle. 5.There is/ There are two balls. 6.There is/ There are six pens. PRACTICE TEST 2 I. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct. 1.FLOWEAR ………………………………. 2.TRAEE ………………………………. 3.CLOEUD ………………………………. 4.PUEDDLE ………………………………. 5.KIATE ………………………………. 6.BICEYCLE ………………………………. II. Make the sentences as the model. Use “I can” 0. throw a ball I can throw a ball. 1. catch a ball …………………………………………………. 2. hit a ball …………………………………………………. 3. kick a ball ………………………………………………….

3.I’ve got a/ an egg. …………………………………………………………… chúng tôi is a/ an hat. …………………………………………………………… 5.It’s a / an sandwich. …………………………………………………………… 6.I haven’t got a/ an umbrella. …………………………………………………………… V. Write the sentences follow the model. 1. Take out your book  Please take out your book.  (Or) Take out your book please. chúng tôi a picture ………………………………………………………………… chúng tôi away your book ………………………………………………………………… 3.Point to the poster ………………………………………………………………… chúng tôi your book ………………………………………………………………… 5.Close the door ………………………………………………………………… PRACTICE TEST 4 I. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct. 1.SPRINGE ………………………… 2.WAREM ………………………… 3.SUMEMER ………………………… 4.HOET ………………………… 5.FALLE ………………………… 6.COOEL ………………………… 7.WINETER ………………………… 8.COELD ………………………… II. Reorder the words to complete the sentences. chúng tôi the weather/ is? …………………………………………………………….

ANSWER KEY TEST 1 I. Reorder these words to make them correct of verbs. 1. sing 2. fly 3. walk 4. read 5. write 6. draw 7. swim 8. climb II. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct. 1. hair 2. eyes 3. nose 4. mouth 5. ears 6. forehead 7. chin 8. lips III. Circle the odd-one-out . Write. 1. ears 2. book 3. bag 4. window 5. eyes IV. Match and write. 1. C 2. E 3. A 4. B 5. D V. Read and circle the correct answer. 1. There is 2. There are 3. There is 4. There are 5. There are TEST 2 I. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct. 1. flower 2. tree 3. cloud 4. puddle 5. kite 6. bicycle II. Make the sentences as the model. Use “I can” 1. I can catch a ball. 4. I can read English. 2. I can hit a ball. 5. I can write English. 3. I can kick a ball. III. Write: cool; cold; sunny; warm. 1. It’s warm. 2. It’s cool. 3. It’s cold. 4. It’s hot. IV. Write the words in the correct box. toys school body train ruler legs puzzle book eyes teddy pencil hands ball pen face V. Reorder the sentences. 1. There is one ball. 4. It’s on the table. 2. There are five puddles. 5. They’re under the tree. 3. There are two flowers. TEST 3 I. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct. 1. park 2. zoo 3. net 4. swing

IV. Circle and correct the words of these sentences. 1. is 2. years 3. How 6. seven 7. We’re 8. How V. Read the text and answer the questions. 1. His name’s Nam. 2. He is nine years old. 3. He is a student. 4. It’s Hung Vuong Primary school. 5. His English teacher is Miss Mai.

Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 3 Toán, Tiếng Việt

Doctailieu.com Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 Toán, Tiếng Việt- Tiểu học Gia Hòa năm 2012 – 2013, Sở GD ĐT Hải Dương bao gồm đề thi giữa học kì 1 môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3, có đáp án đi kèm. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh tự luyện tập để củng cố kiến thức, ôn thi giữa học kì 1 hiệu quả.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 Toán, Tiếng Việt- Tiểu học Gia Hòa

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG VIỆT

A: KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: ( …./5 điểm)

II. Đọc hiểu: (…./5 điểm) (20 phút) – Đọc thầm bài đọc sau:

Đường bờ ruộng sau đêm mưa Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ. Tan học về, các bạn học sinh tổ Đức Thượng phải men theo bờ cỏ mà đi. Các bạn phải lần từng bước một để khỏi trượt chân xuống ruộng.

Chợt một cụ già từ phía trước đi lại. Tay cụ dắt một em nhỏ. Em bé đi trên bờ cỏ còn bà cụ đi trên mặt đường trơn. Vất vả lắm hai bà cháu mới đi được một quãng ngắn. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều tránh sang một bên để nhường bước cho cụ già và em nhỏ.

Bạn Hương cầm lấy tay cụ:

– Cụ đi lên vệ cỏ kẻo ngã.

Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ:

– Cụ để cháu dắt em bé.

Đi khỏi quãng đường lội, bà cụ cảm động nói:

– Các cháu biết giúp đỡ người già như thế này là tốt lắm. Bà rất cảm ơn các cháu.

Các em vội đáp:

– Thưa cụ, cụ đừng bận tâm ạ. Thầy giáo và cha mẹ thường dạy chúng cháu phải giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.

(Theo Đạo đức lớp 4, NXBGD – 1978)

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào ý đúng nhất và hoàn thành tiếp các bài tập sau:

Câu 1 (0,5 điểm): Hương và các bạn gặp bà cụ và em bé trong hoàn cảnh nào?

A. Hai bà cháu cùng đi trên con đường trơn như đổ mỡ. B. Bà đi trên mặt đường trơn còn em bé đi ở bờ cỏ. C. Hai bà cháu dắt nhau đi ở bờ cỏ.

Câu 2 (0,5 điểm): Hương và các bạn đã làm gì?

A. Nhường đường và giúp hai bà cháu đi qua quãng đường lội. B. Nhường đường cho hai bà cháu. C. Không nhường đường cho hai bà cháu.

Câu 3 (1 điểm): Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?

A. Phải chăm học, chăm làm. B. Đi đến nơi, về đến chốn. C. Biết giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.

Câu 4 (1 điểm):

a) Gạch chân từ chỉ hoạt động trong câu: “Tay cụ dắt một em nhỏ.”

b) Từ chỉ đặc điểm trong câu “Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ.” là:

A. đổ. B. mỡ. C. trơn.

Câu 5 (1 điểm): Câu “Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ” được cấu tạo theo mẫu câu:

A. Ai là gì? B. Ai làm gì? C. Ai thế nào?

Câu 6 (1 điểm): Ghi lại câu trong bài có hình ảnh so sánh.

B – KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

1. Chính tả: (5 điểm) – 15 phút

Nghe – viết: Bài Vầng trăng quê em (Tiếng Việt lớp 3, tập 1, trang 142)

2. Tập làm văn (5 điểm) – 25 phút.

Đề 1: Hãy viết một đoạn văn giới thiệu về tổ em.

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng và hoàn thành tiếp các bài tập sau:

Câu 1 (0,5 điểm): 1kg = … g? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 10 B. 100 C. 1000

Câu 2 (0,5 điểm): Cho số bé là 4, số lớn là 32. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?

A. 8 lần B. 28 lần C. 36 lần

Câu 3 (0,5 điểm): Chu vi của hình vuông có cạnh 7cm là:

A. 28 B. 14cm C. 28cm

Câu 4 (0,5 điểm): Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 100 B. 102 C. 123

Câu 5 (0,5 điểm): Có 15 con gà mái và 5 con gà trống. Hỏi số gà trống kém số gà mái mấy lần?

A. 3 lần B. 20 lần C. 5 lần

a. 28 – (15 – 7) ………. 28 – 15 + 7 b. 840 : (2 + 2) ………… 120

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 7 (3 điểm): Đặt tính rồi tính

532 + 128 728 – 245 171 x 4 784 : 7

Câu 8 (1,5 điểm): Tìm X biết:

a. 900 : X = 6 b. X : 9 = 73

Câu 9 (2 điểm):

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 96m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi khu vườn đó.

Câu 10 (0,5 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 3 Năm Học 2022

Task 3. Read and complete. There is one example.

Nam: (1) Mai. Mai: Who’s that boy?

Mai: And (3) that girl? Nam: It’s Linda.

Mai: Are they your (4) ? Nam: (5) , they are.

II. SPEAKING TTask 2. Look and say. ask 1. Look, listen and point. Task 3. Listen and respond/ answer/ act out.

Teacher (T) puts 6 flashcards (0-5) on the desk and says: Now I say the name. You point to the picture. OK?

T says: Linda. Then T points to the flashcard 0.

Now you listen and point to the correct picture. T says the names at random:

Student (S) listens and points to the flashcard corresponding to the name said by T.

Teacher (T) points to each flashcard which has just been called and asks S:

1. Mary (Flashcard1)

2. Tom (Flashcard3)

3. Mai (Flashcard5)

4. Tony (Flashcard2)

5. Peter (Flashcard 4)

1. S points to flashcard

2. S points to flashcard

3. S points to flashcard

4. S points to flashcard

5. S points to flashcard

T points to the flashcards and says: Now imagine these boys and girls are/are not your friends. Answer my questions.

T points to the flashcards 1 & 2 and asks: Are they your friends?

S listens and replies to each question.

T uses gestures and says:

T nods his/her head and answers: Yes, they are.

T points to flashcards 3 & 4 and asks: Are they your friends? and shakes his/her head and answers: No, they aren’t. Then T says to S: Now you answer my questions. OK?

1. T points to flashcards 4 & 5 and asks: Are they your friends?

2. T points to flashcard 5 and asks: Is she your friend?

Yes, they are./ No, they aren’t.

Do you know them?

What are their names?

3. T points to flashcard 3 and asks: Is he your friend?

Do you know him/ her?

4. T points to flashcard 2 and asks: Who’s this?

What’s his/ her name?

– The end –

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

Task 3. Read and complete. There is one example.

1. X 2.√ 3.√ 4. X 5.√

1. Hi 2. It’s 3. who’s 4. friends 5. Yes

Đề Cương Ôn Tập Tiếng Việt Lớp 3 Học Kì 1 Năm 2022

Tài liệu ôn thi môn Tiếng Việt lớp 3

Đề cương ôn tập tiếng Việt lớp 3 học kì 1 năm 2019 – 2020 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng bài tập và kiến thức môn Tiếng Việt trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập sát chương trình thi, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 3.

Đề cương ôn tập tiếng Việt lớp 3 học kì 1:

– Đọc đúng rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/ 1phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đọc. Học sinh giỏi – khá đọc được tương đối lưu loát.

– Nhận biết được phép nhân hóa, các cách nhân hóa.

– Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh SGK; biết dùng phép nhân hóa để lời kể thêm sinh động; Học sinh hoàn thành kể được toàn bộ câu chuyện.)

– Nghe – viết đúng bài chính tả (tốc độ viết khoảng 60 chữ/ 15 phút, không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày sạch sẽ, đúng kiểu bài văn xuôi hoặc bài thơ.

+ Giáo viên tổ chức dạy học phân hóa nhằm giúp học sinh đạt được chuẩn kiến thức kỹ năng trên cơ sở kiến thức được quy định. Giúp học sinh luyện đọc, luyện kỹ năng viết chữ, viết đoạn văn trên cơ sở (kể chuyện, miêu tả đơn giản…) vận dụng vốn từ ngữ đã học để trả lời được câu hỏi đã gợi ý.

– Tiếng Việt:

+ Đọc:

– Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn (tốc độ khoảng 60 tiếng/phút); biết ngắt, nghỉ hơi đúng ở chỗ có dấu câu hoặc cụm từ rõ nghĩa.

– Biết đọc phân biệt lời nhân vật trong các đoạn đối thoại và lời người dẫn truyện.

– Nhắc lại được các nhân vật, chi tiết, hình ảnh nổi bật trong bài đã học.

– Nhận biết được các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.

– Nhận biết được mô hình phổ biến của câu trần thuật đơn ( Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?)

– Biết được cách dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy.

– Bước đầu nhận biết được biện pháp so sánh trong bài đọc.

– Biết viết các chữ cái viết thường, viết hoa cỡ nhỏ trong bài chính tả; chữ viết đều nét và thẳng hàng; trình bày đúng thể loại thơ hoặc văn xuôi.

– Biết được quy tắc chính tả c/k, g/gh, ng/ngh; viết được một số chữ ghi tiếng có vần khó hoặc ít dùng trong Tiếng Việt.

– Nhận biết được cấu tạo 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) của bài văn, câu chuyện đã đọc.

– Biết được cấu tạo của một số loại văn bản trong thường: đơn, thư (nội dung đon giản)

– Biết dựa vào câu gợi ý để viết được đoạn văn ngắn theo yêu câu đề bài.

– Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/ 1phút; trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đọc.

– Một số bài tập đọc đã học, gợi ý ôn luyện đọc:

-GV Kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh. -GV Đánh giá, cho điểm dựa vào nội dung yêu cầu sau+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa+ Trả lời đúng ý câu hỏi GV nêu. . :

-Nội dung kiểm tra : GV cho học sinh đọc một đoạn văn khoảng 60 tiếng thuộc 10 bài được chọn. (Lưu ý cho HS xem trước bài mình sẽ đọc khoảng 2-3 phút trước khi đọc chính thức). Sau đó trả lời 1 câu hỏi có nội dung : Nhắc lại các nhân vật, chi tiết, hình ảnh nỗi bật trong đoạn đã đọc)

– Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:

*Đọc đúng tiếng, đúng từ : 1 điểm

(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng :0,5 điểm; đọc sai từ 5 tiếng trở lên :0 điểm).

* Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ : 0,5 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên : 0 điểm).

* Giọng đọc bước đầu có biểu cảm : 1 điểm

(Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm : 0. 5 điểm; giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm : 0 điểm).

* Tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 1 phút) :1 điểm.

