Đề Xuất 3/2023 # Chiêm Tinh Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 11 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 3/2023 # Chiêm Tinh Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chiêm Tinh Học Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tại sao ngành chiêm tinh học vẫn còn được nhiều người ưa thích đến thế?

Why is astrology still so fashionable?

jw2019

Trong chiêm tinh học của người Hindu, có chín đối tượng chiêm tinh, gọi là Navagraha.

In Hindu astrology, there are nine astrological objects, known as Navagrahas.

WikiMatrix

Ông đã sử dụng chiêm tinh học để xác định ngày tổ chức Human Be-In vào năm 1967.

He used astrology to determine the date to hold the Human Be-In in 1967.

WikiMatrix

Malkiel đã so sánh phân tích kỹ thuật với “chiêm tinh học“.

Malkiel has compared technical analysis to “astrology“.

WikiMatrix

Sự khám phá này giáng một đòn chí tử vào ngành chiêm tinh học.

That discovery dealt astrology its deathblow as a science.

jw2019

Khi còn trẻ, ông đã trở thành quan tâm đến chiêm tinh học sau khi nhìn thấy nhật thực.

As a youth, he became interested in astrology after seeing a solar eclipse.

WikiMatrix

Trong Chiêm tinh học phương Tây, đó là một chòm sao được quyết định bởi ngày sinh của bạn.

In Western astrology, it’s a constellation determined by when your birthday falls in the calendar.

ted2019

Ptolemy không chịu trách nhiệm cho nguồn gốc những kỹ thuật chiêm tinh học ông giới thiệu trong Tetrabiblos.

Ptolemy was not responsible for originating the astrological techniques he presented in the Tetrabiblos.

WikiMatrix

Lẽ thật đã giải thoát tôi khỏi triết học của loài người, thuyết thần bí, và chiêm tinh học.

The truth had freed me from human philosophy, mysticism, and astrology.

jw2019

Tại Anh quốc cũng có rất đông nhà chiêm tinh và có nhiều trường dạy môn chiêm tinh học.

They are also numerous in Great Britain, where they have their own schools.

jw2019

Ví dụ như chiêm tinh học: cũng như những người duy lý khác, tôi thuộc chòm sao song ngư.

Astrology, for instance: like many rationalists, I’m a Pisces.

ted2019

Một nguyệt san về chiêm tinh học và huyền bí học (tờ Prediction), được lưu hành tới 32.000 cuốn mỗi số”.

Prediction, the monthly magazine for astrology and the occult, has a circulation of 32,000.”

jw2019

Đặc biệt, niềm tin chiêm tinh học rất khoa học là 26% trong khi đó chỉ số này với tử vi là 7%.

In particular, belief that astrology was very scientific was 26% while that of horoscopes was 7%.

WikiMatrix

Ông cũng là một sử gia có hiểu biết, một nhà văn tốt và là nhà chiêm tinh học đại tài.

He was also an informed historian, a good writer and familiar with astrology.

WikiMatrix

Các nhà chiêm tinh học Babylon cũng là những người đặt nền tảng cho sự hình thành chiêm tinh học phương Tây.

The Babylonian astrologers also laid the foundations of what would eventually become Western astrology.

WikiMatrix

Trong cuộc thăm dò, từ “astrology” (chiêm tinh học) đã được sử dụng, mặt khác từ “horoscope” (tử vi) cũng xuất hiện.

In half of the polls, the word “astrology” was used, while in the other the word “horoscope” was used.

WikiMatrix

Georges Charpak và Henri Broch xử lý các kết luận từ chiêm tinh học Phương Tây trong cuốn sách mang tên Debunked!

Georges Charpak and Henri Broch dealt with claims from western astrology in the book Debunked!

WikiMatrix

Thay vào đó, họ thường đề cập tới động vật, hoa, dấu hiệu chiêm tinh học và một vài tên cá nhân.

Instead, they generally refer to animals, flowers, astrological signs, and a few personal names.

WikiMatrix

(Đa 7:4) Thành ấy nổi tiếng về sự phồn vinh, thương mại và sự phát triển của tôn giáo và chiêm tinh học.

(Da 7:4) The city was well-known for its wealth, trade, and development of religion and astrology.

jw2019

Cộng đồng khoa học phủ nhận chiêm tinh học vì không có khả năng giải thích trong việc mô tả vũ trụ.

Astrology has been rejected by the scientific community as having no explanatory power for describing the universe.

WikiMatrix

Năm 650 BC, người Babylon tiên đoán thời tiết dựa vào hình dạng của các đám mây cũng như dựa vào chiêm tinh học.

In 650 BC, the Babylonians predicted the weather from cloud patterns as well as astrology.

WikiMatrix

Tòa nhà cũng chứa thư viện cũ của họ với nhiều sách hữu ích về văn hóa dân gian và chiêm tinh học.

The building also contains their old library which holds many useful books on folklore and astrology.

WikiMatrix

Những thí nghiệm nổi tiếng nhất do Shawn Carlson chỉ đạo cùng với hội đồng các nhà khoa học và chiêm tinh học.

The most famous test was headed by Shawn Carlson and included a committee of scientists and a committee of astrologers.

WikiMatrix

Đồng thời với những nỗ lực này, Dee đắm mình trong thế giới của phép thuật, chiêm tinh học, và triết lý học.

Simultaneously with these enormous efforts, Dee immersed himself in the worlds of sorcery, astrology and Hermetic philosophy.

WikiMatrix

Các nền tảng của chiêm tinh học dường như có xu hướng bất đồng với đa số nguyên tắc khoa học cơ bản.

The underpinnings of astrology tend to disagree with numerous basic facts from scientific disciplines.

WikiMatrix

Chiêm Tinh Trong Tiếng Tiếng Anh

Ông cho xây dựng thành phố Heliopolis và dạy những người Ai Cập về khoa học chiêm tinh.

He built the city of Heliopolis and taught the Egyptians astrology.

WikiMatrix

Ai khởi xướng thuật chiêm tinh?

The Source of Astrology

jw2019

7 Vua lớn tiếng triệu tập các đồng bóng, người Canh-đê* và các nhà chiêm tinh.

7 The king called out loudly to summon the conjurers, the Chal·deʹans,* and the astrologers.

jw2019

Tuy nhiên, “tài liệu về tôn giáo, bói điềm và chiêm tinh… đóng một vai trò quan trọng”.

However, “associated religious texts, both omina [omens] and astrology . . . , played a large part.”

jw2019

Tức là nhóm người chuyên về bói toán và thuật chiêm tinh.

That is, a group skilled in divination and astrology.

jw2019

Họ không phải là các vua mà đúng hơn là các nhà chiêm tinh.

Rather than being kings, they are more accurately identified as astrologers.

jw2019

Người Ai Cập cũng thực hành khoa bói toán và chiêm tinh.

The Egyptians also practiced divination and astrology.

jw2019

Thực hành chiêm tinh và bói toán hàm ý rằng tương lai chúng ta đã được định trước.

The practice of astrology and fortune-telling implies that our future is predetermined.

jw2019

Chúng tôi là những nhà chiêm tinh.

We are astrologers.

OpenSubtitles2018.v3

Đức Chúa Trời nghĩ gì về việc dân Ngài thực hành thuật chiêm tinh?

How did God view the practice of astrology among the Israelites?

jw2019

Phù hợp với sự hiểu biết này, nhiều bản Kinh Thánh dịch maʹgoi là “nhà chiêm tinh”.

In harmony with this understanding, many Bible translations render maʹgoi “astrologers.”

jw2019

Tại sao nên tránh thuật chiêm tinh?

Why You Should Avoid It

jw2019

Những nhà chiêm tinh đến từ châu Âu và Mỹ.

The astrologers came from Europe and the United States.

WikiMatrix

Gọi pháp sư, phù thủy, hay các chiêm tinh gia?

The enchanters, the sorcerers, or the astrologers?

OpenSubtitles2018.v3

Lịch chiêm tinh của người Ba-by-lôn, thiên niên kỷ thứ nhất TCN

A Babylonian astrological calendar, first millennium B.C.E.

jw2019

“Ngôi sao” bèn dẫn các nhà chiêm tinh đến nơi Giô-sép và Ma-ri đang ở.

The “star” then led the astrologers to Joseph and Mary.

jw2019

CẠM BẪY CỦA THUẬT CHIÊM TINH

THE SNARE OF ASTROLOGY

jw2019

Tết Nguyên Đán cũng liên hệ chặt chẽ với thuật chiêm tinh.

The Lunar New Year is also closely linked to astrology.

jw2019

Mọi người bảo rằng, ồ, làm như vậy. Nhà chiêm tinh bảo tôi làm gì đó

An astrologer tells me to do something.

ted2019

10 Trong những năm gần đây, nhiều người đã quay về thuật chiêm tinh để được hướng dẫn.

10 In recent years, great numbers of people have turned to astrology for guidance.

jw2019

Anh có một bà mụ giỏi, một nhà chiêm tinh, một bác sĩ.

I have an excellent midwife, an astrologer, a doctor.

OpenSubtitles2018.v3

Các chiêm tinh gia có tặng quà sinh nhật cho Chúa Giê-su không?

Did the astrologers present birthday gifts to Jesus?

jw2019

Cũng có thể là “Những kẻ phân chia bầu trời; Các chiêm tinh gia”.

Or possibly, “Those who divide the heavens; The astrologers.”

jw2019

24, 25. (a) Tại sao thuật chiêm tinh phi lý, nhưng tại sao nhiều người tin?

24, 25. (a) Why is astrology illogical, yet why do many turn to it?

jw2019

Tại sao ngành chiêm tinh học vẫn còn được nhiều người ưa thích đến thế?

Why is astrology still so fashionable?

jw2019

Chiêm Tinh Học Nội Môn

Đây là bài viết về các khái niệm chiêm tinh học nội môn để giải thích phần luận giải các Huấn Thị Cá Nhân của FCD. Lúc đầu, chúng tôi định gói gọn trong một bài viết giải thích các thuật ngữ chiêm tinh học mà GS Michael D. Robbins dùng, nhưng sau khi cân nhắc, chúng tôi thấy cần viết thành một loạt bài về chiêm tinh học nội môn. Cũng xin nói trước, chúng tôi không phải là những nhà nghiên cứu chiêm tinh chuyên nghiệp hoặc thành thạo chiêm tinh, và chúng tôi chỉ trong quá trình tìm hiểu học hỏi môn học còn mới lạ. Do đó, loạt bài này là đúc kết những gì chúng tôi tìm hiểu về chiêm tinh học nói chung, và chiêm tinh học nội môn theo giáo lý của đức DK. Chiêm tinh học là một môn khoa học phức tạp, nghiên cứu về tương tác của các lực vũ trụ lên con người, và như đức DK đã nói, ” chiêm tinh học về mặt bản chất là cách trình bày thuần khiết nhất của chân lý huyền môn trên thế gian vào lúc này, bởi vì nó là khoa học bàn đến các năng lượng và các lực đang chi phối và cai quản, chúng tác động qua và trên toàn thể lĩnh vực không gian và tất cả những gì nằm trong lĩnh vực đó.”

******************

GIỚI THIỆU

Carl Jung, nhà tâm lý học nổi tiếng, là một người ngưỡng mộ chiêm tinh. Ông cũng đã có một kinh nghiệm cận tử sau một cơn đau tim, trong đó ông thấy mình thoát ra khỏi cơ thể khoảng một ngàn hai trăm dặm trên mặt đất. Ông thường nói rằng người ta có thể nghe được nhiều điều bất thường, ngay cả từ những nhân vật có thẩm quyền nhất, nhưng chỉ khi nào chính bạn trải nghiệm hiện tượng (ý ông muốn nói là tâm linh) khi đó bạn mới thực sự chấp nhận chúng là có giá trị.

Các nhà chiêm tinh đều biết rằng chỉ thị chiêm tinh chính của các sự kiện lặp đi lặp lại là sự di chuyển hoặc tiến trình của mặt trăng xung quanh lá số. Mặt trăng thực hiện một tiến trình như vậy khoảng mỗi 28 năm, và có thể kích hoạt các sự kiện tái diễn.

Năm 1941, tôi ở trong quân đội Anh tại Abysinnia. Một ngày nọ, trong một trận bão lớn, tôi trú bên cạnh một chiếc xe quân đội. Một tia sét loé lên và ngay lập tức tôi bị hất ra khỏi chiếc xe tải mà tôi đang tựa vào. Tôi không bị thương tích gì cả nhưng tôi không một chút nghi ngờ gì tôi đã rất may mắn khi thoát khỏi tai nạn. Tôi có thể đã không bao giờ nhớ lại sự kiện này nếu thực tế là gần 29 năm sau, vào năm 1970, tôi đang nhìn một trận bão điện đang tiến gần từ một sườn núi gần nhà tôi. Cứ vài giây bầu trời bốc lên và một tiếng sét đánh sập xuống khu vực. Cơn bão tiến gần và một người bạn ở bên tôi đã nhận xét rằng nó có thể dễ dàng tấn công ngôi nhà. Và nó đã làm điều đó. Một tia chớp loé lên và tiếng nổ làm tôi điếc tai trong vài phút khi căn phòng mà chúng tôi đang đứng bị sét đánh. Thực ra thì vật thu hút sét là một chiếc ghế kim loại dùng cho điều trị bên cạnh cửa sổ mà chúng tôi đứng nhìn cơn bão. Rèm cửa bị cháy, đường dây điện thoại cũng bị cháy gần trăm feet, và đồ gỗ xung quanh cửa sổ đã vở vụng từng mảnh.

Đây là hai sự kiện có tính chất đáng tiếc đã được lặp lại 29 năm sau, khi mặt trăng tiến trình đi qua cùng một khía cạnh trong lá số chiêm tinh của tôi. Hai vụ việc năm 1941, tức là bị bắt giữ và sét đánh, một năm sau lại bị tiếp theo bằng ba giai đoạn, mỗi giai đoạn cách nhau vài tháng, trong mỗi giai đoạn đó tôi bị thương, hai lần rất nghiêm trọng … thương tích mà tôi chưa bao giờ thực sự hoàn toàn hồi phục. Ý nghĩ rằng mô hình sắp được lặp lại khiến tôi cảnh giác. Tôi lập tức tìm kiếm lời khuyên từ các nhà chiêm tinh. Tôi bắt đầu thực hiện những gì mà tôi coi là biện pháp phòng ngừa cần thiết. Rốt cuộc, sự hiểu biết về các lực bí ẩn của tự nhiên có ý nghĩa gì nếu bạn không sử dụng kiến ​​thức đó vào cuộc sống hàng ngày của bạn?

Tôi tìm kiếm sự bảo đảm nhưng đã được hỏi tôi muốn tự bảo vệ mình như thế nào. Tai nạn à? … Tai nạn nào? … Ở nước ngoài? … nước nào? Và như thế. Sau đó, tôi tìm kiếm một nhà chiêm tinh giỏi. Tôi tiếp cận một số nhà chiêm tinh nổi tiếng nhất ở phương Tây. Không ai có thể đưa ra lời khuyên nào cho dù thời gian sinh của tôi được biết chính xác.

Khi các sự kiện phát triển, mặc dù tôi gặp lại gần như chính xác xu hướng của công việc trong hai mươi chín năm trước, không có thương tích nghiêm trọng xảy ra. Có kẻ thù bí mật, ở nước ngoài … nhưng họ đã không gây hiệu quả. Tôi đã có xu hướng nghĩ rằng chiêm tinh học mà tôi đã bảo vệ trong nhiều năm đã làm tôi thất vọng. Thực tế, đã có sự thay đổi hoàn cảnh trong cuộc đời tôi khiến cho chiêm tinh học của ba mươi năm đầu tiên không thích hợp để giải thích ba mươi năm tiếp của tôi. Tôi đã thay đổi! Bởi vì tôi đã thay đổi, cũng như tất cả mọi người cuối cùng phải thay đổi, lá số của tôi cần những chủ tinh mới. Đây là cơ sở để truyền bá các giáo lý của chiêm tinh học nội môn. Khi người ta đi theo Con Đường Của Sự Khai Mở Tinh Thần, những thay đổi xảy ra trong phạm vi tâm thức và các thể tế vi khác nhau của họ rộng lớn đến mức các chủ tinh cũ (chủ tinh ngoại môn) không còn tác dụng nữa, ngoại trừ trong những lãnh vực phàm ngã thay đổi ít nhất! Sự tăng trưởng tinh thần, ngay cả ở mức độ trí tuệ, có thể rất sâu rộng dù chỉ trong một năm. Giờ đây, từ những quan sát cẩn thận, tôi biết rằng trong giai đoạn 1969 đến 1973 ảnh hưởng của mặt trăng trong lá số của tôi suy yếu đáng kể và gần như tương ứng với mức độ mà tôi đã cống hiến bản thân mình cho công việc của Con Đường Tinh Thần mà tôi đang theo. Ở cấp độ trí tuệ và tình cảm, mặt trăng không còn là một yếu tố nguy hiểm trong lá số của tôi, và ngay cả ở mức độ thể chất ảnh hưởng của nó đã giảm đi đáng kể. Thay vào đó, các hành tinh Uranus (Thiên Vương Tinh), Vulcan, và Saturn (Thổ Tinh) đã đảm nhận vai trò của mặt trăng đối với tôi.

Tôi đã học chiêm tinh với một người rất thông thái và tài năng, đã mất từ lâu, người đã được huy chương vàng do Margaret Hone, tác giả của quyển The Modern Text Book of Astrology trao tặng. Tôi đã học được nhiều, và cũng học để bỏ đi nhiều. Đối với tôi, dường như ngay những năm đầu của thập niên 50 đã có nhiều sai lầm với chiêm tinh học khi nó được phổ biến. Người phụ nữ tốt bụng đã dạy cho tôi chiêm tinh học có những loé sáng nổi bật, nhưng điều đó đan xen với những điều vô nghĩa. Bà là một tín đồ của một nhà chiêm tinh lục địa nổi tiếng thời kỳ đó là Troinski. Troinski đã đoan chắc rằng sẽ có một cuộc chiến tranh ở châu Âu vào đầu những năm 1960. Nó sẽ là một cuộc tàn sát tàn phá tất cả. Tôi đã xem xét các khía cạnh khác nhau và không thấy dấu hiệu nào cho cuộc chiến như vậy, và tôi đã nói như thế. Thay vào đó, tôi bắt đầu sử dụng một số phương pháp bí truyền để tính toán một vấn đề sắp xảy ra, một loạt các thảm hoạ không khí chưa từng thấy kéo dài trong một tuần. Tôi công bố kết luận của tôi tại một bài giảng công cộng được đưa ra hai tuần trước khi những tai nạn đáng kinh ngạc bắt đầu. Dự báo được đưa ra trong tuần san cuối tuần lớn nhất trong nước. Thầy giáo chiêm tinh của tôi tức giận. Bà tuyên bố, “bất kể ông dùng cái gì, đó không phải là chiêm tinh học”. Tôi đã sử dụng chiêm tinh học, nhưng tôi sử dụng các chủ tinh nội môn.

Bí truyền cũng đề cập đến những vấn đề quá sâu sắc đến mức không thể thấu hiểu trừ phi có kiến thức đặc biệt. Có những yếu tố của chiêm tinh bí truyền rất trừu tượng và mơ hồ thực sự, và đòi hỏi phương pháp giải thích đặc biệt. Tôi đề cập đến ở đây việc sử dụng thượng trí hoặc trí trừu tượng để thấu đạt được những đỉnh cao của cái trí khi ý nghĩa sâu xa được phổ biến. Nếu không có các chìa khoá thích hợp, ta không thể mở cửa vào nhận thức nội tại và một số vấn đề vẫn còn che giấu và ẩn khuất.

Lá số chiêm tinh

Những giáo lý của Minh triết Cổ Truyền cho chúng ta biết rằng hệ mặt trời của chúng ta là hiện thân của đức Thái dương Thượng đế. Mọi thứ tồn tại trong hệ mặt trời là một phần của cơ thể và tâm thức của Ngài. Đến phiên mình, Thái dương Thượng đế sống trong cơ thể của một thực thể thậm chí còn lớn hơn bao gồm các khu vực khác của thiên hà, và cứ như thế lên đến toàn thể vũ trụ. Đấng Thái dương Thượng đế cũng được biết đến như là “Đấng Thiên Nhân Vĩ Đại” và đang biểu lộ thông qua một xoáy năng lượng hoặc luân xa tương ứng với trái tim bên trong một Thực thể lớn hơn. Do đó, hình dạng của hệ mặt trời có thể được xem như một bánh xe hoặc đĩa quay. Nó bao gồm một trung tâm là mặt trời, xung quanh là các hành tinh quay quanh các quỹ đạo hình ellipse trên một mặt phẳng, và theo cách có thể được mô tả như là ngược chiều kim đồng hồ, khi nhìn từ phương Bắc thiên văn.

* Vulcan không phải là một hành tinh theo nghĩa bình thường. Nó không được khám phá bởi khoa học vì cấu trúc phân mảnh và gần như là ” giống lượng tử ” của hình thể vật lý của nó. Trong khi phần lớn các mảnh của Vulcan nằm giữa Thủy Tinh và Mặt trời, các bộ phận khác mở rộng ra ngoài vào hệ mặt trời. Để biết thêm xem Tự Điển Chiêm tinh của tác giả Vol. I, trang xxii.

Mặt trời, mặt trăng và hành tinh được biểu diễn bằng các ký hiệu hoặc ký hiệu như sau:

Mô hình Địa tâm và Vòng Hoàng Đạo

Vì sống trên trái đất, chúng ta phải xem xét hệ mặt trời từ góc nhìn của chúng ta. Do đó, chúng ta làm việc với vị trí trung tâm hoặc địa tâm của các hành tinh trong lá số chiêm tinh. Nói một cách nghiêm ngặt thì mặt trời và mặt trăng không phải là các hành tinh theo nghĩa thiên văn, nhưng đôi khi chúng ta đề cập đến chúng như vậy trong chiêm tinh học để thuận tiện. Từ “hành tinh” có nghĩa là “kẻ lang thang” trong tiếng Hy Lạp, và người xưa đã áp dụng từ này cho bất kỳ thực thể nào dường như di chuyển qua các tầng trời, khác với các vì sao tương đối cố định. Dĩ nhiên, trong mô hình địa tâm, mặt trời và mặt trăng luôn đi lang thang. Từ trái đất, chúng ta thấy Mặt trời có chuyển động rõ ràng trên nền của các chòm sao các ngôi sao cố định. Nó dường như chuyển động trên một đường tròn gọi là hoàng đạo, hoàn thành một vòng khép kín trong một năm. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng chúng ta là những người di chuyển chứ không phải là Mặt trời tương đối yên lặng. Mặt khác, Mặt trăng thực sự quay quanh Trái đất, trong cùng một mặt phẳng tương tự Mặt Trời, khoảng mười hai lần mỗi năm. Điều này cho chúng ta tháng âm lịch mà từ đó phát sinh ra mười hai tháng dương lịch dài hơn .

Trái đất nghiêng một góc 23,5 độ so với đường thẳng đứng. Nếu chúng ta phóng đường xích đạo của trái đất vào bầu trời (đường xích đạo trời) nó không trùng với vòng hoàng đạo mà cắt nó ở hai điểm. Sự bất thường này tạo ra các mùa thay đổi. Khi mặt trời đến vị trí giao nhau này trên hoàng đạo, nó đánh dấu bắt đầu của mùa xuân và mùa thu (các điểm xuân phân và thu phân). Đó là lúc ngày và đêm dài bằng nhau vì độ nghiêng của trái đất không hướng về phía Mặt trời và cũng không xa khỏi Mặt Trời, nhưng đi ngang. Hai điểm mà đường hoàng đạo và xích đạo trời xa nhất đánh dấu giữa mùa hè và mùa đông, khi ngày dài nhất hoặc ngắn nhất.

Vòng Hoàng đạo

Khi chúng ta quan sát chuyển động của các hành tinh, chúng nằm trong một dải hẹp của bầu trời, không bao giờ di chuyển xa khỏi hoàng đạo. Dãy này được đặt tên là vòng ‘hoàng đạo’, mở rộng ra 8 độ ở cả hai bên của đường hoàng đạo, chứa các nhóm sao, hoặc chòm sao, từ đó phát sinh tên của các dấu hiệu (cung) chiêm tinh học. Tuy nhiên, dấu hiệu (cung) không giống như các chòm sao. Vòng Hoàng đạo bắt đầu với 0 độ của Bạch Dương vào điểm xuân phân, được gọi là điểm vernal hoặc điểm đầu tiên của Bạch Dương. Các dấu hiệu tiếp tục theo mười hai phần bằng nhau, 30 độ của dải 360 độ. Theo thứ tự, các dấu hiệu hoặc cung là Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bò Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư. Chúng đại diện cho các phẩm chất khác nhau của mười hai giai đoạn trong chu kỳ hàng năm khi Mặt Trời xoay xung quanh vòng Hoàng đạo và quay trở lại điểm xuất phát của nó.

Các ký hiệu của mười hai dấu hiệu của hoàng đạo và tên Latin của chúng như sau:

Các ký hiệu hoàng đạo này và các ký hiệu của các hành tinh nên được thuộc lòng ngay từ đầu vì chúng là bảng chữ cái chiêm tinh mà nếu không có chúng ta không thể bắt đầu học ngôn ngữ của nó được. Như tôi đã đề cập ở trên, điều quan trọng là các sinh viên đang theo học sẽ tạo ra những kí hiệu theo những cách này để có được những ý nghĩa hình thái từ hình dạng của chúng. Hình dạng của các ký hiệu cho thấy một cái gì đó của những phẩm chất của các hành tinh.

Hàng ngàn năm trước, trong quá trình xây dựng khái niệm hoàng đạo, các nhà chiêm tinh học thời ấy đã phóng chiếu phẩm tính của các dấu hiệu lên các chòm sao trùng với chúng. Các chòm sao là một cách thuận tiện để chia bầu trời thành các phần. Điều này cho phép họ định vị các dấu hiệu trên bầu trời bằng cách đề cập đến nền của các ngôi sao. Họ cho các chòm sao tên của các con vật thần thoại, con người, hoặc vật thể tượng trưng cho các phẩm chất của hoàng đạo. Nhưng mãi cho đến thế kỷ thứ 3 và thứ 2 trước Công nguyên người Hy Lạp mới phát triển hoàng đạo gồm mười hai dấu hiệu như chúng ta biết ngày nay: Bạch Dương, Con Cừu; Kim Ngưu, Con Bò; Song Tử, cặp Song Sinh; Cự Giải, Con Cua; Leo, Sư tử; Xử Nữ, Trinh Nữ; Thiên Bình, Cân bằng; Hổ Cáp, Bọ Cạp; Nhân Mã, Cung thủ; Ma Kết, Dê; Bảo Bình, Người Mang Nước; Song Ngư, Cá. Chữ zodiac có nghĩa là ‘vòng tròn động vật’ bằng tiếng Hy Lạp.

Sư dịch chuyển của các Điểm Phân

Mười hai chòm sao không phân chia vòng tròn hoàng đạo thành các phần bằng nhau, và vài trong số chúng thậm chí còn không giống với con vật mà chúng được đặt tên. Hơn nữa, một số nhà thiên văn học tin (một cách sai lầm) rằng họ đã bác bỏ chiêm tinh học bằng cách chỉ ra sự tồn tại của một chòm sao thứ mười ba, Ophiuchus, Người chữa lành. Cũng có những tuyên bố được đưa ra nhân danh Arachne Con Nhện, và Cetus Cá Voi. Thật không may, do hiện tượng được gọi là ‘sự tuế sai’ của các Điểm Phân, các dấu hiệu truyền thống của vòng hoàng đạo không còn phù hợp với các chòm sao mà nó mang tên. Tuy nhiên, sự sắp xếp này vẫn hoạt động và đúng theo kinh nghiệm, như tác giả đã khám phá từ nghiên cứu của chính mình. Giải thích như sau:

Trái đất không chỉ nghiêng về một bên khi nó quay quanh mặt trời; Nó cũng xoay chuyển rất chậm giống như một đầu con vụ đang bắt đầu chậm lại và lung lay. Hướng mà nó nghiêng dần dần thay đổi, làm cho trục Trái đất vẽ một vòng tròn trong hàng ngàn năm. Kết quả là, vị trí của điểm xuân phân liên tục di chuyển ngược trở lại qua các chòm sao. Khi lần đầu tiên được phát hiện bởi nhà thiên văn học người Hy Lạp Hipparchus cách đây khoảng 2000 năm, thời điểm xuân ở chòm sao Bạch Dương, trùng với dấu hiệu cùng tên. Kể từ đó nó đã di chuyển qua chòm sao Song Ngư, khiến cho có tên Thời Đại Song Ngư. Khi chúng ta bước vào thế kỷ 21, điểm xuân phân đang di chuyển ra khỏi chòm sao Song Ngư và đi vào Bảo Bình. Đây là những gì hàm ý của câu nói ‘bình minh của thời đại Bảo Bình’. Các điểm phân đi qua một chòm sao trong khoảng 2.100 năm, và hoàn thành toàn bộ vòng tròn trong khoảng 25.800 năm.

May mắn là chúng ta không phải đợi cho đến khi các dấu hiệu hoàng đạo và các chòm sao trùng khớp một lần nữa để thực hành chiêm tinh chính xác hoặc để trả lời những lời phê phán về nó. Có hai zodiacs, vốn khá riêng biệt và khác biệt. Các nhà thiên văn học và các nhà chiêm tinh phương Đông dùng vòng hoàng đạo thiên thể (sidereal zodiac), dựa trên vị trí thực tế của các ngôi sao, và được cố định trên bầu trời. Tuy nhiên, các nhà chiêm tinh học phương Tây sử dụng hoàng đạo chí tuyến (tropical zodiac), liên kết với điểm xuân phân, và điểm này di chuyển theo sự thay đổi từ từ của trục Trái đất qua thời gian dài. Vòng Hoàng đạo chí tuyến này thích hợp nhất cho con người ở mức độ tiến hóa hiện tại, nó tạo thành một phần của ảo ảnh vĩ đại mà con người đang phải chịu. Hiện tượng này tương tự như sự biến dạng của ánh sáng khi đi qua một môi trường khúc xạ, để khi chúng ta nhìn, ví dụ một cây bút chì trong ly nước, nó có vẻ bị bẻ cong và ở trong một vị trí ảo khác với thực tế của nó. Người ta nói rằng trong giai đoạn tiến hóa cao trong tương lai của chúng ta, chúng ta sẽ đáp ứng trực tiếp hơn với những thực thể vĩ đại thể hiện qua các chòm sao, và sẽ phải chịu chi phối bởi một hoàng đạo cao hơn.

Điểm xuân phân, vào khoảng ngày 21 tháng 3, luôn là điểm bắt đầu của năm chiêm tinh và đánh dấu vị trí bắt đầu của vòng hoàng đạo chí tuyến ở 0° Bạch Dương. Mười hai dấu hiệu của chiêm tinh theo sau trong phân chia bình đẳng của chu kỳ hàng năm. Ví dụ, khi nhà chiêm tinh nói đến một người có mặt trời ở Sagittarius, họ muốn nói người đó sinh ra trong khoảng thời gian từ 23 tháng 11 đến 21 tháng 12, khi mặt trời nằm ở đoạn thứ chín của hoàng đạo chí tuyến, nghĩa là dấu hiệu Nhân Mã. Họ không nói rằng Mặt Trời ở trong chòm sao có cùng tên. Cung Mặt trời chỉ ra tính cách của một cá nhân, nó sẽ có những đặc tính của giai đoạn mặt trời tương ứng với dấu hiệu.

Chúng tôi đã mô tả hoàng đạo như là một dải tưởng tượng của không gian xung quanh Trái đất, được chia thành mười hai phần bằng nhau được gọi là các dấu hiệu hay cung. Từ quan điểm của chúng ta, mặt trời, mặt trăng và các hành tinh di chuyển dọc theo đường tròn này ngược chiều kim đồng hồ trong chu kỳ quỹ đạo, từ một tháng đối với Mặt trăng đến 248 năm đối với Diêm Vương Tinh.

Cùng với chuyển động của Mặt trời, mặt trăng và các hành tinh qua hoàng đạo là chuyển động ngày đêm. Tất cả các thiên thể và các dấu hiệu của hoàng đạo dường như di chuyển qua bầu trời của chúng ta mỗi ngày do chuyển động quay của Trái đất.

Hoàng đạo quay từ hướng đông sang tây (theo chiều kim đồng hồ) quanh Trái đất với tốc độ bốn phút một độ. Chuyển động ngày đêm nhanh hơn nhiều so với sự dịch chuyển tương đối chậm của các hành tinh qua vòng hoàng đạo. Trong 24 giờ, tất cả mười hai dấu hiệu sẽ đi qua bầu trời của chúng ta giống như Mặt Trời. Do đó, chúng ta có thể thấy một dấu hiệu mới xuất hiện phía trên đường chân trời phía đông mỗi hai giờ. Đây là dấu hiệu của hoàng đạo được gọi là một cách thích hợp là Cung Mọc và nó phần lớn chịu trách nhiệm xác định mục đích của linh hồn của một cá nhân. Dấu hiệu mọc là dấu hiệu quan trọng nhất trong Khoa Chiêm tinh bí truyền, cũng như là một trong những tính năng thay đổi nhanh nhất của khoa chiêm tinh. Độ chính xác của giờ sinh rất quan trọng. Nó phải được biết đến trong vòng 10 phút. Nếu thời gian sinh không biết chính xác thì mục đích của Linh hồn không thể được đánh giá bằng các phương pháp chiêm tinh học bình thường; Nhưng khi đó, nó có thể là nghiệp quả của một người không biết mục đích đó. Tuy nhiên, có những phương pháp huyền bí để xác định cung mọc, có sẵn cho các nhà chiêm tinh có giữ nhật ký tâm linh. (Xem Nhật Ký Tâm Linh của tác giả).

Lá số sinh

Giống như bất kỳ sơ đồ nào, một lá số chiêm tinh là một sự trừu tượng hóa một tình huống thực tế. Trên đó, thể hiện tất cả các yếu tố thiên văn cho đến nay được xem xét-đó là bản đồ của hệ mặt trời như được thấy ở một thời điểm cụ thể và từ một nơi cụ thể trên trái đất. Điều này cung cấp cho nhà chiêm tinh đủ thông tin để xác định những ảnh hưởng chiêm tinh hiện diện tại một sự kiện cụ thể. Lá số chiêm tinh có thể được lập cho bất kỳ sự kiện nào, chẳng hạn như việc hạ thủy một con tàu, khai trương một doanh nghiệp, một trận động đất, hoặc thậm chí sự ra đời của một ý tưởng, nhưng chúng thường được sử dụng cho sự sinh ra của con người. Thường được gọi là biểu đồ sinh hoặc lá số sinh, nó được lập vào thời điểm mà đứa trẻ hít thở lần đầu và bắt đầu cuộc sống như một con người độc lập về mặt sinh lý. Các vị trí địa tâm của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh tại thời điểm đó được vẽ trên vòng tròn hoàng đạo. Vì vậy, người ta có thể đề cập đến Mặt trăng như là ở mười tám độ Chòm Song Ngư hoặc mô tả ai đó có sao Mộc của mình ở mười tám độ Bạch Dương, v.v…

* Cần biết những giờ nào trong ngày được thể hiện trong các nhà như một phương tiện để kiểm tra tính chính xác của lá số chiêm tinh. Ví dụ, biểu đồ mẫu dành cho một người được sinh ra lúc 9 giờ 45 phút, đặt Mặt Trời vào trong nhà nơi mà thời gian đó được thể hiện, tức là ở nhà thứ 11, còn tại thời điểm khác trong ngày, ví dụ 3 giờ chiều, mặt trời sẽ ở một nhà khác, trong trường hợp đó là nhà thứ 8. Do đó, dễ dàng đánh giá gần đúng nhà mà người đó có mặt trời ở nếu bạn biết thời điểm sinh.

Cũng như tính địa tâm, lá số chiêm tinh cũng có tính địa tĩnh. Các nhà được xem như một cấu trúc cố định, được thể hiện bởi một bánh xe có các nan hoa. Các dấu hiệu của hoàng đạo được hiển thị trong một dải bên ngoài và dường như xoay theo chiều kim đồng hồ khi Trái đất quay trên trục của nó. Các hành tinh đi ngược chiều kim đồng hồ qua các dấu hiệu ở tốc độ chậm hơn nhiều, và hiệu ứng chung là các hành tinh dường như di chuyển cùng với các dấu hiệu từ nhà sang nhà khác theo chiều kim đồng hồ, sao cho tất cả các dấu hiệu và các hành tinh quay một vòng hoàn chỉnh của bầu trời trong 24 giờ. Bản đồ cơ bản của lá số chiêm tinh khi đó bao gồm: (a) mười hai nhà ở vị trí tĩnh của chúng: (b) mười hai dấu hiệu quay theo chiều kim đồng hồ qua các nhà, một dấu hiệu cứ mỗi 2 giờ và (c) mười hai hành tinh di chuyển ngược chiều kim đồng hồ qua các dấu hiệu ở tốc độ khác nhau.

Tại thời điểm cụ thể lúc sinh, biểu đồ giống như ‘khung hình đóng băng’ của một hình ảnh động, một cái nhìn thoáng qua về mô hình luôn luôn thay đổi của trời, với các dấu hiệu và hành tinh nằm trong phân đoạn (hay nhà) này hay khác. Như vậy, trong biểu đồ mẫu ở trên, Cung Mọc Ascendant (đỉnh của nhà đầu tiên) là 9 độ Bảo Bình. Điều này có nghĩa là Bảo Bình nằm ở nhà thứ 12 và thứ nhất: 9 độ Bảo Bình nằm trong nhà thứ 12 và 21 độ của dấu hiệu Bảo Bình nằm trong nhà thứ nhất (mỗi dấu hiệu có tổng cộng 30 độ). Ngoài ra còn có 10 độ Song Ngư trong nhà thứ nhất. Tiếp theo, có 20 độ Song Ngư và 12 độ Bạch Dương trong nhà thứ 2, 18 độ Bạch Dương và 14 độ Kim Ngưu trong nhà thứ 3, và như thế tiếp tục các nhà khác. Lưu ý rằng các dấu hiệu ngược lại có cùng góc độ trong các nhà đối diện, ví dụ: Nadir (đỉnh của nhà thứ 4) ở 14 độ Kim Ngưu trực tiếp đối điện với Thiên Đỉnh Midheaven (đỉnh của nhà thứ 10) ở 14 độ Bò Cạp. Tương tự như vậy, Cung Lặn (đỉnh của nhà thứ 7) ở 9 độ Sư Tử đối diện với Cung Mọc 9 độ.

Chúng ta cũng có thể đề cập đến Mặt trăng ở trong nhà thứ hai, hoặc sao Mộc trong nhà thứ ba, v.v… Mỗi hành tinh nằm trong nhà có chứa góc độ và dấu hiệu của hoàng đạo (hiển thị ở bên trong của ký kiệu hành tinh). Kết hợp cả cung và vị trí nhà của các hành tinh chúng ta có: Mặt trăng ở cung Song Ngư trong nhà thứ hai, sao Mộc ở cung Bạch Dương ở nhà thứ ba, vv

Vulcan và Trái đất

Hai hành tinh này không phải lúc nào cũng xuất hiện trên các lá số chiêm tinh được tạo ra bởi máy tính, nhưng chúng là những yếu tố ảnh hưởng quan trọng trong Chiêm tinh học Nội môn. Một cách rất đơn giản, Vulcan được đặt cách Thuỷ tinh 3 độ về phía mặt trời, cón Trái đất nằm đối diệnvới Mặt trời. Về các lý do của các vị trí này, xin xem Từ Điển Chiêm Tinh Học của tác giả, Vol. I, trang xx, xxii). Mặc dù biểu đồ là địa tâm, Trái đất được thể hiện theo nhật tâm, nghĩa là, như nó được nhìn thấy từ vị trí của Mặt Trời.

Các Lực của Chiêm tinh

Thực hành chiêm tinh học dựa vào Luật tương ứng, được diễn tả rất súc tích bởi nhà huyền thuật người Ai Cập Hermes Trismegistos: “Trên sao, Dưới vậy.” Nói cách khác, sự thay đổi trên bầu trời được phản ánh trong các sự kiện trên trái đất. Tuy nhiên, chiêm tinh học không nhất thiết phụ thuộc vào niềm tin rằng các hành tinh gây ra các sự kiện. Nhiều nhà chiêm tinh coi các thiên thể chuyển động của bầu trời là một loại ‘đồng hồ’, xác định thời gian lặp lại chu kỳ phức tạp của các sự kiện trên trái đất. Vì vậy, một nhà chiêm tinh nhờ tham khảo cẩn thận hồ sơ quá khứ, có thể dự đoán các sự kiện có thể xảy ra. Chiêm tinh học nội môn sử dụng quan điểm này nhưng đi xa hơn và đề nghị rằng cuộc sống trên hành tinh này bị ảnh hưởng và định hướng đến một mức độ lớn bởi các thiên thể đang di chuyển xung quanh chúng ta, theo một Kế hoạch Thiêng liêng. Nói cách khác, tác động chiêm tinh học là viễn cảnh – nó kích thích đời sống để đạt đến tiềm năng tiến hoá của nó. Tuy nhiên, các nhà khoa học sẽ không bao giờ tìm thấy một cơ chế thỏa đáng cho ảnh hưởng chiêm tinh trong vật chất vật lý mà thôi. Chín phần mười vật chất trong vũ trụ mà họ gọi là Vật Chất đen, và khoa huyền môn từ hàng thế kỷ gọi là vật chất vi tế, sẽ phải được nghiên cứu về các tính chất kết nối các ngôi sao, hành tinh và cư dân của chúng. Tuy nhiên, có một lực vật lý liên kết chặt chẽ với lực tế vi, được gọi là “năng lượng được yêu thích của các vị thần”. Tất nhiên nó là từ tính.

Các Nhà

Cho đến giờ, chúng ta đã trình bày một kế hoạch của vũ trụ bên ngoài của con người trên trái đất dưới dạng một vòng tròn hoàng đạo của các chòm sao / dấu hiệu di chuyển theo chiều kim đồng hồ đối với anh ta, và bao quanh là các hành tinh di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Nhưng vẫn còn một vũ trụ nhỏ chính là con người. Nó được chỉ định như là một hệ thống mười hai nhà, may mắn thay, vẫn giữ cố định trong hai vòng tròn khác của hoàng đạo và hành tinh, mà chúng ta đã mô tả và minh họa trước đó trong chương này. Chúng ta hãy sử dụng sự tương tự và minh hoạ để mô tả mô hình thu nhỏ này, đó là con người và hệ thống nhà.

Một giọt nước tinh khiết có thể ghi lại trên bề mặt của nó toàn bộ vũ trụ. Mọi thứ xung quanh nó, con người, nhà cửa, cánh đồng, bầu trời, biển, ô tô đi qua được phản ảnh trong hình dạng gần như hình cầu của giọt nước. Tương tự vậy, hoặcmột cách tương đồng, bộ não con người hoạt động như một nơi tiếp nhận của hàng triệu hình ảnh và ấn tượng được chiếu lên bề mặt của nó từ thế giới bên ngoài, qua đó tạo ra các đối xứng nội bộ của mọi hiện tượng khách quan. Mỗi ‘externa’ có một vị trí trong vỏ não hoặc chất xám của não mà bản thân nó, như là cơ quan ý thức của chúng ta, có hình dạng không khác giọt nước. Và những ngoại bào xung quanh này cũng phải được tính đến như là một phần của các lực đa số đã đề cập trước đây bao quanh chúng ta.

Trong chiêm tinh bí truyền, chúng ta phải tính đến hoàn cảnh của con người cũng như thế giới cánh chung của chúng ta, hoạt động của Chân ngã, những kiếp đã qua, trải nghiệm ngoài thân xác, những giấc mơ, thiền định, sự phát triển tinh thần, mục đích và nghiệp quả của linh hồn. Để tạo thuận lợi cho việc ghi nhận và thể hiện tất cả những thành phần có thể có trong tính cách và hành vi của chúng ta, chúng ta lấy hình cầu lớn hay ‘vùng bao quanh’ và xem nó như một đĩa phẳng, chia thành mười hai đoạn mà chúng ta đã mô tả trước đây là ‘các nhà’ của lá số chiêm tinh. Mỗi kinh nghiệm đi ra hoặc đi vào phù hợp với mười hai đoạn này, với ý thức đặt ở trung tâm của nó. Các nhà là những tính năng hữu hình và hướng hình thể nhất định của lá số chiêm tinh, và hàng nghìn hàng nghìn yếu tố ngoại tại ảnh hưởng đến tâm thức của chúng ta được chia ra giữa chúng, như mô tả trong phần sau.

Chiêm Tinh Lá Số Miễn Phí

Đối với chiêm tinh, con người không chỉ ảnh hưởng bởi các yếu tố di truyền và môi trường, mà còn bởi những trạng thái năng lượng của hệ thống mặt trời tại thời điểm và vị trí mà họ sinh ra. Các hành tinh được xem là năng lượng cơ bản của cuộc sống, các hành tinh này tạo rất nhiều hình thức khác nhau, liên kết, xung, hợp lẫn nhau hay dựa vào các vị trí của chúng trên các cung hoàng đạo.

Bằng cách tìm hiểu về vai trò của các hành tinh này, cũng như những đặc thù của chúng (các nhân tố, các cung nhà, cung hoàng đạo), chiêm tinh giúp chúng ta có một bức tranh hoàn chỉnh và toàn diện cũng như những tiềm năng của con người. Khi sử dụng dịch vụ chiêm tinh lá số này, các bạn sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc đọc các bản báo cáo được tự động tạo ra dựa vào ngày giờ tháng năm sinh do chính bạn cung cấp. Bạn không cần phải biết bất cứ các thuật ngữ khoa học nào để tìm hiểu về lá số của mình.

Ở đây, để sử dụng dịch vụ của trang web, bạn cần nắm rõ ngày tháng năm nhất là giờ sinh của mình, cũng như nơi sinh. Với các thông tin này, chúng tôi sẽ tạo biểu đồ chiêm tinh hay bản đồ sao (natal chart hay birth chart). Biểu đồ này sẽ chứa vị trí của các hành tinh như Mặt Trời, Mặt Trăng, Thủy Tinh, Kim Tinh, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh, Diêm Vương Tinh, cùng các cung Mọc và Thiên Đỉnh. Những vị trí này được tính toán dựa trên vị trí và thời điểm nhất định, ở đây đó là lúc bạn được sinh ra. Ý nghĩa của từng hành tinh hay các cung nhà và các yếu tố khác sẽ được chúng tôi giải thích chi tiết trong lá số của bạn.

(Bổ sung 2018)

Bổ sung phần các góc chiếu của các hành tinh Mặt trăng, Kim Tinh, Thủy Tinh, Thổ Tinh

Bổ sung phần các hành tinh nghịch hành như Thổ Tinh nghịch hành, Diêm vương tinh nghịch hành

Bổ sung phần các mẫu góc hợp như Grand Trine, T Square, Stellium, Yod, Mystic Rectangle, Grand Square, Kite

(Bổ Sung 2019)

Bổ sung các tiểu hành tinh: Juno, Ceres, Pallas, Vesta (trong phần Hành Tinh & Nhà)

Bổ sung lời giải thích cho Part of Fortune

Bổ sung phần Đỉnh nhà và các chủ quản

Bổ sung các pha của Mặt Trăng: Trăng non, trăng tròn, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tàn (trong phần Hành Tinh Chính – Mặt Trăng)

Lịch Sử Và Tầm Quan Trọng Của Chiêm Tinh Học

Chiêm tinh học Babylon được người Hy Lạp đón nhận và phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên, với các công trình nghiên cứu được xem là khoa học cổ đại của Plato, Aristole và nhiều người khác. Người La Mã tiếp tục mở rộng các nguyên lý Chiêm tinh học Hy Lạp, trước khi được người Ả Rập phổ biến khắp thế giới.

Chiêm tinh học được đón nhận như thế nào?

Cuối thế kỷ 17 – đầu thế kỷ 18, Chiêm tinh học (Astrology) đã bắt đầu được giảng dạy chính thức tại nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới, và ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực.

Rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử đã nhận biết được những nguyên lý và lợi ích từ Chiêm tinh học, và ít nhiều ứng dụng Chiêm tinh học vào cuộc sống và công việc của họ. Vì dụ như:

– J.P. Morgan – cha đẻ của hãng dịch vụ tài chính lâu đời và nổi tiếng JPMorgan Chase – đã từng nói: “Triệu phú không ứng dụng Chiêm tinh học, nhưng Tỷ phú thì có” (Nguyên văn: “Millionaires don’t use astrology, billionaires do.”).

– Nhà vật lý học thiên tài Albert Einsteen thì cho rằng, “Chiêm tinh học tự thân nó là một bộ môn khoa học với lượng kiến thức dồi dào. Chiêm tinh học dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi trân trọng bộ môn này.” (Nguyên văn: “Astrology is a science in itself and contains an illuminating body of knowledge. It taught me many things and I am greatly indebted to it.”).

– Gần đây nhất, Donald Reagan, Tổng tham mưu tưởng Nhà Trắng thời cựu tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan cũng nói rằng: “Dễ nhận thấy là có một lượng lớn các nhà môi giới Phố Wall đã vận dụng Chiêm tinh học.” (Nguyên văn: “It’s common knowledge that a large percentage of Wall Street brokers use astrology.”).

Ở khía cạnh khác, Chiêm tinh học là nguồn cảm hứng, liên hệ cho rất nhiều nghệ nhân, thi nhân nổi tiếng, ví dụ như:

– Nhà văn Mark Twain đã nói rằng: “Ta đã sinh ra đời cùng Sao chổi Halley, và ta mong được ra đi vào ngày nó trở lại.” (Nguyên văn: “I was born with Halley’s Comet and I expect to die upon its return.”), và thực tế là ông qua đời vào đúng năm Sao chổi Halley xuất hiện trở lại (1910).

– Nhà toán học Pythagora thì bày tỏ: “Những vì sao trên thiên đường vẫn hoan ca, miễn là ta nghe thấy.” (Nguyên văn: ” The stars in the heavens sing a music if only we had ears to hear.”)

– Dante – nhà thơ, nhà thần học vĩ đại người Ý, thì tóm gọn quan điểm của mình rằng: Chiêm tinh học là “khoa học cao quý nhất.” (Nguyên văn: “The noblest of sciences.”).

Sir Isaac Newton (nhà vật lý học), Plato (triết gia), Louis Pasteur (nhà khoa học), Goethe (nhà văn, nhà thơ), Khổng Tử (triết gia), Shakespeare (nhà văn)… là những nhân vật nổi tiếng khác đã có phát ngôn thể hiện niềm tin vào Chiêm tinh học. Và khi Carl Jung, một trong những người xây dựng nên những nguyên lý cơ bản của tâm lý học, phát biểu rằng: “… chiêm tinh học phác họa tổng thể mọi kiến thức cổ xưa. Giá trị của chiêm tinh học nằm ở chỗ nó có thể xây dựng một cách hoàn hảo tính cách một con người chỉ từ những dữ liệu về thời điểm sinh ra.” (Nguyên văn: “…astrology represents the summation of all the knowledge of antiquity. The fact that it is possible to construct, in adequate fashion, a person’s character from the data of his nativity, shows the validity of astrology.”), thì đó chính là sự khẳng định cho tầm quan trọng và tính khoa học của Chiêm tinh học trong lịch sử, văn hóa, xã hội loài người từ trước đến nay.

Thông thường, Chiêm tinh học thường được liên tưởng như một công cụ tiên tri, trong đó người ta sẽ tìm hiểu về quy luật hoạt động của các hành tinh có mối liên hệ như thế nào với một người ở thời điểm họ sinh ra – thường được gọi là “chòm sao chiếu mệnh”; và từ đó tìm ra những tác động, ảnh hưởng của những hành tinh với các khía cạnh tiền tài, tình yêu, gia đình, sự nghiệp… hay thậm chí là bất cứ điều gì mà bạn tò mò muốn tìm hiểu.

Rõ ràng, trong một thời gian dài, không có bất kỳ công cụ tiên tri nào có thể chính xác hơn khi xét đến các sự kiện quan trọng trong đời sống mỗi người, như Chiêm tinh học – ít nhất là về mặt tâm lý.

Chiêm tinh học đem lại cho bạn những gì?

Bằng cách này hay cách khác, Chiêm tinh học luôn đem lại sự hữu ích cho hầu như bất kỳ ai.

Chúng ta thường chỉ hình dung đến Chiêm tinh học giới hạn trong ngày tháng sinh để kết luận “tôi thuộc Cung Hoàng đạo X, Y, Z…” và rồi bị cuốn theo những bài báo giải trí về Cung Hoàng đạo, ví dụ như “trong tình yêu, Bạch Dương hợp với Sư Tử, khắc với Thiên Bình”. Những quan điểm này vốn chỉ xét đến vị trí của hành tinh Mặt Trời, vốn rất đơn giản và phiến diện. Trong khi đó, Chiêm tinh học đúng nghĩa đề cao sự đa dạng, trong đó thời điểm sinh của mỗi con người chính là tổ hợp các chuyển động, tương tác và ảnh hưởng của 12 chòm sao.

Ví dụ, một người sinh ra có Mặt Trời, Mặt Trăng và Cung Mọc cùng ở vị trí của Bọ Cạp, thì người đó có khả năng tác động rất mạnh đến người khác về mặt cảm xúc (Marilyn Marshall, AstroChic Astrology, 1998).

Như vậy, khi bạn muốn tìm hiểu một người nào đó khi trong tay không có bất cứ thông tin gì về người đó ngoài thời điểm sinh của họ, thì ít nhất bạn cũng có thể hình dung được một phần đáng kể nào đó về họ, tìm hiểu được điều kiện của họ, và hòa hợp với họ tốt hơn.

Chiêm tinh học giúp con người không chỉ hiểu mà còn biết chấp nhận và tôn trọng những phẩm chất đa dạng của người khác, của chính mình, theo cách mà khó có phương thức hay công cụ nào khác so sánh được.

Trên thế giới, Chiêm tinh học được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực, từ rộng lớn như đầu tư chứng khoán, ra quyết định kinh doanh, phân tích tình hình chính trị, dự báo các phong trào xã hội, cho đến những quyết định thông thường như hợp tác làm ăn, khởi đầu và duy trì một mối quan hệ tình cảm, và đơn giản nhất như tự hiểu chính mình. Những ứng dụng với Chiêm tinh học, vì vậy, gần như vô tận.

Việc cung cấp cho một chuyên gia Chiêm tinh học duy nhất thông tin ngày sinh hoặc “Cung Hoàng đạo” của bản thân và rồi kỳ vọng nhận được những thông tin chi tiết về tính cách, tiềm năng, cơ hội hay khuyết điểm của bản thân bạn hoàn toàn không phải là “Chiêm tinh học” đúng nghĩa, và không thể bao hàm hết tiềm năng to lớn của bộ môn huyền học này.

Cần phải khẳng định rằng, việc cố gắng liên kết Chiêm tinh học với những khái niệm khoa học đơn thuần hoàn toàn là một việc không cần thiết, thiếu thực tế và sai về bản chất, bởi vì từ xa xưa, Chiêm tinh học vố đã được nhìn nhận như là một bộ môn của tri thức sáng tạo, được xây dựng trên những nghiên cứu và quan điểm đã được thử thách qua thời gian rất dài.

Theo nguyên tắc đó, việc “giải mã bản đồ sao” thực chất là việc một người tìm kiếm thông điệp dành cho bản thân từ chòm sao thiên mệnh, và kết nối nó với những gì đã và đang diễn ra trong cuộc sống của anh/cô ấy, và rồi nghiệm ra những tri thức mới mẻ cũng như nắm bắt được tương lai. Nói cách khác, mọi ứng dụng của Chiêm tinh học đều phải theo định hướng tự nhận thức, tự khám phá, và tự định hướng – xuất phát từ những tri thức người xưa đã đúc kết lại trong bộ môn huyền học này. Có thể tóm lược hai ứng dụng chính về mặt vĩ mô của Chiêm tinh học như sau:

– Ứng dụng đầu tiên: là công cụ giúp cải thiện nhận thức của bản thân, khám phá những tiềm năng còn đang bị che giấu, mục tiêu, giới hạn, những điều chưa biết, năng khiếu, và thử thách. Lăng kính Chiêm tinh học trong trường hợp này sẽ soi thấu bản thân bạn, để đảm bào rằng bạn hiểu được mình là ai, mình có thể làm gì.

– Ứng dụng thứ hai: là công cụ hỗ trợ con người đánh giá, nhìn nhận lại bản thân về mặt tâm lý, tìm kiếm lời khuyên, vượt khỏi tình trạng trì trệ, và thay đổi mình theo hướng tốt hơn.

Chiêm tinh học, vì thế, không phải là cái gì đó “cố định” hay “bất biến”, nhưng luôn hiện hữu và thay đổi không ngừng! Chiêm tinh học không phải là số liệu, mà như một loại dung môi, giúp bạn tiến lên không ngừng. Bạn luôn có thể khám phá, nghiền ngẫm lại bản đồ sao của bản thân tùy vào từng giai đoạn trong cuộc đời.

– Sức khỏe: quan sát bản đồ sao, tìm hiểu các tương tác với tình trạng sức khỏe, những thời điểm dễ ốm đau, quá trình chiến đấu chống lại một căn bệnh nào đó, đặc biệt là về mặt tâm lý.

Dễ thấy, Chiêm tinh học có thể đem lại nhiều thông tin hữu ích trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Nhưng điểm chung là tất cả các ứng dụng này đều nhằm hỗ trợ một người vững tin tiến bước trên hành trình tìm kiếm nhận thức, tri thức, sáng tạo, và suy nghĩ thấu đáo. Đó chính là chiếc chìa khóa để bạn mở cánh cửa giải thoát những áp lực và suy nghĩ mơ hồ, cũng như hiểu rõ những gì bạn cần để tìm đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất, dù là dự báo trước những cơn bão hay tận hưởng những ngày tươi đẹp của cuộc sống này.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chiêm Tinh Học Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!