Đề Xuất 3/2023 # Khoa Học Quản Lý Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 6 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 3/2023 # Khoa Học Quản Lý Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Khoa Học Quản Lý Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Năm 2005, cùng một trường đại học đã trao cho cô bằng Cử nhân Khoa học Quản lý.

In 2005, the same university awarded her a Bachelor of Management Science degree.

WikiMatrix

Khoa học quản lý ^ Link, Heike (tháng 3 năm 2004).

Management science Link, Heike (March 2004).

WikiMatrix

Tiến sĩ Quản lý là bằng cấp học tập cao nhất được trao về nghiên cứu khoa học quản lý.

PhD in management is the highest academic degree awarded in the study of management science.

WikiMatrix

Phân tích rủi ro trong chuỗi cung ứng ngẫu nhiên: Cách tiếp cận rủi ro trung bình, Springer, Chuỗi quốc tế trong nghiên cứu hoạt động và khoa học quản lý, 2012.

Risk Analysis in Stochastic Supply Chains: A Mean-Risk Approach, Springer, International Series in Operations Research and Management Science, 2012.

WikiMatrix

Với tư cách là một ngành khoa học, quản lý dự án phát triển từ những ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như xây dựng, kỹ thuật và quốc phòng.

As a discipline, Project Management developed from different fields including construction, engineering and defense.

WikiMatrix

Các giả định “đẳng cấu của các cấu trúc” đã được tập trung để quyết định cách sử dụng và hiểu về văn hóa trong các ngành khoa học quản lý (Van de Vijver et al 2008;.

The assumed “isomorphism of constructs” has been central to deciding how to use and understand culture in the managerial sciences (Van de Vijver et al. 2008; Fischer, 2009).

WikiMatrix

Cho dù một ngành học mới nổi hoặc một khoa học quản lý mới (được gọi là cả hai), quản lý lợi tức là một tập hợp các chiến lược và chiến thuật tối đa hóa năng suất để cải thiện lợi nhuận của một số doanh nghiệp.

Whether an emerging discipline or a new management science (it has been called both), yield management is a set of yield maximization strategies and tactics to improve the profitability of certain businesses.

WikiMatrix

Người khiếu nại Sách của Goldratt không thừa nhận rằng TOC vay mượn từ hơn 40 năm nghiên cứu và thực hành khoa học quản lý trước đây, đặc biệt là từ Kỹ thuật Ước lượng và Đánh giá Chương trình / Phương pháp Đường găng (PERT / CPM) và chiến lược đúng thời gian.

People claim Goldratt’s books fail to acknowledge that TOC borrows from more than 40 years of previous management science research and practice, particularly from program evaluation and review technique/critical path method (PERT/CPM) and the just in time strategy.

WikiMatrix

Quản lý kỹ năng Quản lý chi tiêu Quản lý chiến lược Hoạch định chiến lược Quản lý hệ thống Khoa học quản lý – (MS) là môn học sử dụng các mô hình toán học và các phương pháp phân tích khác để giúp đưa ra các quyết định quản lý kinh doanh tốt hơn.

Management science (MS), is the discipline of using mathematical modeling and other analytical methods, to help make better business management decisions.

WikiMatrix

Cùng với GE Grid, AIMMS là một phần của nhóm phân tích của Midwest ISO đã giành được giải thưởng Franz Edelman cho thành tựu trong nghiên cứu hoạt động và Khoa học quản lý năm 2011 để áp dụng thành công nghiên cứu hoạt động trong thị trường năng lượng ISO miền Trung Tây.

Together with GE Grid, AIMMS was part of the analytics team of Midwest ISO that won the Franz Edelman Award for Achievement in Operations Research and the Management Sciences of 2011 for successfully applying operations research in the Midwest ISO energy market.

WikiMatrix

Giải thưởng John von Neumann của Institute for Operations Research and Management Science (INFORMS, trước đó là TIMS-ORSA) được trao năm cho cá nhân (hay đôi khi một nhóm) đã đóng góp một cách cơ bản và liên tục vào lý thuyết vận trù học (operations research) và các khoa học quản lý.

