Đề Xuất 12/2022 # Giáo Án Môn Tiếng Anh Lớp 3 – Học Kì I (Chương Trình Tiểu Học Mới) / 2023 # Top 17 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 12/2022 # Giáo Án Môn Tiếng Anh Lớp 3 – Học Kì I (Chương Trình Tiểu Học Mới) / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giáo Án Môn Tiếng Anh Lớp 3 – Học Kì I (Chương Trình Tiểu Học Mới) / 2023 mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giáo án môn tiếng Anh lớp 3 – Học kì I (Chương trình Tiểu học mới), Giáo án môn tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô

Giáo án môn tiếng Anh lớp 3 học kỳ I

ME AND MY FRIENDS

Week: 1. Date of teaching: ….., ….., 20…

Period: 1st.

UNIT 1: HELLO

Lesson 1

I. Aims: Practice greeting and self – introducing.

II. Objectives:

– By the end of this lesson, students will be able to greet and self – introduce.

– Develop speaking skill.

III. Teaching methods:

– Communicative approach.

– Techniques:

+ Ask and answer (say individually)

+ Work in pairs/ groups.

+ Discuss.

IV. Teaching aids:

– Teacher’s aids: student’s and teacher’s book, word cards, pictures, tape, cassette, puppets.

– Students’ aids: books, notebooks, workbooks.

V. Languages focus:

– Phonics: Hi/ Hello.

– Vocabulary: hi, hello

– Structures: Hello. I’m Mai. / Hi, Mai.

VI. Procedures:

Time

Steps/Activities

Work

arrangement

5’

10’

10’

10

4’

I. Warm up: Chatting.

– Let Ss introduce some information about themselves (maybe in Vietnamese) and introduces oneself in English.

Example: Hello. I’m Duyen. (Hi. I am Duyen).

II. New lesson

1. Look, listen and repeat.

– Giving introduction of the text (set the scene): Mai and Nam greet each other.

– Play the recording and asks Ss to listen to the tape twice.

– T asks Ss to listen and repeat in chorus three times.

– Let Ss practice the dialogue in pairs

– Gets some pairs to read it aloud.

– T gives a situation to present (using picture)

– T elicits the structures by asking Ss to speak out the model sentence:

Hello. I’m Mai.

Hi, Mai. I’m Nam.

I’m + name (I’m = I am)

2. Look and say

– Have Ss look at the pictures a,b,c,d and introduce four characters: Nam, Mai, Nga, Phong. (using the puppets).

– T models the dialogue (use a picture)

Nga: Hello, I’m Nga.

Phong: Hello, I’m Phong.

– Have Ss to repeat the sentences in the bubbles a few times

– Call on one pair and ask them to pretend to be Nam and Mai.

– Call on one more pair to be Nga and Phong and do the same way.

– Have the class repeat all the phrases

– Have Ss to work in pairs: Nam, Mai, Nga and Phong.

– Monitor the activity, check the pronunciation (sound, assimilation of sound and intonation) and offer help when necessary.

– Make some questions to check Ss’ comprehension of language

– Have the whole class repeat all the phrases to reinforce their pronunciation.

3. Let’s talk.

– Have Ss look at the pictures on page 7 and identify the characters in the pictures.

– Point to Picture a, ask Ss to guess what the girls would say to greet each other.

A: Hello, I’m Mai.

B: Hi, Mai. I’m Nga.

– Have Ss to repeat the sentences in the bubbles a few times before let them practice freely.

– Have Ss to work in pairs (use the names in their books or the real names to practice.

– Monitor the activity and offer help when necessary/ correct typical pronunciation errors.

– Call on a pair to demonstrate at the front of the class.

– Have the whole class repeat all the phrases to reinforce their pronunciation.

III. Summary and Home- link:

– Consolidate the content of the lesson

– Learn and write new words and structures.

– Prepare for the next lesson

T-WC

T-WC

T-WC

Whole class, group and individual.

T-WC

Group work

Pair- work

T – whole class

T – whole class

Pair- work

T – whole class

Pair – work

T – whole class

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Giáo Án Tiếng Việt Lớp 3 Học Kì I Phần 1 / 2023

– Trả lời được các câu hỏi SGK.

– Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

– Tốc độ đọc có thể khoảng 55 tiếng/phút.

– Yêu thích sự thông minh tài trí của cậu bé.

oäi dung ñoaïn, baøi. – Ñaët ñöôïc caâu hoûi cho töøng boä phaän caâu Ai laøm gì? (BT2) – Nghe – vieát ñuùng, trình baøy saïch seõ, ñuùng quy ñònh baøi chính taû (BT3); toác ñoä vieát khoaûng 55 chöõ/15 phuùt, khoâng maéc quaù 5 loãi trong baøi. – HS khaù, gioûi: Vieùt ñuùng töông ñoái ñeïp baøi chính taû (toác ñoä vieát treân 55 chöõ/15 phuùt). II. Ñoà duøng daïy – hoïc: GV: – Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc. – Baûng phuï vieát saün caâu vaên BT2. HS: SGK, vôû. III. Hoạt động dạy – học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. OÅn ñònh: B. Baøi cuõ: C. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi – ghi töïa baøi D. Tieán haønh caùc hoaït ñoäng. Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc. – Giuùp HS cuûng coá laïi caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc ôû caùc tuaàn tröôùc. – GV yeâu caàu töøng hoïc sinh leân boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc. GV ñaët moät caâu hoûi cho ñoaïn vöøa ñoïc – GV cho ñieåm. – GV thöïc hieän töông töï vôùi caùc tröôøng hôïp coøn laïi Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp 2. – Cuûng coá laïi cho HS caùch ñaët caâu theo maãu Ai laøm gì? – GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi – GV hoûi: Hai caâu naøy ñöôïc caáu taïo theo maãu caâu naøo? – GV yeâu caàu HS laøm vieäc caù nhaân. Moãi em töï vieát caâu hoûi mình ñaët vaøo vôû. – GV môøi vaøi HS ñoïc nhöõng caâu mình ñaët xong. – GV nhaän xeùt, choát laïi. Ôû caâu laïc boä caùc em laøm gì? Ai thöôøng ñeán caâu laïc boä vaøo ngaøy nghæ. Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi taäp 3. – Giuùp HS nghe vieát chính xaùc ñoaïn vaên “Gioù heo may”. – GV ñoïc maãu ñoaïn vaên vieát chính taû. – GV yeâu caàu HS töï vieát ra nhaùp nhöõng töø deã vieát sai. – GV yeâu caàu HS gaáp SGK. – GV ñoïc thong thaû töøng cuïm töø, töøng caâu cho HS vieát baøi. – GV chaám, chöõa töø 5 – 7 baøi. Vaø neâu nhaän xeùt. – GV thu vôû cuûa nhöõng HS chöa coù ñieåm veà nhaø chaám. – GV cho hoïc sinh ñoïc theâm baøi: “Ngaøy khai tröôøng” – Theo doõi söûa sai cho hoïc sinh khi ñoïc. E. Cuûng coá – daën doø – Veà xem laïi baøi. – Chuaån bò baøi: Tieát oân thöù 5. – Nhaän xeùt baøi hoïc. Kieåm tra, ñaùnh giaù. – HS leân boác thaêm baøi taäp ñoïc. – HS ñoïc töøng ñoaïn hoaëc caû baøi theo chæ ñònh – HS traû lôøi. Luyeän taäp, thöïc haønh. – HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Ai laøm gì? – HS laøm baøi vaøo vôû. – Nhieàu HS tieáp noái nhau ñaët caâu hoûi mình ñaët ñöôïc. – HS caû lôùp nhaän xeùt. – HS chöõa baøi vaøo vôû. Luyeän taäp, thöïc haønh. – 2 -3 HS ñoïc laïi ñoaïn vieát. – HS vieát ra nhaùp nhöõng töø khoù. – HS nghe vaø vieát baøi vaøo vôû. – Laàn löôït hoïc sinh ñoïc noái tieáp ñoaïn. TIẾNG VIỆT ÔN TẬP VÀ kiỂm tra giỮa hỌc kì i TIẾT 5 (ÔN tẬp) I. Muïc ñích yeâu caàu: – Ñoïc ñuùng, raønh maïch ñoaïn vaên, baøi vaên ñaõ hoïc (toác ñoä ñoïc khoaûng 55 tieáng/phuùt); traû lôøi ñöôïc moät caâu hoûi veà noäi dung ñoaïn, baøi. – Löïa choïn ñöôïc töø ngöõ thích hôïp boå sung yù nghóa cho töø ngöõ chæ söï vaät (BT2) – Ñaët ñöôïc 2 – 3 caâu theo maãu Ai laøm gì? (BT3) – HS khaù, gioûi: Ñoïc töông ñoái löu loaùt ñoaïn vaên, ñoaïn thô (toác ñoä ñoïc treân 55 tieáng/phuùt). II. Ñoà duøng daïy – hoïc: GV:- Phieáu vieát teân töøng baøi hoïc thuoäc loøng. – Baûng phuï vieát saün caâu vaên BT2. HS: SGK, vôû. III. Hoạt động dạy – học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. OÅn ñònh: B. Baøi cuõ: C. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi – ghi töïa baøi D. Tieán haønh caùc hoaït ñoäng. * Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc. – Giuùp HS cuûng coá laïi caùc baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc ôû caùc tuaàn tröôùc. GV yeâu caàu töøng hoïc sinh leân boác thaêm choïn baøi hoïc thuoäc loøng. GV yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng baøi mình môùi boác thaêm trong phieáu. GV ñaët moät caâu hoûi cho baøi vöøa ñoïc, HS traû lôøi caâu hoûi. – GV cho ñieåm. – GV thöïc hieän töông töï vôùi caùc tröôøng hôïp coøn laïi * Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp 2. Giuùp HS luyeän taäp vaø cuûng coá voán töø: löïa choïn töø thích hôïp boå sung yù nghóa cho caùc töø chæ söï vaät. – GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi – GV môû baûng phuï ñaõ cheùp ñoaïn vaên. – GV yeâu caàu HS trao ñoåi theo caëp ñeå choïn nhöõng töø thích hôïp boå sung cho nhöõng töø in ñaäm. – GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû. – GV môøi 3 HS leân baûng laøm baøi. Vaø giaûi thích taïi sao mình löïa choïn töø naøy. – GV nhaän xeùt, choát laïi. Moãi boâng coû mai nhö moät caùi thaùp xinh xaén nhieàu taàng. Treân ñaàu moãi boâng hoa laïi ñính moät haït söông. Khoù coù theå töôûng töôïng baøn tay tinh xaûo naøo coù theå hoaøn thaønh haøng loaït coâng trình ñeïp ñeõ, tinh teá ñeán vaäy. Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi taäp 3. – HS ñaët caâu theo maãu Ai laøm gì? – GV môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. – GV yeâu caàu HS laøm vieäc caù nhaân. Moãi em töï suy nghó vieát caâu mình ñaët vaøo vôû. – GV theo doõi, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm. – GV môøi vaøi em ñöùng leân ñoïc nhöõng caâu mình ñaët. – GV nhaän xeùt. (ví duï) Ñaøn coø ñang bay löôïn treân caùnh ñoàng. Meï daãn toâi tôùi tröôøng. Baïn Nhung ñang hoïc baøi. – GV cho hoïc sinh ñoïc theâm baøi: “Löøa vaø Ngöïa” – Theo doõi söûa sai cho hoïc sinh khi ñoïc. E. Cuûng coá – daën doø – Veà xem laïi baøi. Nhöõng em chöa coù ñieåm HTL veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc. – Chuaån bò baøi: Tieát oân thöù 6. – Nhaän xeùt baøi hoïc. Kieåm tra, ñaùnh giaù. – HS leân boác thaêm baøi hoïc thuoäc loøng. . – HS ñoïc thuoäc loøng caû baøi thô hoaëc khoå thô qui ñònh trong phieáu. – HS traû lôøi. Luyeän taäp, thöïc haønh. – HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. – HS quan saùt. – HS trao ñoåi theo caëp. – HS laøm baøi vaøo vôû. – HS leân baûng laøm baøi vaø giaûi thích baøi laøm. – HS caû lôùp nhaän xeùt. – 2 – 3 HS ñoïc laïi ñoaïn vaên ñaõ hoaøn chænh. – HS chöõa baøi vaøo vôû. Luyeän taäp, thöïc haønh. – HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. – HS laøm baøi. – HS nghe vaø vieát baøi vaøo vôû. – HS ñöùng leân ñoïc nhöõng caâu mình laøm. – HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. – Laàn löôït hoïc sinh ñoïc noái tieáp ñoaïn. TIẾNG VIỆT ÔN TẬP VÀ kiỂm tra giỮa hỌc kì i TIẾT 6 (ÔN tẬp) I. Muïc ñích yeâu caàu: – Ñoïc ñuùng, raønh maïch ñoaïn vaên, baøi vaên ñaõ hoïc (toác ñoä ñoïc khoaûng 55 tieáng/phuùt); traû lôøi ñöôïc moät caâu hoûi veà noäi dung ñoaïn, baøi. – Choïn ñöôïc töø ngöõ thích hôïp boå sung yù nghóa cho töø ngöõ chæ söï vaät (BT2) – Ñaët ñuùng daáu phaåy vaøo choã thích hôïp trong caâu (BT3) – HS khaù, gioûi: Ñoïc töông ñoái löu loaùt ñoaïn vaên, ñoaïn thô (toác ñoä ñoïc treân 55 tieáng/phuùt). II. Ñoà duøng daïy – hoïc: GV: – Phieáu vieát teân töøng baøi hoïc thuoäc loøng. – Baûng phuï vieát saün caâu vaên BT2. Baûng lôùp vieát baøi taäp 3. HS: SGK, vôû. III. Hoạt động dạy – học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. OÅn ñònh: B. Baøi cuõ: C. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi – ghi töïa baøi D. Tieán haønh caùc hoaït ñoäng. Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra hoïc thuoäc loøng. Cuûng coá laïi caùc baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc. – GV yeâu caàu töøng hoïc sinh leân boác thaêm choïn baøi hoïc thuoäc loøng. GV yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng baøi mình môùi boác thaêm trong phieáu. GV ñaët moät caâu hoûi cho baøi vöøa ñoïc – GV cho ñieåm. – GV thöïc hieän töông töï vôùi caùc tröôøng hôïp coøn laïi Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp 2. Luyeän taäp vaø cuûng coá voán töø chæ söï vaät. – GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi. – GV môû baûng phuï ñaõ cheùp ñoaïn vaên. Vaø giaûi thích. Caùc em phaûi löïa choïn caùc töø ñeå ñieàn ñuùng vaøo choã troáng. – GV cho HS xem maáy boâng hoa thaät hoaëc tranh, aûnh: hueä traéng, cuùc vaøng, hoàng ñoû … – GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû. – GV môøi 2 HS leân baûng thi laøm baøi. Vaø giaûi thích taïi sao mình löïa choïn töø naøy. – GV nhaän xeùt, choát laïi. Xuaân veà, … khoe saéc. Naøo chò hoa hueä traéng tinh, chò hoa cuùc vaøng töôi, chò hoa hoàng ñoû thaém, … moät vöôøn xuaân röïc rôõ. Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi taäp 3. – Ñaët daáu phaåy vaøo ñuùng trong caâu. – GV môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. – GV theo doõi, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm. – GV môøi 3 em leân baûng laøm baøi. – GV nhaän xeùt choát laïi: Haèng naêm, cöù vaøo ñaàu thaùng 9, caùc tröôøng laïi khai giaûng naêm hoïc môùi. Sau ba thaùng heø taïm xa tröôøng, chuùng em laïi naùo nöùc tôùi tröôøng gaëp thaày, gaëp baïn. Ñuùng 8 giôø, trong tieáng Quoác ca huøng traùng, laù côø ñoû sao vaøng ñöïôc keùo leân ngoïn coät côø. – GV cho hoïc sinh ñoïc theâm baøi: Nhöõng chieác chuoâng reo – Theo doõi söûa sai cho hoïc sinh khi ñoïc. E. Cuûng coá – daën doø – Veà xem laïi baøi. – Chuaån bò baøi: Kieåm tra cuoái hoïc kì. – Nhaän xeùt baøi hoïc. Kieåm tra, ñaùnh giaù. – HS leân boác thaêm baøi hoïc thuoäc loøng. . – HS ñoïc thuoäc loøng caû baøi thô hoaëc khoå thô qui ñònh trong phieáu. – HS traû lôøi. – Luyeän taäp, thöïc haønh. – HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. – HS quan saùt. – HS laéng nghe. – HS quan saùt, ñoïc thaàm ñoaïn vaên. – HS laøm baøi vaøo vôû. – 2 HS leân baûng thi laøm baøi vaø giaûi thích baøi laøm. – HS caû lôùp nhaän xeùt. – 2 – 3 HS ñoïc laïi ñoaïn vaên ñaõ hoaøn chænh. – HS chöõa baøi vaøo vôû. Luyeän taäp, thöïc haønh. – HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. – HS laøm baøi caù nhaân. – Ba HS leân baûng laøm baøi. – HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. – HS chöõa baøi vaøo vôû. – Laàn löôït hoïc sinh ñoïc noái tieáp ñoaïn. TIẾNG VIỆT ÔN TẬP VÀ kiỂm tra giỮa hỌc kì i TIẾT 7 (kiỂm tra) I. Muïc ñích yeâu caàu: – Kieåm tra (ñoïc) theo yeâu caàu caàn ñaït veà kieán thöùc, kó naêng giöõa hoïc kì I (neâu ôû tieát 1 oân taäp) II. Ñeà baøi: (Ñeà baøi do Ban chuyeân moân tröôøng ra) TIẾNG VIỆT ÔN TẬP VÀ kiỂm tra giỮa hỌc kì i TIẾT 8 (kiỂm tra) I. Muïc ñích yeâu caàu: – Kieåm tra (vieát) theo yeâu caàu caàn ñaït veà kieán thöùc, kó naêng giöõa hoïc kì I: – Nghe – vieát ñuùng baøi chính taû; trình baøy saïch seõ, ñuùng hình thöùc baøi thô (hoaëc vaên xuoâi); toác ñoä vieát khoaûng 55 chöõ/15 phuùt), khoâng maéc quaù 5 loãi trong baøi. – Vieát ñöôïc moät ñoaïn vaên ngaén coù noäi dung lieân quan ñeán chuû ñieåm ñaõ hoïc. II. Ñeà baøi: (Ñeà baøi do Ban chuyeân moân tröôøng ra)

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Chương Trình Mới Có Đáp Án / 2023

3 Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án năm 2020 – 2021

3 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 có đáp án – Đề số 1

A. at – at

B. from – in

C. to – in

D. to – from

A. on

B. with

C. in

D. for

A. under

B. in

C. on

D. next to

A. from

B. on

C. behind

D. in front of

A. move

B. pass

C. have

D. turn

A. on – with

B. on – on

C. to – with

D. to – to

A. funny

B. nice

C. shy

D. boring

A. Wonderful

B. easy

C. exciting

D. boring

Complete the sentences with the Present simple or the Present continuous form of the verbs.

1. They often (visit) their parents in the holidays.

2. We (speak) French at the moment.

3. I (watch) TV about 3 hours a day.

4. My family usually (go) to the movies on Sunday.

5. Look at the girl! She (ride) a horse.

Read the following passage and answer the questions.

Hi. I’m Mary. I have lots of friends and we learn many subjects at school. In the morning, I have lessons from seven thirty to eleven. At break time, I often play badminton with my friends or chat. In the afternoon, I often read books in the library. After dinner, I watch TV and do my homework. I usually go to bed at 10. I always get up early in the morning so I never go to school late.

Đáp án Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh Find the word which has a different sound in the underlined part.

1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – A; 5 – A;

Choose the best answer (A, B, C or D).

1 – C; 2 – A; 3 – D; 4 – B;

5 – B; 6 – A; 7 – A; 8 – D;

Complete the sentences with the Present simple or the Present continuous form of the verbs.

1 – visit; 2 – are speaking; 3 – watch; 4 – goes; 5 – is riding;

Read the following passage and answer the questions.

1 – They finish at eleven o’clock.

3 – No, she doesn’t.

4 – Because she always gets up early.

5 – They start at seven thirty.

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án – Đề số 2

I. . Choose the correct option A,B,C, or D to complete the sentences (5,0 marks). Find the word with the different bolded part (1,25 mark).

6. My grandfather ……………………….fishing in his free time.

A. does

B. do

C. goes

D. go

7. They are …………………………………aerobics now.

A. play

B. doing

C. playing

D. do

8. He chúng tôi the morning.

A. is jogging

B. jog

C. jogs

D. jogging

9. Where are you, Hoa? I’m downstairs. I chúng tôi music.

A. to listen

B. listen

C. listens

D. am listening

10. This Saturday we …………………………. to the Art Museum.

A. go

B. is going

C. are going

D. went

11. There are 25 boys in my class. Son is …………………….

A. the youngest

B. younger

C. young

D. the most young

12. Lan is chúng tôi English than my sister.

A. good

B. better

C. best

D. the best

13. Which shirt is ………………….., this one or that one?

A. cheap

B. the cheapest

C. cheaper

D. more cheap

14. Is there a theater chúng tôi neighbourhood?

A. in

B. on

C. at

D. with

15. chúng tôi second turning chúng tôi right.

A. Take – in

B. Take – on

C. Get-in

D. Get- on

16. Can you chúng tôi the chúng tôi the post office?

A. show – road

B. show – street

C. tell – road

D. tell -way

17. A chúng tôi a place where we go to buy stamps or send letters.

A. library

B. post office

C. cinema

D. school

18. London, the capital city of England, is a chúng tôi with many old buildings, and beautiful parks.

A. history

B. historic

C. largest

D. larger

19. People in Laos …………………………water over one another.

A. give

B. throw

C. take

D. bring

20. On New Year’s day, children in Korea make a chúng tôi their parents or elders and wish them a long and healthy …………….

A. bow – live

B. friend – lives

C. bow – lives

D. bow – life

21. What are the people there……………………..? They are very friendly.

A. love

B. liking

C. like

D. look

22. We chúng tôi quiet in the library so that everyone can enjoy reading books.

A. should

B. shouldn’t

C. can

D. can’t

23. Doraemon ……………..chubby. He ………………a round face.

A. is – have

B. is – has

C. has – is

D. have – is

24. Snow White ……….. long black hair and her lips chúng tôi as roses.

A. has – are

B. has – is

C. is – has

D. are – has

25. The weather is nice, so I enjoy doing ……………….activities.

A. outdoors

B. inside

III. Choose the correct answer for each of the gaps to complete the text (1,25 mark).

C. outdoor

D. boring

Tra Co Beach in Quang Ninh province is 9 kilometres from Mong Cai. It has the ( 26)……… and the most romantic beach in Viet Nam. Tourists can enjoy the (27)……. of white sand beaches and green sea water all year (28)………. Visitors can (29)………. enjoy the sunset or sunrise in Con Mang islet. You can visit Tra Co Communal House, Linh Khanh Pagoda, and Tra Co church. If tourists want some fresh (30)………., they can find it from fishing boats. They can take part in “Tra Co Festival” from May 30 to June 6.

31. Nam live in a house in the country.

32. Are there a flower garden behind the house ?

33. There is an temple old near our house.

. Rewrite the sentences so that its meaning stays the same ( 1,25 mark).

34. After dinner, she do her homework.

35. The Blue Hotel is cheaper as the Green Hotel.

36. Nobody is taller than my sister in her class.

→ My sister ……………………………………………………

37. The garden is behind Lan’ house.

→ Lan’ house ……………………………………………………

38. The bank is not far from the post office.

→ The bank ………………………………………………………

39. There are many flowers in our garden.

Đáp án Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6

→ Our garden……………………………………………………

40. Ha Noi is large, Bangkok is larger and Tokyo is the largest.

→ Tokyo is ……………………………………. the three cities.

