Đề Xuất 3/2023 # Sợi Quang Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 12 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 3/2023 # Sợi Quang Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sợi Quang Học Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Phương pháp này sử dụng một camera sợi quang học đưa vào trong dạ dày để xem hình ảnh bên trong.

This involves insertion of a fibre optic camera into the stomach to visualise it.

WikiMatrix

Viễn thông sợi quang học dựa trên laser để truyền lượng lớn thông tin với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.

Fibre–optic communication relies on lasers to transmit large amounts of information at the speed of light.

WikiMatrix

Ví dụ của các kênh đó là dây đồng, sợi quang học, các kênh truyền không dây, media lưu trữ và bus máy tính.

Examples of such channels are copper wires, optical fibers, wireless communication channels, storage media and computer buses.

WikiMatrix

Công nghệ sợi quang học và vệ tinh viễn thông đã dẫn thay thế hệ thống điện tín cũ, nhưng điện vẫn giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực thông tin ngày nay.

Optical fibre and satellite communication have taken a share of the market for communications systems, but electricity can be expected to remain an essential part of the process.

WikiMatrix

Xêsi cùng với rubidi đã được thêm vào dạng carbonat trong thủy tinh do nó giảm độ dẫn điện và tăng độ ổn định và độ bền của sợi quang học và các thiết bị quan sát ban đêm.

Caesium and rubidium have been added as a carbonate to glass because they reduce electrical conductivity and improve stability and durability of fibre optics and night vision devices.

WikiMatrix

Khi ánh sáng truyền qua sợi quang học, thì thời gian thực sẽ lớn hơn một phần vì ánh sáng truyền chậm hơn khoảng 35% tốc độ ánh sáng trong sợi quang, và phụ thuộc vào chiết suất vật liệu n.

When light is travelling around the globe in an optical fibre, the actual transit time is longer, in part because the speed of light is slower by about 35% in an optical fibre, depending on its refractive index n.

WikiMatrix

Hitachi đang tạo ra một màn hình sử dụng công nghệ này, và nó sử dụng sợi quang học để truyền tải — Janine Benyus, người đã ở đây rất nhiều lần, nói về nó: công nghệ mô phỏng sinh học.

Hitachi has now made a monitor that uses this technology, and it is used in optical fibers to transmit — Janine Benyus, who’s been here several times, talks about it: biomimetics.

ted2019

Bao gồm việc sử dụng một dụng cụ sợi quang học gọi là ống nội soi để hướng dẫn việc chuyển giao các trứng chưa được thụ tinh và tinh trùng vào ống dẫn trứng của người phụ nữ thông qua các vết mổ nhỏ ở bụng của cô .

Involves using a fiber–optic instrument called a laparoscope to guide the transfer of unfertilized eggs and sperm into the woman ‘s fallopian tubes through small incisions in her abd omen .

EVBNews

10BASE5 Ethernet nguyên thủy dùng cáp đồng trục (coaxial cable) làm shared medium (phương tiện/môi trường được chia sẻ), trong khi các phiên bản Ethernet mới hơn dùng cáp xoắn đôi (twisted pair) và các liên kết sợi quang học trong việc kết nối với các hub hoặc switch.

The original 10BASE5 Ethernet uses coaxial cable as a shared medium, while the newer Ethernet variants use twisted pair and fiber optic links in conjunction with switches.

WikiMatrix

Hỗn hợp silic dioxit và german dioxit (“silica germania”) được sử dụng làm vật liệu quang học cho sợi quang và ống dẫn sóng quang.

A mixture of silicon dioxide and germanium dioxide (“silica-germania”) is used as an optical material for optical fibers and optical waveguides.

WikiMatrix

Doping praseodymium in fluoride glass allows it to be used as a single mode fiber optical amplifier (PDFA see also EDFA).

WikiMatrix

là từ 66. 000 hạt giống mà họ đồng ý giao chúng tôi, đặt từng hạt vào trong khối cấu trúc trong từng sợi tóc quang học đặc biệt mọc ra từ khối hộp đó, chỉ là khối hộp đơn giản, tạo nên một công trình mà có thể rung rinh trong gió.

So the idea was to take these 66, 000 seeds that they agreed to give us, and to take each seed and trap it in this precious optical hair and grow that through this box, very simple box element, and make it a building that could move in the wind.

QED

Và ý tưởng là từ 66.000 hạt giống mà họ đồng ý giao chúng tôi, đặt từng hạt vào trong khối cấu trúc trong từng sợi tóc quang học đặc biệt mọc ra từ khối hộp đó, chỉ là khối hộp đơn giản, tạo nên một công trình mà có thể rung rinh trong gió.