The John von Neumann Theory Prize of the Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) is awarded annually to an individual (or sometimes a group) who has made fundamental and sustained contributions to theory in operations research and the management sciences.

WikiMatrix

WikiMatrix

Năm 1911, Taylor đã xuất bản cuốn “Những nguyên tắc quản lý khoa học“, trong đó ông mô tả quản lý khoa học (còn được gọi là Taylorism) là: Sự phát triển của một khoa học thực sự; Lựa chọn khoa học của người lao động; Giáo dục khoa học và phát triển của người lao động; Hợp tác thân thiện giữa quản lý và người lao động.

In 1911 Taylor published his “The Principles of Scientific Management“, in which he characterized scientific management (also known as Taylorism) as: The development of a true science; The scientific selection of the worker; The scientific education and development of the worker; Intimate friendly cooperation between the management and the workers.

WikiMatrix

Noyce: một người nhìn xa trông rộng, sinh ra để truyền cảm hứng; Moore: bậc thầy công nghệ; và Grove: một chuyên gia công nghệ trở thành nhà khoa học về quản lý.

Noyce: the visionary, born to inspire; Moore: the virtuoso of technology; and Grove: the technologist turned management scientist.

WikiMatrix

Công ty dịch vụ quản lý Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng Nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật số (DSP) Dịch vụ khách hàng Kiến trúc doanh nghiệp Dịch vụ (kinh tế) Nhà cung cấp dịch vụ Dịch vụ khoa học, quản lý và kỹ thuật Gia công công nghệ thông tin Hỗ trợ kỹ thuật Dịch vụ web Giám sát và quản lý từ xa ^ “Introduction to Managed Services” (PDF).

Managed service company Application service provider Digital solutions provider (DSP) Customer service Enterprise architecture Service (economics) Service provider Service science, management and engineering Information technology outsourcing Technical support Web service Remote monitoring and management “Introduction to Managed Services” (PDF).

WikiMatrix

Cho đến cuối năm 2006 nó được quản lý bởi Đại học Nam California Viện Khoa học Thông tin, nhà quản lý gốc .us, trước khi NeuStar nhận nhiệm vụ này.

Until late 2006 USMIR was housed at the University of Southern California Information Sciences Institute (USC-ISI), which was the original administrator of .us prior to NeuStar absorbing that role.

WikiMatrix

Founded in 1920 with strong support by the Russian diaspora connected with the Chinese Eastern Railway, the university has developed into an important research university mainly focusing on engineering (e.g. in space science and defense-related technologies, welding technology and engineering), with supporting faculties in the sciences, management, humanities and social sciences.

WikiMatrix

Ví dụ, Cadbury khi trả lời Thompson nói rằng theo các sáng kiến và kỹ năng của nhân viên quản lý khoa học được truyền từ cá nhân sang quản lý, một quan điểm được Nyland nhắc lại.

For example, Cadbury in reply to Thompson stated that under scientific management employee skills and initiatives are passed from the individual to management, a view reiterated by Nyland.

WikiMatrix

Nhưng trong 30 năm, Sức mạnh của những nghiên cứu gen đã bị bó buộc và xa rời thực tiễn, hoặc bị những tiến sĩ khoa học đứng đầu quản lý.

But for 30 years, the power of genetic analysis has been confined to the ivory tower, or bigwig PhD scientist work.

ted2019

Hơn nữa, để đánh đồng quản lý khoa học chỉ với nghiên cứu thời gian và chuyển động và do đó kiểm soát lao động không chỉ hiểu sai phạm vi quản lý khoa học, mà còn giải thích sai những khuyến khích của Taylor khi đề xuất một phong cách tư duy quản lý khác.

Furthermore, to equate scientific management merely with time and motion study and consequently labor control not only misconceives the scope of scientific management, but also misinterprets Taylor’s incentives for proposing a different style of managerial thought.

WikiMatrix

Điều này được hỗ trợ bởi sự phát triển của các chương trình học thuật trong các ngành kỹ thuật công nghiệp và hệ thống, cũng như các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và quản lý vận hành (như các lĩnh vực giải quyết vấn đề đa ngành).

This was supported by the development of academic programs in industrial and systems engineering disciplines, as well as fields of operations research and management science (as multi-disciplinary fields of problem solving).

WikiMatrix

4, trang 985-1016 ^ Gowler, D & Legge, K 1983, ‘Ý nghĩa của quản lý và quản lý ý nghĩa: Quan điểm từ nhân học xã hội’, Quan điểm về quản lý, được trích dẫn trong Karsten, L 1996, ‘Viết và sự ra đời của quản lý khoa học: Trường hợp Nghiên cứu Thời gian và Chuyển động ‘, Tạp chí Quản lý Scandinavia, tập.

30, no. 4, pp. 985-1016 Gowler, D & Legge, K 1983, ‘The Meaning of Management and the Management of Meaning: A View from Social Anthropology’, Perspectives on Management, cited in Karsten, L 1996, ‘Writing and the Advent of Scientific Management: The Case of Time and Motion Studies’, Scandinavian Journal of Management, vol.

WikiMatrix

Các phương pháp quản lý gần đây cố gắng sử dụng nghiên cứu khoa học cho các kết quả quản lý tốt hơn, chẳng hạn như điều chỉnh, thanh đổi hành vi và giảm tương tác.

Recent management approaches attempt to use scientific research for better management outcomes, such as behaviour modification and reducing interaction.

WikiMatrix

Đây là một phần chính của quản lý theo khoa học (Taylorism).

It is a major part of scientific management (Taylorism).

WikiMatrix

Từ năm 2009, tác giả của hơn 50 ấn phẩm khoa học là Hiệu trưởng Trường quản lý nhà nước của Đại học Moskva.

Since 2009 the author of over 50 scientific publications is the Head of State management School of Moscow University.

WikiMatrix

Khoa Học Quản Lý Là Gì?Sự Thật Về Cơ Hội Việc Làm Trong Tương Lai

​Khoa học quản lý là gì? Đây là một trong những ngành học được nhiều bạn trẻ quan tâm bởi sự hấp dẫn đến từ cơ hội việc làm mở rộng với mức lương cao, đáng suy nghĩ. Nếu như bạn vẫn có nhiều thắc mắc xoay quanh ngành học này, đừng bỏ qua bài viết này. Tại đây, chúng tôi sẽ giúp bạn xác định rằng bạn có phù hợp với ngành học này hay không? Đồng thời giúp bạn có thể lựa chọn đúng ngành, đúng nghề cho tương lai của chính bạn.

1. Định nghĩa ngành học khoa học quản lý là gì?

1.1. Câu trả lời về Khoa học quản lý là gì?

Đối với các bạn trẻ, Khoa học quản lý là một ngành học phù hợp với những cá nhân ưa thích sự sáng tạo, năng động, thích thú với những thách thức trong công việc. Nói một cách khô khan thì Khoa học quản lý là quá trình tối ưu con người và ngân sách trong một doanh nghiệp với mục đích đạt được hiệu suất, kết quả cao nhất trong công việc. Đây cũng là ngành học đào tạo ra các cá nhân thực hiện quá trình điều hành, sắp xếp, bố trí nhân lực vào những việc làm trong một quy trình, những phần việc được giao cho bộ phận đó.

1.2. Ngành khoa học quản lý là gì? Kiến thức quan trọng

Có rất nhiều câu hỏi được các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh cấp 3 đặt ra như ngành khoa học quản lý là gì, Khoa học quản trị là gì?… Ngay tại bài viết này, những câu hỏi sẽ được chúng tôi lần lượt giải đáp sau đây?

Đầu tiên, ngành khoa học quản lý được hiểu là gì? Đúng với tên gọi vốn có của ngành học này, Nganh khoa học quản lý chính là những gì mà các bạn sinh viên được cung cấp về các kỹ năng chuyên ngành về quản lý, các phương pháp quản lý, chức năng trong việc quản lý, các nguyên tắc quản lý và các quyết định đúng đắn khi đứng trong vai trò là một người quản lý. Những phạm trù của khoa học quản lý, quy luật trong việc quản lý sẽ được giảng dạy trong ngành học này.

Chương trình đào tạo ngành khoa học quản lý gồm 5 chuyên ngành chính là:

Những kỹ năng về quản trị, hệ thống kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, kinh tế, tài chính, chính sách cũng sẽ được giảng dạy trong ngành học hấp dẫn này.

2. Sinh viên ngành khoa học quản lý ra làm gì trong tương lai?

Sau khi đã có sự tìm hiểu về khái niệm cũng như những chuyên ngành, kỹ năng, kiến thức mà các bạn sinh viên có thể nắm được. Thế nhưng câu hỏi luôn luôn xuất hiện đối với bất cứ ngành học nào đó là “ra trường làm gì?” Vậy Ngành khoa học quản trị ra làm gì?

2.1. Thực trạng của các bạn trẻ trong ngành Khoa học quản lý

Nắm trong tay những kỹ năng cơ bản về quản trị nhân lực, quản lý sắp xếp công việc… Các phong trào startup bắt đầu được mở ra và phát triển khắp nơi và đối tượng thành lập, xây dựng lại chính là các bạn sinh viên.

Những kỹ năng trong việc quản trị không bao giờ là thừa thãi đối với các bạn trẻ ưa thích kinh doanh và muốn xây dựng thương hiệu cho riêng mình. Tuy nhiên với lòng nhiệt huyết, tuổi trẻ năng động vẫn chưa đủ bởi những rủi ro thị trường, sự cạnh tranh không lường trước được bởi những doanh nghiệp lớn nhỏ ngoài kia luôn là những vấn đề khiến các bạn sinh viên phải đắn đo suy nghĩ. Có những người đứng vững, nhưng có những người không thể chịu nổi áp lực mà phải từ bỏ. Những điều này khiến cho các kỹ năng quản trị, điều hành lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, việc phải trang bị những kỹ năng cần thiết là sự lựa chọn quan trọng nhất khi bắt đầu startup một công việc nào đó, chính vì điều này mà nhiều bạn sinh viên lựa chọn tham gia vào ngành Khoa học quản lý.

Không những vậy, trải dài khắp mọi miền tổ quốc, các công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ vẫn không ngừng tuyển dụng những vị trí như quản trị nhân lực, trưởng phòng marketing,… những vị trí yêu cầu đến kỹ năng quản trị, tuyển dụng những cá nhân có năng lực thực sự. Bạn sẽ dễ dàng tìm việc làm tại Hà Nội, tìm vị trí quản trị nhân lực mới nhất tại bất kỳ đâu, có thể là tại các thành phố lớn hay những khu vực các tỉnh lân cận… Tuy nhiên cụ thể thì, Ngành khoa học quản lý ra trường làm trường làm gì? Ngay sau đây bạn sẽ biết rõ hơn về các vị trí cho ngành học này kèm theo những mức lương hấp dẫn mà bạn không thể bỏ lỡ.

2.2. Vị trí việc làm phổ biến cho sinh viên ngành Khoa học quản lý

Nếu bạn muốn trong tương lai trở thành một doanh nhân thành đạt, hay một chuyên gia tư vấn thì Khoa học quản lý không phải một sự lựa chọn tồi. Mặc dù đây không phải ngành học quá nổi trội trong lĩnh vực quản lý và quản trị như ngành Quản trị kinh doanh. Thế nhưng trong thực tế, các vị trí trong tương lai cũng được xếp ngang hàng với Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Đối với các bạn sinh viên khi mới ra trường mức lương thường sẽ được giao động từ 5 đến 7 triệu, sau quá trình làm việc từ 1 đến 2 năm với những kinh nghiệm đã tích lũy, tiền công xứng đáng cho vị trí của bạn sẽ rơi vào mức 10 đến 15 triệu và mà có thể tăng lên theo số kinh nghiệm tích lũy theo thời gian.

2.2.1. Trường phòng hành chính – nhân sự

Đặt chân vào vị trí trưởng phòng hành chính – nhân sự, mức lương mà bạn nhận được cho công sức mà bạn bỏ ra sẽ rơi vào mức từ 15 triệu cho đến trên 20 triệu trong một tháng. Đây là vị trí phổ biến nhất mà bạn có thể dễ dàng tìm kiếm tại các bảng tin tuyển dụng của chúng tôi Với nhiệm vụ chịu trách nhiệm về các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và tìm kiếm các nguồn nhân lực mới theo thời gian nhất định để đúng với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Bạn sẽ cần phải có thêm những khả năng như điều phối, xây dựng kế hoạch, các cơ chế xét tuyển thi đua đồng thời tạo động lực cho nhân viên của mình.

Với mức lương có thể lên tới 30 triệu đồng mỗi tháng. Bạn sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ như định hướng chiến lược kinh doanh, triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo lợi nhuận, doanh thu mỗi năm để hướng đến mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Để có thể có một vị trí này bạn cũng không thể bỏ qua các kỹ năng quan trọng như khả năng chịu áp lực trong công việc, khả năng hoạch định, lên chiến lược kinh doanh, khả năng đàm phán đối ngoại…

3. Thông tin tuyển sinh ngành Khoa học quản lý

Trước khi bắt tay học ngành Khoa học quản lý và có cơ hội bước chân vào các vị trí mơ ước trong tương lai thì trước hết bạn vẫn cần phải tìm hiểu ngay những thông tin tuyển sinh quan trọng cho khối ngành này. Bắt đầu ngay thôi nào!

3.1. Khối thi ngành Khoa học quản lý

Khoa học quản lý là ngành khá kén khối học, có 5 khối học chính được nhiều trường áp dụng nhất đó là:

A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh

C00: Văn học – Lịch sử – Địa lý

D01: Toán – Văn học – Tiếng Anh

D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh

3.2. Mức điểm chuẩn ngành Khoa học quản lý

Đối với các ngành học này, mức điểm chuẩn thường giao động từ mức 13.50 cho đến 21.25. Tuy nhiên còn tùy từng trường, mức điểm cao nhất phải kể đến là ngành Khoa học quản lý tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) với mức 21,25

4. Những nơi đào tạo uy tín cho ngành khoa học quản lý

Khó cho các bạn học sinh muốn theo đuổi ngành Khoa học quản lý, các trường đào tạo ngành học này thường không nhiều, phải kể đến là 3 trường chính như:

Với một trường chuyên về Kinh tế như Đại học Kinh tế Quốc dân, NEU vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các bạn học sinh về ngành Khoa học quản lý. Tuy nhiên để đảm bảo đầu vào cũng như chất lượng đầu ra của ngành, Khoa khoa học quản lý NEU thường tuyển sinh với chỉ tiêu vào ngành học không cao với mức điểm chuẩn lên tới 21.25, đây được coi là mức điểm khá cao so với những năm gần đây.

Không khó để tìm kiếm những thông tin về Khoa học quản lý NEU tại tất cả các trang thông tin trên mạng xã hội, tuy nhiên nếu bạn cần cập nhật ngay những thông tin chính xác nhất thì chúng tôi sẽ giúp bạn tìm kiếm và giúp bạn định hướng cho mình cách thức tuyển sinh cũng như mức điểm chuẩn dự kiến của ngành học này tại NEU.

5. Những kỹ năng cơ bản của sinh viên ngành Khoa học quản lý

Đối với một cử nhân kinh tế, bạn không thể bỏ qua những kỹ năng cơ bản sau đây, có thể đây sẽ là kim chỉ nam cho mọi vấn đề của bạn

Không khó để nhận diện cơ hội việc làm trong ngành Khoa học quản lý. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi về “Khoa học quản lý là gì” sẽ giúp bạn lựa chọn cho mình ngành học cũng như vị trí việc làm trong tương lai, tránh trường hợp làm trái ngành trái nghề.

Mẹo Quản Lý Thời Gian Khi Học Tiếng Hàn

Ở các trung tâm dạy tiếng Hàn, thời gian là nguồn tài nguyên quý giá nhất. Đó là lý do tại sao người học thành công thường đảm bảo rằng không có gì gián đoạn các quy trình được lập kế hoạch cẩn thận của họ. Việc bạn nhất quán hơn khi sử dụng những khoảng thời gian nhất định cho cùng một loại công việc gì đó, sẽ có nhiều lợi ích hơn trong việc học tập. Khi mọi việc trở thành thói quen, bạn sẽ không có lý do gì để trì hoãn cả.

Hãy luôn xem xét và đánh giá lại lịch làm việc của bạn, để xem có cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào hay không. Việc xem xét lại những việc làm sẽ nâng cao kỹ năng quản lý thời gian và cuộc sống của bạn hoàn thiện hơn, sẽ giúp bạn lên lớp đầy đủ, dễ dàng hoàn thành các bài tập, đạt kết quả tốt trong các kỳ thi mà vẫn còn nhiều thời gian để tự thư giãn và vui chơi cùng gia đình và bạn bè.

Có những ngày bạn cảm thấy mệt mỏi hay buồn chán, đừng buông xuôi và bỏ bê mọi thứ. Hãy cố gắng lên kế hoạch vài việc cần làm và cố gắng thực hiện chúng, dù rằng điều này không hề dễ dàng. Có thể bạn chưa biết, đôi khi “lao đầu” vào học tập hay vào một công việc cụ thể nào đó bạn sẽ tạm quên đi những điều khiến bản thân mệt mỏi. Và hãy tự thưởng cho mình những món quà nhỏ bởi sự cố gắng của bản thân khi trải qua những ngày đó.

Nhiều khi bạn mệt mỏi quá mà không thực hiện đúng như kế hoạch, hãy giải trí bằng hình thức xem phim bằng tiếng Hàn hoặc nghe nhạc Hàn Quốc để bù đắp lại lỗ hổng mà bạn đã bỏ qua, việc tiếp thu các hình thức giải trí có tiếng Hàn trong đó cũng là phần nào khiến cho bạn tiếp thu thêm việc phát âm cũng như ôn lại một số kiến thức đã học, vừa học vừa giải trí lại không lãng phí thời gian của chính mình, rất tiện mà lại rất hiệu quả đúng không nào.

Phần Mềm Quản Lý Trung Tâm Hello Kitty

iLEADER GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRUNG TÂM

HELLO KITTY

 iLEADER đề xuất Chức Năng phần mềm dành cho HELLOKITTY CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ HELLO KITTY ILEADER phù hợp với mô hình Quản lý đào tạo cho Trung tâm Ngoại ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hoa, Các Trung tâm đào tạo Âm nhạc, Các khóa Đào tạo nghề.

Quản lý học viên

Quản lý thông tin Học viên,khóa học đăng ký .

Quản lý học viên tiềm năng, lịch sử tư vấn

Thông tin học tập cũng như lịch sử học tập của Học viên.

Điểm danh việc lên lớp của Học viên, Giáo viên.

Xử lý bảo lưu khóa học, học phí học viên

Chương trình, lớp học

Quản lý thời khóa biểu

Quản lý và thiết lập Lớp học

Quản lý ghi chú đánh giá học tập.

Thống kê khóa học, lớp học

Lớp học được thiết kế linh hoạt như việc chọn/thay đổi Giáo viên, Phòng học. Các hàm tự động ràng buộc Logic Thời khóa biểu một cách chính xác.

Quản lý Học Phí, Doanh thu

Học phí thu nhiều lần

Lên lịch hẹn thu học phí

Thông báo công nợ học phí

Quản lý thu chi các khoản theo Chi Nhánh

Báo cáo thống kê

Báo cáo khóa học

Báo cáo học viên

Báo cáo lớp học

Báo cáo doanh thu học phí

Báo cáo chi phí lương

Xuất File Excel thống kê Học viên, Lớp học, Giáo viên, Tình hình Đăng ký, Đóng tiền

Bạn đang đọc nội dung bài viết Khoa Học Quản Lý Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!