Đề Xuất 12/2022 # Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Đủ Cả Năm / 2023 # Top 17 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 12/2022 # Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Đủ Cả Năm / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Đủ Cả Năm / 2023 mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

, Đề thi Giải toán trên mạng Violympic – Tiếng Anh trên mạng IOE

Published on

1. Preparing date: http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date:………………… PERIOD 1: INTRODUCTION A-The aims and objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to know about the book Tieng Anh 6 – book map – Parts of a unit – How to study vocab , stucture. – The importance of English B- Preparations: 1/ Teacher: Text book, lesson plan, … 2/ Students: Textbooks, notebooks, reference books… C- Procedures: I/ Organization: (2′) – Greeting – Checking attendance II/ Warm-up: (5′) T: Chatting : Ask ss some questions in Vietnamese ========================================================================

2. + What is the weather like today ? + How do you feel about this new school ? + Do you like English? Ss: Answer III/ New lesson: (35′) I. Giới thiệu chương trình Tiếng Anh 6 1. Mục tiêu môn học – Học sinh có thể nắm được kiến thức cơ bản tối thiểu và tương đối hệ thống về Tiếng Anh thực hành hiện đại. – Có kỹ năng cơ bản sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp đơn giản duới các dạng nghe, nói, đọc, viết. – Có sự hiểu biết khái quát về văn hóa các nước sử dụng Tiếng Anh. 2. Đặc điểm môn học – Xoay quanh 6 chủ điểm lớn: + You and me + Nature + Education + Recreation + Community + People and places II. Giới thiêu sách TiếngAnh 6 1. Cấu trúc sách – Có 16 đơn vị bài học ( 16 Units) – Mỗi đơn vị bài học gồm 3 phần A,B,C – Sau 3 bài học có 1 phần Grammar Practice và 1 bài kiểm tra 45′ – Cuối sách là phần tổng kết ngữ pháp và từ vững cả năm học 2. Phân phối chương trình – Cả năm: 3 tiết x 35 tuần = 105 – Học kỳ I: 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết – Học kỳ II: 3 tiết x 17 tuần = 51 tiết III. Giới thiệu cách học Tiếng Anh 1. Trên lớp: – Trật tự lắng nghe giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu ý kiến. – Rèn luyện và giao tiếp bằng Tiếng Anh trong giờ học Tiếng Anh, hạn chế sử dụng Tiếng Việt. – Mạnh dạn phát âm chuẩn, thực hành nói nhiều. 2. Học ở nhà – Học bài cũ: học từ vựng, ngữ pháp của bài học trước. – Đọc lại bài khóa nhiều lần để nhớ từ vựng. – Tự lấy ví dụ sử dụng cấu trúc ngữ pháp đã học. ========================================================================

3. – Làm nhiều bài tập nâng cao. – Chuẩn bị bài học tiếp theo. (Tra từ vựng của bài học, đọc trước bài học phát triển 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết) – Giao tiếp với khách nước ngoài nếu có cơ hội. IV/ Consolidation:(1′ ) -T: Ask ss to retell some important notes. Ss: Answer V/ Homework(2′) – Prepare: Unit 1- A1,2,3,4 **************************** The end **************************** Preparing date: http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date:………………… PERIOD 2 : UNIT 1 : GREETINGS LESSON 1: A. HELLO (A1-4) A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson , Ss will be able to: ========================================================================

8. -T: Ask ss to read the dialogue again . Ss: Read in pairs. * Production (9′) – T: Ask ss to do the exercises. Exe 1: Nam: Hello. My … … Nam. Hoa: Hi, Nam. I … . Hoa. How … you? Nam: I`m …, thank you. And you? Hoa: Fine, …. Exe 2: Ss: Do exercises in pairs. -T: Let ss read the answers. Ss: Read. -T: Comment and correct. Hoa: Fine, thanks. Exe 2: Ba: Hello, Hoa. How are you? Hoa: Hi. I am fine, thank you. And you? Ba: Fine, thanks. A: Hi. My name is An. B: Hi. I’m Ba. How are you? A: I am fine, thank you. And how are you? B: Fine, thanks. IV/ Consolidation:(2′ ) -T: Ask ss to retell some important notes about greetings, name, health greetings. Ss: Answer V/ Homework(3′) – Ask ss to write how to ask about health . – Do exercises part A in exercise book – Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1-6. http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date:……………….. PERIOD 4 : UNIT 1 : (CONT) Lesson 3 : B . Good morning ( B1 – 6) A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson, Ss will be able to: + Greet each other using ” Good morning , good chúng tôi say ” good bye ” + Use ” We are…” to talk about us. + Practise asking and answering about health greeting. 2- Objectives: a. Language focus * Vocab : Good morning, good afternoon, good evening, good night, good bye….. * Grammar: – Greetings: Good morning, good afternoon, good evening, good night…. – Review: Asking about health with “you’ and “we” b. Skills: Listening, speaking, writing and reading. B/ Preparations: 1/ Teacher: Text-book, cassette , leson plan, pictures , … ========================================================================

10. teacher and match the pictures with the correct sentences. a) b) c) d) e) Ss: Listen to the tape then repeat. – Some Ss read loudly. * Act 2 (B2): Now look at the pictures of time p15 then say greeting with your partner. * Act 3(B3): In picture a) Miss Hoa meet her students in the school, they greet each other. In picture b) Lan and her Mom say greeting before going to bed. Ss: Practise in pairs.  Production (9′) – T: Ask ss to complete the dialogue B4 . Lan: Good afternoon, Nga. Nga: … …, … . Lan: How are you? Nga: … … …, … . … …? Lan: Fine, thanks. Nga: Goodbye. Lan: … . Ss: Write individually , and compare with a partner -T: Let ss make their own dialogues Ss: Make dialogues . Good night – picture b Goodbye – picture c b) B2: Practice with a partner. Example Exchange -S1: Good morning -S2: Good morning 2-B3 : Dialouge build. a)Miss Hoa : Good morning , children . Children : Good morning , Miss Hoa . Miss Hoa : How are you ? Children : We’re fine , thank you . How are you ? Miss Hoa : Fine , thanks . Goodbye . Children : Bye . b) Mom : Good night , Lan . Lan : Good night , Mom . 3- B4 : Write Lan: Good afternoon, Nga Nga: Good afternoon, Lan. Lan: How are you? Nga: I am fine, thanks . And you? Lan: Fine, thanks Nga: Good bye. Lan: Bye. IV/ Consolidation:(1′ ) -T: Ask ss to retell some important notes about health greetings. Ss: Answer V/ Homework:( 3′) – Request ss to learn newwords by heart. – Ask ss to write their own dialogues ( three lines for each ) – Do exercises part B in exercise book – Prepare: Unit 1: Lesson 4: C1,2,5.. http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date:………………… ========================================================================