So the idea was to take these 66,000 seeds that they agreed to give us, and to take each seed and trap it in this precious optical hair and grow that through this box, very simple box element, and make it a building that could move in the wind.

ted2019

Ba thành phần thiết yếu của truyền thông quang học do chính Nishizawa Jun-ichi tạo ra: laser bán dẫn (1957) là nguồn ánh sáng, sợi quang chiết suất phân bậc (1964) là đường truyền và PIN điốt quang (1950) là điểm tiếp nhận quang học.

The three essential elements of optical communication were invented by Jun-ichi Nishizawa: the semiconductor laser (1957) being the light source, the graded-index optical fiber (1964) as the transmission line, and the PIN photodiode (1950) as the optical receiver.

WikiMatrix

Mặt cắt ngang của các sợi cơ được nhuộm bằng Gmöri trichrom stain được xem bằng kính hiển vi quang học.

Cross-section of muscle fibers stained with Gömöri trichrome stain is viewed using light microscopy.

WikiMatrix

Các cánh tay trước đây đã bị nhỡ do đĩa cao của M82 độ sáng bề mặt, góc nhìn cận cảnh của thiên hà này (~ 80 °), và che khuất bởi một mạng lưới các sợi bụi phức tạp trong hình ảnh quang học của nó.

The arms were previously missed due to M82’s high disk surface brightness, the nearly edge-on view of this galaxy (~80°), and obscuration by a complex network of dusty filaments in its optical images.

WikiMatrix

Việc làm thẫm màu sợi cáp có thể làm méo kết quả đọc được của DTS và có thể làm cho toàn bộ hệ thống DTS trở thành không hoạt động được vì quỹ thất thoát quang học đã bị vượt ngưỡng.

The darkening of the fiber can distort the DTS reading and possibly render the DTS system inoperable due to the optical loss budget being exceeded.

WikiMatrix

Phát minh của Hayashi Izuo về laser bán dẫn sóng liên tục vào năm 1970 dẫn trực tiếp đến các nguồn sáng trong truyền thông sợi quang, máy in laze, đầu đọc mã vạch và ổ đĩa quang đã được các doanh nhân Nhật Bản thương mại hoá, và mở ra lĩnh vực truyền thông quang học.

Izuo Hayashi’s invention of the continuous wave semiconductor laser in 1970 led directly to the light sources in fiber–optic communication, laser printers, barcode readers, and optical disc drives, commercialized by Japanese entrepreneurs, and opening up the field of optical communications.

WikiMatrix

Sợi Dây Trong Tiếng Tiếng Anh

Phải, và hắn cho cô 1 sợi dây chuyền quý giá, vật từng thuộc về bà hắn.

Yes, and he gave you a priceless necklace that once belonged to his grandmother.

OpenSubtitles2018.v3

445 sợi dây trong một mô hình lưới đan ba chiều.

Four hundred and forty-five strings in a three-dimensional weave.

ted2019

Sợi dây nhảy vốn là một vật đơn giản.

The jump rope is such a simple object.

ted2019

Sợi dây là cơ chế giải phóng công việc nhà máy.

The rope is the work release mechanism for the plant.

WikiMatrix

Hãy kéo sợi dây.

We pull the cord.

OpenSubtitles2018.v3

Hãy đem theo túi ngủ vài sợi dây thừng tốt và ngựa, nếu có.

Bring a bedroll a couple of good ropes horse, if you’ve got one.

OpenSubtitles2018.v3

Có thể, nhưng không đau đớn bằng rớt lủng lẳng dưới sợi dây thừng.

Perhaps, but not as painful as that long drop to the end of the rope.

OpenSubtitles2018.v3

♫ Có phải một sợi dây mìn

Isn’t it a cord of dynamite?

OpenSubtitles2018.v3

Có 1 sợi dây treo lủng lẳng ở đằng sau.

There’s a wire dangling down either side.

ted2019

Thế giới được dệt lên bởi hàng tỷ sợi dây sinh mệnh, tất cả đều đan chéo nhau.

The world is woven from billions of lives, every strand crossing every other.

OpenSubtitles2018.v3

10 giờ tối, phát hiện đối tượng 9-1-2 với 7 sợi dây màu sắc khác nhau.

At 2200, detainee 9-1-2 was found with seven strings of different colors.

OpenSubtitles2018.v3

(Cô-lô-se 3:14) Nó thường bao hàm tình bạn, nhưng sợi dây yêu thương mạnh hơn tình bạn.

