Đề Xuất 3/2023 # Rút Ra Bài Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 7 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 3/2023 # Rút Ra Bài Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Rút Ra Bài Học Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ kinh nghiệm này?

And what lesson might this contain for you or for some young friend?

jw2019

Chúng ta có thể rút ra bài học nào qua sự thay đổi của sứ đồ Phao-lô?

What can we learn from the changes made by the apostle Paul?

jw2019

Chúng ta rút ra bài học nào qua minh họa của Chúa Giê-su?

What lesson should we learn from Jesus’ illustration?

jw2019

Chúng ta rút ra bài học gì qua lời tường thuật về Giê-hu và vua Giô-ram?

What can we learn from Jehu’s encounter with King Jehoram?

jw2019

Chúng ta rút ra bài học nào?

The lesson?

jw2019

Bạn rút ra bài học nào từ Giô-sa-phát về việc chọn bạn?

What lesson can you learn from Jehoshaphat when choosing your associates?

jw2019

Nhưng mình đã rút ra bài học từ sai lầm đó.

But I learned from my mistakes.

jw2019

Tôi nghĩ chính tôi cũng không cố rút ra bài học.

I think I’m trying not to sometimes.

OpenSubtitles2018.v3

12 Bạn có thể rút ra bài học nào từ người Lê-vi ấy?

12 What can you learn from that Levite?

jw2019

14 Bạn có thể rút ra bài học quan trọng từ những gì xảy đến với Gióp.

14 You can learn important lessons from what happened to Job.

jw2019

Những bậc cha mẹ ngày nay có thể rút ra bài học nào từ cha mẹ đầu tiên?

What can parents today learn from our first parents?

jw2019

16 Cha mẹ cũng có thể rút ra bài học hữu ích từ trường hợp này.

16 Again, parents may find a useful lesson here.

jw2019

Chúng ta rút ra bài học nào qua trường hợp của dân Y-sơ-ra-ên?

The Israelites’ example provides what lesson for us?

jw2019

(b) Chúng ta rút ra bài học nào từ kinh nghiệm của Ê-li?

(b) What lesson can we learn from Elijah’s experience?

jw2019

Những gương nào cảnh báo chúng ta? Và chúng ta có thể rút ra bài học gì?

What examples serve as a warning to us, and what lesson can we learn from them?

jw2019

Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ trường hợp này?

What lessons can we learn from this example?

jw2019

(b) Sa-mu-ên rút ra bài học nào khi đến nhà Y-sai?

(b) What lesson did Samuel learn when he went to the house of Jesse?

jw2019

Chúng ta rút ra bài học nào về “dấu” trong minh họa của Phao-lô?

What lesson can we learn from the “seal” in Paul’s illustration?

jw2019

Chúng ta rút ra bài học quan trọng nào từ Hê-bơ-rơ 11:13?

What important lesson can we draw from Hebrews 11:13?

jw2019

Mày chưa rút ra bài học à, nhóc?

Haven’ t you learned your lesson yet, boy?

opensubtitles2

Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ Thi-thiên 37:1, 2?

What lesson can we draw from Psalm 37:1, 2?

jw2019

Qua trường hợp của Phi-lát và Phi-e-rơ, chúng ta rút ra bài học nào?

What lessons can we learn from Pilate and Peter?

jw2019

Chúng ta cũng có thể rút ra bài học từ gia đình của Giô-sép.

We can also take a lesson from Joseph’s family life.

jw2019

Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ trường hợp của ông Ni-cô-đem?

What can we learn from the example of Nicodemus?

jw2019

Chúng ta rút ra bài học nào?

What is the lesson?

jw2019

Có Thể Rút Ra Trong Tiếng Tiếng Anh

Người ta chắc có thể rút ra được gì từ đó.

One can surely get something out of it.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ kinh nghiệm này?

And what lesson might this contain for you or for some young friend?

jw2019

Có thể rút ra được thế này.

So there we have it.

ted2019

Chúng ta có thể rút ra bài học nào qua sự thay đổi của sứ đồ Phao-lô?

What can we learn from the changes made by the apostle Paul?

jw2019

Chúng ta có thể rút ra một bài học từ điều này.

There is a lesson in this.

jw2019

Chúng ta có thể rút ra điều gì từ Ga-la-ti 6:2, 5?

What can be discerned from Galatians 6:2, 5?

jw2019

12 Bạn có thể rút ra bài học nào từ người Lê-vi ấy?

12 What can you learn from that Levite?

jw2019

Chúng ta có thể rút ra một bài học.

And we can learn a lesson from it.

jw2019

14 Bạn có thể rút ra bài học quan trọng từ những gì xảy đến với Gióp.

14 You can learn important lessons from what happened to Job.

jw2019

Những bậc cha mẹ ngày nay có thể rút ra bài học nào từ cha mẹ đầu tiên?

What can parents today learn from our first parents?

jw2019

Và bà có thể rút ra kết luận đó… chỉ thông qua việc nghe giọng anh ta?

And you can tell this just by… hearing his voice?

OpenSubtitles2018.v3

16 Cha mẹ cũng có thể rút ra bài học hữu ích từ trường hợp này.

16 Again, parents may find a useful lesson here.

jw2019

Và chúng ta có thể rút ra những bài học nào khi xem xét gương của ông?

And what lessons can we learn from examining his example?

jw2019

Những gương nào cảnh báo chúng ta? Và chúng ta có thể rút ra bài học gì?

What examples serve as a warning to us, and what lesson can we learn from them?

jw2019

Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ trường hợp này?

What lessons can we learn from this example?

jw2019

Chúng ta có thể rút ra gì từ điều đó?

What do we learn from that?

ted2019

Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ Thi-thiên 37:1, 2?

What lesson can we draw from Psalm 37:1, 2?

jw2019

Chúng ta cũng có thể rút ra bài học từ gia đình của Giô-sép.

We can also take a lesson from Joseph’s family life.

jw2019

Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ trường hợp của ông Ni-cô-đem?

What can we learn from the example of Nicodemus?

jw2019

(b) Qua gương mẫu của ngài, chúng ta có thể rút ra những bài học nào?

(b) What lessons might be drawn from his example?

jw2019

(b) Chúng ta có thể rút ra những bài học quan trọng nào từ lời tường thuật này?

(b) What important lessons can we learn from this account?

jw2019

● Bạn có thể rút ra bài học hữu ích nào khi bị bạn bè làm tổn thương?

● What beneficial lessons can you learn from going through the experience of being hurt by a friend?

jw2019

Hoặc bạn có thể rút ra một số dòng.

Or you could draw a number line

QED

Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ gương đức tin của cô?

And what can we learn from her example of faith?

jw2019

Chúng ta có thể rút ra bài học nào ở đây?

What is one lesson that we can draw from this?

jw2019

Bài Học Được Rút Ra Qua Câu Chuyện “Điều Gì Quý Nhất?”

Đề bài: Đọc câu chuyện ” Điều gì quý nhất” em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Hãy nêu cảm nghĩ của em và rút ra được bài học cho mình. Sống trên cuộc đời này, giữa vô vàn điều tác động đến chúng ta, không biết có bao lần chúng ta đã tự hỏi ” Trong cuộc sống này , điều gì là quý giá nhất ?” hay chưa. Và ý nghĩa cuộc sống cũng dần được hé mở khi ta trả lời được điều ấy. Câu chuyện về cuộc đối thoại tự nhiên giữa những bạn học sinh cùng thầy giáo trẻ trong tác phẩm ” …

Đề bài: Đọc câu chuyện ” Điều gì quý nhất” em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Hãy nêu cảm nghĩ của em và rút ra được bài học cho mình.

Sống trên cuộc đời này, giữa vô vàn điều tác động đến chúng ta, không biết có bao lần chúng ta đã tự hỏi ” Trong cuộc sống này , điều gì là quý giá nhất ?” hay chưa. Và ý nghĩa cuộc sống cũng dần được hé mở khi ta trả lời được điều ấy. Câu chuyện về cuộc đối thoại tự nhiên giữa những bạn học sinh cùng thầy giáo trẻ trong tác phẩm ” Điều gì quý nhất” sẽ đưa cho chúng ta một đáp án rất đúng để cùng suy ngẫm, và biết trân trọng điều ấy.

Câu chuyện bắt đầu từ câu hỏi tưởng như ngây ngô mà chứa đựng nhiều suy nghĩ từ ba bạn nhỏ trên đoạn đường đi học về trao đổi rôm rả về thứ gì quý nhất trên đời chúng ta. Với câu trả lời theo quan điểm mỗi người đều là những thứ thiết thực xuất hiện chi phối cuộc sống chúng ta, với lập luận bảo vệ có căn cứ là nếu không có chúng chúng ta không thể sống được đầy đủ trọn vẹn. Như câu trả lời của bạn Hùng : Thứ quý nhất là lúa gạo,vì không có chúng ta không có gì để ăn không sống được, mọi người khi nghe đến đây đều đồng ý với quan điểm này.Nhưng khi suy nghĩ thêm, Thắng lại tiếp tục reo lên nảy ra ý tưởng phản bác Hùng rằng vàng bạc mới chính là điều quý nhất với luận cứ là vàng bạc luôn được mọi người tung hô là quý nhất vì có chúng ta mới mua được lúa và gạo, tiếp tục với ý kiến của Nam thứ cũng không kém quan trọng là thì giờ vì có chúng ta mới làm ra lúa gạo và vàng bạc vì đều là những thứ quý giá . Dường như cả ba ý kiến đều đáng phải suy nghĩ cái này lại nhắc lại luận điểm của cái trước và bổ sung cho nó, có thể thấy suy nghĩ ba bạn nhỏ cũng dần chính chắn hơn.Ba bạn nhỏ mang ý kiến khác nhau cùng đưa đến với thầy giáo nhờ thầy giải thích, phân bua hộ, thầy giáo của ba bạn nhỏ ấy cũng đồng ý với quan điểm của cả ba bạn, nhưng xem xét cho kĩ đó chỉ là những thứ của cải vật chất có thể làm ra được.

Quan trọng là con người mới là người trung tâm của cả đất trời, con người là điều tuyệt vời mà tạo hóa đã sáng tạo ra, người lao động chúng ta lại càng đáng quý vì ở họ biết một điều căn bản làm ra được mọi thứ từ lúa gạo, từ vàng bạc, thậm chí là cả thời gian thứ được xem là rất được quý trọng vì một khi thời gian chẳng bao giờ đợi chờ ai, để thời gian trôi đi thì thật đáng tiếc và vì vậy người lao động càng quý vì ở họ biết dùng thời gian sao cho hợp lý, không để thời gian trôi đi lãng phí, họ biết quý thời gian, vận dụng nó để làm ra của cải với đầu óc sáng tạo, sự chăm chỉ, cần cù, sự thông minh với vô vàn kinh nghiệm từ lâu đời giúp họ làm được nhiều việc . Không có họ sẽ chẳng có lúa gạo, vàng bạc, không biết tiếc quý thời giờ sẽ để những ngày sống trôi đi vô vị. Ý kiến của thầy giáo trong câu chuyện thật sâu sắc vì thầy cho Người lao động là quý nhất.

Em rất đồng ý với ý kiến của người thầy trong câu chuyện, và thêm cảm nhận và hiểu thêm giá trị về vốn quý nhất là con người. Nhấn mạnh ở đây nếu chúng ta biết lao động thì cuộc sống mới có ý nghĩa, như Bác Hồ chúng ta có nói lao động là quý nhất , vì có lao động tạo ra mọi của cải vật chất giúp cuộc sống chúng ta no ấm. Cũng giúp em ý thức được tầm quan trọng của sự tự quản lý thời gian với việc học tập, lao động phụ giúp gia đình, vui chơi sinh hoạt, để đạt những kết quả tốt.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM PHÂN TÍCH CÂU CHUYỆN ” ĐIỀU GÌ QUÝ NHẤT?” BAI HỌC THU DUOC SAU KHI DOC CAU CHUYEN “DIEU GI QUY NHAT” KỂ LẠI CÂU CHUYỆN ” ĐIỀU GÌ QUÝ NHẤT” QUA CÁCH KỂ CỦA EM

Kể Lại Câu Chuyện Ếch Ngồi Đáy Giếng Và Cho Biết Em Đã Rút Ra Bài Học Gì Từ Câu Chuyện Ấy

Đề văn Kể lại câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng và cho biết em đã rút ra bài học gì từ câu chuyện ấy là một đề văn hay và khá đơn giản vì nội dung truyện ngụ ngôn này không quá phức tạp, nhưng những bài học ẩn chứa trong đó rất sâu sắc, đòi hỏi các em cần suy nghĩ kĩ càng và triển khai, sắp xếp các ý cho rõ ràng mạch lạc, giúp người đọc/ người nghe dễ hiểu.

Đề bài: Kể lại câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng và cho biết em đã rút ra bài học gì từ câu chuyện ấy

2 bài văn mẫu Kể lại câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng và cho biết em đã rút ra bài học gì từ câu chuyện ấy

Bài mẫu số 1: Kể lại câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng và cho biết em đã rút ra bài học gì từ câu chuyện ấy

Tối thứ bảy hàng tuần, tôi đều được bà kể cho nghe truyện ngày xưa. Trong đó có những câu chuyện ngụ ngôn tuy ngắn nhưng thật hay và bổ ích, giúp con người thấy được nhiều bài học trong cuộc sống. Hôm nay, bà đã kể cho tôi chuyện “Ếch ngồi đáy giếng”.

Bà nội tôi thuộc rất nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ… Vì thế khi nói chuyện bả hay chêm vào đó những câu tục ngữ lạ mà tôi không hiểu. Những lúc như thế bà lại cặn kẽ giảng giải. Hôm nay, bà nói về câu tục ngữ “Ếch ngồi đáy giếng” chỉ những kẻ dù hiểu biết rất cạn hẹp nhưng lúc nào cũng huyênh hoang, tự đắc. Rồi để giải thích cho tôi hiểu hơn, bà kể lại cho tôi nguồn gốc câu thành ngữ ấy.

Ngày xưa, có một chú ếch sống trong một cái giếng nhỏ. Vì sống ở đó lâu ngày nên nó không biết thế giới ở ngoài kia ra sao. Xung quanh nó chỉ có vài con cua, ốc, nhái bé nhỏ… nên tưởng rằng mình là to là mạnh nhất. Ếch ta tự hào lắm về tiếng kêu ồm ộp của mình. Mỗi khi nó kêu làm vang động cá cái giếng nhỏ, khiến những con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ ngỡ mình rất oai. Ngẩng mặt lên nhìn trời, nó thấy bầu trời chỉ bằng chiếc vung chứ không cao và rộng lớn như người ta thường đồn đại. Ểch ta kiêu hãnh lắm và cho rằng trời quá bé nhỏ còn nó mới xứng là một vị chúa tể. Suy nghĩ ấy đã làm cho ếch ta coi thường mọi vật. Trong cái nhìn của ếch thì chẳng có ai bằng nó cả. Thế nên, một năm trời mưa to, nước trong giếng dâng cao, đưa ếch ta ra ngoài. Quen cái nhìn cũ, quen cách nghĩ cũ, ếch huyênh hoang đi lại trên đường, đi khắp nơi như chốn không người. Theo thói quen, nó cất tiếng kêu ồm ộp và tưởng rằng ai cũng sợ như dưới đáy giếng kia. Nó đưa cặp mắt lên nhìn và vẫn cho rằng bầu trời bé tẹo như cái vung nên chẳng để ý gì đến xung quanh. Bỗng nó thấy tối sầm lại, không nhìn rõ gì nữa. Một vật gì rất lớn che mất tầm nhìn của nó. Nó đâu biết rằng đó là chân của một con trâu nên đã bị giẫm bẹp. Thế là hết đời một con ếch ngông nghênh.

Nghe câu chuyện bà kể, tôi thấy chú ếch con thật đáng chê trách. Những người trẻ, ít kinh nghiệm, hiểu biết nhưng lại là những người có tính cách hung hăng, huyênh hoang, ngông nghênh nhiều nhất. Có lẽ vì còn chưa hiểu biết nhiều nên họ mới làm những việc kém hiểu biết. Vì thế, những người trẻ tuổi phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình, không chỉ trong sách vở mà còn nhiều lĩnh vực khác, không chủ quan hay kiêu ngạo. Những tính cách đó chỉ làm hỏng một con người mà thôi, đôi khi còn làm cho người khác bị tổn thương nữa.

Bao giờ kể chuyện xong bà cũng giúp tôi rút ra những bài học quí báu, không cao sang, xa vời mà rất thực tế, gần gũi. Tôi luôn lắng nghe những điều bà dặn để áp dụng vào cuộc sống. Bản thân tôi cũng như tất cả mọi người, không ai là hoàn hảo nên luôn phải học hỏi lẫn nhau, những khiếm khuyết của mình sẽ được tri thức của người khác bổ sung và ngược lại. Do đó, không được giấu điểm yếu kém. Bà còn bảo tôi phải học thật chăm để không bị kém hiểu biết, có như thế mới không suy nghĩ hay hành động thiếu hiểu biết. Quả thực những điều bà dặn dò tôi đòi hỏi một sự cố găng nỗ lực và tự giác rất lớn nhưng dù thế nào tôi cũng không thể để mình như chú ếch ngồi đáy giếng được.

Truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng của ông cha ta thật sâu sắc: Nói chuyện của loài vật nhưng mục đích là nói chuỵện loài người. Bất kì ai khi đọc truyện cũng sẽ tự rút ra được cho mình bài học cần thiết và bổ ích.

Bài mẫu số 2: Kể lại câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng và cho biết em đã rút ra bài học gì từ câu chuyện ấy

Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Từ dưới đáy giếng nhìn lên, ếch ta chỉ thấy một khoảng trời bé bằng cái vung. Nó nghĩ: Tất cả vũ trụ chỉ có vậy, vì thế ếch tự coi mình là chúa tể. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.

Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.

Quen thói cũ, ếch nhâng nháo nhìn lên trời, nó bỗng thấy cả một bầu trời rộng lớn hơn nhiều so với cái khoảng trời nó vẫn thấy. Ếch ta không tin và thấy bực bội vì điều đó. Để ra oai, nó cất tiếng kêu ồm ộp. Vị chúa tể hy vọng là sau những tiếng kêu của mình, mọi thứ phải trở lại như cũ. Nhưng bầu trời vẫn là bầu trời. Còn con ếch vì mải nhìn lên trời đã không chú ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua dẫm bẹp.

Từ câu chuyện kể về cách nhìn nhận, đánh giá thế giới bên ngoài chỉ qua cái miệng giếng nhỏ hẹp của chú ếch, truyện ngầm phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại hay huênh hoang, khoác lác. Đồng thòi khuyên nhủ mọi người phải cố gắng mở rộng tầm nhìn, tầm hiểu biết của mình, không nên chủ quan, kiêu ngạo.

Tuy ngắn nhưng bố cục của truyện cũng chia thành hai phần rõ rệt. Phần đầu kể về hoàn cảnh sống và trình độ hiểu biết ít ỏi của con ếch. Phẩn hai kể về hậu quả tai hại của thái độ chủ quan kiêu ngạo. Từ đó rút ra bài học cho mọi người.

Nội dung truyện có thể tóm tắt như sau: Vì sống lâu trong một cái giếng nhỏ hẹp nên ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng cái vung, còn nó thì oai như một vị chúa tể. Một năm nọ, trời mưa to, nước giếng tràn bờ, đưa ếch ra ngoài. Quen thói cũ, nó nhâng nháo đưa mắt nhìn lên bầu trời, chẳng thèm để ý gì đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.

Tác giả dân gian đã khéo léo tưởng tượng ra bối cảnh của truyện và tâm lí nhân vật. Tại sao con ếch lại có những suy nghĩ thiển cận như vậy? Bởi ếch sống dưới đáy một cái giếng nhỏ nên từ dưới giếng nhìn lên, nó thây bầu trời bé xíu như cái vung nồi. Ngày nào cũng thấy như vậy nên nó khẳng định bầu trời chỉ to bằng ngần ấy mà thôi.

Dưới giếng lâu nay cũng chỉ có một vài loài vật nhỏ bé tầm thường như nhái, cua, ốc… Mỗi khi ếch cất tiếng kêu Ồm ộp vang đông, các loài vật kia đều hoảng sợ.

Chi tiết này vừa có ý nghĩa hiện thực vừa có ý nghĩa tượng trưng. Giếng nhỏ lại sâu, khi có tiếng động thi âm vang rất lớn. Giống như ở nông thôn xưa, hễ nhà ai có việc gi thì cả xóm, cả làng đều biết. Làng lại xa vua, xa quan nên bọn cường hào ác bá tha hổ tác oai tác quái, nhũng nhiễu dân lành.

Trong thế giới quá nhỏ bé ấy, ếch tự cho mình là chúa tể nên chẳng coi ai ra gì. Chưa bao giờ nò được biết thêm về một môi trường khác, một thế giới khác, cho nền tầm nhìn của nó rất hạn hẹp, trình độ hiểu biết ít ỏi, thấp kém. Thế nhưng ếch lại chủ quan, kiêu ngạo, tự cho là mình tài giỏi hơn tất cả. Điều đó đã thành thói quen, thành tật xấu của nó.

Sau một cơn mưa lớn, nước giếng đầy tràn, đẩy ếch ra ngoài. Hoàn cảnh sống của ếch đã đột ngột thay đổi, từ một phạm vi rất hẹp là đáy giếng tới một phạm vi rất rộng là không gian mênh mông. Lúc đầu, ếch cứ tưởng mặt đất cũng giống như đáy giếng kia, bầu trời trên đầu nó lúc này cũng chỉ là bầu trời mà nó đã quen nhìn qua miệng giếng bấy lâu nay và nó vẫn là chúa tể.

Muốn tồn tại, ếch phải thay đổi cách nhìn, cách sống. Nhưng quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu Ồm ộp.

Cơn mưa lớn chỉ làm thay đổi hoàn cảnh sống chứ không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ếch mà nguyên nhân chính là thói kiêu ngạo, chủ quan của nó.

Thông qua truyện, người xưa khuyên chúng ta dù sống trong hoàn cảnh nào thì vẫn phải cố gắng học tập để mở rộng tầm nhìn và tầm hiểu biết. Chúng ta không chỉ học tập ở nhà trường, mà còn phải học nhiều điều trong cuộc sống. Bên cạnh trường học còn có trường đời. Trường đời là biển cả bao la về tri thức và kinh nghiệm. Chúng ta phải biết khắc phục những hạn chế của mình và không ngừng học hỏi để có được trình độ học vấn cao và tầm nhìn xa rộng; không nên chủ quan, kiêu ngạo vì chủ quan! kiêu ngạo dễ dẫn đến thất bại trong sự nghiệp và trong cuộc đời. Chúng ta nên suy ngẫm kĩ về những bài học mà truyện đặt ra, chớ nên tự biến minh thành Ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Rút Ra Bài Học Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!