Đề Xuất 5/2022 # Tên Các Con Vật Bằng Tiếng Anh # Top Like

Xem 11,484

Cập nhật nội dung chi tiết về Tên Các Con Vật Bằng Tiếng Anh mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 11,484 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Các Con Vật Cho Bé Nhanh Biết Nói Vừa Dễ Thương Vừa Thú Vị Lại Hiệu Quả
 • Tổng Hợp 100 Cách Vẽ Hình Con Vật Ngộ Nghĩnh, Đơn Giản Cho Bé
 • Hướng Dẫn Bố Mẹ Dạy Bé Học Các Con Vật Giúp Phát Triển Tư Duy
 • Dạy Bé Học Vẽ Con Vật Siêu Đơn Giản Khi Mới Bắt Đầu
 • 5 Cách Cực Đơn Giản Giúp Ba Mẹ Dạy Bé Học Về Các Con Vật Quen Thuộc
 • ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

  DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ TRONG NHỮNG CÁI PHỔ BIẾN NHẤT.

  ĐỘNG VẬT CÓ VÚTÊNPHIÊN ÂMDỊCH NGHĨA

  SPARROW(S)

  CHIM SẺ

  CHIM SẺ

  BEE(S)

  CON ONG

  CON ONG

  ĐỘNG VẬT TRONG TRANG TRẠI

  ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG TRANG TRẠI LÀ ĐỘNG VẬT ĐÃ ĐƯỢC THUẦN HÓA, CHÚNG CÓ THỂ ĐƯỢC GỌI LÀ ĐỘNG VẬT TRANG TRẠI.

  TÊNPHIÊN ÂMDỊCH NGHĨA

  BEE(S)

  CON ONG

  CON ONG

  ĐỘNG VẬT TRONG NHÀ

  ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG NHÀ VỚI TƯ CÁCH LÀ BẠN ĐỒNG HÀNH ĐƯỢC GỌI LÀ THÚ CƯNG.

  XEM THÊM:

  Frog – /frɒg/: Con ếch

  Tadpole – /’tædpoʊl/: Nòng nọc

  Toad – /toʊd/: Con cóc

  Newt – /nut/: Con sa giông

  Dragon – /ˈdræg.ən/: Con rồng

  Snail – /sneil/: Ốc sên

  Scorpion – /ˈskoːpiən/: Bọ cạp

  Spider – /ˈspaidə/: Con nhện

  Albatross – /ˈælbəˌtros/: Hải âu

  Canary – /kəˈneə.ri/: Chim hoàng yến

  Crow – /kroʊ/: Con quạ

  Raven – /reɪvən/: Con quạ

  Cuckoo – /’kuku/: Chim cu

  Dove – /dəv/: Bồ câu

  Pigeon – /’pɪdʒən/: Bồ câu

  Duck – /dək/: Vịt

  Eagle – /iɡəl/: Đại bàng

  Falcon – /’fɔlkən/: Chim cắt

  Finch – /fɪnʧ /: Chim sẻ

  Sparrow -/spæroʊ/: Chim sẻ

  Flamingo – /flə’mɪŋɡoʊ/: Hồng hạc

  Goose – /ɡus/: Ngỗng

  Gull – /ɡəl/: Chim mòng biển

  Hawk – /hɔk/: Diều hâu

  Owl – /aʊl/: Con cú

  Parrot – /pærət/: Con vẹt

  Peacock – /pi,kɑk/: Con công

  Penguin – /pɛŋwɪn/: Chim cánh cụt

  Robin -/rɑbɪn/: Chim cổ đỏ

  Turkey – /tɜrki/: Gà tây

  Ostrich – /’ɔstritʃ/: Đà điểu

  Swan – /swɔn/: Thiên nga

  Woodpecker – /’wud,peipə/: Chim gõ kiến

  Cockatoo – /,kɔkə’tu:/: Vẹt mào

  Carp – /kɑrp/: Cá chép

  Cod -/kɑd/: Cá tuyết

  Crab – /kræb/: Cua

  Eel – /il/: Lươn

  Goldfish -/’ɡoʊld,fɪʃ/: Cá vàng

  Jellyfish – /dʒɛli,fɪʃ/: Sứa

  Lobster – /lɑbstər/: Tôm hùm

  Perch – /pɜrʧ/: Cá rô

  Plaice – /pleɪs/: Cá bơn

  Ray – /reɪ/: Cá đuối

  Salmon – /sæmən/: Cá hồi

  Sawfish – /sɑfɪʃ/: Cá cưa

  Scallop – /skɑləp/: Sò điệp

  Shark – /ʃɑrk/: Cá mập

  Shrimp – /ʃrɪmp/: Tôm

  Trout – /traʊt/: Cá hương

  Octopus – /’ɔktəpəs/: Bạch tuộc

  Coral – /’kɔrəl/: San hô

  Herring – /’heriɳ/: Cá trích

  Minnow – /’minou/: Cá tuế

  Sardine – /sɑ:’din/: Cá mòi

  Whale – /hweɪl/: Cá voi

  Clam – /klæm/: Con trai

  Seahorse: Cá ngựa

  Squid – /skwid/: Mực ống

  Slug – /slʌg/: Sên

  Orca – /’ɔ:kə/: Cá kình

  Ant – /ænt/: Kiến

  Aphid – /eɪfɪd/: Con rệp

  Bee – /bi/: Con ong

  Caterpillar – /kætə,pɪlər/: Con sâu bướm

  Cockroach – /’kɑk,roʊʧ /: Con gián

  Dragonfly – /’dræɡ,ənflaɪ/: Con chuồn chuồn

  Flea – /fli/: Bọ chét

  Fly – /flaɪ/: Con ruồi

  Grasshopper – /græs,hɑpər/: Châu chấu

  Ladybug – /’leɪdi,bəɡ/: Con bọ rùa

  Larva – /lɑrvə/: Ấu trùng

  Louse – /laʊs/: Con rận

  Millipede – /’mɪlə,pid: Con rết

  Moth – /mɔθ/: Bướm đêm

  Nymph – /nɪmf/: Con nhộng

  Wasp – /wɑsp/: Tò vò

  Beetle – /’bi:tl/: Bọ cánh cứng

  Mosquito – /məs’ki:tou/: Con muỗi

  Ladybird – /leɪdɪ,bɜrd/: Bọ rùa

  Cricket – /’krɪkɪt/: Con dế

  Locust – /’loukəst/: Cào cào

  Cicada – /si’kɑ:də/ : Ve sầu

  Antelope – /æn,təloʊp/: Linh dương

  Badger – /bædʒər/: Con lửng

  Bat – /bæt/: Con dơi

  Bear – /beə/: Con gấu

  Beaver – /bivər/: Hải ly

  Camel – /kæməl/: Lạc đà

  Chimpanzee – /,ʧɪmpæn’zi/: Tinh tinh

  Deer – /dir/: Con nai

  Hart – /hɑrt.: Con hươu

  Dolphin – /dɑlfɪn/: Cá heo

  Elephant – /,ɛləfənt/: Con voi

  Elk – /ɛlk/: Nai sừng tấm

  Fox – /fɑks/: Con cáo

  Giraffe – /dʒə’ræf/: Hươu cao cổ

  Goat – /ɡoʊt/: Con dê

  Guinea pig: Chuột lang

  Hare – /hɜr/: Thỏ rừng

  Hedgehog – /hɛdʒ,hɑɡ/: Nhím

  Hyena – /haɪ’inə/: Linh cẩu

  Lynx – /lɪŋks/: Linh miêu

  Mammoth – /mæməθ/: Voi ma mút

  Mink – /mɪŋk/: Con chồn

  Mule – /mjul/: Con la

  Otter – /’ɑtər/: Rái cá

  Panda – /’pændə/: Gấu trúc

  Pony – /’poʊni/: Ngựa con

  Puma – /pjumə/: Con báo

  Racoon – /ræ’kun/: Con gấu mèo

  Reindeer – /’reɪn,dir/: Tuần lộc

  Rhinoceros – /raɪ’nɑsərəs/: Tê giác

  Seal – /sil/: Hải cẩu

  Sloth – /slɔθ/: Con lười

  Squirrel – /skwɜrəl/: Con sóc

  Zebra – /’zɛbrə/: Ngựa vằn

  Kangaroo – /,kæɳgə’ru:/: Chuột túi

  Walrus – /’wɔ:lrəs/: Con moóc

  Koala – /kou’a:lə/: Gấu túi

  Lion – /’laiən/: Sư tử

  Hippopotamus – /,hipə’pɔtəməs/: Hà mã

  Coyote – /’kɔiout/: Chó sói

  Platypus – /’plætipəs/: Thú mỏ vịt

  Yak – /jæk/: Bò Tây Tạng

  Hyena – /haɪˈiː.nə/: Linh cẩu

  Gorilla – /gəˈrɪl.ə/ : Vượn người

  Skunk – /skʌŋk/: Chồn hôi

  Cheetah – /’tʃi:tə/: Báo gêpa

  Polar bear: Gấu Bắc cực

  Chameleon – /kə’miliən/: Con tắc kè

  Snake – /sneɪk/: Con rắn

  Crocodile – /krɑkə,daɪl/: Cá sấu

  Alligator – /ˈaliˌgātər/: Cá sấu

  Iguana – /ɪ’gwɑnə/: Kỳ nhông

  Lizard – /lɪzərd/: Thằn lằn

  Python – /paɪθɑn/: Con trăn

  Turtle – /’tɜrtəl/: Con rùa

  Cow – /kau/: Con bò cái

  Ox – /ɑːks/: Con bò đực

  Pig – /pig/: Con lợn

  Sheep – /ʃi:p/: Con cừu

  Chicken – /ˈtʃɪk.ɪn/: Con gà

  Cock – /kɔk/: Gà trống

  Hen – /hen/: Gà mái

  Hound – /haund/: Chó săn

  Am hiểu tên các con vật bằng tiếng anh không chỉ giúp bạn có một vốn từ vựng tốt, quá trình giao tiếp trở nên đơn giản hơn mà còn giúp người học hiểu được đại đa số các câu thành ngữ đi kèm. Mong rằng những từ vựng và hình ảnh trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề: Con Vật
 • Học Phí Đại Học Hoa Sen 2022: Mỗi Học Kỳ Kèm Tiền Anh Văn Đầu Vào
 • Học Phí Anh Văn Trẻ Em Tại Thủ Đức
 • Kinh Nghiệm Xin Học Bổng Pháp
 • Xin Học Bổng Du Học Pháp Dễ Hay Khó?
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Tên Các Con Vật Bằng Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100