Đề Xuất 12/2022 # Dự Thính Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 16 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 12/2022 # Dự Thính Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Dự Thính Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cô đã quan sát cậu ấy khi còn dự thính ở học viện, phải không nào?

You’ve been observing him while you’ve been guest–lecturing here?

OpenSubtitles2018.v3

Thoạt đầu những người dự thính mến phục.

The people at first liked it.

jw2019

Nhiều bài diễn văn của Joseph Smith được hơn một người dự thính ghi lại.

Many of Joseph Smith’s discourses were recorded by more than one observer.

LDS

” Dự thính ” ư?

” Auditing “?

OpenSubtitles2018.v3

Thôi, tôi chỉ dự thính thôi.

That’s okay, I’m just auditing.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi chỉ dự thính lớp học nội tiết thôi.

I audited your endocrinology class.

OpenSubtitles2018.v3

Anh không thể dự thính cuộc sống được, anh bạn à.

You can’t audit life, my friend.

OpenSubtitles2018.v3

Anh ấy dự thính lớp này

He’s sort of been auditing the class.

OpenSubtitles2018.v3

Trong năm đó, Đại học Bắc Kinh cũng bắt đầu cho phép nữ sinh viên dự thính các lớp học.

In the same year Peking University also began to allow women students to audit classes.

WikiMatrix

Hội sẽ không dùng điện thoại để cho cử tọa trong các phòng họp khác được dự thính phiên họp thường niên.

No arrangements will be made for tying in the annual meeting by telephone lines to other auditoriums.

jw2019

Hội sẽ không sắp đặt cho cử tọa trong các phòng họp khác được dự thính phiên họp thường niên qua đường dây điện thoại.

No arrangements will be made for tying in the annual meeting by telephone lines to other auditoriums.

jw2019

Sau khi quay trở lại Cambridge vào năm 1939, ông dự thính bài giảng của Ludwig Wittgenstein về nền tảng của toán học (foundations of mathematics).

When Turing returned to Cambridge, he attended lectures given in 1939 by Ludwig Wittgenstein about the foundations of mathematics.

WikiMatrix

Hội sẽ không có sắp đặt cho cử tọa trong các phòng họp khác được dự thính phiên họp thường niên qua đường dây điện thoại.

No arrangements will be made for tying in the annual meeting by telephone lines to other auditoriums.

jw2019

Khi trở lại, chị giáo sĩ dành ra ba giờ để viếng thăm bảy lớp học khác nhau có bà hiệu trưởng đi theo dự thính.

Upon her return, the missionary spent three hours visiting seven different classrooms with the superintendent listening in.

jw2019

Hội sẽ không có sắp đặt để cho cử tọa trong các phòng họp khác được dự thính phiên họp thường niên qua đường dây điện thoại.

No arrangements will be made for tying in the annual meeting by telephone lines to other auditoriums.

jw2019

Những người khác có thể sẽ bằng lòng cho ông dự thính miễn là ông không cố dạy hoặc phát biểu những ý tưởng tôn giáo riêng của mình’.

The others might let him be present to listen if he will not try to teach them or share his religious ideas.”

jw2019

Y Tế Dự Phòng Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Trạm y tế này cung cấp dịch vụ y tế dự phòng cho nhóm người dễ bị tổn thương.

The facility provides preventive health services for vulnerable people.

worldbank.org

Đó là một thành công lớn về y tế dự phòng mà chúng ta có trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.

It’s the one great preventive health success we have in our health care system.

ted2019

Chúng ta cần có đội y tế dự phòng: rất nhiều người đã được đào tạo và có nền tảng họ sẵn sàng lên đường với các chuyên gia.

We need a medical reserve corps: lots of people who’ve got the training and background who are ready to go, with the expertise.

ted2019

Cục Y tế Dự phòng và Môi trường đã khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống đợt bùng phát khác của dịch bệnh .

The Environment and Preventative Medicine Department has asked people to strictly observe the measures to prevent another outbreak of the epidemic .

EVBNews

Ngành y tế dự phòng sắp chuyển biến vì chúng ta bắt đầu có thể phân biệt được mọi yếu tố nguy hiểm mà mỗi cá nhân gặp phải.

There is going to be a big shift towards preventative medicine as we start to be able to identify all of the risk factors that we have as individuals.

QED

Dự án 70 triệu đô la Mỹ này cũng đầu tư trang thiết bị thiết yếu cho các bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng tại 13 tỉnh trong vùng.

This $70-million project also invested in essential equipment for hospitals and preventive health centers in 13 provinces of the region.

worldbank.org

And this was somebody who had incredible potential to spread aspects of our message, whether it be with regards to wildlife conservation or health prevention.

QED

– 87 trung tâm y tế dự phòng cấp huyện tại 11 tỉnh được trang bị đầy đủ và có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Bộ Y tế về y tế dự phòng.

– 87 District Preventive Medicine Centers in 11 provinces fully equipped and have adequate capacity to implement their responsibilities and functions in compliance with MOH decisions on Preventive Medicine.

worldbank.org

Ví dụ: đầu tư trong sản xuất thị trường, cơ sở hạ tầng, giáo dục, và chăm sóc y tế dự phòng tất cả có thể tăng trưởng một nền kinh tế với số lượng lớn hơn chi tiêu đầu tư.

For example, investment in market production, infrastructure, education, and preventive health care can all grow an economy in greater amounts than the investment spending.

WikiMatrix

Cục Y tế Dự phòng và Môi trường đã dự báo nhiều dịch bệnh sẽ tiếp tục phát tán rộng khắp vào năm 2010 , đặc biệt là trong suốt mùa Đông và mùa Xuân , Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga , cục trưởng đã trao đổi .

The Department of Preventive Medicine and the Environment has forecast that many epidemics will continue to spread far and wide in 2010 , especially during winter and spring , Dr Nguyen Huy Nga , head of the agency said during an interview .

EVBNews

Bức tượng đồng của Tiến sĩ Wu Lien-teh được xây dựng tại Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân để ghi nhớ những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy sức khỏe cộng đồng, y tế dự phòng và giáo dục y tế.

Bronze statues of Dr. Wu Lien-teh are built in Harbin Medical University to remember his contributions in promoting public health, preventive medicine and medical education.

WikiMatrix

Trong chẩn đoán y tế dự phòng thì độ nhạy cảm cao của máy đo OSL làm cho nó là lý tưởng cho việc giám sát liều chiếu cho nhân viên làm việc trong môi trường bức xạ, đặc biệt là người lao động mang thai.

In diagnostic imaging the increased sensitivity of the OSL dosimeter makes it ideal for monitoring employees working in low-radiation environments and for pregnant workers.

WikiMatrix

Radio Mashaal says that it broadcasts local and international news with in-depth reports on terrorism, politics, women’s issues, and health care (with an emphasis on preventive medicine).

WikiMatrix

Vì trọng tâm của chăm sóc sức khỏe tiếp tục chuyển đổi từ mô hình dùng thuốc sang nâng cao sức khỏe và y tế dự phòng, tự tin vào năng lực bản thân ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi và tự chăm sóc sức khỏe đã được xem xét.

As the focus of healthcare continues to transition from the medical model to health promotion and preventive healthcare, the role of self-efficacy as a potent influence on health behavior and self-care has come under review.

WikiMatrix

PGS.TS Nguyễn Huy Nga , Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường của Bộ Y tế cảnh báo dịch cúm A H1N1 trên người có nguy cơ bùng phát trở lại do ý thức hiểu biết của người dân đối với căn bệnh chết người này chưa cao .

Prof.Dr. Nguyen Huy Nga , head of the Health Ministry ‘s Environment and Preventative Medicine Department has warned that the A_H1N1 epidemic on humans is at high risk of recurence due to the public ‘s poor awareness of the fatal disease .

EVBNews

Dự án này sẽ tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế cho đối tượng cận nghèo; trang bị những trang thiết bị cơ bản cho 30 bệnh viện tuyến huyện; xây dựng và trang bị cho các trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện ở khoảng 30 huyện nghèo nhất; tập huấn cho cán bộ y tế về các kỹ năng còn thiếu; và nâng cấp các cơ sở đào tạo ngành y tế hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của địa phương.

The project will work to increase health insurance coverage among the near poor population; equip 30 district hospitals with basic technologies; build and equip district preventive health centers in some 30 poorest districts; train the health care personnel to fill the shortage of skills; and upgrade medical educational institutions where they cannot meet the local demand.

worldbank.org

OHP cũng bao gồm các ngành khác, bao gồm cả xã hội học, kỹ thuật công nghiệp (industrial engineering), và kinh tế, cũng như y học dự phòng và sức khỏe cộng đồng.

OHP has also been informed by other disciplines including industrial sociology, industrial engineering, and economics, as well as preventive medicine and public health.

WikiMatrix

Chúng tôi nói về những thứ thực tiễn, những thứ mà không ai chuẩn bị cho bạn: giải quyết với cơ quan nhà nước, bệnh viện, viện dưỡng lão, những chỉ thị dự phòng y tế, quản lý nhà táng và những họ hàng xa.

ted2019

Vậy, Phao-lô nêu rõ những gì mà ngày nay người ta đang nhìn nhận, tức là những sự dự phòng về y tế và thể chất không bảo đảm cho một lối sống thật sự lành mạnh.

(1 Timothy 4:8) Thus, Paul was pointing out what people today are coming to acknowledge, namely, that medical or physical provisions do not guarantee a truly healthful way of life.

jw2019

Một số bệnh viện báo cáo các gián đoạn trong dịch vụ y tế, trong khi những nơi khác dựa vào máy phát điện dự phòng.

Several hospitals reported interruptions in health services, while others relied on back-up generators.

WikiMatrix

In name of their Namibian-born daughter, they have funded large-animal conservation projects as well as a free health clinic, housing, and a school for the San Bushmen community at Naankuse.

WikiMatrix

This makes it possible for state agencies to fast track public projects related to transportation, water management, public health, and prevention of public dangers.

WikiMatrix

Nhóm EDIG của các công ty đã ký hợp đồng dự án kỹ thuật với các tổ chức như Bộ Quốc phòng (Israel), El Al Israel Airlines, và cung cấp dịch vụ Y tế Quốc gia.

The EDIG group of companies has contracted engineering project with organizations such as Ministry of Defense (Israel), El Al Israel Airlines, and the National Health Service Provider.

WikiMatrix

Dự Án Học Tiếng Anh / 2023

Các bạn nếu theo dõi page IELTS Duc Thang Bui từ lâu chắc cũng biết tôi là người yêu thích công nghệ và nghiêm túc với giáo dục. Các khóa học của tôi đều dựa trên nền tảng công nghệ mới và chú trọng chất lượng.

Việc thiết kế và xây dựng các khóa học online chính là cách tôi liên kết những đam mê của mình, sử dụng chúng để mang lại lợi ích cho cộng đồng. Nhưng trên con đường đó, tôi biết cố gắng của một mình tôi là không đủ.

Tôi đang muốn triển khai một số dự án học tiếng Anh miễn phí hoặc với chi phí rất thấp nhưng lại đáp ứng được tiêu chí: tiện lợi, tiết kiệm thời gian mà vẫn hiệu quả và cực kỳ nghiêm túc. Có thể làm được điều này bằng cách tận dụng tối đa công nghệ.

Nhưng mà,

Tôi vẫn băn khoăn rằng các tài liệu học tập hay các hoạt động trong chương trình này nên được gửi tới bạn qua các kênh nào, đâu là nội dung mà bạn cảm thấy muốn học đầu tiên, … Có quá nhiều thứ khiến tôi chưa thể triển khai được các nội dung học tập này.

3 phút của bạn chính là đóng góp cực kỳ lớn cho cộng đồng học tiếng Anh rồi đó.

Bất kỳ bạn nào tham gia làm khảo sát sẽ được nhận các phần quà tặng sau đây:

1 bộ hướng dẫn học tiếng Anh cực kỳ đầy đủ. Bộ này tôi xây dựng dựa trên các nghiên cứu của tôi theo các chỉ số, điểm số của từng bạn học viên trước đây. Vì thế, tôi chia ra các nhóm có kiểu học khác nhau và mỗi nhóm sẽ có một phương pháp tiếp cận Tiếng Anh và các tài liệu khác nhau. Đảm bảo bạn sẽ có thể vượt qua tiếng Anh dễ dàng.

1 bộ sample essay band 8 tôi viết cho nhiều topic Writing Task 2 trong IELTS. Mỗi bài essay sau khi viết được giám khảo đánh giá nên có uy tín cao. Dự kiến có khoảng 50 – 60 bài essay giúp bạn không gặp khó khăn gì với IELTS Writing cả.

1 Mã giảm giá cho bộ đề dự đoán Mỳ Ăn Liền.

Tôi đảm bảo thông tin của bạn sẽ được mã hóa tuyệt mật và chỉ tôi mới có thể truy cập. Dữ liệu bạn cung cấp sẽ chỉ được dùng để đánh giá (trừ khi bạn cho phép chúng tôi liên lạc với bạn).

Dạy Học Tiếng Anh Qua Dự Án / 2023

GD&TĐ – Khác với những tiết học truyền thống quen thuộc, chuyên đề thao giảng bộ môn Tiếng Anh của Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, TPHCM với phương pháp dạy học theo dự án đã trở thành cách học tập mới rất hào hứng và sôi nổi của khối 9 trong trường.

Sôi nổi phong cách thuyết trình bằng tiếng Anh

Những sản phẩm trình làng

Từng bài báo cáo được các nhóm “trình làng” là kết quả lao động cần cù và sáng tạo của một hành trình thực hiện dự án học tập: “Practice speaking skill” theo một lối đi mới.

Với nhiều đề tài khác nhau nhưng điểm chung của các sản phẩm mà 4 nhóm đưa ra báo cáo chính là các đoạn chiếu video clip và những bài thuyết trình rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh. Đại diện cho nhóm ra mắt đầu tiên, học sinh (HS) Gia Khánh giới thiệu một bộ phim hoàn chỉnh về con người và đất nước Việt Nam. Giống như một bộ phim tài liệu về văn hóa Việt Nam được trình chiếu trên đài truyền hình nhưng điểm khác biệt là các phụ đề đều được thể hiện bằng tiếng Anh vì đây là dự án của bộ môn ngoại ngữ mà cả nhóm đang theo đuổi.

Với năng lực biên tập ban đầu của một vài thành viên trong nhóm, nhiều cảnh đẹp của đất nước hình chữ S được giới thiệu trong sản phẩm như Vịnh Hạ Long, động Phong Nha, chùa Một Cột, cầu Tràng Tiền… hiện lên chẳng khác gì một bộ phim tài liệu chuyên nghiệp về lĩnh vực du lịch. Ấn tượng nhất là trường đoạn nhóm Nguyên Khang phỏng vấn vài du khách nước ngoài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Với vốn kiến thức từ vựng phong phú, kỹ năng nghe thành thạo và đặc biệt là kỹ năng nói tiếng Anh lưu loát, trôi chảy, các “thông dịch viên” Anh Thi, Gia Hân đã làm tròn vai trò người dẫn chương trình cho khách nước ngoài.

Bám sát đề tài về cuộc sống con người, nhóm của Quỳnh Như, Ngọc Các lại khai thác những yếu tố tự nhiên về địa lý như sông biển, ruộng đồng, nhà máy, môi trường… Chủ đề mà sản phẩm hướng tới chính là vấn đề rác thải và ô nhiễm môi trường. Hình ảnh rác thải đầy đường, phủ kín mặt nước là lời cảnh báo về nguy cơ ô nhiễm môi trường mà con người đích danh là thủ phạm đầu tiên cần phải tự điều chỉnh hành vi của chính mình. Cũng bằng hình thức phỏng vấn, Ngọc Các trong vai nhà báo đã đưa ra những yêu cầu về phân loại rác không ngoài mục đích đề cao tính ứng dụng của sản phẩm mà cả nhóm chọn làm dự án.

Dù đi theo cách nào, các nhóm cũng đã hoàn thành tốt công việc mà GV đã giao cho để có những sản phẩm cuối cùng hoàn hảo nhất. Đúng như đánh giá của cô Trần Thúy Diệp – tổ Ngoại ngữ, hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động luôn được nhà trường và các tổ chuyên môn tiến hành song song với hoạt động dạy học trong nhà trường. Chính trải nghiệm sáng tạo là hoạt động có mối quan hệ bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động dạy học. “Đối với bộ môn Tiếng Anh, hoạt động trải nghiệm đã phát triển, nâng cao tố chất, tiềm năng của HS, nuôi dưỡng ý thức sống tự lập, sự quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh” – cô Diệp trao đổi.

Phụ huynh vui mừng chứng kiến sự trưởng thành của con em tại lớp học trải nghiệm

Mùa thu hoạch sau dự án

HS Vương Mỹ Châu cho biết, để có một bài thuyết trình hoàn chỉnh, đầu tiên các nhóm phải xác định được vấn đề cần giải quyết, đó là lý do chọn đề tài. Đối với xây dựng nội dung, đề tài phải nêu lên được thực trạng hiện nay, những mặt ưu điểm và hạn chế của vấn đề. Theo Mỹ Châu, điều khó hơn chính là mục tiêu hoạt động, các nhóm phải đưa ra được nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề. Đây là công việc bắt các nhóm phải có một testshow để có một giải pháp từ ý kiến khách quan của khách nước ngoài được phỏng vấn và cả giải pháp từ bản thân qua hình ảnh hoặc qua video.

Không chỉ có được thành quả từ công sức lao động của một tập thể mà qua hoạt động trải nghiệm, các nhóm đã hình thành và rèn luyện được một số thao tác bắt buộc, như tìm kiếm thông tin qua mạng, qua sách báo, kỹ năng làm việc theo nhóm, năng lực thuyết trình và diễn xuất.

Từng đạt giải cao trong cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp thành phố nhưng Gia Khánh vẫn có thêm cơ hội trình bày trước tập thể bằng ngôn ngữ thứ hai mà mình đang học; tự tin hơn với những sản phẩm ban đầu nhóm mới làm ra. Tuy có vài lỗi nhỏ nhưng nhiều HS cũng đã lớn khôn hơn về định hướng phát triển năng lực. Thời gian làm dự án, các em đã được gieo mầm về năng lực làm chủ bản thân và phát triển bản thân. Ở một góc độ khác, đó còn là năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề và cao hơn là năng lực sáng tạo, có thêm những ý tưởng mới lạ mà chỉ có cách học này mới đem lại được.

Tham gia buổi báo cáo, một số phụ huynh được chứng kiến con em mình vào vai những người thiết kế dự thảo và trình bày kết quả thực hiện. Chị Lê Thị Thanh Thủy thật sự vui mừng vì thấy cậu con trai Minh Thông – HS lớp 9TC3 đã biết chủ động trong việc học tập để khắc phục những hạn chế của bản thân ở những lớp học cấp dưới trước đây. Có lẽ đây là niềm vui lớn nhất của các bậc làm cha làm mẹ từng vất vả để cho con học tập nên người.

Không chỉ hình thành năng lực xã hội mà các năng lực công cụ của HS cũng được rèn giũa. Đó là cái đích cuối cùng để nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, biểu diễn – trình bày trước đám đông. Cây năng lực được vun xới cũng là nơi để ngọn kỹ năng vươn lên trong sự tương tác, hỗ trợ với nhau giữa HS với HS. Những thu hoạch này không thể có được khi chỉ ngồi nghe GV thuyết trình một chiều trên bục giảng. Cô Phạm Minh Tân đánh giá, tiếng Anh là môn học đòi hỏi về khả năng giao tiếp rất nhiều nơi HS để ứng xử trong cuộc sống. Vì thế hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp người trong cuộc có cơ hội tốt nhất cho việc rèn luyện các kỹ năng thiết yếu qua môi trường học tập luôn gắn kết với thực tiễn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Dự Thính Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!