Top 6 # Xem Nhiều Nhất Đề Thi Tiếng Việt Lớp 3 Học Kì Ii Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Thi Học Kì Ii Tiếng Anh Lớp 3

PHÒNG GD& ĐT TP TRƯỜNG TH BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018MÔN: TIẾNG ANH – LỚP: 3 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

Full name………………………………………… Class 3A………MarksListeningWritingSpeakingTotal

(Học sinh làm trực tiếp vào đề này)ĐỀ BÀI

PART 1. LISTENING (20 minutes)Question 1. Listen and number( 1pt)

Question 2. Listen and tick (() True or False (1pt)

Question 3. Listen and draw the line (1pt) A B

4.

Is there a fence around the house?

Question 5. Listen and complete(1pt)

PART II. READING AND WRITINGQuestion 6. Look and read. Put a tick (() or cross (X) in the box (1pt)

1. This is a cat.

2. There is a window.

3. She has three teddy bears.

4. Nam has one parrot.

Question 7. Look at the pictures and the letters. Write the words. ( 1pt)

…………………………

…………………………

…………………………

Question 8. Look and read. Write Yes or No on the lines. (1pt)

This is my friend Mai.

2. Is this a pen?

3. Is this a plane?

4. Are they cars?

Question 9: Fill in the each gap with a suitable word from the box. (1pt)

Question 1 : Listen and number: (1m)

Question 2: Listen and tick True or False: (1m)

Question 3. Listen and draw the lines . (1pt) 1. Ha: Who is that? Linda: It`s my father.2. Thoa: How`s the weather today? Peter: It`s cloudy.3. Hai: How many pets do you have ? LiLi: I have a dog. 4. Thu: What are they? Mai: They`re robots 1. B 2. C 3. D 4. AQuestion 4: Listen and circle. (1pt) A: What toys do you like? B: I like shipsA: What are they doing? B: They are skipping A: Where is the dog? B: It is under the table A: Is there a fence around the house? B: Yes, there is. Key: 1. A 2. B 3. B 4. A

Question 5: Listen and complete(1pt ): 1. pets2. here3. under4. rabbits

Question6: 1. x 2. x 3. ( 4. (

Question 7. 1. garden 2. ship 3. goldfish 4. Sunny

Question8. 1. No 2. Yes 3. Yes 4. No Question 9:1. weather 2. Park 3. Flying 4. playing

Đề Thi Giữa Học Kì Ii Lớp 2 Môn Tiếng Việt

Gần tối,cơn mưa rừng ập xuống. chiếc xe của chúng tôi bỗng khựng lại. Tứ rú ga mấy lần nhưng xe không nhúc nhích. Hai bánh trước đã vục xuống đầm lầy.Chúng tôi đành ngồi thu lu trong xe,chịu rét qua đêm.

Gần sáng, trời tạnh.Tứ nhảy xuống nhìn, lắc đầu:

– Thế này thì hết cách rồi !

Bỗng Cần kêu lên:

– Chạy đi! Voi rừng đấy!

Mọi người vội vã nép vào lùm cây ven đường.

Một con voi già lừng lững tiến về chiếc xe. Tứ chộp lấy khẩu súng.

Cần vội ngăn lại:

– Không được bắn!

