Đề Xuất 5/2022 # Chú Đại Bi Tiếng Phạn (Sanskrit) # Top Like

Xem 11,979

Cập nhật nội dung chi tiết về Chú Đại Bi Tiếng Phạn (Sanskrit) mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 11,979 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Tập Các Lời Chú Đại Bi Tiếng Phạn, Tiếng Việt Và Cách Đọc
 • Học Tiếng Phạn Online Với Giáo Sư Lê Tự Hỷ
 • Losang Thonden, Việt Dịch: Konchog Kunzang Tobgyal
 • Tự Học Tiếng Phạn Tải Xuống Miễn Phí * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Tải Về Tự Học Tiếng Phạn Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • MA HA KA RU NA ĐA RA NI

  (phiên âm Phạn – Việt)

  Nam mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha ka ru ni ka da. Om, sa va, ra ba da, su đa na đa siê. Na más, kri toa, i mam, a ria ya va lô ki tê soa ra, ram đa va. Nam mô na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê yam, sa va sát toa, na ma va sát toa. Nam mô va ka, ma ra đa tu.

  Ta đi ya tha: Om, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê ma hi rê đa yam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê, ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la, ma ma, va ma ra, múc tê lê, ê hê ê hê, chin đa chin đa, a ra sam, pra cha li, va sa va sam, pra sa da, hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, si ri si ri, su ru su ru, bô đi da, bô đi da, bô đa da, bô đa da, mai tri da, na ra kin đi.

  Đa si ni na, pa da ma na, soa ha. Sít đa da, soa ha. Ma ha sít đa da, soa ha. Sít đa dô gê, soa ra da, soa ha. Na ra kin đi, soa ha. Ma ra na ra, soa ha. Si ra sam, a mu kha da, soa ha. Sa va, ma ha a sít đa da, soa ha. Chác ra, a sít đa da, soa ha. Pát ma kás ta da, soa ha. Na ra kin đi, va ga ra da, soa ha. Ma va ri, san kha ra da, soa ha.

  Na ma rát na tra da da. Nam mô a ri ya va lô ki tê soa ra da, soa ha.

  Om, sít đa yăn tu, man tra, pa đa da, soa ha.

  ***

  Chú Đại Bi Tiếng Bắc Phạn (Sanskrit)

  o नीलकण्ठ धारनी

  Nīlakaṇṭha Dhāranī

  o नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय

  namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya

  o बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकाय

  bodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya

  o ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्

  oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam

  o आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।

  āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi.

  o ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।

  hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ.

  o सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्।

  sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh.

  o तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्

  tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih

  o महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्

  mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam,

  o कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयते

  kuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate,

  o धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेले

  dhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele,

  ehi ehi, śina śina, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya.

  o हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्

  huru huru mara hulu hulu hrih

  o सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधिय

  sara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya

  o बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दि

  bodhaya bodhaya. maitriya nārakindi

  o धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहा

  dharṣinina bhayamāna svāhā siddhāya svāhā

  o महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहा

  mahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā

  o नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहा

  narakindi svāhā māraṇara svāhā

  o शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहा

  śira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā

  o चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहा

  cakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā

  o नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहा

  nārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā

  o नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहा

  namah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā

  o ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहा

  oṃ sidhayantu mantra padāya svāhā

  Chú Đại Bi tiếng Việt Chú Đại Bi – Thầy Thích Huệ Duyên Tụng Chú Đại Bi – Thầy Thích Trí Thoát Tụng Hướng Dẫn Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn Hướng Dẫn Trì Tụng Chú Đại Bi Đúng Cách Hướng Dẫn Cách Tụng Trì Chú Đại Bi Ngắn Gọn Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Phạn 21 biến Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Việt 21 Biến Tổng hợp nhạc Chú Đại Bi (Phạn-Việt)

  Bản Chú Đại Bi tiếng Phạn 84 câu

  1. Namah Ratnatrayaya.

  2. Namo Arya-

  3. VaLokitesvaraya.

  4. Bodhisattvaya

  5. Mahasattvaya.

  6. Mahakaruniakaya.

  7. Om.

  8. Sarva Rabhaye.

  9. Sudhanadasya.

  10. Namo Skrtva i Mom Arya-

  11. Valokitesvara Ramdhava.

  12. Namo Narakindi.

  13. Herimaha Vadhasame.

  14. Sarva Atha. Dusubhum.

  15. Ajeyam.

  16. Sarva Sadha. (Nama vasatva)

  17. Namo Vaga.

  18. Mavadudhu. Tadyatha.

  19. Om. Avaloki.

  20. Lokate.

  21. Karate.

  22. Ehre.

  23. Mahabodhisattva.

  24. Sarva Sarva.

  25. Mala Mala

  26. Mahe Mahredhayam.

  27. Kuru Kuru Karmam.

  28. Dhuru Dhuru Vajayate.

  29. Maha Vajayate.

  30. Dhara Dhara.

  31. Dhirini.

  32. Svaraya.

  33. Cala Cala.

  34. Mamavamara.

  35. Muktele.

  36. Ehe Ehe.

  37. Cinda Cinda.

  38. Arsam Pracali.

  39. Vasa Vasam

  40. Prasaya.

  41. Huru Huru Mara.

  42. Huru Huru Hri.

  43. Sara Sara.

  44. Siri Siri.

  45. Suru Suru.

  46. Bodhiya Bodhiya.

  47. Bodhaya Bodhaya.

  48. Maitriya.

  49. Narakindi.

  50. Dharsinina.

  51. Payamana.

  52. Svaha.

  53. Siddhaya.

  54. Svaha.

  55. Maha Siddhaya.

  56. Svaha.

  57. Siddhayoge

  58. Svaraya.

  59. Svaha.

  60. Narakindi

  61. Svaha.

  62. Maranara.

  63. Svaha.

  64. Sirasam Amukhaya.

  65. Svaha.

  66. Sarva Maha Asiddhaya

  67. Svaha.

  68. Cakra Asiddhaya.

  69. Svaha.

  70. Padmakastaya.

  71. Svaha.

  72. Narakindi Vagaraya.

  73. Svaha

  74. Mavari Samkraya.

  75. Svaha.

  76. Namah Ratnatrayaya.

  77. Namo Arya-

  78. Valokites-

  79. Varaya

  80. Svaha

  81. Om. Siddhyantu

  82. Mantra

  83. Padaya.

  84. Svaha.

  1. Na mô Rát na tra dạ da

  2. Na mô A rị da

  3. A va lô ki tê sa va ra da

  4. Bô đi Sát toa da

  5 -Ma ha Sát toa da

  6. Ma ha ca ru ni ca da

  7. UM !

  8. Sa va la va ti

  9. Súyt đa na tát si-a

  10. Na ma sất cờ rít toa ni manh a rị da

  11. A va lô ki tê sa va ra lanh ta pha

  12. Na mô ni la canh tha

  13. Sất ri ma ha ba ta sa mi

  14. Sạt vách va ta su băn

  15. Át si dum !

  16. Sạt va sát toa na mô ba sát toa

  17. Na mô pha ga

  18. Ma pha tê tu. Tát đi-da tha

  19. OM ! A va lô ca

  20. Lô ca tê

  21. Ca la ti

  22. I Si ri

  23. Ma ha bô đi sát toa

  24. Sa phô sa phô

  25. Ma ra ma ra

  26. Ma si ma si rít đà du

  27. Gu ru gu ru gà ma-in

  28. Đu ru đu ru phạ si da ti

  29. Ma ha Phạ si da ti

  30. Đà ra đà ra

  31. Đi ri ni

  32. Xoa ra da

  33. Já la já la

  34. Mạ mạ Phạ ma ra

  35. Muýt đi li

  36. Ê hy ê hy

  37. Si na si na

  38. A la sin ba la sá ri

  39. Ba sa phạ si-nin

  40. Phạ ra xá da

  41. Hu lu hu lu bờ ra

  42. Hu lu hu lu sít-ri

  43. Sa ra sa ra

  44. Si ri si ri

  45. Su ru su ru

  46. Buýt đà da buýt đà da

  47. Bô đà da bô đà da

  48. Mét tri dê

  49. Ni la canh ta

  50. Tri sa ra na

  51. Pha da ma nê

  52. Soa va ha

  53. Si ta da

  54. Soa va ha

  55. Ma ha Si ta da

  56. Soa va ha

  57. Si ta da dê

  58. Xoa va ra da

  59. Soa va ha

  60. Ni la canh thi

  61. Soa va ha

  62. Bờ-ra ni la

  63. Soa va ha

  64. Sít ri sim ha muýt kha da

  65. Soa va ha

  66. Sạt va ma ha a sít ta da

  67. Soa va ha

  68. Sắt cờ-ra a sít ta da

  69. Soa va ha

  70. Bát-đơ-ma Kê sít ta da

  71. Soa va ha

  72. Ni la canh tê banh ta la da

  73. Soa va ha

  74. Mô phô li săn ca ra da

  75. Soa va ha

  76. Na mô rát na tra dạ da

  77. Na mô a rị da

  78. A va lô ki tê

  79. Sa va ra da

  80. Soa va ha

  81. UM ! Sít đi dăn tu

  82. Manh tra

  83. Ba ta da

  84. Soa va ha.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khai Giảng Khóa Học Tiếng Phạn Tại Huệ Quang
 • Cho Em Hỏi Là Anh Bắt Đầu Học Tiếng Pháp Như Thế Nào Ạ?
 • Học Tiếng Pháp Để Đi Du Học Có Khó Như Bạn Nghĩ
 • Top 5 Ứng Dụng Học Tiếng Trung Giúp Bạn Học Hiệu Quả Tại Nhà
 • Thư Của Bạn Nguyễn Thị Trang, Số Nhà 55, Tổ 4, Khu Nuí Miếu, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ_China.com
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Chú Đại Bi Tiếng Phạn (Sanskrit) trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100