12. * Practice (18′) * Act 1:(C1) -T: Play the tape twice. Ss listen and repeat ( whole class , then individually) * Act 2:(C2) – T: Ask ss to practice the numbers – Rub out and remember . Ss: Practice the numbers in groups . + The first st speaks numbers in Vietnamese. + The second speaks in English. + The third write it in English. – Ask three ss to come to the board and practice . Ss: Do what teacher ask. * Act 3:(C5) – Give the game of Bingo: + Ask Ss to look at the “Bingo” in page 19 Ss’ books and listen to the teacher’s explanation to understand how to play “Bingo”. + Ask Ss to prepare draft and write down the numbers which the teacher read. * 5, 3, 7, 11, 14, 15, 18, 20, 16. * 13, 2, 19, 12, 17, 9, 6, 1, 15. * 6, 18, 3, 20, 12, 10, 2, 6, 11. Ss:Play the game individually. – Raise the winners. * Production (7′) -T: Request ss to count the phone numbers. Ss: Count the phone numbers. -T: Commment if necessary – minus: trừ II- Practice 1- C1. Listen and repeat: one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty . 2- C2. Practice vocab Eg : P1 – 19 P2 – nineteen P3 – nineteen ( write on the board ) 3- C5: Play bingo. * Further practice: Eg: 01685114374 0972648559 0978112334 IV/ Consolidation:(1′ ) -T: Ask ss to retell some important notes. Ss: Answer V/ Homework:(3′) ======================================================================== 11 1313 99 1212 77 33 1010 22 88

13. – Request ss to learn newwords by heart. – Ask ss to copy numbers 1 – 20 and count the things in their home. – Do exercise 1,2- part C in exercise book- P 7 – Prepare: Unit 1: Lesson 5: C3,4,6. **************************** The end *************************** http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date:………………… PERIOD 6: UNIT 1 : (CONT) Lesson 5: C3,4,6 A/ The aims and objectives: 1-The aims: At the end of the lesson students will be able to ask and answer about one’s age using numbers from 1 to 20 , to know how to introduce others . 2- Objectives: a. Language focus * Vocab : : – Review: Numbers from 1 to 20, how old, years old…… * Grammar: This is…………… How old are you ?- I’m eleven ( years old ) b. Skills: Listening, speaking, writing and reading. B/ Preparations: 1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , pictures , flashcards , poster… 2/Students: Text-books, notebooks, reference books,… C/ Procedures: I/ Organization: (1′) – Greeting – Checking attendance II/ Warm-up: (5′) T: Let ss play the game” Bingo”. 5 13 18 9 12 15 20 17 14 Ss:Play the game individually. – Raise the winners. III/ New lesson: (35′) ========================================================================

15. 8- Reorder the letter : etevsneen 9- Lucky number Ss: Play game in 3 groups. T: Comment and say the winner -T: Call some Ss to practice the dialogue a) and remark the use of structure in the dialogue. Ss: Some pairs practice the model aloud. -T: Ask Ss to work in pairs to make similar dialogues, use the pictures. Ss: Work in pairs (Close pairs and open pairs) – Some groups of three practice the completed dialogues Exercise 3 (p 9; 10) b) A: How old are you? B: I am ten years old. And how old are you? A: I am ten years old. c) C: How old are you? D: I am nine years old. And you? C: I am eight years old. Exercise 4 (p. 10 ) Ba: Hello, Mr. Minh. This is Nam. Mr. Minh: Hello, Nam. How old are you? Nam: I am eleven. IV/ Consolidation:(1′ ) -T: Ask ss to retell the structure asking and answering about ages. Ss: Answer V/ Homework:(3′) – Request ss to learn newwords by heart. – Ask ss to copy numbers 1 – 20 and count the things in their home – Do exercises part C in exercise book – Prepare: Unit 2: Lesson 1: A1-4. http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date:…………………. PERIOD 7 : UNIT 2 : AT SCHOOL Lesson 1 : A – Come in (A1- 4) A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson Ss will be able to give the class imperatives and do ex correctly. 2- Objectives: a. Language focus * Vocab : : Come in, open your book, sit down, close your book, stand up . * Grammar: Imperatives – Come in Go out Sit down Stand up ========================================================================

17. – T: Ask the ss to do exercise A2 page21. Match the imperatives with the right pictures. Ss: Do ex . * Hold a game : Simon says -T: Guid ss to play game ” Simon says” + 10 Ss stand in a circle. + Listen to the teacher’s commands. If the T says “Simon says” Ss do as the commands, if there is no “Simon says”, no action. Ss: Listen and play – T: Remark . * Production (11′) * Further practice: T: Have ss do Gap- fill. Ss: Fill in the blanks with correct words. Exe 1 ( p13) A B Come Sit Open Stand Close your book up in your book down a. Open your book b. Sit down c. come in d. Close your book e. Stand up 3- A3. Play a game ” Simon says ” Further practice: * Put the correct word in the brackets. a. …………..down, please. b. Close……………………….. c. ……………notebook, please. d. chúng tôi please. e. chúng tôi . 4- Remember Come in. Sit down and Stand up. Open your book and Close your book. *Exercise A1 (p. 13 ) a) Come in. b) Sit down. c) Open your book. d) Stand up. e) Close your book. IV/ Consolidation:(1′ ) -T: Ask ss to retell the imperatives. Ss: Answer V/ Homework:(3′) – Request ss to learn newwords by heart. – Do exercises- part A in the exercise book. – Prepare: Unit 2: Lesson 2: B1,2,3.. http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh ========================================================================

22. Ss: Read aloud. -T: Request ss to copy down. Ss: copy down. T: T shows the poster on the board (?) How many people are there in the dialogue?(2) (?) Who are they?(Miss Hoa, Lan) (?) What do you have to do? ( Complete the dialogue with suitable word) + Get Ss to work in groups + Deliver them the hand outs + Ss write their keys on the hand outs. + T gets Ss’ hand outs and asks Ss to check T: Ask ss to do the exe 3 (p12) in the workbook. Ss: Do exe in pairs. What’s … = What is … My name is …… = My name’s ……. 4. Complete the dialogue Miss Hoa : Come (1).in ..please Lan: Good morning, Miss Hoa Miss Hoa: Good (2)..morning. Please sit down. Lan: Thank you Miss Hoa: ..(3)..What.. is your name? Lan: My ..(4)name is Lan. Exe 3(p12) a) Lan: Hello. My name`s Lan. What`s your name? Viet: My name is Viet. IV/ Consolidation:(1′ ) -T: Ask ss to retell the alphabet. Ss: Answer V/ Homework:(3′) – Request ss to learn newwords by heart. – Ask Ss to do exercise1-2-3 in the workbook- P 12. – Prepare: Unit 2: Lesson 4: C1 http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date:………………… PERIOD 10: UNIT 2 : (CONT) Lesson 4: C – My school (C1) A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson, Ss will be able to practice with : This / That positive statements and Yes – No questions to talk about people and things at school. 2. Objectives: ========================================================================

24. Ss: Copy down. * Practice (15′) *Act 1: Wordcues drill: – T. gives instruction. + học sinh + bàn học + lớp + cô giáo + trường + phòng học Ss: Listen and write *Act 2: picture drill – T uses the pictures on P.26- 27 and guides Ss to practice using the model sentences – T models first – Ss work in pairs: open pairs / closed pairs * Production (8′) * Realia drill: – T points to real things in and around the classroom and ask and answer. * Eg: T. Is this your desk? St: No, it isn’t./ Yes, it is. -T: Get ss to free practice in pairs. Ss: free practice. -That is: Giới thiệu 1 người, vật ở khoảng cách xa. III- Practice: 1- Wordcues drill: 2- Picture Drill This is my school That is my class This is my classroom ……….. 3- Free practice: * Eg: S1: Is this your desk? S2: No, it isn’t./ Yes, it is. IV/ Consolidation:(1′ ) -T: Ask ss to retell the structure: This/ That is……… Ss: Answer. V/ Homework:(3′) – Request ss to learn newwords by heart/ exe 1- p14 in the workbook. – Ask ss to write 3 examples with That is …, 3 with This chúng tôi make questions with them. – Prepare: Unit 2: Lesson 5: C2-4. http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date :……………… PER 11: UNIT 2 : (CONT) Lesson 5: C 2-4 ======================================================================== student class teacher table school classroomm

27. V/ Homework:(3′) – Learn by heart the new words. – Do ex. 2, 3 -p15 in the workbook. – Prepare : Unit 3: A 1, 2 =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ The end +=+=+=+=+=+=+=+=+=+= http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date :……………….. PERIOD 12: UNIT 3 : AT HOME Lesson 1 : A. My house(A1- 2) A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson Ps will be able to: + Know more living room Vocabulary to talk about things in the house + Understand and practice ” Wh. Questions” with These/ Those + Practice speaking skill 2. Objectives: a. Language focus: * Vocab : table, telephone, house, room, armchair… * Grammar: What is this / that? What are these/ those? b. Skills: Listening, speaking, writing and reading. B/ Preparations: 1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , pictures , radio, poster… 2/Students: Text-books, notebooks, exercise books… C/ Procedures: I/ Organization: (1′) – Greeting – Checking attendance ========================================================================

29. – T: Ask Ss to listen to the tape then reorder the pictures as they hear the words of them. Ss: Listen to the tape and reorder the pictures. – T: Ask Ss to listen to the tape then repeat loudly. Ss: Listen to the tape then repeat in chorus. – T: Call some Ss to practice reading in front of the class. Ss: Some Ss practice in front of the class. T: corrects their mistakes.Guides the ways to practice and do models first (A2) Ss: take note and remember. Ss base on the picture and the structures to do task. Work in pairs. T: controls and corrects mistakes. * Production (10′) -T: Ask ss to play a game :Nought and crosses Ss: play game. -T: Comment if necessary. /-z/: khi theo sau các âm còn lại Eg: pens, tables. III- Practice: 1. Picture drill( A1) This is my living room This is a telephone. 2. Practice with a partner(A2) ex1: What’s this? It’s a table. ex2: What`s that? It`s an armchair. ex3: what are these? They’re armchairs. ex4: What are those? They’re couches. * Nought and crosses What ?/ door That / pen What ?/ shelves It / box ? They / eraser Those / stereo This/ armchair That / lamp It / not / bench Ex: What`s that? It`s a door. IV/ Consolidation:(1′ ) -T: Ask ss to retell some important notes. Ss: Answer V/ Homework:(3′) – Learn by heart the new words. – Practice asking and answeringwith “Wh-Qs” with your friends. – Do exercise 1,2 (p.17, 18) – Prepare : A3,4,5. http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date :………………. PERIOD 13: UNIT 3 : (CONT) Lesson 2: A3,4,5 ========================================================================

32. – Learn by heart the new words. – Do ex. 3,4 (P.20-21). – Prepare : Lesson 3: B1-2. http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date :…………….. PER 14: UNIT 3 : (CONT) Lesson 3: B- Numbers (B 1- 2) A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson. Sts wil be able to practice counting numbers from 1 to 100 ( learn by heart the numbers: 20, 30, 40,…………) + Learn the common ruler and the prirevate ruler for the nouns ending with ” ch” Ex: couch- couches, bench- benches. 2. Objectives: a. Language focus: * Vocab : The items in the classroom: singular nouns and plural nouns. * Grammar: There is/ there are…………………………….. There is one door in the classroom There are six benches in the classroom. b. Skills: Listening, speaking, writing and reading. B/ Preparations: 1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , pictures , radio, poster … 2/Students: Text-books, notebooks, reference books… C/ Procedures: I/ Organization: (1′) – Greeting – Checking attendance II/ Warm-up: (5′) -T: Call 2 Ss to write on board. Ss: Write the answers in words a .10 + 5 = fifteen b .40 : 2 = twenty c. 7 + 5 = twelve d. 2 + 7 = nine e. 9 x 2 = eighteen -T: Comment and give marks. III/ New lesson: (35′) ========================================================================

38. * Grammar: + Review: How many………….?- There is/ There are………. + New structure: What does he/ she do ?………………………… b. Skills: Listening, speaking, writing and reading. B/ Preparations: 1/ Teacher: Text-book, lesson plan, pictures , poster, radio, projector… 2/Students: Text-books, notebooks, exercise books… C/ Procedures: I/ Organization: (1′) – Greeting – Checking attendance II/ Warm-up: (5′) T: gives the wordcues and asks ss to write the complete sentence. 1. many / students / how / there / are ? – are / there / forty-five 2. many / desks / how / are / there ? – eight / there / are Ss : make sentences. * Answer key: 1- How many students are there? – There are forty-five. 2- How many desks are there ? – There are eight. T: corrects and gives marks. III/ New lesson: (35′) Teacher & Students` activities T Contents * Pre-Reading T: Let ss look at some photos on the screen. Ss: Look at. T: Introduces the situation of the text and give guiding questions then let Ss to listen to the tape. Ss : listen T: gives new words Ss: listen and repeat. Then practice. T: Plays the tape again and gives time to ask Ss reading in silent. Ss : listen and read in silent. T: explains new structure. Ss: listen and take note. * Open – prediction: Hang the poster on the board. Gets Ss’ prediction and writes on the board. Ss: Give their prediction * While- Reading 10′ 15′ I- New words: – engineer (n): kỹ sư – me : tôi – doctor (n) : bác sĩ – nurse (n) : y tá – we- our : chúng tôi- của chúng tôi – they- their: họ- của họ II- Reading: 1/ Open prediction Lan’s family Members Father Mother Brother Lan How old? 40 35 8 12 job An engineer A teacher A student A student * Structure : Hỏi nghề nghiệp – What does he/ she do ? He/ She is a/an + nghề nghiệp ========================================================================

39. T: guides the way to practice. Ss: read the passage again. Then answer the questions Ss: ask and answer in pairs. Ss: writes on the board. T: controls and corrects. Ss: take note. T: asks Ss to look at the picture of Song’s family and asks Ss to guess their occupation. Ss: guess. Then T writes on the board. Ss: take note. Then listen and repeat. T: asks Ss to ask and answer about Song’s family in pairs Ss : practice ( pair work ) T: controls and corrects. * Post- Reading T: Reminds ss the usage of possessive adjectives Ss : listen and copy down T: asks ss to use the information they have practiced to write a passege about Song`s family. Ss: Write. 10′ Ex : What does he do ? – He is an engineer. * Answer a. There are four people. b. He is forty. c. He is an engineer. d. She is thirty-five e. She is a teacher. f. Her brother is eight. g. He is a student. h. They are in the living-room. 2/ Song`s family S1 : This is his father, Mr. Kien S2 : What does he do ? S1: He is a doctor. S2 : How old is he ? S1 :He is 42 years old. …………… This is Song’s family. There are 4 people in his family: His father, his mother, his sister and him…. IV/ Consolidation:(1′ ) -T: Ask ss to retell the structure asking and answering about job. Ss: Answer V/ Homework:(3′) – Learn by heart the new words. – Write a passage about your family. – Do exercise1, 2, 3 (P.23-25) – Prepare : Grammar practice. http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh ========================================================================

43. I- Reading Ba`s family: Wh-qs 4c/2đ 4c 2đ II- Writing This, Wh- qs, Possessiv e Adjs 4c/ 2đ 4c 2đ III-Vocab and grammar Wh-qs, tobe and demonst rative pros 4c/2đ Tobe 4c/2đ 8c 4đ Tổng số câu Tổng số điểm 4c 2® 4c 2® 8C 4đ 4 2đ 20c 10đ I/ Multiple choice: Choose the correct answer for each sentence (2 marks) 1. Ba (am, is, are) my friend. 2. There ( is , am , are ) four people in my family . 3. (This, That,These) books are on the table. 4. (How, How many, How old) students are there in your class ? II/ supply the correct form of “tobe” ( 2marks) 1. They (be) teachers. 1 ………………………………………. 2. He (be) an engineer. 2. …………………………………… 3. You (be) twelve. 3. …………………………………… 4. I (be) a a student. 4 ……………………………………….. III/ Arrange in order : (2 marks) 1. is/This/ her/ schoolbag. …………………………………………………………………………….. 2. live/does/Where/ Hoa / ? lives/ She/ Viet Nam/ in . ………………………………………………………………………………. 3. father/ is/My/ teacher/ a/ . …………………………………………………………………………………… 4. many/ How/ are/ your/ there/ in/ windows/ classroom / ? four / are / There. ========================================================================

45. I- Reading Ba`s family: Wh-qs and Yes/No qs 4c/2đ 4c 2đ II- Writing This, Wh- qs, Possessiv e Adjs 8c/4đ 8c 4đ III-Vocab and grammar Pronunciation , Wh-qs, tobe and demonstrative pros 6c/1,5đ Tob e 4c/2 đ Find mistakes: How many, Possessive Adjs 2c/ 0,5đ 12c 4đ Tổng số câu Tổng số điểm 6c 1,5® 4c 2® 6c 2,5đ 8c 4đ 24c 10đ I/ Choose the word that has different pronunciation with other words( 0,5p) 1. chúng tôi B. fine C. night D. this 2. A. has B. name C. family D. lamp II/ Multiple choice: Choose the correct answer for each sentence (1p) 1. Ba (am, is, are) my friend. 2. There ( is , am , are ) four people in my family . 3. (This, That,These) books are on the table. 4. (How, How many, How old) students are there in your class ? III/ supply the correct form of “tobe”( 2ps) 1. They (be) teachers. 1 ………………………………………. 2. He (be) an engineer. 2. …………………………………… 3. You (be) twelve. 3. …………………………………… 4. I (be) a a student. 4 ……………………………………….. ========================================================================

46. IV/ Arrange in order : (2 ps) 1. is/This/ her/ schoolbag. …………………………………………………………………………….. 2. live/does/Where/ Hoa / ? lives/ She/ Viet Nam/ in . ………………………………………………………………………………. 3. father/ is/My/ teacher/ a/ . …………………………………………………………………………………… 4. many/ How/ are/ your/ there/ in/ windows/ classroom / ? four / are / There. …………………………………………………………………………………………. V/ Find and correct the mistakes ( 0,5p) 1. What is he name? He name is Tam. ………………………………………………. 2. How many chair are there in your house? ………………………………………… VI/ Answer the questions about you ( 2 ps ) chúng tôi is your name ? …………………………………………………………………………… 2. How old are you ? ………………………………………………………………………….. 3. Where do you live ? …………………………………………………………………………. 4. What do you do ? ……………………………………………………………………………. VII/ Read the passage then answer the questions below: ( 2 ps) Ba` s family There are four people in Ba`s family: His father, his mother, his brother and he. His father’ s forty years old, he is a doctor. His mother’ s thirty- eight, she’ s an English teacher. His brother’ s sixteen, he is a student. Question: a. How many people are there in his family? ……………………………………………………………………………………………………………….. b. How old is his father? …………………………………………………………………………………………………………………. c. What does he do? ………………………………………………………………………………………………………………….. d. Is his mother an English teacher? ……………………………………………………………………………………. C/ Homework: – Ask Sts to do the exercises in the exercise book. – Prepare for the next period: Unit 4: A1-4. ========================================================================

49. – T: Get Sts to read the text (P.45) and answer the questions Ss: Practice. – Get feed back from Sts. + Answer keys: _ Thu’s school: 8, 400 – Phong’ school: 20, 900. his school. c.There are twenty classrooms in Thu’s school. d. There are nine hundred students in her school. IV/ Consolidation:(1- 4′ ) -T: Ask ss to retell the lesson. Ss: Answer * Word cues: ( for fair students) Have ss ask and answer with the words given – Thu’s school/ big/ Yes. – Hoa`s house/ small/ No. – Your brother’s school/ small/ No. – His school/ in the country/ Yes. V/ Homework:(2′) – Write a short passage about their school. – Do exercises – part A in the workbook. – Prepare the new lesson : B A4,5- B1. http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date :……………. PERIOD 20: UNIT 4 ( CONT) Lesson 2: A4,5 + B1 A/ The aims and objectives: 1-The aims. : By the end of this lesson, Ss will be able to improve listening skill by listening to a dialogue about school and “How many, which” questions to talk abschool and class. 2. Objectives: a. Language focus: * Vocabulary : to have, grade, class, floor * Grammar : – Review: How many………….?- There is/ There are………. – New structure: Which grade/ class………..? How chúng tôi ========================================================================

52. PER 21 : UNIT 4 : (CONT) LESSON 2: B2-5. A/ The aims and objectives: 1-The aims : By the end of the lesson, Sts will be able to practice listening, cardinal numbers, Ordinal numbers and “Which/ Where” questions to talk about school perfectly. 2. Objectives: a. Language focus: * Vocabulary : + ordinal numbers: first, second, third,…………. * Grammar : Review: Which/ where………..? How many….does……have? b. Skills: Listening, speaking, reading, writing. B/ Preparations: 1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , projector … 2/Students: Text-books, notebooks, exercise books… C/ Procedures: I/ Organization: (1′) – Greeting – Checking attendance. II/ Warm-up: (4′) * Chatting: T: Ask somequestions: + Is your school big or small? + How many classooms are there? + How many students are there? Ss: Listen and answer. T: Comment if necessary. T lets ss review about numbers. Then introduce the new lesson. III/ New lesson: (32- 36′) Teacher’s & Students’ activities T Contents Presentation * Pre- teach newwords T: introduces the ordinal numbers. Then plays the tape. Ss: listen and repeat. Then practice. T: controls and corrects. T ask ss some structures they have learned. */ Review structure How do you ask about grade ? How do you ask about class ? How do you ask about the number of the floors ? T: Give the table( B2/ 48). Ask ss to guess 11 – 12′ I/ New words: first = 1st second = 2nd third = 3rd fouth = 4th fifth = 5th sixth = 6th seventh = 7th eight = 8th ninth = 9th tenth = 10th II/ Revision */ Ask about grade/ class : Which grade / class are you in ? I’m in grade/ class ……… */ Ask about floor : How many floors does your school have ? It has two floors . III/ Practice: 1/ Complete the table(B2) ========================================================================

55. IV/ Answer about you ( 3ms) 1. What is your name? …………………………………………………….. 2. Where do you live?………………………………………………………………………….. 3. What do you do? ………………………………………………………… 2- Answer key: I/ Multiple choice: Choose the correct answer for each sentence (2 marks) 1. is 2. are 3. these 4. How many II/ supply the correct form of “tobe” ( 2marks) 1. are 2. is 3. are 4. am III/ Arrange in order : (2 marks) chúng tôi is her schoolbag. 2.Where does Hoa live? She lives in Viet Nam. chúng tôi father is a teacher. 4. How many windows are there in your classroom? There are four. IV/ Answer the questions about you ( 2 marks ) chúng tôi is your name ? My name is/ I am….. 2. How old are you ? I am………….. 3. Where do you live ? I live in…………….. 4. What do you do ? I am a student. V/ Read the passage then answer the questions below: ( 2 marks) a. There are four people in his family b. He is forty. c. He is a doctor d. He is sixteen. * For class 6A I/ Choose the word that has different pronunciation with other words( 0,5p) 1. D 2.B II/ Multiple choice: Choose the correct answer for each sentence (1p) 1. is 2. are 3. these 4. How many III/ supply the correct form of “tobe” ( 2marks) 1. are 2. is 3. are 4. am IV/ Arrange in order : (2 marks) chúng tôi is her schoolbag. 2.Where does Hoa live? She lives in Viet Nam. chúng tôi father is a teacher. 4. How many windows are there in your classroom? There are four. V/ Answer the questions about you ( 2 marks ) chúng tôi is your name ? My name is/ I am….. 2. How old are you ? I am………….. ========================================================================

58. T: Let ss do the task. Ss: Do as teacher ask. * Practice asking and answering. T: gives model first. Then guides the way to practice. What do you do in the morning? I get up. I brush my teeth. I have breakfast. What does Ba do every morning? He brushes my teeth. T: asks Ss to read part1 again. Then write five sentences about Ba. Ss: read the model first. Then do the task. T: controls and corrects mistakes.  Production T: asks Ss to read part1 again. Then write five sentences about Ba. Ss: read the model first. Then do the task. T: controls and corrects mistakes. 7- 9′ 1. Write the correct form – Nga ( go ) …….. to school. – She ( brush ) ……… her teeth. – I ( have ) ……… breakfast. 2. Practice with a partner What do you do every morning? Ex1 : What do you do every morning ? I get up. Then I wash my face … What does Ba do every morning? Ex2: What does Ba do every morning? He brushes my teeth. 3. Write ex: Every morning, Ba gets up. He gets dressed. …………….. IV/ Consolidation:(2-7′ ) -T: Ask ss to retell the the lesson. Ss: Answer * Missing words ( for fair students) 1. Hoa…brushes………. her teeth every day. 2. He……goes…….. to school every morning. 3. Minh and Mai …get…….. up at six every morning. 4. She ……has……… breakfast with her family every morning. 5. I ……wash………… my face every day. Ss: listen and do task. T: controls and corrects. V/ Homework:(2-3′) – Learn by heart the new words and structure. – Do exercise 1,2 ( P50) – Prepare the new lesson: Unit 4: C4-7. ========================================================================

Giáo Án Tiếng Anh Lớp 5 Sách Mới Cả Năm (Full 20 Unit) / 2023

Published on

ĐẦY ĐỦ 20 UNIT THEO SÁCH TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH MỚI

1. Date of preparation: UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS? Lesson 1: Part 1-2-3 I. Objectives: 1. Knowledge: By the end of this unit, pupils can: * use the words and phrases related to the topics Addresses and hometown. * ask and answer questions about one’s address, using What’s your address? It’s … 2. Skills: – Develop Ps speaking and listening skills 3. Language focus: – Sentence Pattern: What’s your address? It’s … – Vocabulary: address, village, tower II. Teaching aids: 1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette. 2. Students’: books, notebooks, workbooks. III. Teaching processes: 1. Class organization: 2. Oral test: 3. New leson: Teacher’s activities Students’ activities I. Warm up: Play “jumbled letters” game II. New lesson: 1. Look, listen and repeat. – Have the class look at the pictures. Introduce the story by pointing at each character and elicit their answers to the questions: Who’sthis? What’s his/her name? Is he/she a newcomer? Where’s he/she from? Where’s he/she living now?. – Teach some new words: Address: địa chỉ Tower: tháp + Teacher read first as a model and ask the Ps to repeat + Have the Ps repeat in groups and individuals – Open the tape and have the Ps listen the sound of the words. – Play the recording a few times for pupils to listen and repeat. Do choral and individual repetition, pointing to the characters speaking – Instruct Ps to translate the dialogue into Vietnamese. – Play the game – Listen – Look at the pictures and answer: – In Picture a, Nam is greeting Mai and introducing her to Trung, a new pupil in their class. – In Picture b, Mai and Trung greet each other. In Picture c, Trung says he’s from Da Nang and he lives in Ha Noi now. – In Picture d, Mai asks him What’s your address in ha Noi? and he answers It’s 81, Tran hung Dao Street.) – Listen and copy + Listen and repeat + Groups, individuals

2. Date of preparation: UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS? Lesson 1: Part 4-5-6 I. Objectives: 1. Knowledge: By the end of this unit, pupils can: – use the words and phrases related to the topics Addresses and hometown. – ask and answer questions about one’s address, using What’s your address? It’s … 2. Skills: – Develop Ps speaking and listening skills 3. Language focus: – Vocabulary and structures: review II. Teaching aids: 1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette. 2. Students’: books, notebooks, workbooks. 2. Point and say – Tell the class that they are going to practise asking and answering questions about one’s address, using What’s your address? It’s … – Revise numbers 10 to 100 with the class. – Point at each picture and ask the question What’s your address? for pupils to answer chorally. – Have pupils practise asking and answering in pairs. Monitor the activity and offer help, if necessary. – Invite one or two pairs to speak to check their performance. 3. Let’s talk – Tell the class that they are going to practise further by asking and answering questions about addresses. Get pupils to work in groups of four to ask each other’s addresses. Remind them to use the questions and answers in their books. – Set a time limit for the class to practise. Monitor the activity and offer help, if necessary. – Invite a few pupils to repeat their interviews to the class. Then give feedback. III. Reinforcement: – Recall the main content. V. Homework: – Do exercises in workbook, learn by heart the new words – Do as directed – Listen – Listen and copy – Do as directed – Listen to the teacher – Work in pairs to do the task – Recall – Remember

3. III. Teaching processes: 1. Class organization: 2. Oral test: 3. New leson: Teacher’s activities Students’ activities I. Warm up: Play the game “jumbled letters” II. New lesson: 4. Listen and complete * Tell pupils that they are going to listen to the recording and complete the addresses. * Play the recording all the way through for pupils to listen. Play it again for them to do the task. * Get them to compare their answers before checking as a class. Play the recording again to confirm the answers. Give explanations for answers which pupils find difficult. Key: 1 .208 2 .321 3. White Street4 .the second floor 5. Read and complete * – Tell the class that they are going to read and fill the gaps with street, address, lives and from. Give them a few seconds to read the sentences. Remind them to focus on the context to select the appropriate words from the box. * Set a time limit for pupils to do the task independently. Monitor the activity and offer help, if necessary. * Get them to compare their answers in pairs before checking as a class. Key: 1. from 2. lives3 .address 4 .Street 6. Let’s sing – Tell Ps that they are going to sing the song “The wheels on the bus.”. – Have Ps read each line of the lyrics. Check comprehension. – Open the tape and have the Ss listen the sound of the words. – Play the tape again for Ps to do choral and individual repetition of the song by line. – Ask Ps to sing in choral – Have Ps practice singing in groups. – Have class sing the song again to reinforce their pronunciation. III. Consolidation – Retell the content of the lesson. IV. Homework – Do exercises in the workbook. Prepare the next period. – Play the game – Listen – Listen to the tape – Listen and do the task – Answer the question. – Listen to the teacher – Do as directed. – Individually – Work in pairs – The whole class read aloud – Listen to the teacher – Read each line of the lyrics – Listen to the tape – Listen and repeat each line – The whole class – Practice in groups – The whole class – Retell – Remember

4. Date of preparation: UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS? Lesson 2: Part 1-2-3 I. Objectives: 1. Knowledge: – By the end of the lesson, Ps will be able to*ask and answer questions about what a village/town/city is like, using What’s the … like? It’s … 2. Skills: – Develop Ps speaking and listening skills. 3. Language focus: – Vocabulary: city, village, busy, quiet.. – Structures: What’s the … like? It’s … II. Teaching aids: 1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette. 2. Students’: books, notebooks, workbooks. III. Teaching processes: KỲ 2 Date of preparation: UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU? Lesson 1: Part 1-2-3 I. Objectives: 3. Knowledge: By the end of this unit, pupils can: * use the words and phrases related to the topic Common health problems. * ask and answer questions about common health problems, using What’s the matter with you? I have … 2. Skills: – Develop Ps speaking and listening skills 3. Language focus: – Sentence Partners: What’sthe matter with you?I have … – Vocabulary: a toothache, an earache, a headache, a sore throat, a stomach ache II. Teaching aids: 1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette. 2. Students’: books, notebooks, workbooks. III. Teaching processes: 1. Class organization: Class Teaching date Attendances 5a

5. 5B 5C 2. Oral test: – Have pupils write the new words. 3. New lesson Teacher’s activities Students’ activities I. Warm up: Play “jumbled letters” game II. New lesson: 1. Look, listen and repeat. – Tell Ps that they are going to learn to ask and answer questions about someone’s job. – Ask Ps to identify the characters in 4 pictures on page 12 and ask: Who’s this? Who’s he/she talking with? Where’s he/she? What are they talking about? + Teacher read first as a model and ask the Ps to repeat + Have the Ps repeat in groups and individuals – Open the tape and have the Ps listen the sound of the words. – Play the recording a few times for pupils to listen and repeat. Do choral and individual repetition, pointing to the characters speaking – Instruct Ps to translate the dialogue into Vietnamese. 4. Point and say Tell the class that they are going to practise asking and answering questions about common health problems, using What’s the matter withyou? I have … * Get them to practise the answers before introducing the question. Point to the pictures for pupils to repeat the words under them and check their understanding. Explain the meanings, if necessary. Then ask pupils to practise the complete answers. – Play the game – Look at 2 pictures and answer: + In Picture a, Tony is in bed and he tells his mum he can’t have breakfast. + In Picture b, his mum asks What’s the matter with you? and he answers I don’t feel well. I have a headache. + In Picture c, his mum says Oh, you have a fever, too. + In Picture d, Tony’s father asks What’s the matter with Tony? and his mother says He has a fever. I’ll take him to the doctor after breakfast.) – Listen and copy + Listen and repeat + Groups, individuals – Listen – Listen and repeat – Listen – Do as directed

6. ******************************************************************* ****** Date of preparation: UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU? Lesson 1: Part 4-5-6 I. Objectives: 2. Knowledge: By the end of this unit, pupils can: * use the words and phrases related to the topic Common health problems. * ask and answer questions about common health problems, using What’s the matter with you? I have … 2. Skills: – Develop Ps speaking and listening skills 3. Language focus: – Vocabulary and structures: review * Ask the question What’s the matterwithyou? for the class to answer chorally. * Have them practise the question and answers in pairs. Monitor the activity and offer help, if necessary. * Invite one or two pairs to speak to check how well they have practised the question and answers. Correct their pronunciation, if necessary. 3. Let’s talk -Tell the class that they are going to practise further by asking and answering questions about common health problems. * Get them to imagine they have certain health problems and use the question and answers in their books. * Set a time limit for them to practise. Monitor the activity and offer help, if necessary. * Invite two or three pairs to act out their conversations. III. Consolidation – Recall the main content. V. Homework: – Do exercises in workbook, learn by heart the new words – Practise in pairs + Ask and answer questions about health problems + Practise in pairs – Listen to the teacher – Recall – Remember

7. II. Teaching aids: 1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette. 2. Students’: books, notebooks, workbooks. III. Teaching processes: 1. Class organization: Class Teaching date Attendances 5a 5B 5C 2. Oral test: – Have pupils write the new words. 3. New lesson Teacher’s activities Students’ activities I. Warm up: Play the game “jumbled letters” II. New lesson: 4. Listen and tick Tell pupils that they are going to listen to the recording and tick the problem of each character. * Play the recording all the way through for pupils to listen. Play it again for them to do the task. * Get them to compare their answers before checking as a class. Give explanations for answers which pupils find difficult. Play the recording again to confirm the answers. Key: Nam: toothache Peter: stomach ache Linda: headache Tony: sore throat 5. Read and complete Tell the class that they are going to read the text and fill the gaps with earache, sore throat, stomach ache, fever and toothache. Remind them to focus on the context to select the appropriate words from the box. * Get pupils to swap and compare their answers in pairs before checking as a class. Key: 1 toothache 2 fever 3 earache 4 stomach ache 5 sore throat 7. Let’s sing – Tell the class that they are going to sing What’s the matter with you? Have them read the lyrics. Check their comprehension. – Play the game – Listen to the tape – Listen and tick – Answer the question. – Listen to the teacher – Individually – Work in pairs – Listen to the teacher – Read each line of the

12. Set a time limit for them to play the game. Thosewith the most points at the end of the game are the winners. III. Consolidation – Summary the lesson IV. Homework – Do exercises in workbook, prepare the next period. – Listen – Remember ****************************************************************** ****** Date of preparation: UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU? Lesson 3: Part 1-2-3 I. Objectives: 1. Knowledge: By the end of this unit, pupils can * use the words and phrases related to the topic Common health problems. * say questions and answers with the correct intonation. 2. Skills: – Develop Ps writing and listening skills 3. Language focus: – Vocabulary and structures: Review – Phonics: say questions and answers with the correct intonation II. Teaching aids: 1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette. 2. Students’: books, notebooks, workbooks. III. Teaching processes: 1. Class organization: Class Teaching date Attendances 5a 5B 5C 2. Oral test: – Have pupils write the new words. 3. New lesson Teacher’s activities Students’ activities

14. Date of preparation: UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU? Lesson 3: Part 4-5-6 I. Objectives: 3. Knowledge: – By the end of the lesson, Ps will be able to use words and phrases related to the topic Common health problems 2. Skills: – Develop Ps writing and listening skills 3. Language focus: – Vocabulary and structures: review II. Teaching aids: 1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette. 2. Students’: books, notebooks, workbooks. III. Teaching processes: 1. Class organization: Class Teaching date Attendances 5a 5B 5C 2. Oral test: – Have pupils write the new words. 3. New lesson Teacher’s activities Students’ activities I. Warm up: Spend a few minutes having the class say the chant What’s the matter with you? II. New lesson: 4. Readand match. Then say. * Tell the class that they are going to read the text and match the sentence halves. * Get pupils to read the sentence halves. Explain the unfamiliar words, if necessary. * Set a time limit for them to do the task independently. Monitor the activity and offer help, if necessary. * Have pupils swap and compare their answers before checking as a class. * Ask them to work in pairs and tell each other how to stay – Read the chant – Listen to the teacher – Read the text – Work in pairs – Some Ps – The whole class

16. – Do exercises in workbook, prepare the next period. BỘ GIÁO ÁN NÀY ĐÃ TRỌN BỘ CẢ NĂM. NẾU BẠN MUỐN TẢI HÃY ẤN VÀO LINK HOẶC COPY LINK RỒI DÁN VÀO GOOGLE ĐỂ DOWN NHÉ. http://xemtailieu.com/tai-lieu/giao-an-tieng-anh-lop-5-chuong-trinh-moi-nhat-ca-nam-full- chúng tôi NẾU BẠN ĐÃ CÓKỲ 1, CẦN KỲ 2 THÔI THÌ VÀOLINKNÀY NHÉ http://xemtailieu.com/tai-lieu/giao-an-tieng-anh-lop-5-thi-diem-moi-nhat-ky-1-1125293.html GIÁOÁN LỚP 4 CẢ NĂMSÁCH MỚI: http://123doc.org/document/3458206-giao-an-tieng-anh-lop-4-ca-nam-moi-nhat-2016.htm HOẶC: http://123doc.org/document/3458407-giao-an-tieng-anh-lop-4-tron-bo-2016.htm GIÁOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 CẢ NĂM: http://123doc.org/document/3458409-giao-an-tieng-anh-lop-3-tron-bo-moi-nhat-2016.htm

Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 / 2023

By the end of the lesson, students can:

– use the lexical items related to the topic “My neighborhood”.