Họ và tên:……………………………….. ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II Lớp : 2………… MÔN : TIẾNG VIỆT Đọc thầm (5đ) VOI NHÀ Gần tối,cơn mưa rừng ập xuống. chiếc xe của chúng tôi bỗng khựng lại. Tứ rú ga mấy lần nhưng xe không nhúc nhích. Hai bánh trước đã vục xuống đầm lầy.Chúng tôi đành ngồi thu lu trong xe,chịu rét qua đêm. Gần sáng, trời tạnh.Tứ nhảy xuống nhìn, lắc đầu: – Thế này thì hết cách rồi ! Bỗng Cần kêu lên: – Chạy đi! Voi rừng đấy! Mọi người vội vã nép vào lùm cây ven đường. Một con voi già lừng lững tiến về chiếc xe. Tứ chộp lấy khẩu súng. Cần vội ngăn lại: – Không được bắn! Con voi lúc lắc vòi ra hiệu điều gì đó,rồi đến trước mũi xe. Tứ lo lắng: – Nó đập tan xe mất. Phải bắn thôi ! Nhưng kìa,con voi quặp chặt đầu vào đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy.Lôi xong, nó huơ vòi về phía lùm cây rồi lững thững đi theo hướng bản Tun. Thật may cho chúng tôi đã gặp được voi nhà. Theo Nguyễn Trần Bé Dựa vào nội đung bài tập đọc trên em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1) Voi nhà là: a) Voi được sống trong nhà. b) Voi không sống ở trong rừng. c) Voi được người nuôi, dạy. 2) Vì sao Tứ định bắn con voi? a) Vì Tứ quá sợ hãi. b) Vì Tứ sợ con voi đó đập tan xe mất. c) Vì Tứ không yêu thích con voi. 3) Con voi đã làm được việc gì giúp đoàn người ? a) Làm trò vui cho mọi người. b) Lôi được chiếc xe qua vũng lầy. c) Đưa được từng người qua vũng lầy. 4) Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau: Trâu cày rất khỏe. ……………………………………………………………………………………………………………………. 5) Trả lời câu hỏi sau: Khi nào học sinh được nghỉ hè? …………………………………………………………………………………………………………………….` VIẾT I. Chính tả: Nghe viết (5đ) Bài : Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên (Trang 48, Sách Tiếng việt 2,tập 2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài tập: Điền vào chỗ trống: ưt hay ưc? s… khỏe, s…. mẻ, đạo đ…., m…. dừa. II. Tập làm văn (5đ) Viết một đoạn văn (từ 4-5 câu) tả về cảnh biển buổi sáng. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề Thi Học Kì Ii Môn Tiếng Anh 7

FINAL TEST – SEMESTER II – VIET UC – ENGLISH 7I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (0.5 ms)1. A. ear B. hear C. fear D. head2. A. fine B. animal C. chicken D. until1. D 2. AII. Choose the word or phrase (a, b, c, d) that best fits the blank space in each sentence. (2 ms) 1. It ………………. me 15 minutes to walk to school every day. A. take B. took C. takes D. taking 2. My sister works …………….. hours than me. A. less B. lesser C. few D. fewer 3. My house is ………………. the post office. A. next B. opposite C. behind to D. in front 4. The Robinsons always go to Vietnam ……………… plane. A. in B. on C. with D. by5. It took us an hour …………… to Nha Trang. A. drive B. driving C. to drive D. drove6. I ought to finish my homework before I ……………. table tennis. A. will play B. am playing c. play D. am going to play7. He caused an accident because he was driving too ……………… A. fastly B. fast C. very fast D. much fast8. There are different sports activities at my school but I only take part …………… jogging.1. C 2. D 3. B 4. D 5. C 6. C 7. B 8. A A. in B. at C. on D. withSupply the correct tense of the verb. (1 m) 1. They (cook) ………………. dinner twenty minutes ago. 2. Hoang (practice) …………… speaking English every day. 3. Be quiet! My son (study) …………………. in the room. 4. They (perform) …………………..: Romeo and Juliet” last Sunday.1. cooked 2. practices 3. is studying 4. performed

Matching (1 m)

Would you like to watch TV?

Would you like to come to my party?

Do you like watching TV?

Do you like parties?A. Yes, especially series and cartoons.B. No, thanks. I’m not thirsty.C. I’d love to. What time?D. I’m afraid I don’t. They are so noisy.E. No, there aren’t good programs on tonight.

1. E 2. C 3. A 4. DV. ReadingA. Read the passage carefully and write TRUE or FALSE for the following sentences. (1 M)Nowadays television becomes very popular. Both old and young people enjoy watching it very much. TV programs attract millions of viewers all around the world. In addition to the news, television stations also broadcast many interesting programs such as sports, music, cartoons, wild life, popular science, reports, contests, movies, ect. At present, people can enjoy a live program on TV. Live TV programs help us see events at the same time as they are happening. In our country, we often watch live TV programs of important events and international football matches.

B. Choose the best word to complete the passage. (1.5 pts)Nowadays, football becomes one of the world’s most popular games. (1) …………………. of people play it all over the world.A football match often has two (2) ……………… Each part is forty-five minutes. The first part is the first half and the second part is the second half. There is (3) ……………… break between the two halves.There are two teams in a football match. (4) …………………… football team has eleven

Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 3 Năm 2022

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 trường tiểu học Đông Sơn năm 2016 2017 là tài liệu do chúng tôi sưu tầm cho các em tham khảo và ôn tập.

Có một gia đình Én đang bay đi trú đông. Chú Én con mới tập bay. Đây là lần đầu tiên Én con phải bay xa đến vậy. Trên đường đi, gia đình Én phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết. Chú Én con sợ hãi nhìn dòng sông. Én sẽ bị chóng mặt và rơi xuống mất. Bố mẹ động viên Én rất nhiều, nhưng Én vẫn không dám bay qua. Bố liền ngắt cho Én con một chiếc lá rồi nói:

– Con hãy cầm chiếc lá thần kì này. Nó sẽ bảo vệ con được an toàn.

Lúc qua sông rồi, Én con vui vẻ bảo bố:

– Bố ơi, chiếc lá thần kì tuyệt vời quá! Nó giúp con qua sông an toàn rồi đây này.

– Không phải chiếc lá thần kì đâu con ạ. Đó chỉ là một chiếc lá bình thường như bao chiếc lá khác. Cái chính là con đã vững tin và rất cố gắng.

Én con thật giỏi phải không? Còn bạn, đã bao giờ bạn thấy run sợ trước một việc gì đó chưa? Hãy tạo cho mình một niềm tin, chắc chắn bạn sẽ vượt qua.

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1. Trên đường bay đi trú đông, gia đình Én gặp phải những khó khăn gì? (M1.0,5 điểm)

2. Những chi tiết nào cho thấy Én con rất sợ bay qua sông? (M 1 – 1 điểm)

3. Người bố đã làm gì để giúp Én con bay qua sông? (M 1 – 0,5 điểm)

4. Nhờ đâu Én con bay được qua sông an toàn? (M 2 – 0,5 điểm)

5. Điền từ ngữ vào chỗ chấm cho thích hợp: (M 4 – 1 điểm)

1……………………………gia đình Én phải bay đi xa. Bố Én đã cho én con một chiếc lá.

2 ………………………………………………. và tạo cho Én một niềm tin. 3…………………………………………………………………………………….

6. Điền dấu thích hợp vào ô trống. (M 2 – 1 điểm)

– Chao ôi □ Nước sông chảy siết quá □

7. Ghi một câu văn có hình ảnh nhân hóa ở trong bài văn để nói về Én con (M3 . 0,5đ)

8. Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? (M 3 – 1 điểm)

a. Phải biết tin vào những phép mầu. b. Phải biết vâng lời bố mẹ. c. Phải biết cố gắng và tin vào bản thân mình.

Giáo viên kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng đối với từng học sinh (kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng) qua các bài tập đọc đã học trong sách Tiếng Việt 3 – Tập 2.

CON CÒ (Viết từ: Một con cò trắng….. …đến hết)

(Sách Tiếng Việt lớp 3 – Tập 2 -Trang 111)

Em hãy kể lại việc làm tốt của em để giữ gìn vệ sinh góp phần bảo vệ môi trường.

Tải file đính kèm huong-dan-cham-va-dap-an-mon-tieng-viet-lop-3-hoc-ki-2.docx

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn