Đề Xuất 6/2023 # Cập Nhật Đường Dẫn Tải Hai Bộ Sách “Tiếng Việt Vui” Và “Quê Việt” # Top 11 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 6/2023 # Cập Nhật Đường Dẫn Tải Hai Bộ Sách “Tiếng Việt Vui” Và “Quê Việt” # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cập Nhật Đường Dẫn Tải Hai Bộ Sách “Tiếng Việt Vui” Và “Quê Việt” mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 70/TB-VPCP ngày 04/3/2015 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc nâng cao hiệu quả công tác dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 1166/KH-BGDĐT ngày 19/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2015 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ biên tập, thiết kế, chế bản, tạo file để đưa lên internet, in và phát hành hai bộ sách “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt”, cụ thể như sau:

1. Về biên tập, thiết kế, chế bản, tạo file để đưa lên internet.

– Bộ sách “Tiếng Việt vui” gồm 16 quyển. Bao gồm: Sách Học sinh: 6 quyển (từ quyển 1 – 6); Sách Bài tập: 6 quyển (từ quyển 1 – 6); Sách Hướng dẫn giáo viên: 4 quyển (quyển 2,4,5,6).

– Bộ sách “Quê Việt” gồm 14 quyển. Bao gồm: Sách dạy tiếng Việt trình độ A,B,C – quyển 1, 2 (6 quyển); Sách Bài tập trình độ A,B,C – quyển 1,2 (6 quyển); Sách Hướng dẫn giáo viên trình độ C – quyển 1,2 (2 quyển).

2. In sách phục vụ việc bồi dưõng giáo viên dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020.

– Sách ‘Tiếng Việt vui” in 437 bộ. Bao gồm: Sách Học sinh: 6 đầu sách x 437 quyển = 2.622 quyển; Sách Bài tập: 6 đầu sách x 437 quyển = 2.622 quyển.

– Sách “Quê Việt” in 387 bộ. Bao gồm: Sách Học sinh: 6 đầu sách x 387 quyển = 2.322 quyển; Sách Bài tập: 6 đầu sách x 387 quyển = 2.322 quyển.

3. Về công tác phát hành

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm nộp sản phấm lưu chiểu theo quy định và bàn giao 400 bộ sách “Tiếng Việt vui”, 350 bộ sách “Quê Việt” cho Vụ Giáo dục thường xuyên – Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng tập huấn giáo viên hàng năm.

4. Về việc đưa lên mạng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bàn giao bản mềm hai bộ sách “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt” đã được biên tập cho Văn phòng Bộ để đăng tải lên trang: http// www.moet.gov.vn.

5. Thời gian thực hiện: năm 2015.

6. Nguồn kinh phí

– Tổng kinh phí thực hiện: 1.639.098.903 đồng (dự toán chi tiết kèm theo)

– Nguồn kinh phí: Loại 490-505 được giao về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 1318/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2015 (Kinh phí thực hiện nhiệm vụ “dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”).

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Bia%20sach.rar

2. Sách bài tập:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach%20Bai%20tap.rar

3. Sách dạy Tiếng Việt:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach%20Day%20tieng%20Viet.rar

4. Sách hướng dẫn giáo viên:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach%20Huong%20dan%20GV.rar

II. Bộ sách Tiếng Việt vui

1. Bìa sách:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Bia%20sach.rar

2. Sách bài tập:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach%20Bai%20tap.rar

3. Sách học sinh:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach%20Hoc%20sinh.rar

4. Sách hướng dẫn giáo viên:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach%20Huong%20dan%20GV.rar

Đường Dẫn Tải Hai Bộ Sách “Tiếng Việt Vui” Và “Quê Việt”

01/03/2016 09:00:00 AM

Đường dẫn tải hai bộ sách “Tiếng Việt Vui” và “Quê Việt”

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký quyết định giao Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ biên tập, thiết kế, chế bản, tạo file để đưa lên Internet, in và phát hành hai bộ sách “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt”.

Cụ thể, về biên tập, thiết kế, chế bản, tạo file để đưa lên internet:

Bộ sách “Tiếng Việt vui” gồm 16 quyển, bao gồm: Sách Học sinh: 6 quyển (từ quyển 1 – 6); Sách Bài tập: 6 quyển (từ quyển 1 – 6); Sách Hướng dẫn giáo viên: 4 quyển (quyển 2,4,5,6).

Bộ sách “Quê Việt” gồm 14 quyển, bao gồm: Sách dạy tiếng Việt trình độ A,B,C – quyển 1, 2 (6 quyển); Sách Bài tập trình độ A,B,C – quyển 1,2 (6 quyển); Sách Hướng dẫn giáo viên trình độ C – quyển 1,2 (2 quyển).

Về việc in sách phục vụ việc bồi dưõng giáo viên dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020:

Sách ‘Tiếng Việt vui” in 437 bộ, bao gồm: Sách Học sinh: 6 đầu sách x 437 quyển = 2.622 quyển; Sách Bài tập: 6 đầu sách x 437 quyển = 2.622 quyển.

Sách “Quê Việt” in 387 bộ, bao gồm: Sách Học sinh: 6 đầu sách x 387 quyển = 2.322 quyển; Sách Bài tập: 6 đầu sách x 387 quyển = 2.322 quyển.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm nộp sản phấm lưu chiểu theo quy định và bàn giao 400 bộ sách “Tiếng Việt vui”, 350 bộ sách “Quê Việt” cho Vụ Giáo dục thường xuyên – Bộ GD&ĐT sử dụng tập huấn giáo viên hàng năm.

Đồng thời, bàn giao bản mềm hai bộ sách “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt” đã được biên tập cho Văn phòng Bộ để đăng tải lên trang: chúng tôi

Đường dẫn chi tiết đề nghị tải file đính kèm:

I. Bộ sách Quê Việt

1. Bìa sách: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Bia sach.rar

2. Sách bài tập: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach Bai tap.rar

3. Sách dạy Tiếng Việt: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach Day tieng Viet.rar

4. Sách hướng dẫn giáo viên: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach Huong dan GV.rar

II. Bộ sách Tiếng Việt vui

1. Bìa sách: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Bia sach.rar

2. Sách bài tập: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach Bai tap.rar

3. Sách học sinh: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach Hoc sinh.rar

4. Sách hướng dẫn giáo viên: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach Huong dan GV.rar

Tải Full Bộ Sách Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu

Giáo trình Minna No Nihongo bản chính tiếng Nhật và bản dịch sang tiếng Việt là 2 cuốn sách được sử dụng nhiều nhất tại các trung tâm tiếng Nhật cũng như với các bạn tự học. Bên cạnh 2 cuốn chính này, Minna còn có các phiên bản sách cho từng phần trong đề thi năng lực tiếng Nhật.

Minna No Nihongo – Tiếng Nhật cho người mới bắt đầu

Quyển giáo trình sơ cấp Honsatsu (Quyển chính)

Quyển giáo trình sơ cấp bản dịch

Quyển giáo trình sơ cấp bài tập Bunkei Renshuuchou

Quyển giáo trình sơ cấp Shokyuude Yomeru Topiku 25

Quyển giáo trình sơ cấp Choukai Tasuku 25

Quyển giáo trình sơ cấp Kanji Renshuuchou

Quyển giáo trình sơ cấp Honsatsu (Quyển chính)

– 文型 (bunkei) – Mẫu câu: Các câu mẫu sử dụng cấu trúc ngữ pháp học trong bài (được dịch ở phần “mẫu câu” trong sách bản dịch)

– 例文 (reibun) – Ví dụ: Các đoạn hội thoại mẫu sử dụng cấu trúc ngữ pháp học trong bài (được dịch ở phần “Ví dụ” trong sách bản dịch)

– 会話 (kaiwa) – Hội thoại: Tình huống hội thoại chính trong bài (được dùng ở phần “hội thoại” trong sách bản dịch)

– 練習 A (renshuu A) – Luyện tập A: Phần tóm tắt các cấu trúc ngữ pháp trong bài

-練習B (renshuu B) – Luyện tập B: Các bài tập đơn giản vận dụng cấu trúc ngữ pháp được học trong bài

-練習C (renshuuC) – Luyện tập C: Các bài luyện tập hội thoại sử dụng các mẫu câu được học trong bài

– 問題 (Mondai) – Vấn đề: Các bài tập nghe và viết, sử dụng các mẫu ngữ pháp có trong bài.

Tiếng Nhật là một ngôn ngữ khó. Thế nhưng nếu có niềm tin và thực sự chăm chỉ, mình tin rằng các bạn hoàn toàn có thể tự học để giỏi ngôn ngữ này. Cơ mà chống chỉ định là hành trình này sẽ rất gian nan. Theo kinh nghiệm của bản thân mình là khi bắt đầu học, bạn nên tham gia một lớp học tiếng Nhật để có thể được hướng dẫn cách học chuẩn và hiệu quả, tránh lãng phí thời gian, đồng thời sẽ đỡ bị “sốc”.

Quyển giáo trình sơ cấp bản dịch tiếng Việt

– Phần dịch: Dịch các phần bunkei, reibun và kaiwa trong quyển chính sang tiếng Việt

– Giải thích ngữ pháp: giải thích cấu trúc, cách sử dụng của các mẫu ngữ pháp có trong bài, có cả ví dụ đi kèm, rất chi tiết và dễ hiểu.

Quyển giáo trình sơ cấp bài tập Bunkei Renshuuchou

Sách bài tập ngữ pháp, rất nhiều bài tập đa dạng và phong phú.

Quyển giáo trình sơ cấp Shokyuude Yomeru Topiku 25

Là sách đọc hiểu tương ứng với giáo trình Minna, vừa học ngữ pháp trong quyển chính vừa luyện đọc trong sách này. Đọc xong văn bản và trả lời câu hỏi.

Quyển giáo trình sơ cấp Choukai Tasuku 25

Có vai trò tương tự như sách đọc hiểu nhưng mà là nghe hiểu. Các bài nghe phù hợp với trình độ sơ cấp, có kèm theo script ở cuối sách phòng khi bạn không nghe được.

Quyển giáo trình sơ cấp Kanji Renshuuchou

Kanji là 1 phần không thể thiếu trong tiếng Nhật, ngay cả với người mới bắt đầu. Cuốn Kanji sơ cấp này sẽ cho bạn những kiến thức cơ bản nhất và liên kết chặt chẽ với cuốn Minna bản chính.

Cập Nhật Danh Sách Các Trường Quốc Tế Tại Tphcm

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp danh sách các trường quốc tế tại TPHCM nhằm giúp quý phụ huynh, học sinh, sinh viên tham khảo chọn trường.

Nhằm giúp quý phụ huynh, học sinh, sinh viên tìm hiểu môi trường giáo dục chuẩn quốc tế tại TPHCM, Kênh Tuyển Sinh tổng hợp danh sách các trường quốc tế tại TPHCM với đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, ngôn ngữ giảng dạy và học phí.

Danh sách được tổng hợp dựa theo thông tin chính thức từ website của các trường.

1. Trường dân lập quốc tế Việt Úc ( Vietnam Australia International School – VAS)

2. Trường Song ngữ Quốc tế Horizon (Horizon International Bilingual School – HIBS)

3. Trường Quốc tế TAS (The American School – TAS)

4. Trường Quốc tế Úc (Australian International School – AIS)

5. Trường Quốc tế Đức TPHCM (International German School – IGS)

6. Trường Quốc Tế Châu Âu (European International School Ho Chi Minh City – EIS)

7. Trường Quốc tế dạy bằng tiếng Anh (British International School – BIS)

8. Trường Quốc tế TPHCM (International School Ho Chi Minh City – ISHCMC)

9. Trường Hàn Quốc (Korean International School HCMC)

10. Trường Nhật Bản (The Japanese School in HCMC)

11. Trường Đài Bắc (Taipei School in HCMC)

12. Trường Quốc tế Renaissance (Renaissance International School Saigon)

13. Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (Saigon South International School – SSIS)

14. Trường Quốc tế Mỹ (American International School Vietnam – AISVN)

15. Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý (Lawrence chúng tôi School – LSTS)

16. Trường Quốc tế Canada – Hệ Song ngữ (The Bilingual Canadian International School – BCIS)

17. Trường Pháp quốc tế Marguerite Duras

18. Trường Quốc tế Hoa kỳ (APU)

19. Trường Quốc tế Saigon Pearl (International School Saigon Pearl – ISSP)

20. Trường Quốc tế Anh Việt (British Vietnamese International School – BVIS)

21. Trường Quốc tế Singapore (Singapore International School – SIS)

22. Hệ thống Trường quốc tế Canada Việt Nam ( Canadian International School – CIS)

23. Đại học Quốc Tế Miền Đông ( Easten International University – EIU )

24. Trường Mầm non Công dân Quốc tế ( International Citizen Kindergarten – ICK)

25. Trường Mầm Non Montessori ( International Montessori Academy – IMA)

26. Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM ( International University – Vietnam National University HCMC)

27. Kids Club Saigon

28. KinderWorld International Kindergarten

29. Trường Mầm non Quốc tế Thiên thần nhỏ – Little Angels International Preschool

30. Trường Mầm non Quốc tế Montessori ( Montessori International School of Vietnam)

31. Đại học Quốc tế Sài Gòn ( Saigon International University)

32. Trường Quốc tế SaiGon Star ( Saigon Star International School)

33. Trường Mầm non Song ngữ Quốc tế Sakura Montessori ( Sakura Montessori International School)

34. Trường Mầm non Quốc tế Smartkids ( Smartkids International Kindergarten)

35. Trường Mầm Non Sân Lá Cọ ( Stamford Grammar – SLC Kindergarten)

36. Trường Tuệ Đức ( Pathway School)

38. Trường THPT Quốc tế công lập Việt Úc ( Saigon International College – SIC)

39.T rường phổ thông quốc tế TIS (T he International School – TIS)

40. Trường Mầm non Quốc tế Ngôi sao sáng ( The International Twinkle Star Kindergarten)

41. Hệ thống trường Việt Mỹ ( Vietnamese American School System – VASS)

42. Trường Quốc tế Nam Mỹ ( US Vietnam Talent International School – UTS)

43. Trường Quốc tế Tây Úc ( Western Australian International School System – WASS)

44. Trường Mầm non Quốc tế Worldkids

(Kênh Tuyển Sinh tiếp tục cập nhật)

Lưu ý, hiện tại có nhiều trường không thuộc danh sách các trường có yếu tố nước ngoài của Sở GD-ĐT TPHCM. Các thông tin trên nhằm mang tính chất tham khảo. Mọi thắc mắc hoặc liên hệ hợp tác, vui lòng liên hệ qua email: ad@kenhtuyensinh.vn.

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cập Nhật Đường Dẫn Tải Hai Bộ Sách “Tiếng Việt Vui” Và “Quê Việt” trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!