(Colossians 3:14) It often includes friendship, but the bonds of love are stronger than those of friendship.

jw2019

Anh ta thắt cổ vợ mình bằng một sợi dây điện.

He strangled his wife with an extension cord.

OpenSubtitles2018.v3

Anh giữ cuối sợi dây này ở đây.

You hold onto the end of this rope here.

OpenSubtitles2018.v3

Sợi dây chính có thể được sử dụng cố định cái cinches giữa cánh tay và cơ thể.

The primary rope can be used to place cinches between the arms and the body.

WikiMatrix

Tôi muốn anh quan sát sợi dây,

I need you to look at the wire.

OpenSubtitles2018.v3

Ngay cả sợi dây treo cổ, ta cũng không có tiền mua.

But I can’t even afford the rope.

OpenSubtitles2018.v3

Chỉ cần ai đó đưa tôi mấy sợi dây chão thôi.

Just need someone to show me the ropes.

OpenSubtitles2018.v3

Nak, holding the rope lay okay.

OpenSubtitles2018.v3

Sợi dây đã sẵn sàng

The wire is ready.

QED

Ngoài ra, một sợi dây bị hỏng đe dọa mạng sống của tất cả tất cả.

“We had a failing business that threatened the health of our entire company.

WikiMatrix

Điều tôi đã làm là, tôi đặt 10 ft. giấy và một sợi dây dừa, rồi đốt nó.

What I did here, I just put like 10 feet [ of ] paper then put a coconut rope, and just burnt it.

QED

10 Sợi dây bắt hắn giấu trong đất,

10 A rope is hidden for him on the ground,

jw2019

Sợi dây này!

This wire!

OpenSubtitles2018.v3

Giúp kéo sợi dây nào.

Feed the line.

OpenSubtitles2018.v3

Thước Quang Học Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Thước Quang

Thước quang học tên tiếng anh là digital readout là sản phẩm hỗ trợ trong ngành cơ khí được sử dụng rộng rãi trong các loại phay,máy tiện,cắt dây,bắn điện, máy doa,máy mài…Khi sử dụng thước quang giúp máy tăng độ chính xác,gia công dễ hơn vì thế nó là sản phẩm không thể thiếu trong thời đại công nghiệp hóa,hiện đại hóa.

2. Nguyên lý hoạt động thước quang học

Nguyên tắc tạo tín hiệu đo được xây dựng trên cơ sở điều khiển luồng ánh sáng đi qua hai mành chuyển động tương đối so với nhau làm cho quang thông đi tới các tế bào quang điện thay đổi. Các tế bào quang điện này có nhiệm vụ biến đổi tín hiệu q ang thành tín hiệu điện. Tín hiệu nhận được là tín hiệu có quy luật được xử lý để biết được chiều và độ dài dịch chuyển.

Hình ảnh mô tả nguyên lí hoạt động của t hước quang

Cấu tạo của thước kính gồm có hai phần:

-Phần cố định thước quang

Thước chính – là một thước kính có bề mặt được chia ra hai phần riêng biệt. Trên phần thứ nhất, dọc theo chiều dài của thước quang học có các vach đen xen kẽ các khoảng trắng một cách đều đặn. Kích thước khoảng trắng bằng kích thước vạch đen. Đối với các thước kính dùng nguyên tắc cho ánh sáng qua thì vạch đen có tác dụng chắn sáng, còn khoảng trắng là để cho ánh sáng xuyên qua, còn đối với các thước kính dùng nguyên tắc phản xạ ánh thì trên bề mặt thước được mạ một lớp phản xạ ánh sáng, sau đó các vạch được khắc trên đó bằng cách bóc lớp phản xạ ở phần được khắc đi. Như vậy, trên thước sẽ còn lại các vạch phản xạ ánh sáng và các khoảng trắng. Khi có nguồn sáng, ánh sáng chiếu qua các khoảng trắng đi tới các bộ phận thu (photođiot hoặc phototransitor) đặt đối diện và tạo ra tín hiệu điện. Người ta thu các tín hiệu điện này rồi thông qua quá trình xử lý tín hiệu để nhận được các kết quả cần thiết. Trên phần thứ hai có vạch mốc đánh dấu chuẩn “0”

