Đề Xuất 3/2023 # Giải Đề Thi Kì 1 Tiếng Anh Lớp 9 Năm 2022 # Top 3 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 3/2023 # Giải Đề Thi Kì 1 Tiếng Anh Lớp 9 Năm 2022 # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Đề Thi Kì 1 Tiếng Anh Lớp 9 Năm 2022 mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

A. She cycled around the lake.

B. She stayed at home

C. She walked around the lake

D. she played games.

A. stay home

B. watch TV

C. walk

D. cycle

A. on foot

B. by bicycle

C. by bus

D. by car

A. on Friday

B. every day

C. on the weekend

D. tomorrow

Task 2: true or false?

Question 1. Mai played with her brother yesterday morning

Question 2. It’s about three kilometers from her house to her new school

Question 3.. Her father usually takes her to school.

Question 4. When her father is busy, she goes to school on foot.

A. grocery store

B. gas station

C. hotel

D. bank

A. study B. must study C. studying D. studied

A. in/at B. at/on C. on/in D. at/in

III. READING (2pts)

The kimono, a dress that looks like a robe is the traditional clothing of Japan. Kimonos are usually worn with traditional footwear. Kimono styles have changed significantly in Japan’s history. Today, men, women and even children in Japan wear kimonos. They are different according to the sex, the age and status of the wearer. They are also different according to the season of the year and the occasions the kimono for which is worn. The colors, materials and decorations of a kimono vary among people wear it. Although most Japanese people now wear western style clothes such as suits, shirts or skirts, they wear kimonos on holidays and other special occasions such as weddings or ceremonies.

Task 1: True (T) or False (F)?

Question 1.. The kimono looks like a robe.

Question 2.. Kimono styles haven’t changed much in Japan’s history.

Question 3. Kimonos have the same colors, materials and decorations.

Question 4.. Kimonos are also different according to the seasons of the year.

Task 2: Answer the question

Question 1.. Which clothing is the traditional dress of Japan?

Question 2.. Are kimonos usually worn with traditional footwear?

Question 3. Who wear kimono now?

Question 4. When do they wear kimonos?

IV. WRITING (2 pts) Use the provided words or phrases to write a complete letter.

Dear Mom and Dad,

I arrived in Da Lat to visit Lan, my pen pal yesterday morning.

Question 1.. She/ meet/ me/ at the station/ and/ take/ me/ to her house/ her motorcycle.

Question 2.. We/ eat tasty fruit/ Da Lat and I / take/ a lot of/ photos.

Question 3.. I/ be/ happy/ come/ here/ and/ hope/ visit/ Da Lat again.

Question 4.. I/return/home/ next weekend.

Love

Your daughter.

Task 2: Put the words or phrases in correct order to make meaningful sentences.

Question 1. can/ at/ These/ home/ be/ exercises/ easily/ done/.

Question 2. Mary/ ago/ I/ months/ saw/ at/ her/ two/ last/ house

Question 3. She/ me/ buy/ where/ souvenirs/ asked/ the best place/ to/ was

Question 4. most/ The/ I/ weeks/ picnic/ was/ a/ enjoyed/ few/ ago/ jus weekend.

I. LISTENING (2pts) Task 1: (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm) Task 2: (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm) II. LAGUAGE FOCUS (2pts)

(Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

III. READING (2pts)

1. Kimono is the traditional clothing of Japan. /The traditional clothing of Japan is the Kimono/It is the kimono.

2. Yes, they are Yes Kimonos are usually worm with traditional footwear.

3. Today/ Now, men, women and even childiren in Japan wear Kimonos,

4. They wear kimonos on holidays and other special occasions.

IV. WRITING (2 pts) Task 1 (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

1. She met me at the station and took me to her house by her motorcycle

2. We ate tasty fruit in Da Lat and I took a lot of photos.

3. I am happy to come here and (I) hope to visit Da Lat again.

4. I will return home next weekend.

Task 2 (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

1, These exercises can be done easily at home./These exercises can be easily done at home.

2 I last saw Mary at her house two months ago.

3. She asked me where the best place was to buy souvenirs.

4. The weekend picnic I enjoyed most was just a few weeks ago. .

II. LANGUAGE FOCUS (2 pts) Question 1.

Kiến thức: từ nối

Giải thích:

however: tuy nhiên

although: mặc dù

so: do đó, vậy nên

because: bởi vì

Tạm dịch: Hoàng dậy muộn nên anh ta không có đủ thời gian ăn sáng.

Chọn C Question 2.

Kiến thức: Câu bị động

Giải thích:

Cấu trúc câu bị động ở thì hiện tại đơn: S + is/am/are + Vp2

Tạm dịch: Tờ báo này được xuất bản mỗi ngày. Nó là báo hàng ngày.

Chọn B Question 3.

Kiến thức: Cấu trúc ước với “wish”

Giải thích:

Điều ước không có thực ở hiện tại thì lùi về 1 thì đối với động từ chính

Tạm dịch: Nam ước mình có thể bơi giỏi.

Chọn C Question 4.

Kiến thức: Câu tường thuật

Giải thích:

Cấu trúc câu tường thuật: lùi về 1 thì và biến đổi trạng từ chỉ thời gian

Tạm dịch: Mary nói rằng bạn ấy sẽ đi Hạ Long vào mùa hè tới.

Chọn D Question 5.

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

– grocery store: tiệm tạp hóa

– gas station: bến tàu

– hotel: khách sạn

– bank: ngân hàng

Tạm dịch: Chúng ta có thể mua đồ ăn và những thứ nhỏ nhỏ ở tiệm tạp hóa.

Chọn A Question 6.

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1

Giải thích:

If S + V (hiện tại đơn), S + will/can/must + V(nguyên thể)

Tạm dịch: Nếu bạn muốn đạt điểm cao, bạn phải học hành chăm chỉ.

Chọn B Question 7.

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

Cấu trúc thì: S + have/has + Vp2

Chủ ngữ là they (số nhiều) nên sử dụng have

Tạm dịch: Họ đã sống ở thành phố này từ năm 1974.

Chọn B Question 8.

Kiến thức: Giới từ chỉ thời gian

Giải thích:

at + giờ

in + các buổi trong ngày trừ at night

Tạm dịch: Lan thường đến trường lúc 7h sáng.

Chọn D III. READING Tạm dịch:

Kimono, bộ trang phục trông giống như một chiếc áo choàng là trang phục truyền thống của Nhật Bản. Kimono thường được đi cùng với giày dép truyền thống. Phong cách kimono đã thay đổi đáng kể trong lịch sử Nhật Bản. Ngày nay, đàn ông, phụ nữ và thậm chí cả trẻ em ở Nhật Bản đều mặc kimono. Những bộ trang phục đó khác nhau tùy theo giới tính, độ tuổi và địa vị của người mặc. Chúng cũng khác nhau tùy theo mùa trong năm và những dịp mặc kimono. Màu sắc, chất liệu và trang trí của kimono khác nhau giữa những người mặc nó. Mặc dù hầu hết người dân Nhật Bản hiện nay mặc quần áo kiểu phương Tây như bộ vét, áo sơ mi hoặc váy, họ mặc kimono vào các ngày lễ và các dịp đặc biệt khác như đám cưới hoặc nghi lễ.

Task 1

Kiến thức: Đọc hiểu

Question 1. T Giải thích:

Thông tin: Câu đầu tiên của đoạn “The kimono, a dress that looks like a robe is the traditional clothing of Japan.”

Tạm dịch: Kimono, bộ trang phục trông giống như một chiếc áo choàng là trang phục truyền thống của Nhật Bản.

Chọn T Question 2. F Giải thích:

Thông tin: “Kimono styles have changed significantly in Japan’s history.”

Tạm dịch: Phong cách kimono đã thay đổi đáng kể trong lịch sử Nhật Bản.

Chọn F Question 3. F

Giải thích:

Thông tin: “The colors, materials and decorations of a kimono vary among people wear it.”

Tạm dịch: Màu sắc, chất liệu và trang trí của kimono khác nhau giữa những người mặc nó.

Chọn F Question 4. T Giải thích:

Thông tin: “They are also different according to the season of the year and the occasions the kimono for which is worn.”

Tạm dịch: Chúng cũng khác nhau tùy theo mùa trong năm và những dịp mặc kimono.

Chọn T Task 2: Question 1.

Kiến thức:

Giải thích:

Which clothing is the traditional dress of Japan? (Trang phục nào là truyền thống của Nhật Bản?

Trả lời: Kimono is the traditional clothing of Japan. /The traditional clothing of Japan is the Kimono/It is the kimono.

Tạm dịch: Trang phục truyền thống của Nhật Bản là Kimono.

Question 2.

Kiến thức:

Giải thích:

Câu hỏi: Are kimonos usually worn with traditional footwear? (Kimono có được mặc thường xuyên với giày dép truyền thống không?”

Trả lời: Có, chúng được mặc thường xuyên với giày dép truyền thống

Thông tin: “Kimonos are usually worn with traditional footwear.”

Question 3. Giải thích:

Câu hỏi: Who wear kimono now? (Ai mặc Kimono hiện tại?”

Trả lời: Today/ Now, men, women and even childiren in Japan wear Kimonos. (. Ngày nay, đàn ông, phụ nữ và thậm chí cả trẻ em ở Nhật Bản đều mặc kimono.)

Thông tin: Câu số 4 trong bài “Today, men, women and even children in Japan wear kimonos.”

Question 4.

Kiến thức:

Giải thích:

Câu hỏi: When do they wear kimonos? (Họ mặc Kimono khi nào?)

Trả lời: They wear kimonos on holidays and other special occasions.(Họ thường mặc vào dịp lễ hội hoặc những dịp đặc biệt khác.)

Thông tin: Câu cuối cùng “Although most Japanese people now wear western style clothes such as suits, shirts or skirts, they wear kimonos on holidays and other special occasions such as weddings or ceremonies.”

Tạm dịch: Mặc dù hầu hết người dân Nhật Bản hiện nay mặc quần áo kiểu phương Tây như bộ vét, áo sơ mi hoặc váy, họ mặc kimono vào các ngày lễ và các dịp đặc biệt khác như đám cưới hoặc nghi lễ.

IV. WRITING Task 1: Question 1.

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Giải thích:

Sử dụng thì quá khứ đơn diễn tả sự việc xảy ra và kết thúc trong quá khứ

Đáp án: She met me at the station and took me to her house by her motorcycle

Tạm dịch: Bạn ấy gặp con ở trạm xe và đưa con về nhà bằng xe máy.

Question 2.

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Giải thích:

Sử dụng thì quá khứ đơn diễn tả sự việc xảy ra và kết thúc trong quá khứ

in + địa điểm cụ thể

Đáp án We ate tasty fruit in Da Lat and I took a lot of photos.

Tạm dịch: Chúng con ăn hoa quả ngon của Đà Lạt và con chụp rất nhiều ảnh.

Question 3.

Kiến thức:

Giải thích:

hope to V: hi vọng làm gì

Đáp án: I am happy to come here and (I) hope to visit Da Lat again.

Tạm dịch: Con rất vui khi đến đây và hi vọng rằng sẽ được đi thăm nơi này lần nữa.

Question 4.

Kiến thức: Thì tương lai đơn

Giải thích:

Sử dụng thì tương lai đơn để diễn tả kế hoạch trong tương lai

Đáp án I will return home next weekend.

Tạm dịch: Con sẽ trở về vào tuần sau

Task 2 (Mỗi câu đúng 0,25 điểm) Question 1.

Kiến thức: Câu bị động

Giải thích:

Cấu trúc câu bị động với động từ khuyết thiếu: S + can/could/may/ … + be Vp2

Vị trí của trạng từ có thể đứng giữa to be và động từ Vp2 hoặc đứng sau V

Đáp án These exercises can be done easily at home./These exercises can be easily done at home.

Tạm dịch: Những bài tập này có thể được hoàn thành một cách dễ dàng ở nhà.

Question 2.

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Giải thích:

two moths ago: dấu hiệu của thì quá khứ đơn

Vị trí của trạng từ chỉ địa điểm đứng trước trạng từ chỉ thời gian.

Đáp án I last saw Mary at her house two months ago.

Tạm dịch: Lần cuối toi nhìn thấy Mary là tại nhà cô ấy 2 tháng trước.

Question 3.

Kiến thức: Câu tường thuật với từ để hỏi

Giải thích:

Cấu trúc câu tường thuật có từ để hỏi: S + asked/told/wanted to know + wh-q + S + V (lùi thì)

Đáp án: She asked me where the best place was to buy souvenirs.

Tạm dịch: Cô ấy hỏi tôi xem là địa điểm nào tuyệt nhất để mua quà lưu niệm

Question 4. Giải thích:

Cấu trúc câu ghép: Sth + S + V most + to be

Đáp án: The weekend picnic I enjoyed most was just a few weeks ago.

Tạm dịch: Chuyến dã ngoại cuối tuần tôi thích nhất là vài tuần trước.

6 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Tiếng Anh Năm 2022

Tổng hợp Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 học kì 1 có đáp án

6 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi tiếng Anh 9 học kì 1 có đáp án – Đề số 1

A. reserved

B. friendly

C. official

D. quiet

A. To make

B. Made

C. Making

D. Make

A. Administrative

B. Administration

C. Administrator

D. Administer

A. Should equip

B. Would be equiped

C. Equiped

D. Would equip

5. Nam didn’t chúng tôi find more information the course.

A. What

B. Where

C. why

D. while

A. didn’t used to transport

B. Didn’t used transport

C. didn’t use to transport

D. used to transport

A. Structure

B. Fortress

C. Complex

D. limestone

A. Themselves

B. Them

C. Their

D. Themself

9. It chúng tôi They are quieter and cheaper than taxi.

A. said

B. Are said

C. Is said

D. Say

A. Bare-footed

B. Played around

C. Playing around

D. On foot

11. Mary asked me Where I…………………from

A. Coming

B. come

C. To come

D. came

A. Don’t have

B. Didn’t have

C. Didn’t had

D. Doesn’t have

A. Culture

B. Seniority

C. Generation

D. Tradition

14. Tom ”Thanks for the nice gift’ Daisy

A. I am glad you like it

B. You are welcome

C. I myself don’t like it

D. I’m happy

A. Radio

B. Computer

C. Loudspeaker

D. Television

16. Traditional craft has chúng tôi generation to generation

A. Passed

B. passed down

C. pass

D. Been passed down

17. My mother doesn’t work ………………….. Saturday

A. On

B. in

C. At

D. for

18. It is chúng tôi long bay was recognized as a word Heritage site by UNESCO

A. Knew

B. To know

C. known

D. knowing

II . Choose the word whose underline part is pronounced differently from the others.

III .IV. Read the passage, and choose the best answer. Choose a word in each line that has different stress pattern.

Good manners are a treasure to the people who possess them, as well as to the community they live in. Manners are taught, learnt, and passed from generation to generation.

Fortunately, many of these values have been well preserved. They have contributed to making the unique Vietnamese culture, and strengthening our society.

A. of great value

B. of the community

C. traditional

D. only for the old

24. What was a boy’s main duty?

A. to respect seniority

B. to support his family

C. to do housework

D. to share good things

A. deny their mistake

B. admit their mistake

C. keep it a secret

D. be punished

26. What contributed to making the unique Vietnamese culture?

A. tradition

B. generations

C. good manners

D. seniority

A. people who possess good manners

B. what bad manners children in the past had

C. the preservation of bad values

V. Read the passage and choose the best answer.

D. good manners and their value

VI. Write the complete sentences, using the the words/ phrases given.(1m)

Listed as a World Heritage Site in 1999, Hoi An is the (28) ………………… main port of Viet Nam dating back to the 16th century. Today, most of its historic (29)……………………. have been preserved as landmarks. There are many things you can do there. For example, you can walk down the streets, (30) ……………………. by the atmosphere of times gone by. You should (31)…………… the town during the full moon, when the shop owners turn off the lights and decorate the streets with candle lanterns. You can also take a sampan ride down the Song Do River, hunting traces of foreign traders such as the Japanese, Chinese, and Dutch who made Hoi An a centre of (32) chúng tôi old Viet Nam.

33. I / suggest/ that/the government/ limit/ the number / daily visitors.

34. She/ wish/she/ can/communicate/ her pet.

35. didn’t/young people/ use to/ in / computer games / the past/ play /

36. Viet Nam/reported/ the /Thien Duong/ it is/ longest cave/ in /that/is/

33. I suggest that the government should limit the number of daily visitors.

34. She wishes she could communicate with her pet.

35. Young people didn’t used to play computer games in the past.

36. It is reported that Thien Duong is the longest cave in Viet Nam.

Question I: Choose the word that has the underlined part pronounced different from the other (1pt) Question II: Choose the best answer (2pts)

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 9 có đáp án – Đề số 2

1. The ao dai is usually made of a light……………..

A. cotton

B. design

C. symbol

D. material

2. They…………….. in Hue…………….. a long time.

A. were living/ for

B. were living/ since

C. have lived/ for

D. have lived/ since

3. These plants ……………………………. for animals’ food.

A. can grow

B. can be grown

C. have grown

D. grow

4. Japanese people usually wear kimonos on special …………………….

A. occasions

B. times

C. situations

D. places

5. He used to ……………………………………………… to school by his mother.

A. take

B. taking

C. taken

D. be taken

6. They wish they ………………………… a new house now.

A. have

B. had

C. will have

D. would have

7. It rains heavily, …………………………………. I can’t go to the movies with you.

A. and

B. but

C. because

D. so

8. He asked me where I ………………………….. the next day.

A. go

B. went

C. will go

Question III: Using the correct tense of the verbs to complete the sentences. (2 pts)

D. would go

1. Lan (eat)……………………………………………………..dinner when his friend called.

2. She rarely (get) ……………………………………… home before six o’clock.

3. We (not/ begin) …………………………. to study for the test yet.

4. They (see) ………………………………………………………… this movie before.

Question IV: Use the words given to fill in the blanks. There is one extra word that you do not need to use (2 pts) down – air – quickly – about – save – dirty – important – pollute – grow

5. My friend is a writer. She (write) ………………………………………. many books.

Question V: Rewrite each sentence, beginning as shown (2 pts)

We all are destroying the Earth. The seas and rivers are too (1) …………………….. to swim in. There is so much smoke in the (2) ………………………….. that it is unhealthy to live in many of the world’s cities. In one well-known city, for example, poisonous gases from car (3) ……………………….. the air so much that policemen have to wear oxygen masks. We have cut (4)……………………. so many trees that there are now vast areas of wasteland all over the world. As a result, farmers in parts of Africa can not (5) ……………………. enough to eat. In certain countries in Asia there is so little rice. Moreover, we do not take enough care of the countryside. Wild animals are (6) ……………………….. disappearing. For instance, tigers are rare in India now. Because we have killed too many for them to survive. However, it is not so simple to talk (7) ………………………… the problem. We must act now before it is too late to do anything about it. Join us now. (8) chúng tôi Earth.

1. He can’t pass the examination.

2. She asked me “Where do you live?”

3. Mai has lived in Hanoi since she was 10.

4. They can’t speak English fluently.

1. The key to fluency in studying a foreign language is practice. 1…………

2. Advanced learners needn’t practice. 2…………

3. Some English learners find listening and writing the most difficult skills. 3…………

4. A learner can’t speak well even though he knows a lot of grammar rules and has a large vocabulary. 4…………

Question I: Choose the word that has the underlined part pronounced different from the other (1pt)

Đáp án Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 9

Question II: Choose the best answer (2pts)

1. B; 2. B; 3. A; 4. D;

Question III: Using the correct tense of the verbs to complete the sentences. (3 pts)

1. D; 2. C; 3. B; 4. A; 5. D; 6. B; 7. D; 8. D;

1. was eating; 2. gets; 3. haven’t begun; 4. have seen;

Question IV: Use the words given to fill in the blanks. There is one extra word that you do not need to use (2 pts)

5. has written; 6. takes;

Question V: Rewrite each sentence, beginning as shown (2 pts )

We all are destroying the Earth. The seas and rivers are too (1) dirty to swim in. There is so much smoke in the (2) air that it is unhealthy to live in many of the world’s cities. In one well-known city, for example, poisonous gases from car (3) pollute the air so much that policemen have to wear oxygen masks. We have cut (4) down so many trees that there are now vast areas of wasteland all over the world. As a result, farmers in parts of Africa can not (5) grow enough to eat. In certain countries in Asia there is so little rice. Moreover, we do not take enough care of the countryside. Wild animals are (6) quickly disappearing. For instance, tigers are rare in India now. Because we have killed to many for them to survive. However, it is not so simple to talk (7) about the problem. We must act now before it is too late to do anything about it. Join us now. (8) Save the Earth.

1 He wishes he could pass the examination.

2 She asked me where I lived.

3 She started living in Hanoi when she was 10.

4 They wish they could speak English fluently.

Đề tiếng Anh lớp 9 học kì 1 có đáp án – Đề số 3

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. B.LANGUAGE FOCUS. Question I. Write the correct form of the verb in each bracket.

A. PRONUNCIATION.

A. before

B. after

C. since

D. for

A. in

B. at

C. to

D. on

A. so

B. because

C. for

D. as

A. have

B. having

C. had

D. to have

A. did they

B. didn’t they

C. did it

Question chúng tôi the correct form of the words given in brackets.

D. did they

1.Who was paper invented by?

2.What is paper made from?

3.Where is paper from Britain exported to?

4.What is the passage about?

1.Lan cannot visit her pen pal in Malaysia.

2.”Don’t stay up so late”, my father said.

3.We repainted the house last week.

4. Karen plays the piano very well, doesn’t she?

5.You must do this exercise carefully.

1. My cousin / is / used to / wear / casual clothes.

2.The computer / not / work, / he / took / it back / the shop.

3. He asked / if / I / be / free / that night.

ĐÁP ÁN

4. In Vietnam, water puppets / make / of wood.

A. PRONUNCIATION.

1.It/ Paper was invented by the Chinese.

2.It/ Paper is made from wood.

D.WRITING. Question I.Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first one.

3.It/ Paper from Britain is exported to South Africa, Australia and many other countries.

4.It/ The passage is about paper/ papermaking.

1.Lan wishes she could visit her pen pal in Malaysia.

2.My father told me not to stay up so late.

3.The house was repainted last week.

Question II.Complete the sentences, using the words given.

4.Does Karen play the piano very well?

5.This exercise must be done carefully.

1.My cousin is used to wearing casual clothes.

2.The computer did not work, so he took it back to the shop.

3.He asked me if I was free that night.

I. Find the word which has a different sound in the part underlined. II. Choose the word which has a different stress pattern from the others. III. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

4.In Vietnam, water puppets are made of wood.

Đề thi học kì 1 tiếng Anh 9 có đáp án – Đề số 4

A.groups

B.teams

C.bands

D.generations

A.popular

B.common

C.shared

D.obvious

A.appreciation

B.value

C.importance

D.increase

A.join

B.contact

C.connect

D.relate

A.systems

B.sets

C.methods

D.routes

A.certain

B.surprised

C.pleased

D.convenient

A.fun

B.glad

C.relieved

D. easy

A.most of

B.almost

C.nearly all

D.hardly ever

A.because

B.due to

C.despite

D.for

A.spend

B.spent

IV. Fill in each blank in the passage with the correct word from the box. There are some extra words. thickness; souvenirs; fashion; interest; foreigners; demand; footwear; soldiers;

C.had spent

V. Combine the following sentences by completing the second.

D.would spend

21. Family members care for each other. It is essential for that.

22. Families are the place where we learn values, skills, and behavior. We are aware of that.

23. Parents should guide their children into the world outside the home. It is certain about that.

24. Strong families have a sense of loyalty and devotion toward family members. We are conscious of that.

VI. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.

25. The family is a place of shelter for individual family members. It is sure about that.

Street Food Shoulder Poles on Saigon streets

Street food shoulder pole is familiar with Saigon people throughout many years. Nowadays it has become a special thing that makes travelers curious. In small areas of District 1 and District 3, we could count more than 100 vendors who earned money using shoulder poles. A shoulder pole, also called a carrying pole, is a yoke of wood or bamboo, used by people to carry a load. The vendors put their goods in two baskets from each end of the yoke.

In the downtown, we can meet young women with their shoulder poles. The baskets are covered with plastic wrap carefully to protect the foods from the street dust. In a tight space of one basket, she could mix the ingredients and bake the cake on a small charcoal which was defended by carton. The ready cakes were put in other basket.

In the morning or evening, on rainy or sunny day,Saigon streets are marked by shoulder poles of people from different regions of the country, which has become a unique part of Saigon. It has been said that it isn’t hard to live in Saigon if you work hard. With the carrying pole on shoulders, the vendor has turned it into a “store”. The reason is very simple, they don’t have enough money to open a real store. Every day these women continue their journey through Saigon streets under the sun and the rain, selling cheap things or street foods to earn money and feed their children.

A. is a bar made of wood or bamboo

B.used to be called a carrying pole

C.is the connection between wood and bamboo

D. is used to put goods on street vendors’ shoulders

A.a way for passers-by to have food

B. a characteristic of District 1 and 3

C. used to make foreign travelers curious

D.used by street vendors to carry things

A.street vendors can bake cakes there

B.they can contain enough things to serve some customers

C.the two baskets have the same function

D.they can be protected from dust

A.they can help street vendors to sell many things without a store

B.women are marked by unique shoulder poles from different regions

C.it is a way for street vendors to carry goods around the streets

D. street vendors can support their families with the help of shoulder poles

ĐÁP ÁN

C.something that connects two things or people, usually in a way that limits freedom

16 – soldiers

17 – demand

18 – fashion

19 -footwear

20 – thickness

21 – It is essential for family members to care for each other.

22 – We are aware that Families are the place where we learn values, skills, and behavior.

23 – It is certain that Parents should guide their children into the world outside the home.

24 – We are conscious that Strong families have a sense of loyalty and devotion toward family members.

25 – It is sure that the family is a place of shelter for individual family members.

26 – C; 27 – B; 28 – C; 29 – C; 30 – D; 31 – D; 32 – A; 33 – B; 34 – C; 35 – B

Question 1: Supply the correct forms of the verbs in brackets.

36 – D; 37 – D; 38 – C; 39 – B; 40 – D

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 9 có đáp án – Đề số 5

1. They (see) to go out three times a day.

2. Passengers (travel) on this bus bought their tickets in books.

3. Writing many letters (make) her happy.

4. Do you hear someone (cry) softly in the next room?

5. I (have) my house (paint) . That’s why there is all this mess.

6. Either my sister or I (be) going to visit our uncle.

Question 2: Use the correct form of the words in brackets to complete sentences

7. The Nile (flow) into Mediterranean.

8. If only I (have) money with me, I (lend) you some.

1. Bell experimented with ways of transmitting chúng tôi a long distance. (speak)

2. The tiger wanted to see the farmer’s …………. (wise)

3. The scouts do the chúng tôi (volunteer)

4. Nowadays, scouting is popular ……………. (world)

5. The scouts also help the chúng tôi street children, (old)

6. We’re very impressed by the chúng tôi your town’s people. (friend)

7. I must clean this …………..floor. (dirt)

8. It was chúng tôi to write down the address. (fool)

Question 3: Choose the best answer (a, b, c or d) for each space

9. Is it possible to ………between a hobby and an interest? (distinct)

10. Thousands of people have been chúng tôi the war (home)

There has been a revolution in the world of newspapers. Not many years ..1….., newspapers were being produced using techniques unchanged for ..2.. hundred years.

The journalists gave their stories to a typist, who prepared them for an editor, who passed them on…3… the printer. The printer who was a ..4…. skilled man, set up the type. ……5… was then collected to make the pages. When the pages were complete, the printing machines could be…6…….

Question4: a) Change these sentences into passive voice

Nowadays what …7…..? The journalists type their stories into a computer. The …8 ….. checks their spelling, plans the page, shapes the articles. When the pages are ready, another computer may control the printing.

……..9.. can be no doubt about it., producing a newspaper in an entirely different ..10…….now

1. They make these artificial flowers of silk.

2. He has spelt this word wrongly

3. How do people learn English?

b) Change the following sentences into reported speech

4. Who looked after the children when you were away?

5. They used to drink beer for breakfast in England years ago.

1. “Listen to me and don’t make a noise,”said the teacher to his students.

2. “I’m tired of eating fish ” said Mary to Helen.

3. “Let me help you make the sandwiches,” Lan offered.

Question 5: a/ There is a mistake in the sentence. Find the mistakes and correct it.

4. “You must do your homework everyday,” said Mrs Hoa to us.

5. “There isn’t much rain in the south of the country,” said Peter.

1. Peter and Tom plays tennis every afternoon with Mary and me

2. Rita enjoyed to be able to meet some of her old friends during her vacation.

3. Because they had spent too many time considering the new contract, the students lost the opportunity to lease the apartment.

b/ Fill in the blanks with a suitable prepositions.

4. Could you mind telling me the way to the nearest restaurant.

5. It spent a long time to travel to the skiing resort but in the end we got there.

1. My parents are tired ……….living in the city.

2. Jackson was late because he was not aware chúng tôi time

3. Three prisoners escaped chúng tôi prison in May

Question 6: a) Combine the sentences below, using the words in brackets.

4. Measuring money must be very difficult to carry………..

5. Take an umbrella with you. It will save you ……..getting wet on the way home.

1. Mr brown feeds the chicken. He collects their eggs. (not only……. but also)

2. He didn’t say any word and left the house (without)

3. He had stolen a gold watch. He was sent to prison. (for)

b/ Use the following sets of words and phrases to write complete sentences.

4. She came home early so that she might have plenty of time to cook dinner. (to)

5. Lan has a nice voice. Everybody likes it. (such …..that)

1. My uncle/ give up/ smoke / one year.

2. The noise / the traffic/ prevented /me/ go to sleep/

3. Look! / sun / set / mountains

Question 7: Complete the second sentence with the same meaning.

4. In my life/ I / never be/ Pac Bo Cave.

5. It/ rain /./ I’d like / stay here / until / rain / stop.

1. He said: “We must have a party to celebrate this” (He said that ………………..

2. I’m on the tenth page of the letter I’m writing So far I ……………………..

3. Minh last wrote to his pen pal five months ago. (Minh hasn’t ………………

4. They usually wore jeans when they were young. (They used…………….

5. We couldn’t go to school this morning because of the heavy rain. (Because ……………

6. Practice speaking everyday or you can’t improve your English. (If ……….

7. Hard work is the secret of passing your exam So long as………………………..

8. You do not have to pay for elementary education in Viet Nam.

Elementary education ……………………….

Question 1: Supply the correct forms of the verbs in brackets.

9.He was a fool to say that It is…………………………………..

10.Living in the city is exciting Some people find …………………………

1. are seen 5. am having – painted

2. travelling 6. am

Question 2: Use the correct form of the words in brackets to complete sentences

3. makes 7. flows

4. crying 8. had – would lend

1. speech 6.friendliness

2. wisdom 7. dirty

3. voluntary 8. foolish

Question 3: Choose the best answer (a, b, c or d) for each space

4. worldwide 9. distinguish

Question 4: a) Change these sentences into passive voice

5. elderly 10. homeless

1. c; 2.d; 3.a; 4.d; 5. c; 6. b; 7. d; 8. a; 9. b; 10. c;

1. These artificial flowers are made of silk

2. This word has been spelt wrongly by him.

3. How is English learnt?

b) Change the following sentences into reported speech

4. Whom were the children looked after when you were away by?

5. Beer used to be drunk for breakfast in England years ago.

1. The teacher asked his students to listen to him and not to make a noise.

2. Mary said to Helen that she was tired of eating fish.

3. Lan offered to help me make the sandwiches.

VOCABULARY AND GRAMMAR I. Circle the word whose main stressed syllable is different from that of the others.

4. Mrs Hoa said we had to do our homework everyday.

Đề thi học kì 1 Anh 9 có đáp án – Đề số 6

2. A. traditional B. fashionable C. convenient D. compulsory

1. I wish today ……………. my birthday.

A. am

B. is

C. are

D. were

2. This book ……………. in 2000.

A. wrote

B. is written

C. has written

D. was written

3. What do you use the Internet for? – …………….

A. Get information.

B. Be got information.

C. To get information.

D. Be getting information.

4. You should practise ……………. English with your classmates.

A. to speak

B. speak

C. being spoken

D. speaking

5. Buddhists often go to……………. to pray.

A. pagoda

B. church

C. park

D. mosque

6. The unit of currency in Cambodia is the …………….

A. dollar

B. peso

C. baht

D. riel

7. Everything is O.K, …………….? – Of course.

A. is it

B. isn’t it

C. are they

D. aren’t they

8. There ……………. be a market here.

A. used to

B. is using to

C. use to

D. is used to

9. I ……………. English since 2014.

A. learn

B. have learned

C. am learning

D. learned

10. It was very hot, ……………. I opened all the windows.

A. because

B. but

Key: 1. D 2. D 3. C 4. D 5. A 6. D 7. B 8. A 9. B 10. C READING I. Choose one of the words given to fill in each gap.

C. so

Key: 1. news 2. and 3. well-drawn 4. editor II. Read the article about doing homework. Answer the questions. Doing homework

D. when

The Daily Sun is a very good newspaper. It has all the latest (1) ………………… and there is also an excellent sports page with well-written (2) ………………… interesting reports of football and hockey matches. The middle pages contain two crossword puzzles and some very (3) ………………… cartoons of famous people and events. Finally, there are always interesting letters to the (4) …………………

It is a good idea to start your homework early. If you can do it before your evening meal, you will have more time later to do things that you enjoy, like talking on the phone. It is also better to do homework as soon as possible after the teacher has given it to you. Then, if the homework is difficult and you need time to think about it, you will still have time to do it.

Always turn off your mobile phone and the television when you are doing homework. You will work a lot faster without them. Make sure you have a quiet place to work, with enough light and a comfortable chair.

Questions:

1. Is it good to do homework late or early?

2. When is it better for us to do homework?

Key: 1. It is good to do homework early. 2. It is better for us to do homework as soon as possible after the teacher has given it to us. 3. Because we will work a lot faster without them. 4. Students’ ideas. Ex: Yes, I do. Because doing homework helps me revise lessons effectively. WRITING I. Complete the second sentence with the same meaning.

3. Why do we have to turn off our mobile phone and the television when we are doing homework?

4. Do you enjoy doing your homework? Why? Or why not?

1. We should plant trees around the school yard.

2. I don’t have a laptop

3. “Are you using my pencil, Ba?”, Hoa said.

4. Study hard or you’ll fail the exam.

5. I can’t speak English well.

6. “Where do you live ? ” Nam asked his teacher

7.”I will go to my village next year” Mr. Nam said.

Key: 1. 2. I wish I had a laptop. 3. Hoa asked Ba if/ whether he was using her pencil. 4. If you study hard, you’ll pass/ won’t fail the exam. 5. I wish I could speak English well. 6. Nam asked his teacher where he/ she lived. 7. 8. My brother is interested in playing soccer every morning. Mr. Nam said he would go to his village next year. Trees should be planted around the school yard.

8. My brother likes playing soccer every morning.

9 Đề Thi Đọc Hiểu Lớp 1 Kì 2

Đề1

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 1 Năm học: 2012-2013 I. Kiểm tra đọc:( Học sinh dùng SGK Tiếng Việt 1 tập 2,trang 70) 1. Đọc thầm bài : Mưu chú Sẻ 2. Tìm tiếng trong bài đọc: a) Chứa vần oang :…………………………… b) Chứa vần uôn :……………………………… 3. Đánh dấu chéo (vào ô trống ) trước ý trả lời đúng cho câu hỏi sau: Đọc xong bài em thấy chú Sẻ như thế nào?

Ngốc nghếch nhanh trí hiền lành 4. Tìm từ ngữ trong bài đọc Mưu chú Sẻ để điền vào chỗ trống cho phù hợp. Buổi sớm, một………………………….chộp được một chú Sẻ.

II. Kiểm tra viết:( Giáo viên chép sẵn bài lên bảng cho học sinh viết ) 1.Bài viết:

2. Điền d hay gi vào chỗ trống : – Bé nhảy …ây . – Thầy…áo dạy học. 3. Điền dấu hỏi hay dấu ngã vào những chữ in đậm cho phù hợp – Bản làng yên tinh quá. – Nam là một học sinh gioi .

Đề 2

NGƯỜI TRỒNG NAMột cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ. Người hàng xóm thấy vậy, cười bảo: – Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na ? Cụ trồng chuối có phải hơn không ? Chuối mau ra quả. Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả. Cụ già đáp: – Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. Chúng sẽ chẳng quên người trồng.

* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:Câu 1: Cụ già trồng cây gì?Trồng cây ổi. b. Trồng cây táo. C. Trồng cây na.Câu 2: Người hàng xóm khuyên cụ điều gì ? a. Cụ trồng chuối mau ra quả. b. Cụ trồng táo nhiều quả hơn. c. Cụ trồng ổi ăn cho ngon.Câu 3: Bà cụ trả lời thế nào ?Tôi không thích trồng chuối.Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn.Tôi thích ăn na hơn nên tôi trồng na.Câu 4: Viết 4 từ có tiếng chứa vần “oai “.

Câu 5: Viết một câu có tiếng chứa vần “oach “.

B – KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 1. Nghe – viết (8 điểm)HS viết đầu bài và hai khổ thơ đầu bài ” Đi học” – Tiếng việt 1 tập 2

Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2022

Đề kiểm tra tiếng Anh 6 mới có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 mới nhất do chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đề tiếng Anh lớp 6 kì 1 được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh 6 mới của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiểm tra tiếng Anh 6 học kì 1 hiệu quả.

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019

A. jacket.

B. shirt.

C. shorts.

A. $ 12.

B. $ 16.

C. $ 18.

A. chicken pasta.

B. cake.

C. salad.

A. spaghetti.

B. pizza.

C. a hamburger.

A. bean.

B. fries.

C. soup.

A. orange juice.

B. soda.

C. water.

Question 2: You will listen twice about Peter is buying some clothes in the store then write “True” or “False” (0.75m).

1. Peter wants a red sweater.

2. Peter wants the sweater in medium.

3. Peter tries on some large dark blue jeans.

4. The jeans are twenty-five dollar.

II. USEFUL LANGAUGE (2.0marks) Question 3: You will fill the blanks. The words in the box will help you. (1.5ms)

seafood – movie – friendly – sweater – battle – Vietnamese

1. Nguyen Hue was a famous………………………………..king

2. The ……………………………….. is a fight between two armies.

3. What kind of……………………………….. do you want to watch? I like cartoon.

4. I want to buy a ……………………………….. in blue in medium.

5. She is going to the restaurant at the weekend to enjoy…………………………………

6. He is chúng tôi very funny.

Question 4: You will unscramble the sentences. (0.5m)

1. watch / we / Night Fright? / don’t / Why /

………………………………………………………………………………………………..

2. don’t / I / really / horrors. / like /

…………………………………………………………………………………………………

III. READ (2.0marks) Question 5: You will read carefully and write Yes or No.(1.0m)

Jazz is a popular kind of music all around the world. It started from the late 19 th to early 20 th century in New Orleans, USA. At first, jazz was a mix of European classical music, American blues, and South American music. Its style changed over the years. Now, people can hear jazz in clubs, concert halls and at large festivals around the world.

1. Jazz started in the USA.

3. Jazz was a mix of European classical music and American blues only.

4. Nowadays, people can hear jazz in clubs.

Question 6: You will read the article carefully and answer the questions. (1m)

Alex Woods, July 27

Stephenie Meyer is an American writer who is famous for the Twilight book series. She was born 1973 in Connecticut, USA. She studied English Literature at Brigham Young University. Stephenie started writing the Twilight series after a dream about a young girl falling in love with a vampire. She spent three months writing the first book – Twilight. The book was successful and she becomes a popular name all over the world.

IV. WRITE (2.0marks) Question 7: You will read An’s email to his friend about going to the movies then you will use your ideas to write a correct email. (1.0m)

1. Hi, Nam. Thanks for asking me to the movies.

Hi, Nam.

Thanks for asking me to the movies.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

3. Sorry, I don’t want to watch Mix It Up.

I don’t really musicals.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

4. It’s a comedy. I love comedies and this one seems really funny.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

5. I think they’re really boring. Why don’t we watch High Rise Teens?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Question 8: You will unscramble the sentences. (1m)

1. Cai Luong / a traditional / kind of music / is / Vietnam. / from southern /

………………………………………………………………………………………………………

2. Young people / listening / to pop / like / Korea. / music / from /

………………………………………………………………………………………………………

3. Tam Cam / a story / is / about / characters. / two sisters / with different /

………………………………………………………………………………………………………

4. children / wear / and / get / new clothes / lucky money. / During Tet, /

………………………………………………………………………………………………………

I. LISTEN (2.0 marks) Question 1: You will hear to Matt and Amy talking in a restaurant. You will hear the conversation twice then circle the correct answer.(1.25m) Question 2: You will listen twice about Peter is buying some clothes in the store then write “True” or “False” (0.75m).

1. Mark’s going to watch TV with Lisa.

2. Lisa’s going to Mark’s party.

3. Mark’s going to make pizza with Lisa.

4. Lisa’s going fishing with Mark.

II. USEFUL LANGAUGE (2.0marks) Question 3: You will fill the blanks. The words in the box will help you. (1.5ms) Question 4: You will unscramble the sentences. (0.5m)

1. Why don’t we watch Night Fright?

2. I don’t really like horrors.

II. READ (2.0 marks) Question 5: You will read carefully and write Yes or No.(1.0m) Question 6: You will read the article carefully and answer the questions. (1m)

1. Stephenie Meyer is an American writer

2. She was born 1973 in Connecticut, USA.

3. She studied English Literature at Brigham Young University.

4. Her dream was about a young girl falling in love with a vampire.

IV. WRITE (2.0 marks) Question 7: You will read An’s email to his friend about going to the movies then you will use your ideas to write a similar email. (1.0m)

Hi, Nam.

Thanks for asking me to the movies.

Sorry, I don’t want to watch Mix It Up. I don’t really musicals. I think they’re really boring.

Why don’t we watch High Rise Teens? It’s a comedy. I love comedies and this one seems really funny.

Your friend,

An

Question 8: You will unscramble the sentences. (1m)

1. Cai Luong is a traditional kind of music from southern Vietnam.

2.Young people like listening to pop music from Korea.

3. Tam Cam is a story about two sisters with different characters.

4. During Tet, children wear new clothes and get lucky money.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Đề Thi Kì 1 Tiếng Anh Lớp 9 Năm 2022 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!