Đề Xuất 6/2023 # Chính Trị Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 14 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 6/2023 # Chính Trị Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chính Trị Học Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1998, Felshtinsky trở lại Moskva để học chính trị học Nga hiện đại.

In 1998, Felshtinsky traveled back to Moscow in order to study the politics of contemporary Russia.

WikiMatrix

Adam Smith (1723–1790) được thừa nhận rộng rãi là cha đẻ của kinh tế chính trị học hiện đại.

Adam Smith (1723–1790) is popularly seen as the father of modern political economy.

WikiMatrix

Ông chỉ trích chính trị học tự do, và lên án cuộc Cách mạng Pháp, nổ ra năm 1789.

He was widely critical of liberal politics, and condemned the French Revolution which began in 1789.

WikiMatrix

Về mặt chính trị học, nửa phía tây của đảo gồm hai tỉnh của Indonesia: Papua và Tây Papua.

Politically, the western half of the island comprises two provinces of Indonesia: Papua and West Papua.

WikiMatrix

In Politics Book I, Aristotle discusses the general nature of households and market exchanges.

WikiMatrix

Năm 1998, anh đạt bằng cử nhân khoa học chính trị Đại học Binghamton tại Vestal, New York.

In 1998, he earned a bachelor’s degree in political science from Binghamton University in Vestal, New York.

WikiMatrix

Paul Samuelson được trao giải Nobel kinh tế học vào năm 1970 vì sự kết hợp toán học với kinh tế chính trị học của ông.

Paul Samuelson was awarded the new Nobel Prize in Economics in 1970 for his merging of mathematics and political economy.

WikiMatrix

Một trong số các phạm trù chính của Walzer là khái niệm communitarianism trong chính trị học, bên cạnh các tên tuổi như Alasdair MacIntyre và Michael Sandel.

Michael Walzer is usually identified as one of the leading proponents of the communitarian position in political theory, along with Alasdair MacIntyre and Michael J. Sandel.

WikiMatrix

Năm 1923, ông nhận văn bằng Thạc sĩ kinh tế học tại Đại học Grinnell và đến năm 1926 nhận học vị Tiến sĩ chính trị học tại Đại học Princeton.

In 1923, he earned a master’s degree in economics from Grinnell College and, in 1926, a doctoral degree in political science from Princeton University.

WikiMatrix

Chính trị học còn nghiên cứu các quyền lực trong quan hệ quốc tế và lý thuyết về các quyền lực lớn (Great power) và các siêu cường (Superpower).

Political science also studies power in international relations and the theory of great powers and superpowers.

WikiMatrix

Năm 1993, bà đậu bằng tiến sĩ khoa học chính trị ở Đại học Bradford.

In 1993, she gained her PhD in political science from Bradford University.

WikiMatrix

Năm 1977, bà lấy bằng Cử nhân Khoa học Chính trị tại Đại học Lewis ở Illinois, Hoa Kỳ.

In 1977, she obtained a BA in Political Science from Lewis University in Illinois, USA.

WikiMatrix

Ông có bằng tiến sĩ về khoa học chính trị từ Đại học Yale, Hoa Kỳ năm 1993.

He did his doctoral degree in political science from Yale University, United States in 1993.

WikiMatrix

Theo SCPD, anh chàng cho Helena quá giang là là nhà chính trị học 22 tuổi của SCU và là thành viên của Hội Thiên Văn, hoàn toàn lý giải câu chuyện

According to the SCPD, the guy that gave Helena a ride into town is a 22-year-old Poly Sci major at SCU, and a member of Gamma Tau, which totally explains the whole

OpenSubtitles2018.v3

Nhà chính trị học Yash Tandon giải thích: “Khi người ta nghĩ đến ‘hòa bình và an ninh’ thì quan niệm theo nền văn hóa tây phương được nổi bật hơn…

“When it comes to thinking about ‘peace and security,’” explains political scientist Yash Tandon, “the received notions of the dominant Western culture take over. . . .

jw2019

Sau đó, cô hoàn thành bằng thạc sĩ về Khoa học Chính trị tại Đại học Los Andes vào năm 2013.

Years after, she got a master’s degree in Political Science at the University of Los Andes in 2013.

WikiMatrix

Ngoài làm một chính trị gia, Fischer cũng theo đuổi một sự nghiệp hàn lâm, và trở thành một Giáo sư Khoa học Chính trị Đại học Innsbruck vào năm 1993.

Apart from being a politician, Fischer also pursued an academic career, and became a professor of Political Science at the University of Innsbruck in 1994.

WikiMatrix

Năm 2000, bà lấy bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế từ Khoa Khoa học chính trị tại Đại học Zagreb.

In 2000 she obtained a master’s degree in international relations from the Faculty of Political Science at the University of Zagreb.

WikiMatrix

Cô theo học kinh tế và khoa học chính trị tại Đại học Amsterdam, tốt nghiệp summa cum laude trong năm 1993.

She studied economics and political science at the University of Amsterdam, graduating summa cum laude in 1993.

WikiMatrix

Những đóng góp của ông được nêu lên trong Political Discourses (1752, Tiểu luận chính trị học), sau đó được củng cố thêm trong Essays, Moral, Political, Literary (1777, Những bài luận, đạo đức, chính trị, văn học).

His contributions were set down in Political Discourses (1752), and later consolidated in his Essays, Moral, Political, Literary (1777).

WikiMatrix

Sau khi tốt nghiệp trường châu Âu, Bettel nhận bằng thạc sĩ về luật liên minh châu Âu và một bằng DEA về chính trị học và luật công từ trường đại học Nancy 2 tại Nancy, Pháp.

After finishing the European School, Bettel obtained a master’s degree in Public and European Law and a DEA in Political Science and Public Law from Nancy 2 University in Nancy, France.

WikiMatrix

Năm 2004, cô bắt đầu nghiên cứu về khoa học chính trị tại Học viện Rajabhat Suan Sunandha, Băng cốc, và từ đó cô sẽ tốt nghiệp vào năm 2006.

In 2004, she began studying for a degree in political science at Rajabhat Institute Suan Sunandha, Bangkok, from which she was due to graduate in 2006.

WikiMatrix

Kirk học tại Austin College, tốt nghiệp với bằng về khoa học chính trị và xã hội học năm 1976.

Kirk attended Austin College, graduating with a degree in both political science and sociology in 1976.

WikiMatrix

Tuy nhiên, việc chuyển đổi đảng (chính trị học theo trào lưu) vẫn là một vấn đề, cũng như sự tham nhũng, dẫn đến mức độ tin tưởng công khai thấp ở các đảng chính trị (12% vào tháng 12 năm 2014).

Party switching (traseism politic) remains an issue, however, as does corruption, leading to an overall low level of public trust in political parties (12% in December 2014).

WikiMatrix

Joseph R. Fiszman, một học giả được ghi nhận và Giáo sư Danh dự về Khoa học Chính trị tại Đại học Oregon.

Joseph R. Fiszman, a noted scholar and Professor Emeritus of Political Science at the University of Oregon.

WikiMatrix

Quản Trị Kinh Doanh Trong Tiếng Tiếng Anh

Sau đó, bà có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh từ cùng một trường đại học.

Later, she obtained a Master of Business Administration from the same university.

WikiMatrix

Năm 2005, bà nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cũng từ Makerere.

In 2005, she received the degree of Master of Business Administration, also from Makerere.

WikiMatrix

Vào những năm 2000, bà đã học lấy bằng Quản trị Kinh doanh.

In the 2000s she studied for a degree in Business Management.

WikiMatrix

Catherine Mturi-Wairi là một kế toán viên và quản trị kinh doanh người Kenya.

Catherine Mturi-Wairi is a Kenyan accountant and business administrator.

WikiMatrix

Sau đó, vào năm 2014, cô tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Nkumba.

Later, in 2014, she graduated with a Master of Business Administration from Nkumba University.

WikiMatrix

Bà tốt nghiệp Đại học Nairobi với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 2006.

She graduated from the University of Nairobi with a Master of Business Administration degree in 2006.

WikiMatrix

Cô đã từng học về Quản trị kinh doanh và Marketinh.

He graduated in business management and marketing.

WikiMatrix

Hope Ekudu là một nhà thống kê, quản lý ngân hàng và quản trị kinh doanh người Uganda.

Hope Ekudu is a Ugandan statistician, bank manager and business administrator.

WikiMatrix

Bà cũng có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học Quốc tế Hoa Kỳ.

She also holds a Master of Business Administration from the US International University.

WikiMatrix

Cô theo đuổi một khóa học về Quản trị kinh doanh và Quản lý nguồn nhân lực.

She pursued a course in Business Management and Human Resource Management.

WikiMatrix

Năm 2008, cô được trao bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cũng tại Đại học Makerere.

In 2008, she was awarded a Master of Business Administration degree, also by Makerere University.

WikiMatrix

Năm 1973, ông tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh từ Đại học Arkansas.

In 1973 he graduated with a Bachelor of Business Administration degree from the University of Arkansas.

WikiMatrix

Vào ngày 5 tháng 10 năm 2017, anh nhận bằng cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Dongguk.

On October 5, 2017, he received his bachelor’s degree in Business Administration from Dongguk University.

WikiMatrix

Chính quy: gồm 2 chuyên ngành là Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh.

It comprises two departments: information technology and business administration.

WikiMatrix

Cô đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh và sử dụng được tiếng nước ngoài

You’ re a graduate in business administration and applied foreign languages

opensubtitles2

Anh Cả Stevenson nhận được bằng quản trị kinh doanh, chú trọng vào ngành tiếp thị.

Elder Stevenson earned a degree in business administration, with an emphasis in marketing.

LDS

Anh tốt nghiệp Đại học RMIT tại Melbourne, Australia với bằng cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh.

He graduated from RMIT University in Melbourne, Australia, with a bachelor’s degree in Business Administration.

WikiMatrix

Vivienne Apopo có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), lấy từ Đại học Edith Cowan ở Úc.

Vivienne Apopo holds the degree of Master of Business Administration (MBA), obtained from Edith Cowan University in Australia.

WikiMatrix

Vào tháng 11 năm 2017, bà đã theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Edinburgh, Scotland.

As of November 2017, she was pursuing a Master of Business Administration (MBA) from the University of Edinburgh, in Scotland.

WikiMatrix

Bà được nhận vào Đại học Kyambogo, nơi cô tốt nghiệp bằng tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, năm 2001.

She was admitted to Kyambogo University, where she graduated with a diploma in Business administration, in 2001.

WikiMatrix

Ông nhận được bằng cử nhân quản trị kinh doanh và tiến sĩ luật từ trường Brigham Young University.

He received a bachelor of science degree in business management and a juris doctorate degree from Brigham Young University.

LDS

Vào tháng 4 năm 2010, cô đang làm việc cho một Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Nairobi.

As of April 2010, she was working toward a Masters in Business Administration at the University of Nairobi.

WikiMatrix

Tuy nhiên sau đó, bà nhận được bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh về tài chính, cũng từ UMI.

Still later, she obtained a Master of Business Administration in finance, also from UMI.

WikiMatrix

SDA Bocconi, trường kinh doanh của trường này cung cấp quản trị Kinh doanh và điều hành chương trình MBA.

SDA Bocconi, the university’s business school, offers MBA and Executive MBA programs.

WikiMatrix

Ông cũng đã theo học chương trình Cao Học Quản Trị Kinh Doanh Cấp Cao (Executive MBA) tại trường BYU.

He also did postgraduate work in the Executive MBA program at BYU.

LDS

Học Chính Quy Chứng Chỉ Tiếng Trung B Tại Quảng Trị

Lúc này, các loại chứng chỉ như Chứng Chỉ Tiếng Trung B Tại QUẢNG TRỊ chính có vai trò vô cùng quan trọng là một phần không thể không có trong hồ sơ Đi xin việc của mọi người. chứng chỉ Đó là thước Đo Để sở hữu thể Đánh giá và nhận Định kinh nghiệm và năng lực của bạn trong mắt nhà tuyển dụng. cùng theo với nhu cầu của thị trường, lương là một trong những yếu tố then chốt trong việc quyết Định theo Đuổi các chứng thư công nghệ thông tin. chứng thư CNTT sau Đây sẽ giúp cho bạn tối Đa hóa tiềm năng thu nhập của bản thân mình trong năm

Thông tin tuyển sinh các khoá Đào tạo Chứng Chỉ Tiếng Trung B Tại QUẢNG TRỊ như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

– Tất cả học viên có nhu cầu

– Liên tục trong năm

3. Thời gian Đào tạo:

– hợp với tất cả Đối tượng người tiêu dùng. (Chính quy, Từ xa, Online, Tại chức, Vừa làm vừa học, Cấp tốc, Tại chức, Cuối tuấn – Thứ 7 & Chủ nhật)

4. Hồ sơ nhập học:

– 01 CMND (Bản sao có công chứng)

– Ảnh chân dung 3×4: 02 tấm

Nhu cầu thi lấy chứng chỉ Đang ngày một tăng nhiều. Cũng chính vì thế mà số lượng cơ sở, trường Đào tạo chứng thư cũng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, việc quan trọng là phải tìm Được Đơn vị Đào tạo & cấp chứng từ uy tín. Nếu các bạn có nhu cầu học & thi lấy chứng từ hãy liên hệ ngay với chúng tôi bởi:

– chúng tôi liên kết hợp tác với nhiều trường & trung tâm Đào tạo, cấp giấy chứng chỉ hàng Đầu, có kinh nghiệm tay nghề lâu năm & Đảm bảo uy tín

– chứng chỉ Được cấp có giá trị sử dụng tại mọi ngành, Đơn vị trên khắp lãnh thổ Việt Nam

– chứng từ thật 100%, Được sự Đồng ý chấp thuận của Gia Đình nước, cấp theo Đúng quy Định

– Các vướng mắc của các bạn sẽ Được các Chuyên Viên tại chúng tôi support & chất vấn cụ thể, chi tiết, nhanh chóng

– Các thông tin về chứng thư & khóa huấn luyện và Đào tạo, tuyển sinh Được chúng tôi cung cấp nhanh chóng, chính xác, Đầy Đủ

-Chúng Tôi Tuyển Sinh Tất Cả Địa Điểm: An Giang, Vũng Tàu, Bạc Liêu, tỉnh bến tre, Tỉnh Bình Định, tỉnh bình dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, tỉnh Đồng nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Phú Yên, Cần Thơ, Pleiku, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà lạt, Cam Ranh, Phan Thiết, Cao Lãnh, Mỹ Tho, Tân An, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, TP.Sài Gòn

–Khóa học giảng dạy và thời lượng của chương trình Được gia công theo quy Định của cục Giáo dục

Đơn vị luôn tích cực support và hồi Đáp mọi thắc mắc cho bạn Đọc. cùng theo Đó chúng tôi cũng luôn cố gắng nỗ lực Để mang tới cho các bạn những thông tin về chứng từ, khóa Đào tạo và huấn luyện, tuyển sinh từ các trường và trung tâm Đào tạo sớm nhất có thể.

Sở hữu trong tay tấm Chứng Chỉ Tiếng Trung B Tại QUẢNG TRỊ chất lượng sản phẩm và dịch vụ sẽ giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm việc làm và có cơ hội lên chức cao.

Viết Con Số Đúng Chính Tả Trong Tiếng Anh

1. Viết bẳng chữ với những con số nhỏ: Với những số có thể viết được bằng một từ, bạn nên viết bằng chữ hơn là viết số, chẳng hạn như “nine” thay cho “9”. Bạn vẫn có thể viết số trong những trường hợp giao tiếp thông thường nhưng nên lưu ý viết bằng chữ khi cần có văn phong trang trọng. Thậm chí, một số người còn cẩn trọng đến mức luôn muốn viết các con số bằng chữ.

2. Dùng dấu phẩy để ngăn cách từng nhóm ba chữ số: Trong tiếng Anh, dấu phẩy dùng để ngăn cách mỗi nhóm ba chữ số và dấu chấm dùng cho số thập phân – ngược với tiếng Việt.

Bạn nên chú ý luôn sử dụng dấu phẩy khi viết những số có bốn chữ số trở lên để người đọc dễ phân biệt, ví dụ: 571,951 km. Hơn nữa, luôn dùng dấu phẩy đúng vị trí, nghĩa là cho mỗi ba chữ số và trong một con số có bảy chữ số trở nên, nên dùng đủ dấu ở mọi vị trí cần thiết, tránh việc chỗ có chỗ không. “$13 200,50” là một cách dùng dấu phẩy mắc cả hai lỗi nêu trên. Cách viết đúng là “$1,320,050”.

3. Không bắt đầu câu với một con số viết bằng số: Điều này có nghĩa bạn không nên viết những câu như “400,000 copies were sold the first day” mà nên thay “400,000” bằng “Four hundred thousand” hoặc tốt nhất, đổi cách diễn đạt, chẳng hạn “Fans bought 400,000 copies the first day”.

4. Viết bằng chữ con số chỉ thế kỉ, thập kỉ: Hãy viết “the eighties”, “nineteenth century” khi muốn nói “những năm 80”, “thế kỷ 19”.

5. Viết bằng chữ con số chỉ tỷ lệ phần trăm, các công thức : Bạn có thể viết bằng chữ số những con số và từ “percent” – “phần trăm” trong những tin nhắn, bài viết thường ngày. Tuy nhiên, với trường hợp cần văn phong trang trọng, cách viết được khuyến khích là “12 percent of the players” hoặc “twelve percent of the players”, thay cho “12% of the players”.

6. Viết bằng chữ những con số được làm tròn, con số ước tính: Bạn nên viết “About 400 million people” (khoảng 400 triệu người) thay cho cách viết bằng chữ số “About 400,000,000 people”. Cách viết bằng chữ vừa dài dòng, lại khiến người đọc mất công xác định chính xác con số được nhắc đến.

7. Viết hai con số gần kề nhau lần lượt bằng chữ và bằng số: Cách viết này giúp người đọc không bị nhầm lẫn, bối rối. Bạn nên viết “seven 13-year-olds” (bảy đứa trẻ 13 tuổi) thay cho “7 13-year-olds”.

8. Viết bằng chữ con số chỉ thứ tự: Đừng viết “He was my 1st true love,” mà hãy viết “He was my first true love.” (Cậu ấy là tình đầu của tôi).

Y Vân (theo Daily Writing Tips)

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chính Trị Học Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!