26. C

27. A

28. C

29. D

30. A

31. live → lives

32. Are → Is

33. an temple old → an old temple

34. do → does

35. as → than

36. My sister is the tallest in her class.

37. Lan’s house is in front of the garden.

38. The bank is near the post office.

Part 11…………Ly is the leader of Geography Club. 2………….Mai is late because she went to the wrong room. chúng tôi other name for Ayres Rock is Urulu. chúng tôi would not like to visit Australia.. chúng tôi Chau is an island.. chúng tôi Chau is one of the smallest islands. Part 2: Listen to the conversation. Then fill in the missing words. : Listen to the story. Then decide if the statements are true (T) or false (F).

39. Our garden has many flowers.

B. PHONETICS AND USE OF ENGLISHPart 1. Choose the word with the different stress syllable. Part 2. Choose the best answer for each of the following sentences . Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (2,5ms) C. painkiller

40. Tokyo is the largest of the three cities.

Đề tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án – Đề số 3

A: Excuse me. Where is the supermarket?

B: Go to the (7) ……………. of this street. It’s on your (8) …………….

Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

A: And where is the (9) ………………..secondary school?

B: It’s in Le Duan Street . Take the (10) …………………. right, and it’s on your left.

1. A. waterfall B. historic C. fantastic D. pagoda

Part 2: Read the passage then answer the questions.

3. we go to buy stamps or send letters?

4. You must remember tobring a . It’s very useful when you go into a cave because it’s very dark there.

5. If wehad a , we wouldn’t get lost

6. You travel alone to the mountain. Always go in group.

9. The boat trip to Hai Phong, the northern tip of Viet Nam, was experience of my life.

10. There is a supermarket at my neighbourhood. A B C D

E. WRITE (2,5ms)

Part 1: Complete the passage with the words given in the box

My village is about 10 kilometers (1)…………….the city. It is a very beautiful and peaceful place where people grow flowers and vegetables only. It is very famous (2) ……………. its pretty roses an d beautiful landscapes. The air is quite fresh, (3)………………the smell of the roses makes people feel cool. In spring, my village looks like a carpet with plenty of colors. Tourists come to visit it so (4)………………. Nowadays, with electricity, it doesn’t take the villagers much time to (5)……………the roses. And even at night, people can walk along the path and enjoy the (6)……………smell of the flowers.

Hoi An is one of the oldest towns in Viet Nam. It is on the lower section of the Thu Bon river. It is a very beautiful town with a lot of colorful lanterns which are hung around the town. Hoi An is famous for one- week tailoring. Customers order clothes in the morning and get them in the evening. The price is not really expensive. If you want to find the place of the old time, Hoi An is a good choice.

7. Which town is the oldest towns in Viet Nam?

……………………………………………………………………………………………..

8. Where are colorful lanterns hung?

……………………………………………………………………………………………..

9. What is Hoi An famous for?

……………………………………………………………………………………………..

10. Do you want to visit Hoi An?

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….? Part 2 Using the words given to complete each sentence .

1. My home town doesn’t have any buildings and theatres.

There……………………………………………………………………………………..

2. My bag is better than her bag. (Rewrite using bad)

Her bag………………………………………………………………………………………………………

3. His parents enjoy reading newspaper.

His parents are …………………………………………………………………………………

4. It’s necessary to do the homework.

Đáp án Đề tiếng Anh lớp 6 kì 1 năm 2020 A (0,25 x 10 = 2,5ms)

You …………………………………………………………………………………..

5. Lan is big, Lien is bigger and Hoa is the biggest.

B (0,25 x 10 = 2,5ms)

Hoa………………………………………….the three girls.

C. (0,25 x 10 = 2,5ms)

6. Please tell me some things about your school. (Rewrite using Can)

7. Which/ tall/ building/ house ?

.………………………………………………………………………………………………………………………………?

8. There/ lot/ modern houses/ center/ city.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. It/ two kilometers/ the East/ Dak Doa town.

PART 1:

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Living/ city/ interesting than/ living/ country.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

PART 1: 1. F; 2. T; 3. F; 4. F; 5. T; 6. F;

PART 2: 1. end; 2. right; 3. lower; 4. second

1. A; 2. C; 3. B; 4. D; 5. D; 6. D; 7. C; 8. C; 9. B; 10. C

PART 2:

1. from; 2. for; 3. however; 4. often; 5. water; 6. fresh;

7. Hoi An is one of the oldest towns in Viet Nam.

8. Colorful lanterns are hung around the town.

9. Hoi An is famous for one- week tailoring

10. Yes, I do./ No, I don’t..

D. (0,25 x 10 = 2,5ms)

1. There aren’t any buildings and theatres in my home town.

2. Her bag is worse than my bag

3. His parents are interested in reading newspaper.

4. You must do the homework..

5. Hoa is the biggest of the three girls.

6. Can you tell me some things about your school please?

7. Which is taller building or house?

8. There are a lot of modern houses in the center of the city.

9. It is two kilometers to the East of Dak Doa town

10. Living in the city is more interesting than living in the country.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đề Thi Tiếng Anh 6 Học Kì I ( Theo Chương Trình Thí Điểm Mới) / 2023

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I THỊ XÃ QUẢNG YÊN Năm học 2012-2013

đề thi chính thức môn thi: Anh 6 ( Theo chương trình thí điểm ). thi: 15/12/2012. gian: 60 phút ( Không kể thời gian giao đề) và tên thí sinh:………………………………….. : …………………………………. ường: ………………………………….

( thí sinh làm bài trên đề thi này)TổNG ĐIểM : 10 ĐIểM

I. LISTENING : (2,0 points).A. Listen and answer the questions ( 1 point) . Eg : (0) – How’s his first week at the new school?It’s great.Why is Tom nervous at first? ……………………………………………………….Are his teachers and classmates friendly? ………………………………………….What is his favourite subject? ………………………………………………………Which club does he want to join?……………………………………………………………………. B. Listen and fill the words you hear to complete the text ( 1 point).The living room in my house is big. There (0) ……is…. a table and sofa. There also two (1)…………….There is a ceiling lamp, but there are two standing lamps. The room is cool in the (2)………………because there is a ceiling fan. There are many (3)…………… on the wall; there is only one big picture. What I like best in the room is the big (4)…………….1.2.

II. USE OF ENGLISH : (3.0points) A. Choose a word which has the underlined part pronounced differently from the rest : (0,4 points)1. A. leave B. break C. repeat D. peaceful2. A. photo B. going C. brother D. home3. A. writes B. makes C. takes D. drives4. A. guest B. gathering C. generous D. greatB. Choose the best replies for the questions: ( 1 point)ABYour answer

1. How is your first week at school?2. Where is the cat?3. Would you like to have a picnic?4. What shall we do this afteroon5. Can you tell me the way to the beach?a. Yes, I’d love to.b. Oh, wonderful.c. It’s under the table.d. Yes, First go straight. Then turn right.e.Let’s go out and have an ice-cream.1. ……………………….2. ……………………….3. ……………………….4. ………………………5. ……………………..

C. Underline the best answer in these sentences below.: ( 1,6 points) Ex: chúng tôi and thin ( am/is/are/has).1. chúng tôi uniform on Mondays and Saturdays ( wear/wears/is wearing).2. Look! The girls…………… in the schoolyard.( skip/skips/is skipping).3. The dog is chúng tôi pillow.( front of / next/behind).4. There………………a table and four chairs in the middle of the room ( is/are/has).5. Mina is chúng tôi likes to draw pictures. She always has lots of new ideas ( talkative/kind/creative).6. Go straight. Take the chúng tôi the left ( turn/turning/going).

7. The street is chúng tôi a lot of traffic so we can’t move fast.( boring/convenient/narrow.8. Things in this shop are……………..things in that shop ( expensive/more expensive/expensiver)III. READING: ( 2,5 points ) :A. Read the email and answer the following question.: ( 1,0 point) Dear Phong, I’m sorry I couldn’t write to you early because I was very busy. Now, we’re staying in a small hotel near a shopping area in District 10. Near my house, there is a cinema, a post office, a supermarket and some cafes. There are some big shops at the end of the street. It is also very noisy here because there’s always a lot of traffic day and night. In my hometown, I live in a quiet street, there are some small shops, a school and a post office in my neighbourhood but there isn’t a park and a cinema. The streets are narrow but

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giáo Án Môn Tiếng Anh Lớp 3 – Học Kì I (Chương Trình Tiểu Học Mới) / 2023 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!