Đề Xuất 9/2021 # Ielts Vocabulary: 150+ Từ Vựng Cơ Bản Và Nâng Cao Chủ Đề Xã Hội (Society) # Top Like

Xem 198

Cập nhật nội dung chi tiết về Ielts Vocabulary: 150+ Từ Vựng Cơ Bản Và Nâng Cao Chủ Đề Xã Hội (Society) mới nhất ngày 28/09/2021 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 198 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bí Quyết Luyện Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Siêu Hiệu Quả
 • Top 8 Cuốn Sách Luyện Nghe Tiếng Anh Phù Hợp Với Các Trình Độ
 • Người Việt Phát Âm Tiếng Anh: Những Khó Khăn Thường Gặp
 • Tổng Hợp Những Phần Mềm Tiếng Anh Cho Trẻ Em Mà Ba Mẹ Không Nên Bỏ Qua
 • Khóa Học: Luyện Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn
 • 1.CHỦ ĐỀ XÃ HỘI

  1 Accelerate /æk’seləreit/ v. thúc đẩy, đẩy nhanh

  The Aids epidemic is accelerating dramatically.

  Dịch Aids đang gia tăng đáng kể.

  2 Advise /əd’vaiz/ v. khuyên bảo, bảo, thông báo

  Bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi.

  3 Ambitious /æm’biʃəs/ adj. khát vọng, tham vọng

  He is a highly ambitious politician.

  Ông ta là một chính trị gia đầy tham vọng.

  4 Appoint /ə’pɔint/ v. bổ nhiệm, tín nhiệm, chỉ định, ấn định

  A date for the meeting has been appointed.

  Ngày diễn ra cuộc họp đã được ấn định.

  5 Argue /’ɑ:gju:/ v. tranh luận, bàn cãi, tranh cãi

  We’re always arguing with each other about money.

  Chúng tôi lúc nào cũng cãi nhau vì tiền.

  6 Attract /ə’trækt/ v. thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn

  The exhibition has attracted thousands of visitors.

  Cuộc triển lãm đã thu hút được hàng nghìn người tham quan.

  7 Challenge /’tʃælindʤ/ n. v. thách, thách thức, thử thách

  Mike challenged me to a game of chess.

  Mike thách thức tôi đánh cờ

  8 Contribute /kən’tribju:t/ v. góp, đóng góp, góp phần

  We hope everyone will contribute to the discussion.

  9 Co-operate /kau-‘ɔpəreit/ v. hợp tác, chung sức

  The two groups agreed to co-operate with each other.

  Hai nhóm đồng ý hợp tác cùng nhau.

  10 Donation /dou’neiʃn/ n. khoản cho/ tặng, vật tặng

  They often make a generous donation to the charity.

  Họ thường xuyên thực hiện một khoản đóng góp hào phóng cho tổ chức từ thiện.

  11 Efficient /i’fiʃənt/ adj. hiệu quả, có năng suất, có khả năng, có năng lực

  We offer a fast, friendly and efficient service.

  Chúng tôi cung cấp một dịch vụ nhanh, thân thiện và hiệu quả.

  12 Formal /’fɔ:məl/ adj. theo nghi thức, hình thức, chính thức

  He has no formal teaching qualifications.

  Anh ta không có một chứng chỉ sư phạm chính thức nào.

  13 Frighten /’fraitn/ v. làm hoảng sợ, làm sợ

  Sorry, I didn’t mean to frighten you.

  Xin lỗi, tôi không cố ý làm cô hoảng sợ.

  14 Gratitude /’grætitju:d/ n. lòng biết ơn, sự biết ơn

  I would like to expss my gratitude to all teachers.

  Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn của mình tới tất cả các thầy cô giáo.

  15 Integration /,inti’grei∫n/ n. sự hợp nhất, sự hội nhập

  The government’s aim is to promote economic integration.

  Mục đích của chính phủ là thúc đẩy hội nhập kinh tế.

  16 Intervention /,intə’venʃn/ n. sự can thiệp, sự xen ngang

  People resented his interventions in the debate.

  Mọi người khó chịu vì sự xen ngang của anh ta trong buổi tranh luận.

  17 Interrupt /,intə’rʌpt/ v. gián đoạn

  The morning’s work was constantly interrupted by phone calls.

  Công việc buổi sáng hôm nay liên tục bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại.

  18 Promote /prə’mout] v. quảng bá, đẩy mạnh, thăng tiến

  She worked hard and was soon promoted.

  Cô ta làm việc chăm chỉ và nhanh chóng được thăng tiến.

  19 Society /sə’saiəti/ n. xã hội, sự giao thiệp, đoàn thể

  He felt isolated from the rest of society.

  Anh ta cảm thấy bị cô lập với phần còn lại của xã hội.

  20 Volunteer /,vɔlən’tiə/ n. quân/ người tình nguyện/ xung phong

  He has been working as a volunteer for international organizations for many years.

  Ông ta đã làm việc như một tình nguyện viên cho các tổ chức Quốc tế nhiều năm nay.

  2. CÁC TỪ VỰNG VÀ CẤU TRÚC KHÁC

  1. A.D (Anno Domini) /’ænou’dɔminai/ sau công nguyên

  2. Affection /ə’fekʃn/ yêu mến

  3. Agency /’eidʤənsi/ cơ quan, tác dụng

  4. Ambiguous /æm’bigjuəs/ mơ hồ

  5. Appal /ə’pɔ:l/ kinh hoảng

  6. Applaud /ə’plɔ:d/ vỗ tay, ca ngợi

  7. Attract somebody’s attention /ə’trækt ‘sʌmbədi ə’tenʃn/ gây sự chú ý của ai

  8. B. C. (Before Christ) trước công nguyên

  9. Biography /bai’ɔgrəfi/ tiểu sử

  10. Birth control method /bə:θ kən’troul ‘meθəd/ phương pháp hạn chế sinh con

  11. Burial /’beriəl/ sự mai táng

  12. Catch one’s eye /kætʃ/ thu hút sự chú ý của ai

  13. Catholicism /kə’θɔlisizm/ đạo thiên chúa

  14. Centenarian /,senti’neəriən/ người sống trăm tuổi

  15. Charity (n) /’tʃæriti/ tổ chức từ thiện

  16. Christianity /,kristi’æniti/ đạo cơ đốc

  17. Come true /kʌm tru:/ thành sự thật

  18. Commitment /kə’mitmənt/ lời hứa, cam kết

  19. Convention (n) /kən’venʃn/ hiệp định

  20. Cross the road /krɔs ðə roud/ băng qua đường

  21. Death rate /deθ reit/ ti lệ tử vong

  22. Delegate /’deligit/ người đại diện, người đại biểu

  23. Demographic /,di:mə’græfik/ thuộc nhân khẩu học

  24. Depssion /di’p∫n/ sự suy yếu

  25. Development country /di’veləpmənt ‘kʌntri/ nước đang phát triển

  26. Disaster-stricken /di’zɑ:stə straik/ bị thiên tai tàn phá

  27. Direct the traffic /di’rekt ðə træfik/ chỉ dẫn giao thông

  28. Dominate / ‘dɔmineit/ chi phối, thống trị

  29. Donation /dou’neiʃn/ khoản tăng/ đóng góp

  30. Dynasty /’dinəsti/ triều đại

  31. Ease /i:z/ giảm nhẹ, vơi bớt

  32. Eliminate sth/ sb from sth /i’limineit/ loại bỏ/ loại trừ

  33. Emphasis /’emfəsis/ sự nhấn mạnh

  34. Enclose /in’klouz/ dựng tường rào (xung quanh cái gì)

  35. Encounter /in’kauntə/ chạm trán

  36. Enterprise /’entəpraiz/ luật doanh nghiệp

  37. Epidemic /,epi’demik/ bệnh dịch

