Đề Xuất 12/2022 # Điều Lệ Hoạt Động Của Hội Khuyến Học Việt Nam Là Gì? / 2023 # Top 20 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 12/2022 # Điều Lệ Hoạt Động Của Hội Khuyến Học Việt Nam Là Gì? / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Điều Lệ Hoạt Động Của Hội Khuyến Học Việt Nam Là Gì? / 2023 mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hội Khuyến học Việt Nam tiếng Anh là Vietnam Association for Promoting Education, viết tắt là VAPE. Đây là tổ chức xã hội ra đời với mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế.

Phạm vi lĩnh vực hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam:

Hoạt động của hội trên phạm vi cả nước với nhiều lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội được là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhiệm vụ và Quyền hạn của Hội Khuyến học Việt Nam

Tuyên truyền sâu rộng tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội trong xã hội, đồng thời vận động các tổ chức, các lực lượng xã hội và công dân Việt Nam tham gia thực hiện các công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội, hội viên theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội.

Nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.

Được giao lưu và hợp tác với các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

Hội được gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao Hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí.

Liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội, các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trên phạm vi cả nước.

Tập hợp, đoàn kết hội viên và các lực lượng xã hội đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài thực hiện công bằng xã hội và tạo cơ hội cho mọi công dân được học tập thường xuyên, học suốt đời nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Khuyến khích người lao động có sáng kiến đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, phần thưởng cho học sinh giỏi có thành tích cao trong học tập và tu dưỡng.

Phát triển các hình thức dịch vụ học tập để hỗ trợ và khuyến khích việc học tập của thế hệ trẻ và người đã trưởng thành theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoạch định chính sách tạo động lực cho các hoạt động khuyến học của Hội.

Thúc đẩy quan hệ, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau về đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hội thảo, hội nghị, tham quan học tập, tư vấn và cung ứng dịch vụ đào tạo.

Tài chính của Hội được sử dụng đúng mục đích khuyến học, khuyến tài, nguyên tắc công khai, minh bạch.

Quỹ Khuyến Học Việt Nam Ra Đời Khi Nào, Hoạt Động Nhằm Mục Đích Gì? / 2023

Qũy khuyến học Việt Nam ra đời khi nào?

Quỹ khuyến học là quỹ do các tổ chức, cá nhân thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ, động viên, khen thưởng, khuyến khích và giúp đỡ về tài chính cho người học, góp phần vào việc phát triển giáo dục.

Quỹ Khuyến học Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 183/1999/CT-TTg ngày 9/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 123/1999/QĐ-TC ngày 11/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt bản Điều lệ Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Quỹ Khuyến học Việt Nam được hình thành và phát triển từ các nguồn sau đây:

Tiếp nhận sự đóng góp theo nghĩa vụ của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội.

Tiền thu lãi từ tài khoản Quỹ mở tại ngân hàng, tiền lãi mua trái phiếu Chính phủ vì mục tiêu khuyến học.

Các khoản đóng góp tự nguyện của Quỹ Khuyến học các cấp. Qũy được sử dụng vào các mục đích sau:

Giúp đỡ các hoạt động giáo dục tại các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó và đạt kết quả học tập xuất sắc.

Giúp đỡ các đối tượng có năng khiếu đặc biệt trong học tập.

Việc thu chi của quỹ phải dựa trên những hoạt động sau:

Chi giải thưởng cho học sinh và sinh viên có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Giúp đỡ các thầy cô giáo dạy giỏi, sinh viên học giỏi của các trường sư phạm gặp khó khăn đặc biệt trong sinh hoạt.

Việc sử dụng quỹ sẽ theo quyết định của Giám đốc quỹ, trên cơ sở nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua.

Nghiêm cấm việc phân chia tài sản của quỹ cho các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban quản lý quỹ.

Hội đồng quản trị phải ban hành các quy định về quản lý, sử dụng, xây dựng mức chi phí hoạt động để thực hiện.

Quỹ Khuyến học mở sổ ghi chép, chứng từ hạch toán, kế toán thu chi tài chính theo quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê hiện hành. Quyết toán tình hình thu và sử dụng quỹ sẽ phải thông qua hội đồng quản trị.

Qũy phải sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các nguyên tắc kế toán, tài chính theo Điều lệ Quỹ khuyến học.

Trường hợp nếu quỹ chấm dứt hoạt động, tài sản của quỹ không được phân chia cho các thành viên sáng lập mà phải được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quỹ sẽ chi với mức cao nhất không vượt quá 5% tổng số thu của Quỹ cho hoạt động quản lý Quỹ theo các định mức chi do Hội đồng quản lý Quỹ xây dựng.

Mười Điều Răn Của Đức Chúa Trời Là Gì? / 2023

Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Tại sao có những danh sách khác nhau về Mười Điều Răn?

Mục đích của Mười Điều Răn là gì?

Mười Điều Răn là một phần của Luật pháp Môi-se. Luật pháp ấy bao gồm hơn 600 điều răn và là điều khoản của thỏa thuận, hay giao ước, giữa Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên xưa ( Xuất Ai Cập 34:27). Đức Chúa Trời hứa với dân Y-sơ-ra-ên rằng họ sẽ được phước nếu vâng theo Luật pháp Môi-se ( Phục truyền luật lệ 28:1-14). Tuy nhiên, mục đích chính của Luật pháp là chuẩn bị cho dân Y-sơ-ra-ên chào đón Đấng Mê-si được hứa, hay Đấng Ki-tô.​- Ga-la-ti 3:24.

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có phải giữ Mười Điều Răn không?

Không. Đức Chúa Trời chỉ ban Luật pháp, trong đó có Mười Điều Răn, cho nước Y-sơ-ra-ên xưa ( Phục truyền luật lệ 5:2, 3; Thi thiên 147:19, 20). Tín đồ đạo Đấng Ki-tô không ở dưới Luật pháp Môi-se, và ngay cả tín đồ gốc Do Thái “không còn bị Luật pháp ràng buộc” ( Rô-ma 7:6).* Luật pháp Môi-se được thay bằng “luật pháp của Đấng Ki-tô”, là luật bao gồm tất cả các chỉ dẫn của Chúa Giê-su dành cho môn đồ ngài.​- Ga-la-ti 6:2; Ma-thi-ơ 28:19, 20.

Mười Điều Răn có còn hợp thời không?

Có. Vì Mười Điều Răn tiết lộ lối suy nghĩ của Đức Chúa Trời nên chúng ta nhận được lợi ích khi học về những điều răn ấy ( 2 Ti-mô-thê 3:16, 17). Mười Điều Răn dựa trên các nguyên tắc đáng tin cậy không bao giờ lỗi thời ( Thi thiên 111:7, 8). Trên thực tế, nhiều nguyên tắc trong số đó là nền tảng của sự dạy dỗ trong phần Kinh Thánh thường được gọi là Tân ước.​-Xin xem ” Những nguyên tắc rút ra từ Mười Điều Răn được thấy trong Tân ước “.

Chúa Giê-su dạy rằng toàn bộ Luật pháp Môi-se, kể cả Mười Điều Răn, dựa trên hai điều răn căn bản. Ngài nói: “‘Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình và hết tâm trí’. Đó là điều răn đầu tiên và quan trọng nhất. Điều răn thứ hai cũng tương tự như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình’. Toàn bộ Luật pháp… đều dựa trên hai điều răn này” ( Ma-thi-ơ 22:34-40). Vậy, dù tín đồ đạo Đấng Ki-tô không phải vâng giữ Luật pháp Môi-se, nhưng họ được lệnh là phải yêu thương Đức Chúa Trời và người đồng loại.​- Giăng 13:34; 1 Giăng 4:20, 21.

Những nguyên tắc rút ra từ Mười Điều Răn được thấy trong Tân ước

Nguyên tắc Câu Kinh Thánh trong Tân ước

Tìm hiểu thêm

KINH THÁNH GIẢI ĐÁP

Nếu không, tại sao Kinh Thánh gọi luật ngày Sa-bát là giao ước đời đời?

TIN MỪNG TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI!

Chúa Giê-su cho biết tại sao chúng ta cần sự hướng dẫn và hai nguyên tắc Kinh Thánh nào là chính yếu.

Thước Quang Học Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Thước Quang / 2023

Thước quang học tên tiếng anh là digital readout là sản phẩm hỗ trợ trong ngành cơ khí được sử dụng rộng rãi trong các loại phay,máy tiện,cắt dây,bắn điện, máy doa,máy mài…Khi sử dụng thước quang giúp máy tăng độ chính xác,gia công dễ hơn vì thế nó là sản phẩm không thể thiếu trong thời đại công nghiệp hóa,hiện đại hóa.

2. Nguyên lý hoạt động thước quang học

Nguyên tắc tạo tín hiệu đo được xây dựng trên cơ sở điều khiển luồng ánh sáng đi qua hai mành chuyển động tương đối so với nhau làm cho quang thông đi tới các tế bào quang điện thay đổi. Các tế bào quang điện này có nhiệm vụ biến đổi tín hiệu q ang thành tín hiệu điện. Tín hiệu nhận được là tín hiệu có quy luật được xử lý để biết được chiều và độ dài dịch chuyển.

Hình ảnh mô tả nguyên lí hoạt động của t hước quang

Cấu tạo của thước kính gồm có hai phần:

-Phần cố định thước quang

Thước chính – là một thước kính có bề mặt được chia ra hai phần riêng biệt. Trên phần thứ nhất, dọc theo chiều dài của thước quang học có các vach đen xen kẽ các khoảng trắng một cách đều đặn. Kích thước khoảng trắng bằng kích thước vạch đen. Đối với các thước kính dùng nguyên tắc cho ánh sáng qua thì vạch đen có tác dụng chắn sáng, còn khoảng trắng là để cho ánh sáng xuyên qua, còn đối với các thước kính dùng nguyên tắc phản xạ ánh thì trên bề mặt thước được mạ một lớp phản xạ ánh sáng, sau đó các vạch được khắc trên đó bằng cách bóc lớp phản xạ ở phần được khắc đi. Như vậy, trên thước sẽ còn lại các vạch phản xạ ánh sáng và các khoảng trắng. Khi có nguồn sáng, ánh sáng chiếu qua các khoảng trắng đi tới các bộ phận thu (photođiot hoặc phototransitor) đặt đối diện và tạo ra tín hiệu điện. Người ta thu các tín hiệu điện này rồi thông qua quá trình xử lý tín hiệu để nhận được các kết quả cần thiết. Trên phần thứ hai có vạch mốc đánh dấu chuẩn “0”

-Phần chuyển động của thước quang

Để tạo ra sự thay đổi quang thông khi cho ánh sáng chiếu qua thước người ta thay đổi diện tích cản quang bằng cách sử dụng một tấm mặt nạ cho di chuyển tương đối trên bề mặt thước. Tấm mặt nạ này có cấu tạo như sau : Trên mặt nạ có 4 ô cửa sổ, mỗi ô có các vạch khắc mà chiều rộng vạch khắc, khoảng trắng và chu kỳ vạch khắc giống hệt trên thước kính, nhưng khoảng cách giữa các ô không đều nhau mà bố trí sao cho khi áp mặt nạ lên trên thước các vạch khắc trên 4 ô của mặt nạ lệch pha nhau ¼ chu kỳ vạch khắc. Kích thước ô cửa sổ: 1,49 x 1,5 mm.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Đại Lý Thước Quang Học Toàn Quốc

Trụ sở chính: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05,Quận 03, Tp Hồ Chí Minh.

Zalo/sdt:Mr. Đạt 0933 994 331 ►Fanpage : thước quang học

Bạn đang đọc nội dung bài viết Điều Lệ Hoạt Động Của Hội Khuyến Học Việt Nam Là Gì? / 2023 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!