Đề Xuất 3/2023 # Toán Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 9 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 3/2023 # Toán Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Toán Học Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ông đặt nền móng toán học cho khoa học máy tính, và nói,

He laid down the mathematical foundations for computer science, and said,

QED

Có một sai lầm mà bạn không nên phạm phải là trở thành nhà toán học.

One mistake you should not do is become a mathematician.

QED

Thần đồng người Pháp, nhà toán học, và nhà phát minh Blaise Pascal sinh vào năm 1623.

In 1623 the French prodigy, mathematician, and inventor Blaise Pascal was born.

LDS

1914) 1995 – Eugene Wigner, nhà vật lý và toán học người Hungary gốc Mỹ, đoạt giải Nobel Vật lý (s.

1914) 1995 – Eugene Wigner, Hungarian-American physicist and mathematician, Nobel Prize laureate (b.

WikiMatrix

Đó là điều chắc chắn trong toán học.

It’s a mathematical certainty.

OpenSubtitles2018.v3

Về mặt toán học, 1 lx = 1 lm/m2.

Mathematically, 1 lx = 1 lm/m2.

WikiMatrix

Chắc hẳn các bạn ko thể kiếm ra số nào dài hơn Pi, hằng số toán học.

Well you can’t get much bigger than Pi, the mathematical constant.

ted2019

Môn này là một bộ phận chủ yếu của giáo dục toán học hiện đại.

This subject constitutes a major part of contemporary mathematics education.

WikiMatrix

Bill James và toán học nhìn xuyên được những điều như vậy.

Bill James and mathematics cut straight through that.

OpenSubtitles2018.v3

Một số nhà toán học vĩ đại nhất thời Cantor đã rất bực mình về điều này.

Some of the greatest mathematicians of Cantor’s day were very upset with this stuff.

QED

Các nhà toán học thích mô tả mọi thứ bằng khuôn mẫu.

Mathematicians like to characterize things by being formalist.

ted2019

Tấm hình này mới có gần đây nó nằm ngoài các bài tập của toán học thuần túy.

This shape here just came out of an exercise in pure mathematics.

QED

Norman Levinson (sinh ngày 11.8.1912 tại Lynn, Massachusetts; từ trần ngày 10.10.1975 tại Boston) là nhà toán học người Mỹ.

Norman Levinson (August 11, 1912 in Lynn, Massachusetts – October 10, 1975 in Boston) was an American mathematician.

WikiMatrix

toán học không thể trả lời được.

And I think there are some questions that math just cannot answer.

ted2019

Bellos cho rằng Origami là một trong những lĩnh vực thành công nhất của toán học hiện đại .

Origami , Bellos says , is one of the hottest areas of mathematical work today .

EVBNews

The Mathematical Atlas (Bản đồ các nhánh toán học).

The Mathematical Atlas

WikiMatrix

Nhưng Einstein luôn nghĩ rằng những hố đen chỉ là một sự sai lệch toán học.

But Einstein always thought black holes were a mathematical oddity.

ted2019

Khi ở Nhật , Bellos cũng gặp một cao thủ toán học nhưng không phải là một con người .

While in Japan , Bellos also met a math whiz who is not human .

EVBNews

Là nhà toán học, tôi được huấn luyện để tính xác suất của sự việc.

As a mathematician, I was trained to calculate the probabilities of events.

jw2019

Nó cũng chắc chắn như toán học vậy.

As inevitable as mathematics.

OpenSubtitles2018.v3

Toán học là ngôn ngữ của khoa học.

Mathematics is the language of science.

ted2019

Trong lý thuyết chứng minh, các chứng minh và định lý cũng là các đối tượng toán học.

In proof theory, proofs and theorems are also mathematical objects.

WikiMatrix

Và đó là một thứ mà bạn không ngờ tới trong nghệ thuật, toán học.

And what changed is something you might not have expected in an art, which is math.

QED

Tôi chỉ là một nhà toán học.

I’m just a mathematician.

OpenSubtitles2018.v3

Cha của bà, Mục sư Baden Powell, là giáo sư toán học tại Đại học Oxford.