(Đọc từ trên 1 đến 2 phút :0,5 điểm; không quá 2 phút : 0 điểm)

* Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu : 1 điểm

(Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng : 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được : 0 điểm).

(TV3 tập II, tr

1. Viết tên các bài Tập đọc thuộc chủ điểm : Quê hương. Bắc – Trung – Nam. Anh em một nhà. Thành thị và nông thôn

2. Viết lại các từ ngữ trong bài chính tả Rừng cây trong nắng: tr, ch, r,v,d,gi.

3. Tìm những hình ảnh so sánh trong những câu văn, rồi ghi vào bên dưới:

Cà Mau đất xốp, mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái đất phập phiều và lắm gió lắm dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống chọi nổi. Cây bình bát, cây bần cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng, rễ pơhair dài, phải cắm sâu vào lòng đất.

– Viết một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học từ HKI đạt được mục tiêu như sau:

. Viết đúng bài chính tả (tốc độ viết khoảng 60 chữ/ 15 phút, không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày sạch sẽ, đúng kiểu bài văn xuôi, đúng hình thức bài thơ.

Đánh giá, cho điểm:

– Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 5 điểm.

– Mắc lỗi chính tả trong bài viết (sai- lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; sai chữ thường – chữ hoa): trừ 0,5 điểm.

* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao – khoảng cách – kiểu chữ hoặc trình bày bẩn. . . bị trừ 1 điểm toàn bài.

– Viết được một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu), biết trình bày theo nội dung các bước đoạn văn như gợi ý. Nội dung đúng theo yêu cầu đề bài. Câu văn trong sáng, không tối nghĩa, sử dụng dấu câu đúng quy định. Chữ viết rõ ràng, không sai lỗi chính tả.

Điểm 5: Đạt được các yêu cầu trên.

Điểm 4: Cơ bản đạt được các yêu cầu trên. Lỗi chính tả, ngữ pháp còn sai dưới 2 lỗi.

Điểm 3: Cơ bản đạt được các yêu cầu trên nhưng còn mắc nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.

Điểm 1- 2: Bài viết còn yếu về nội dung và hình thức.

1. Đề bài:

Em hãy viết một bức thư ngắn (Khoảng 5 đến 7 câu) làm quen với một người bạn (miền Bắc hay miền Trung hoặc miền Nam) và hẹn bạn cùng thi đua học tốt.

viết một bức thư ngắn theo gợi ý sau:

Em viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu nói về một bức tranh(ảnh) thể hiện một cảnh đẹp ở nước ta. Gợi ý sau:

Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu giới thiệu về tổ trong lớp của em đang học. Gợi ý sau:

Em hãy viết một bức thư ngắn từ 5 đến 7 câu cho một người bạn, kể những điều em biết về một vùng quê nơi em đang sinh sống. Gợi ý sau:

+ Kể vài cảnh đẹp; con người, sự vật mà em yêu quý quê em.

Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu , kể về việc học tập của em trong học kỳ I năm học này 2018-2019. Gợi ý sau:

Em hãy viết một bức thư ngắn từ 5 đến 7 câu thăm một người bạn thân hoặc một người mà em quý mến (ông bà, cô, bác,, thầy cô giáo cũ, bạ cũ,. . ) Gợi ý sau:

2. Đề bài ôn tập học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3

GV cho HS đọc thầm bài “Nhà ảo thuật” SGK Tiếng việt 3 tập 2 (trang 41) và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Vì sao chị em Xô – phi không đi xem ảo thuật?

A. Vì hai chị em Xô – phi không thích xem ảo thuật.

B. Vì bố đang nằm bệnh viện mẹ rất cần tiền chữa bệnh cho bố.

C. Vì bố mẹ không cho đi xem ảo thuật.

Câu 2: Vì sao hai chị em không chờ chú Lý dẫn vào rạp?

A. Vì hai chị em đã có tiền mua vé.

C. Vì hai chị em nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác.

Câu 3: Các em đã học được ở Xô – phi và Mác phẩm chất nào?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….

Câu 4: Hãy cho biết kim giờ và kim phút được nhân hóa bằng cách gọi tên nào? Bác kim giờ thận trọng

Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

Đi từng bước từng bước.

A. Bác, Anh.

B. Chú, Anh.

C. Bác, Cậu.

Nhớ viết bài: Bận (10 dòng thơ đầu) – SGK Tiếng việt 3 tập 1 (trang 59).

Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem.

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021:

Như vậy, chúng tôi đã gửi tới các bạn Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng Việt 3 năm 2019 – 2020. Ngoài Đề cương ôn tập năm 2019 – 2020 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 hay các Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 3, Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 để học tốt song song cả hai môn.