– Use adjectives to compare things.

– Talk about different places and show directions to these in a neighborhood

– Vocabulary: words related to the topic “My neighborhood”

– Structure: Making suggestions.

III./. Teaching aids.

– book, planning, picture, laptop, projector

IV./. Procedure

Pre. day: / T. day: / Period 31 UNIT 4 MY NEIGHBORHOOD Lesson 6. Skill 2. I./. Objectives By the end of the lesson, students can: use the lexical items related to the topic "My neighborhood". Use adjectives to compare things. Talk about different places and show directions to these in a neighborhood II./. Content. Vocabulary: words related to the topic "My neighborhood" Structure: Making suggestions. III./. Teaching aids. - book, planning, picture, laptop, projector ... IV./. Procedure Class organization. - Greeting. - Checking attendance: 6E2 B. New lesson. Sts and T's activities Contents I. Warm up T. hangs the picture on the board and ask Ss to work in pairs to ask and answer the way to the places in the picture. Ss go to the board, show the picture and practice before class. II. Presentation * Pre listening. - T. gives some new words - Ss read vocab in chorus Rub out and remember Act 1 Ss look at the photos on page 45 and guess words to fill in the blanks. * While listening. Ss listen to the record and fill the correct words in the blanks. Ss listen and give the correct answer. Act 2. T. play record again and ask Ss to match the word in the box with the suitable place in the picture. III. Practice Act 3. Ss work in pairs and using the list on page 45, ask and answer about a neighborhood. Act 4. Ss work in pairs and make notes about their neighborhood. Act 5 * Writing T. asks Ss to write a paragraph about their neighborhood, saying what they like or dislike. Ss work in groups and use the suggestion to write paragraph. T. calls two Ss to the board and correct. IV. Production Each group has a student stick their answer on the board and all class correct T. checks Ss' answers - Correct and give marks V. Homework. Ask and answer the way. * Vocabulary. - supermarket : siêu thị - art gallery : phòng trưng bày NT - stranger : người lạ T: Where is the supermarket? S1: It is on Tran Phu street * Listen and fill the correct words in the blanks. Answer key. 1. the end 2. right 3. lower secondary school 4. Le Duan street 4. second right * Listen again and write the correct letter A-F on the map. Answer key. 1. A 2. C 3. F 4. D * Ss work in pairs. Eg. S1: Do you like sandy beaches? S2: Yes, I do S1: Do you like heavy traffic? S2: No, I don't. .................. ............... like dislike - * Writing. Write a paragraph about your neighborhood Eg I'd like to tell you some good things and some bad things about living in my neighborhood. ......... - T. hangs the writing on the board and correct one of them. Then give marks - Learn by heart Vocabulary. - Prepare "Looking back" COMMENT AFTER TEACHING PERIOD 31 ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ____________________________________________________________________

Giáo Án Tiếng Việt Lớp 2 (Đầy Đủ) / 2023

Tuần 1TẬP ĐỌCCÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM Ngày giảng:

I. Kiểm tra bài cũ. SGK,vở,bút.(2,)II. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài.(1,) 2.luyện đọc: ( Đoạn 1và đoạn2.)(20,)a. Đọc mẫu

b. Hướng dẫn luyệ đọc kết hợp giải nghĩa từ.+ Đọc từng câu.

+Đọc từng đoạn.Quyển, guệch ngoặc…….

3. Tìm hiều nội dung doạn 1 và 2 (10,)Câu1. mỗi hki cầm quyển sách cậu chỉ đọc vài dòng là chán bỏ đi chơi.– Viết chỉ nắn nót vài chữ đầu là viết nguệch ngoặc….. Câu 2. Bà cụ đang cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá…..Mải miết (SGK).

Để làm thành một cái kim khâu vá quần áo.Tiết 2.

4. Luyện đọc đoạn 3 và 4.(10,)

5. Tìm hiểu nội dung đoạn 3 và đoạn 4(7,)Câu 3. Mỗi ngày……..thành tài.

– Cậu bé hiểu ra quay về nhà học bài .

Câu 4. Câu chuyện này khuyên em nhẫn nại , kiên trì sẽ thành công.

” Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền………làm nên.” 6. Luyện đọc toàn bài.(15,)

– Giọng ôn tồn – Giọng dí dỏm.

7. Củng cố dặn dò(3′)

Thích bà cụ, vì bà đã khuyên cậu béhọc chăm chỉ.Thích cậu bế , vì cậu đã hiểu ra sai lầm, thay đổi tính nết.

– GV kiểm tra sách vở của học sinh.

-GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.

– GV đọc mẫu toàn bài.– HS theo dõi.

-HS tiếp nối đọc từng câu.– GV sửa tue thế nghồi cho HS– HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn.– HS đọc đúng một số từ khó + HS đọc đoạn theo nhóm.+ HS thi đọc giữa các nhóm.– GV nêu câu hỏi SGK.– HS trả lời-HS khác nhận xét.– GV đưa ra ý đúng.

– HS nêu câu hỏi.– HS khác trả lời.– GV đánh giá.– GV giảng từ khó.– GV giảng vàhỏi thêm: Bà cụ mài thỏi sắt để làm gì?. -HS trả lời.– GV kết luận ND đoạn 1 và đoạn 2.

– HS đọc tiếp nối từng câu doạn 3 và 4.– GV uốn nắn cách đọc – giọng từng nhân vật trong bài.– HS đọc nối tiếp đoạn .– HS thi đọc đoạn theo nhóm.– Gọc cho từng nhóm

– GV nêu câu hỏi – HS trả lời.– GV + HS nhận xét.– GV đưa ra ý đúng. – GV hỏi thêm: Đến lúc này cậu bé có tin bà cụ không?.– GV cho HS thoả luận theo nhóm đôi trả lời câu hỏi.– Một số nhóm nêu ý kiến – GV đưa ra kết luận. Có thể đưa ra lời nói của Bác Hồ.

– GV nêu giọng đọc của từng nhân vật, để HS trả lời.– Giọng bà cụ.– Giọng cậu bé.– GV đọc mẫu toàn bài một lần.– HS đọc bài.-GV+HS nhận xét chấm điểm.– GV?: Qua câu chuyện em thích nhân vật nào nhất? Vì sao?

– GV nhận xét tiết học.– Khen một số HS học tốt.– Về nhà đọc lại bài.

KỂ CHUYỆNCÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Đủ Cả Năm / 2023 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!