His father was the Rev. Prof. Baden Powell, Savillian Professor at the University of Oxford.

WikiMatrix

Sai Số Tính Toán Trong Tiếng Tiếng Anh

Có 2 loại lỗi khi mọi người cố gắng quyết định điều gì là đúng nên làm, và đó là những lỗi sai trong tính toán số cơ hội họ sẽ thành công, và các lỗi sai trong tính toán giá trị của thành công của riêng mình.

There are two kinds of errors people make when trying to decide what the right thing is to do, and those are errors in estimating the odds that they’re going to succeed, and errors in estimating the value of their own success.

QED

Hai vấn đề phổ biến là overfitting (nhiễu hoặc sai số ngẫu nhiên) và thời gian tính toán.

Two common issues are overfitting and computation time.

WikiMatrix

Hệ thống thông tin trên giấy và hệ thống máy tính không tích hợp cung cấp đầu ra giấy hoặc đĩa dẫn đến nhiều lỗi thông tin, bao gồm dữ liệu bị thiếu, dữ liệu dư thừa, lỗi số do nhập sai hệ thống, tính toán sai dựa trên lỗi số và quyết định xấu dựa trên dữ liệu không chính xác hoặc cũ.

Paper-based information systems and non-integrated computer systems that provide paper or disk outputs result in many information errors, including missing data, redundant data, numerical errors that result from being incorrectly keyed into the system, incorrect calculations based on numerical errors, and bad decisions based on incorrect or old data.

WikiMatrix

Bởi vì các sai số loại bỏ nhau trong cách tính toán của ông về thị sai, lý thuyết của ông về quỹ đạo Mặt Trăng, và những yếu tố khác, kết quả ông thu được giá trị xấp xỉ.

Because of cancelling errors in his parallax figure, his theory of the Moon’s orbit, and other factors, this figure was approximately correct.

WikiMatrix

Ông ấy tính toán vận tốc ánh sáng tới sai số 2% giá trị thực của nó.

He calculates the speed of light to within two percent of its actual value.

QED

Các chữ số này dựa trên tính toán năm 1853 của William Shanks có chứa một lỗi sai bắt đầu từ chữ số thứ 528.

The digits were based on an 1853 calculation by English mathematician William Shanks, which included an error beginning at the 528th digit.

WikiMatrix

Tính toán phương sai phải luôn luôn được tính bằng cách lấy số tiền dự kiến hoặc ngân sách và trừ đi giá trị thực tế / dự báo.

Variance calculation should always be calculated by taking the planned or budgeted amount and subtracting the actual/forecasted value.

WikiMatrix

Bài toán này dễ hơn nhiều so với con số sai tôi đang tính

This is a much easier problem than what I was doing

QED

Giá trị của Newcomb cho thị sai Mặt Trời (và cho hằng số quang sai và hằng số hấp dẫn Gauss) được đưa vào hệ thống hằng số thiên văn quốc tế đầu tiên vào năm 1896, mà được sử dụng để tính toán lịch thiên văn cho đến tận năm 1964.

Newcomb’s value for the solar parallax (and for the constant of aberration and the Gaussian gravitational constant) were incorporated into the first international system of astronomical constants in 1896, which remained in place for the calculation of ephemerides until 1964.

WikiMatrix

Phương pháp lấy mẫu lại Jackknife được áp dụng cho dữ liệu phân giỏ để tính toán phương sai mẫu của tỷ lệ phần trăm thay đổi cho một chỉ số.

Jackknife resampling is applied to bucketed data to calculate the sample variance of the percent change of a metric.

support.google

Ý tôi là, bất kì ai biết về máy tính đều có thể thấy nó sai, bởi vì tính toán được định nghĩa như thao tác biểu tượng, thường được nghĩ tới như những con số 0 và 1 mà không phải bất cứ một biểu tượng nào.

I mean, anybody who’s thought about computers at all can see that that’s wrong, because computation is defined as symbol manipulation, usually thought of as zeros as ones, but any symbols will do.

ted2019

Nhiều dự đoán hiện tại của 2P dự đoán dự trữ sẽ nằm trong khoảng từ 1150 đến 1350 Gb, nhưng một số tác giả đã viết rằng do thông tin sai lệch, giữ thông tin và tính toán dự trữ sai lệch, dự trữ 2P có thể gần 850-900 Gb.

Many current 2P calculations predict reserves to be between 1150 and 1350 Gb, but some authors have written that because of misinformation, withheld information, and misleading reserve calculations, 2P reserves are likely nearer to 850–900 Gb.

WikiMatrix

Trong khi số tiền xem hòa nhạc thì không mấy đáng kể, ta lại dễ mắc những tính toán sai lệch tương tự trong những sự kiện quan trọng hơn, như chọn nhà, bạn đời, hay cả công việc.

While the stakes involved in concert-going are low, we’re susceptible to similar miscalculations in more serious commitments, like homes, partners, and jobs.

ted2019

Nhà toán học Anh William Shanks nổi tiếng vì dành 15 năm để tính toán π tới 707 chữ số (hoàn thành năm 1873), nhưng về sau người ta tìm thấy một lỗi sai ở chữ số thứ 528, kéo tất cả những số đằng sau sai theo.

British mathematician William Shanks famously took 15 years to calculate π to 707 digits, but made a mistake in the 528th digit, rendering all subsequent digits incorrect.

WikiMatrix

Some researchers claim the IOM was too definitive in its recommendations and made a mathematical mistake when calculating the blood level of vitamin D associated with bone health.

WikiMatrix

Mặc dù ước tính của Huygens là khá gần với giá trị hiện đại, các nhà lịch sử thiên văn học thường không kể tới tính toán của ông do ông đặt ra nhiều giả thiết không được chứng minh (và không đúng) để có thể tính toán kết quả; độ chính xác trong giá trị của ông dường như có sự may mắn hơn là một phép đo tốt, với rất nhiều sai số loại trừ nhau.

Although Huygens’ estimate is remarkably close to modern values, it is often discounted by historians of astronomy because of the many unproven (and incorrect) assumptions he had to make for his method to work; the accuracy of his value seems to be based more on luck than good measurement, with his various errors cancelling each other out.

WikiMatrix

Mặc dù phương pháp này đã bị phê phán sau này là quá thô, von Neumann nhận thức được điều đó vào thời gian đó: ông dùng bởi vì nó nhanh hơn (theo thời gian tính toán) các phương pháp khác mà ông có vào thời điểm đó, và cũng để ý rằng khi phương pháp này cho ra sai số quá lớn, nó rất dễ nhận thấy, không như các phương pháp khác có thể không đúng một cách tinh vi.

Though this method has been criticized as crude, von Neumann was aware of this: he justified it as being faster than any other method at his disposal, and also noted that when it went awry it did so obviously, unlike methods that could be subtly incorrect.

WikiMatrix

Nhà điều hành nhượng quyền thương mại có thể dễ dàng tăng doanh thu báo cáo bằng cách lấy nhiều cửa hàng hơn dưới sự quản lý trực tiếp, nhưng điều đó có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho lợi nhuận của doanh nghiệp và doanh thu kế toán tăng lên có thể gây ấn tượng sai lệch về tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp cơ bản, nếu không tính đến doanh số của hệ thống.

A franchise operator can easily increase its reported revenue by taking more outlets under direct management, but that may not be the best option for the profitability of the business, and the increase in accounting revenue it generates may give a misleading impression of the rate of growth of the underlying business, if system sales are not taken into account.

WikiMatrix

Cả hai phong cách chứng minh đều sử dụng một đối số mã hóa ngẫu nhiên (random coding argument), trong đó bảng mã (codebook) dùng trên toàn thể kênh truyền, được kiến tạo một cách tùy tiện (randomly constructed) – việc làm này hòng nhằm mục đích giảm ước tính phức tạp trong tính toán, trong khi vẫn chứng minh được sự tồn tại của một mã thỏa mãn yêu cầu về một xác suất sai số nhỏ đối với bất cứ một tỷ lệ dữ liệu nào đó có giá trị thấp, dưới dung lượng của kênh truyền.

Both types of proofs make use of a random coding argument where the codebook used across a channel is randomly constructed – this serves to make the analysis simpler while still proving the existence of a code satisfying a desired low probability of error at any data rate below the channel capacity.

WikiMatrix

Trong một số trường hợp khác, các chính phủ có thể cố ý báo cáo sai tỷ lệ lạm phát, ví dụ, chính phủ Argentina đã bị chỉ trích bởi các thao túng dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như số liệu lạm phát và GDP, cho lợi ích chính trị và giảm thanh toán của mình trong nợ quốc gia tính theo chỉ số lạm phát.

In some other cases, governments may intentionally report false inflation rates; for instance, during the presidency of Cristina Kirchner (2007–2015) the government of Argentina was criticised for manipulating economic data, such as inflation and GDP figures, for political gain and to reduce payments on its inflation-indexed debt.

WikiMatrix

Kế Toán Trường Học, Kế Toán Trường Mầm Non, Kế Toán Trung Tâm Ngoại Ngữ

Đại lý thuế Trọng Đạt được Cục thuế Hà Nội cấp giấy phép hoạt động đại lý thuế số 79640 đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ về thuế. Với bề dày kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra thuế với kết quả tốt.

KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

1./ Là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Giáo dục đào tạo (gồm giáo dục mầm non, đào tạo ngoại ngữ, đào tạo trẻ tự kỷ…) là ngành nghề kinh doanh yêu cầu 2 loại giấy phép:

– Giấy phép 1: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp) trong đó có đăng ký ngành nghề giáo dục, đào tạo.

– Giấy phép 2: Giấy phép hoạt động đào tạo do Sở giáo dục và Đào tạo cấp.

Quy trình cấp phép tuỳ thuộc vào loại hình đào tạo, ví dụ đào tạo ngoại ngữ – tiếng Anh hoặc giáo dục mầm non có quy trình cấp phép khác nhau.

Giấy phép này ngoài việc đảm bảo cho doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động còn là cơ sở để doanh nghiệp xác định được ưu đãi thuế.

2./ Thuế giá trị gia tăng

Theo điều 4 thông tư số 219/2013/TT-BTC về đối tượng không chịu thuế GTGT:

13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

– Nếu đơn vị đào tạo đã được cấp giấy phép đào tạo (giấy phép số 2) thì hoạt động đào tạo thuộc diện không chịu thuế, tức là không phải nộp thuế GTGT đầu ra.

– Nếu đơn vị đào tạo chỉ có giấy phép số 1 mà không có giấy phép số 2 thì thuộc diện nộp thuế GTGT theo quy định.

Công văn số 85043/CT-TTHT ngày 02/10/2018 của Cục thuế Hà Nội cũng hướng dẫn:

Trường hợp Chi nhánh Công ty CP phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh tại TP Hà Nội thực hiện dịch vụ đào tạo tiếng Nhật cho người lao động cho đến khi người lao động thi tuyển và đạt yêu cầu của các Công ty tại Nhật Bản trước khi sang Nhật Bản làm việc, nếu Chi nhánh Công ty CP phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh tại TP Hà Nội thực hiện đầy đủ các thủ tục về đăng ký, cấp phép hoạt động (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật thì hoạt động đào tạo này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3./ Xuất hoá đơn đầu ra

Tại sao giáo dục cũng phải xuất hoá đơn đầu ra?

Thu học phí, đó là khoản thu của doanh nghiệp (kể cả tổ chức, cá nhân không phải doanh nghiệp nhưng kinh doanh hoạt động đào tạo) phát sinh từ hoạt động kinh doanh về đào tạo mà có. Vì vậy, đơn vị thu học phí phải xuất hoá đơn cho tiền học phí thu được

Theo quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC:

Theo hướng dẫn tại Công văn số 66595/CT-TTHT ngày 02/10/2018 của Cục thuế Hà Nội

1. Trường hợp của Trường Nhật Bản Hà Nội được thành lập theo Quyết định của Bộ Giáo dục và đào tạo để dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi thu tiền học phí của học sinh đơn vị lập hóa đơn GTGT theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Trên hóa đơn dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

4./ Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với hoạt động đào tạo, trường hợp đã được cấp giấy phép số 2 và thuộc diện xã hội hoá giáo dục thì được ưu đãi thuế với thuế suất 10%.

Trường hợp không có giấy phép đào tạo hoặc không đủ điều kiện về xã hội hoá giáo dục thì thuế suất áp dụng là 20% (thuế suất phổ thông).

Thuế suất này được tính trên Doanh thu – Chi phí

Doanh thu: Là tiền học phí thu được

Chi phí: Gồm các khoản phục vụ hoạt động đào tạo như

– Chi phí về cơ sở vật chất: thuê trường lớp, mua bàn ghế, thiết bị giảng dạy…

– Chi phí về giáo viên: Tiền lương, các khoản phụ cấp, thưởng….

– Chi phí quản lý của doanh nghiệp…

Cấu Trúc Đề Thi Giải Toán Bằng Tiếng Anh Các Môn Toán, Lý, Hóa

CÁU TRÚC ĐỀ THI GIẢI TOÁN BẢNG TIÉNG ANH CHO CÁC MÔN

TOÁN, VẬT LÍ, HOÁ HỌC

* Thời gian làm bài các đề: 120 phút

* Thang điểm: 20 điểm, điểm lẻ đến 0,25.

* Nội dung đề thi được cấu trúc bằng tiếng Anh và thuộc vào các vấn đề như sau:

1. Lớp 10

Tập hợp, các phép toán trên tập họp

Chứng minh bất đẳng thức. Sử dụng các bất đẳng thức phổ biến: Cauchy, Bunhiacopxki

Phương trình, hệ phương trình đại sổ, ứng dụng Vi-et.

Các bài toán về vector, tích vô hướng, hệ thức lượng trong tam giác

2. Lớp 11

Phương trình lượng giác, phương trình, hệ phương trình đại số

Các bài toán đếm, công thức nhị thức Newton và tính chất

Dãy sổ, cấp số cộng, cấp số nhân

Các phép biến hình trong mặt phẳng

Tính giá trị lượng giác của góc, cung lượng giác, chứng minh đẳng thức lượng giác

1. Lớp 10

a. Cấu tạo nguyên tử

– Thành phàn cấu tạo nguyên tử

– Hạt nhân ngụyên tử

– Độ hụt khối. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân.

– Vỏ nguyên tử

– Obitan nguyên tử. Năng lượng electron. cấu hình electron nguyên tử và ion. Ý nghĩa 4 số lượng tử. Đặc điểm lớp electron ngoài cùng

b, Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học

– cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Số thứ tự, chu kì, nhóm nguyên to, khôi nguyên tô) liên hệ với cấu hình electron nguyên tử. .

– Đjnh luật tuần hoàn. Sự biến thiên cấu hình electron nguyên tử, một sô đại lượng vật lí, tính chất các nguyên tố, thành phần và tính chất của các hợp chất.

c. Liên kết hóa học

– Đại cương về liên kết hóa học (liên kết cộng hóa trị, ion, kim loại).

– Cấu tạo và dạng hình học phân tử: thuyết lai hóa

– Liên kết hỉđro. Tương tác Van đer Waals. Sự phân cực của phân tử.

– Mạng lưới tinh thể ion, phân tử, nguyên tử, kim loại. Cách xác định số đơn vị cẩu trúc trong mọt ô mạng cơ bản, độ đặc khít.

d. Phản ứng oxi hóa khử

– Sổ oxi hóa: định nghĩa, quy tắc xác định số oxi hóa của nguyên tố ý nghĩa.

– Phản ứng 0X1 hóa khử: khái niệm, phân loại, một số phương pháp cân bằng và bổ túc các dạng phản ứng oxi hóa khử quan trọng.

– Điện hóa học: pin điện, thế điện cực chuẩn, sức điện động, phương trình Nemst, quan hệ giữa AG và sức điện động, phản ứng điện phân.

e. Lý thuyết về phản ứng hóa học

– Khái niệm nhiệt ừong hóa học: nhiệt phản ứng, nhiệt tạo thành, thiêu nhiệt, nhiệt hòa tan, năng lượng liên kết, năng lượng mạng lưới, chu trình Bom – Haber, Định luật Hess và các hệ quả. Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng.

– Chiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trình,

– Các khái niệm: biến thiên entanpi AH, biến thiên entropi AS và biến thiên thê đăng áp AG. Mối liên hệ giữa các đại lượng trên.

– Tốc độ phản ứng hóa học: khái niệm, các yếu tổ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học.

– Cân bằng hóa học: Phản ứng thuận nẹhịch. Cân bằng hóa học. Hằng số cân bằng. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng. Sự chuyển dời cân bằng. Năng lượng tự do AG và cân bằng hóa học

f, Sự điện li và phản ứng trao đổi ion

– Khái niệm về dung dịch. Sự hòa tan. Độ tan.

– Sự điện li. Chất điện li. Độ điện li. Hằng số điện li. Định luật bảo toàn nồng độ.

– Axit – bazơ – muối: định nghĩa, phân loại, danh pháp, tính chất chung, tính axit – bazơ của các ion. Phản ứng trao đổi ion.

– Tích số ion của nước, ý nghĩa. Dung dịch axit – bazơ. pH và chất chỉ thị axit – bazơ.

– Cân bằng trong dung dịch: cân bằng axit – bazơ, cân bàng phức chất và cân bằng chất điện ly ít tan.

– Đại cương về phân tích các ion trong dung dịch.

g, Nhóm halogen

– Khái quát về nhóm halogen.

– Clo – axit clohiđric – muối clorua – một số hợp chất chứa oxi của clo.

– Flo brom – iot.

h, Nhóm oxi – lưu huỳnh

– khái quát về nhóm via

– oxi, ozon , nước, hiđropeoxit.

– lưu huỳnh, hiđro sunfua, các oxit của lưu huỳnh, axit suníìiric, muối sunfat.

2. Lớp 11

Nhóm va:

Cấu tạo, các dạng thù hình, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng, trạng thái thiên nhiên của các đơn chất và họp chất của các nguyên tố nhóm va (n, p, as, sb, bi).

Nhóm iva

Cấu tạo, các dạng thù hình, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng, trạng thái thiên nhiên của các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố nhóm iva ( c, si, ge, sn, pb).

Đại cương về hợp chất hữu cơ

– Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ.

– Đồng đẳng – đồng phân – cấu dạng.

– Đại cương về danh pháp hợp chất hữu cơ.

– Hiệu ứng electron, hiệu ứng không gian. Anh hưởng của hiệu ứng electron lên một số tính chất vật lý, khả năng phản ứng hoá học.

– Cơ chế phản ứng.

Hidrocacbon no: cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng của ankan và xicloankan.

Hiđrocacbon chưa no: cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng của các hiđrocacbon không no (anken, ankađien,

ankin….).

Hiđrocacbon thơm: cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng của các hiđrocacbon thơm (benzen, naphtalen, stiren….).

Dần xuất halogen và họp chất cơ kim: cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng của dẫn xuất halogen và hợp chất cơ kim (hợp chất cơ magie, họp chất cơ đồng – liti).

Ancol – phenol – ete: cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng của ancol, phenol, ete

Hợp chất cacbonyl:

– cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng của anđehit, xeton, axit, este.

– các phản ứng ngưng tụ giữa các hợp chất anđehit, xeton, este.

1. Lớp 10

Toàn bộ nội dung của Chương trình Vật Lý lớp 10 THPT, trọng tâm gồm các vấn đề sau:

Cơ học:

– Động lực học chất điểm.

– Tĩnh học vật rắn.

– Các định luật bảo toàn.

Nhiệt học:

– Chất khí.

– Sự chuyển thể của các chất.

2. Lớp 11

Toàn bộ nội dung của Chương trình Vật Lý lớp 11 THPT

Điện học – Điện từ học:

– Điện tích – Điện trường.

– Dòng điện không đổi.

– Cảm ứng điện từ.

Quang hình học:

– Khúc xạ ánh sáng và phản xạ ánh sáng.

– Mắt và các dụng cụ quang học.

Tuyensinh247.com tổng hợp

Bạn đang đọc nội dung bài viết Toán Học Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!