-Phần chuyển động của thước quang

Để tạo ra sự thay đổi quang thông khi cho ánh sáng chiếu qua thước người ta thay đổi diện tích cản quang bằng cách sử dụng một tấm mặt nạ cho di chuyển tương đối trên bề mặt thước. Tấm mặt nạ này có cấu tạo như sau : Trên mặt nạ có 4 ô cửa sổ, mỗi ô có các vạch khắc mà chiều rộng vạch khắc, khoảng trắng và chu kỳ vạch khắc giống hệt trên thước kính, nhưng khoảng cách giữa các ô không đều nhau mà bố trí sao cho khi áp mặt nạ lên trên thước các vạch khắc trên 4 ô của mặt nạ lệch pha nhau ¼ chu kỳ vạch khắc. Kích thước ô cửa sổ: 1,49 x 1,5 mm.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Đại Lý Thước Quang Học Toàn Quốc

Trụ sở chính: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05,Quận 03, Tp Hồ Chí Minh.

Zalo/sdt:Mr. Đạt 0933 994 331 ►Fanpage : thước quang học

Lớp Học Tiếng Nhật Tại Tuyên Quang

Lớp học tiếng Nhật tại Tuyên Quang do Kokono tổ chức là lớp học tiếng Nhật giao tiếp cấp tốc dành cho mọi đối tượng học tiếng Nhật để làm việc tại các công ty Nhật Bản; luyện thi chứng chỉ N4, N5; luyện phỏng vấn xuất khẩu lao động, du học Nhật Bản; đi du lịch Nhật Bản; muốn tìm hiểu về văn hóa, đất nước Nhật Bản… và đặc biệt hiện nay Kokono đã có lớp học tiếng Nhật dành cho các em từ lớp 6 đến lớp 12 học tiếng Nhật như ngoại ngữ thứ 2 (ngoài tiếng Anh)…Với 39 chi nhánh cùng các đơn vị liên kết khắp 63 tỉnh thành toàn quốc thì dù bạn ở đâu Kokono cũng có các lớp học tiếng Nhật đáp ứng mọi nhu cầu học tiếng Nhật của bạn. Với phương châm: “Học tiếng Nhật là phải nói được tiếng Nhật” – đây chính là khóa học dành cho bạn.

!!! TƯNG BỪNG ƯU ĐÃI CÙNG KOKONO

Vì sao nên chọn lớp học tiếng Nhật tại Tuyên Quang

Lớp học được khai giảng chỉ từ 3-5 học viên, tăng độ tương tác và thực hành tiếng của các học viên – Điều quan trọng nhất trong học ngoại ngữ

Bạn sẽ luôn cảm thấy hài lòng từ cơ sở vật chất, giáo trình tài liệu, đội ngũ giảng viên, quy mô giảng dạy cho đến học phí khóa học.

Khóa học đã giúp cho hàng nghìn học viên tự tin trong giao tiếp, đi du học và xin được việc làm tại các công ty, nhà máy ở Việt Nam và Nhật Bản.

Được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên có trình độ N1, N2 giàu kinh nghiệm, đã từng đi du học, hoặc sinh sống và làm việc bên Nhật trở về luôn tương tác hỗ trợ học viên trong và ngoài giờ học.

Học cách viết, phát âm, đọc Tiếng Nhật đúng cách. Giúp bạn nắm chắc các mảng kiến thức chủ chốt, TOÀN DIỆN 4 kỹ năng: NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT.

Được tham gia các buổi chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Nhật và tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản do Kokono tổ chức;

Được tư vấn chọn trường Du học Nhật Bản hoàn toàn miễn phí;

Lịch học của lớp học tiếng Nhật tại Tuyên Quang

Lớp học tiếng Nhật tại Tuyên Quang của Kokono là lớp học dành cho mọi đối tượng học viên được khai giảng thường xuyên hàng tuần vào thứ 2-4-6; thứ 3-5-7 hoặc thứ 7, Chủ Nhật.

Thời gian học chia làm 3 ca: Đăng ký học nhóm hoặc kèm riêng

Thời lượng: 25 buổi Thời gian: 2h30 phút/buổi

Ngoài lớp học tiếng Nhật tại Tuyên Quang, Kokono còn mở các lớp học tiếng Nhật tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Vui lòng gọi 0913.828.222 – 0989.212.668 để biết chi nhánh gần với bạn nhất. Hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.

Hãy đến với Kokono để học, để cảm nhận!

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý phụ huynh và học sinh!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

HỆ THỐNG 39 TRUNG TÂM NHẬT NGỮ KOKONO TRÊN TOÀN QUỐC

+ Trụ sở chính (Cơ sở 1): Số 04 – ngõ 322 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội

+ Cơ sở 2: Số nhà A16 – Đường Liên Cơ (đầu đường Nguyễn Cơ Thạch rẽ phải) – Cầu Giấy – Hà Nội

+ Cơ sở 3: P1103 Tầng 11 – Toà nhà 71 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

+ Cơ sở 4: Phòng 1901 – Toà nhà Lilama – 124 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

+ Cơ sở 5: Phòng 202 Toà nhà P3 – KĐT Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội

+ Cơ sở 6: P.12A2 – Tầng 12 – Toà nhà Bình Vượng – 200 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội

+ Cơ sở 7: Chợ Tó – Uy Nỗ – Thị Trấn Đông Anh – Hà Nội

+ Cơ sở 8: Số 51B Đường Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội

+ Cơ sở 9: Số 7 Đinh Tiên Hoàng – Thị xã Sơn Tây – Hà Nội

+ Cơ sở 1: Số 31 Lê Văn Thịnh – Phường Suối Hoa – Tp Bắc Ninh

+ Cơ sở 2: Số 102 Đường Kênh Dương (Quán Nam cũ) – Quận Lê Chân – Hải Phòng

+ Cơ sở 3: Số 23 Nguyễn Đình Chính – Phường Kỳ Bá – Tp Thái Bình

+ Cơ sở 4: Trần Nguyên Hán – P.Thọ Xương – Tp Bắc Giang

+ Cơ sở 5: Số 2A – Đường Chu Văn An – Hoàng Văn Thụ – Tp Thái Nguyên

+ Cơ sở 6: Số 81 Đường Giải Phóng – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định

+ Cơ sở 7: Đường Lê Phụng Hiểu – Phường Đông Ngàn – Thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh

+ Cơ sở 8: Số 43 Đường Chu Văn An – Vĩnh Phúc

+ Cơ sở 9: Số 23 Ngô Gia Tự – Phường Hùng Vương – Thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc

+ Cơ sở 10: Số 68 Đường Nguyễn Văn Cừ – Tp Hạ Long – Quảng Ninh

+ Cơ sở 11: Khu 10 – Phường Nông Trang – Tp Việt Trì – tỉnh Phú Thọ

+ Cơ sở 12: Số 2a Canh Nông – Phường Quang Trung – Tp Hải Dương – Hải Dương

+ Cơ sở 13: Số 303 Nguyễn Văn Linh – Tp Hưng Yên – Hưng Yên

+ Cơ sở 14: Số 136 Quy Lưu Phường Minh Khai – Tp Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam

+ Cơ sở 15: Ngõ 2 Đường Tràng An – Phường Tân Thành – Tp Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình

+ Cơ sở 16: Thị trấn Bần Yên Nhân – Mỹ Hào – Hưng Yên

+ Cơ sở 1: Số 64 Đường Đình Hương – Phường Đồng Cương – Tp Thanh Hoá

+ Cơ sở 2: Số 201 – Đường Phong Định Cảng – Phường Trường Thi – Tp Vinh – Tỉnh Nghệ An

+ Cơ sở 3: Số 454 Hà Huy Tập – Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

+ Cơ sở 4: Số 10 Ngô Quyền Phường Vĩnh Ninh – Tp Huế – Tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Cơ sở 5: Số 101 Lê Sát – Phường Hoà Cường Nam – Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng

+ Cơ sở 1: P.3.02 Toà nhà Green Building – Số 540/1 Đường Cách Mạng tháng 8 – Quận 3 – Tp Hồ Chí Minh

+ Cơ sở 2: Lầu 6 – Phòng A16 – T6 – Chung cư Phúc Lộc Thọ – Số 35 Đường Lê Văn Chí – Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh

+ Cơ sở 3: Số A89 đường Hoàng Hoa Thám (đối diện Karaoke 179 Khu K8) – P. Hiệp Thành – TP Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương

+ Cơ sở 4: Số 10 Đường Bà Sa – Khu phố Bình Minh 2 – Thị xã Dĩ An – Bình Dương

+ Cơ sở 5: Số 75A Hà Huy Giáp – Phương Quyết Thắng – Tp Biên Hoà – Tỉnh Đồng Nai

+ Cơ sở 6: Số 139 Phan Chu Trinh – Thành Phố Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Cơ sở 1: Số 10 Đường Trương Định – Phường An Cư – Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

+ Cơ sở 2: Số 55A Trần Hưng Đạo – TP. Long Xuyên – Tỉnh An Giang

+ Cơ sở 3: Số 469 Thái Sanh Hạnh – KP6 – Phường 9 – TP. Mỹ Tho – Tỉnh Tiền Giang

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sợi Quang Học Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!