  38. Eradicate /i’rædikeit/ nhổ rễ, bị tiêu hủy

  39. Eternal /i:’tə:nl/ sự bất diệt, vĩnh cửu

  40. Ethnic minority /’eθnik mai’nɔriti/ dân tộc thiểu số

  41. Excursion /iks’kə:ʃn/ chuyến chơi ngắn ngày

  42. Explosion /iks’plouʤn/ sự bùng nổ

  43. Expss gratitude /iks’ps ‘grætitju:d/ bày tỏ lòng biết ơn

  44. Family planning /’fæmili ‘plæniη / kế hoạch hóa gia đình

  45. From then on /frɔm ðen ɔn/ từ đó trở đi

  46. Fund-rasing /fʌnd reiz/ gây quỹ

  47. GDP (Gross Domestic Product) /’grous dou’mestik’ prɔdʌkt/ tổng sản lượng nội địa

  48. Gratitude /’grætitju:d/ lòng biết ơn

  49. Guideline /’gaidlain/ nguyên tắc chỉ đạo

  50. Handicapped /’hændikæp/ tật nguyền

  51. Headquarters /’hed’kwɔ:təz/ sở chỉ huy

  52. Hesitation /,hezi’teiʃn/ sự do dự

  53. Homeless /’houmlisnis/ vô gia cư

  54. Humanitarian /hju:,mæni’teəriən/ nhân đạo

  55. Impartial /im’pɑ:ʃəl/ công bằng, vô tư

  56. Inflation /im’pɑ:ʃəl/ sự lạm phát

  57. Inhabitant /in’hæbitənt/ dân cư

  58. Insurance /in’∫uərəns/ sự bảo hiểm

  59. Intersections /,intə’sek∫n/ giao lộ

  60. Islam /’izlɑ:m/ đạo hồi

  61. Jump up and down /dʤʌmp ʌp ənd daun/ nhảy lên

  62. Orientation /,ɔ:fien’teiʃn/ sự định hướng

  63. Labour-saving /’leibə ‘seiviɳ/ tiết kiệm sức lao động

  64. Land law /lænd lɔ:/ luật đất đai

  65. Lawn /lɔ:n/ bãi cỏ

  66. Lead a life /li:d ə laif/ sống một cuộc sống

  67. Legal ground /’li:gəl graund / cơ sở pháp lý

  68. Living condition /’liviɳ kən’diʃn / điều kiện sống

  69. Livelihood (n) /’laivlihud/ cách kiếm sống

  70. Local /’loukəl/ địa phương

  71. Magnificence /mæg’nifisns/ vẻ tráng lệ

  72. Make less severe /meik les si’viə / làm cho bớt nghiêm trọng

  73. Mandarin /’mændərin / vị quan

  74. Marble /’mɑ:bl/ cẩm thạch

  75. Materialistic /mə,tiəriə’listik/ quá thiên về vật chất

  76. Mature /mə’tjuə / chín chắn, trưởng thành

  77. Martyr /’mɑ:tə/ liệt sỹ

  78. Micro-technology /tek’nɔlədʤi/ công nghệ vi mô

  79. Mission /’miʃn/ sứ mệnh, nhiệm vụ

  80. Mysterious /mis’tiəriəs/ sự huyền bí

  81. Name after (v) /neim ‘ɑ:ftə / đặt tên theo

  82. Natural disaster /’nætʃrəl di’zɑ:stə/ thiên tai

  83. Neutral /’nju:trəl/ (nước) trung lập

  84. Obtain /əb’tein/ giành được, nhận được

  85. Organization for Educational Development tổ chức phát triển giáo dục

  86. Orphanage /’ɔ:fənidʤ/ trại mồ côi

  87. Overcome difficulties /,ouvə’kʌm ‘difikəlti/ vượt qua khó khăn

  88. Overpopulated /’ouvə’pɔpjuleitid/ quá đông dân

  89. Policy /’pɔlisi/ chính sách

  90. Place of interest /pleis əv ‘intrist/ danh lam thắng cảnh

  91. Plane crash (n) /plein kræʃ/ vụ rơi máy bay

  92. Psychological tense /,saikə’lɔdʤikəl tens/ tâm lý căng thẳng

  93. Pyramid /’pirəmid/ kim tự tháp

  94. Quote /kwout/ lời trích dẫn

  95. Quarrel /’kwɔrəl/ cãi nhau

  96. Raise one’s hand /reiz -/ giơ tay

  97. Raise money /reiz ‘mʌni/ / quyên góp tiền

  98. Reform /ri’fɔ:m/ cải tổ, cải cách

  99. Renovation /,renou’veiʃn/ sự đổi mới

  100. Religion /ri’lidʤn/ tôn giáo

  101. Resource /ri’sɔ:s/ tài nguyên

  102. Set foot on /set fu:d ɔn/ đặt chân lên

  103. Socio-economic thuộc kinh tế xã hội

  104. Stagnant /’stægnənt/ trì trệ

  105. Sandstone /’sændstoun/ sa thạch (đá do cát kết lại thành)

  106. Statue /’stætju:/ tượng

  107. Stand for /stænd fɔ / viết tắt của cái gì…

  108. Stand in /stænd in/ đại diện cho

  109. State intervention /steit intə’venʃn/ sự can thiệp của nhà nước

  110. Stimulate /’stimjuleit/ kích thích

  111. Strike /straik/ cuộc đình công

  112. Subsidy /’sʌbsidi/ sự bao cấp

  113. To be awarded /ə’wɔ:did/ được trao giải

  114. Tomb /tu:m/ ngôi mộ

  115. Technical failure /’teknikəl ‘feiljə / trục trặc kỹ thuật

  116. The Green Saturday phong trào thứ bảy xanh

  117. The third World thế giới thứ 3

  118. Throne /θroun/ ngai vàng

  119. Tragic /’trædʤik/ bi thảm

  120. Treasure /’treʤə/ kho báu

  121. United Nations /ju:’naitid ‘neiʃn/ liên hiệp quốc

  122. Venture /’ventʃə/ việc mạo hiểm

  123. War invalid /wɔ: ‘invəli:d/ thương binh

  124. Wonder /’wʌndə/ kỳ quan

  3. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

  Exercise:

  A. afraid B. confident C. shy D. confidential

  A. ability B. feature C. attractiveness D. condition

  A. polite B. politely C. politeness D. impoliteness

  A. embarrassingly B. embarrass C. embarrassment D. embarrassing

  A. burden B. authority C. responsibility D. obligation

  A. equip with B. be equipped with C. equip by D. be

  A. employment B. unemployment C. employ D. unemployed

  A. to B. into C. for D. on

  A. promote B. promotion C. promotional D. promotionally

  A. to/for B. to/to C. on/for D. on/to

  A. to open B. opened C. opening D. open

  A. gave in B. gave away C. gave up D. gave up on

  A. persity B. likeness C. similarity D. deviation

  A. efficiency B. efficient C. efficiently D. effectiveness

  A. with/for B. with/towards C. to/in D. with/in

  A. interested B. challenging C. excited D. destitute

  A. to go B. going C. not to go D. to going

  A. argument B. support C. agreement D. rivalry

  A. unification B. combination C. integration D. alliance

  A. payment B. money C. income D. pension

  A. on B. to C. against D. over

  A. volunteer B. voluntary C. voluntarily D. volunteers

  A. ill-mannered B. ill-ppared C. well-ppared D. well-mannered

  A. intervention B. intervene C. intervening D. interventional

  4.ĐÁP ÁN TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ XÃ HỘI

  1. B Confident: tự tin. Đây là cấu trúc so sánh kép: The + comparative + S + V, the + comparative + S + V, để hoàn thiện thì câu cần một tính từ dài

  2. C Physical attractiveness: sự hấp dẫn về ngoại hình. Các đáp án còn lại không phù hợp về nghĩa

  3. B Communication: sự giao tiếp. Theo cấu trúc đồng đẳng trong tiếng Anh, trong trường hợp này, sau liên từ and cần một danh từ

  4. A Polite: lịch sự. Câu cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ thank-you letter. Trong 4 đáp án chỉ có A là tính từ

  5. D Embrassing: bối rối, lo lắng. Cấu trúc: Find it + adj + to do st nên câu này cần một tính từ. Các đáp án còn lại không phù hợp

  6. C Responsibility: Trách nhiệm. To have responsibility for doing st = có trách nhiệm làm gì

  7. B Be equipped with: được trang bị. Đây là cấu trúc câu bị động với động từ equip.

  8. B Unemployment: thất nghiệp. Câu này cần một danh từ để kết hợp với từ rising tạo thành danh từ ghép và theo sau mạo từ the.

  9. A To: trong cấu trúc: contribute st to st = đóng góp cái gì cho cái gì 10. B Promotion: sự thăng tiến. Theo cấu trúc đồng đẳng, câu này cần một danh từ theo sau liên từ and. Các đáp án khác không phù hợp

  11. A To/ for: trong cấu trúc: gratitude to sb for st = sự biết ơn đối với ai vì cái gì

  12. B Opened. Theo cấu trúc: Would you mind if + clause (past tense) = Bạn có phiền nếu…

  13. C Gave up: từ bỏ. Phù hợp với nghĩa của câu.

  14. A Diversity: sự đa dạng. Phù hợp với nghĩa của câu.

  15. B Efficient: hiệu quả. Câu cần một tính từ đi kèm bổ nghĩa cho danh từ use. Các đáp án còn lại không phù hợp.

  16. D With/ in: trong cấu trúc: cooperate with sb in st = hợp tác cùng ai trong việc gì

  17. B Challenging: thử thách. Tính từ có dạng -ing dùng để môt tả sự việc, hoàn cảnh, (tính từ _ed dùng để diễn tả cảm nghĩ của ai đó..). Hơn nữa, theo cấu trúc đồng đẳng, thì cần thêm một tính từ có đuôi -ing để phù hợp với tính từ khác the sau liên từ and cũng có dạng -ing.

  19. A Argument: tranh luận, cấu trúc: Get into an argument with sb over/about st = tranh cãi với ai về việc gì

  20. C Integration: sự thống nhất. Phù hợp với nghĩa của câu.

  21. D Pension: lương hưu. Trong cụm từ retirement pension: lương hưu 22. B To: trong cấu trúc: object to st = phản đối điều gì

  23. D Volunteers: các tình nguyện viên. Câu cần một danh từ số nhiều đi sau a lot of

  24. C Well-ppared: chuẩn bị kỹ. Phù hợp với nghĩa của câu

  25. A Intervention: sự can thiệp. Câu cần một danh từ đi kèm với tính từ medical. Các đáp án còn lại không phù hợp.

  (Nguồn : Sách “Chinh phục từ vựng tiếng Anh” của Ths.Tạ Thị Thanh Hiền, Ths Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Việt Hưng)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Ngữ Pháp Tiếng Anh Tiểu Học Qua Các Bài Đọc Khó
 • Cách Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Hiệu Quả Bằng Sử Dụng Sơ Đồ Tư Duy (Mind Map) – Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
 • Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Đơn Giản Nhất 2021
 • 6 Cuốn Sách Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Hay Nhất
 • Tầm Quan Trọng Của Việc Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Ielts Vocabulary: 150+ Từ Vựng Cơ Bản Và Nâng Cao Chủ Đề Xã Hội (Society) trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay